IEF 18734

Bewijsbeslag op digitale gegevens kan havenbedrijf ernstig belemmeren

Vzr. Rechtbank Rotterdam 22 augustus 2019, IEF 18734, IT 2891; ECLI:NL:RBROT:2019:7783 (JDK tegen havenbedrijf Rotterdam en Portbase) Beschikking. Verzoek conservatoir bewijsbeslag IE-zaak. Eiser JDK heeft een softwareapplicatie ontwikkeld, DGPlus 2.0. Daarin is een gevaarlijke stoffenlijst opgenomen. De lijst is een databank in de zin van de Databankenwet. Gebruikmaking van deze lijst bespaart de gebruiker veel tijd en moeite in vergelijking tot rechtstreekse raadpleging van de wet- en regelgeving, die zeer uitgebreid en weinig toegankelijk is. Met het havenbedrijf Rotterdam is, in 2016, een licentiecontract gesloten, waarbij mede is overeengekomen dat ook het havenbedrijf Amsterdam gebruik mag maken van de softwareapplicatie van JDK. Het Havenbedrijf Rotterdam blijkt, in strijd met het contract, de informatie uit de softwareapplicatie van JDK ook te delen met haar dochterbedrijf Portabase (waarin zij 75% van de aandelen houdt) en met andere derden. JDK verzoekt nu om bewijsbeslag. Besloten wordt de verzoeker eerst te horen op de zitting. Het beslag op digitale gegevens kan het havenbedrijf ernstig belemmeren. Het risico dat Rotterdamse haven plat komt te liggen is sterk aanwezig.

2.3.
Het verzoek jegens het havenbedrijf Rotterdam zal voorshands worden afgewezen. Het deugdelijk kunnen functioneren van het havenbedrijf Rotterdam is van groot belang voor de Nederlandse economie, nu de Rotterdamse haven daarin een prominente positie inneemt. De voorzieningenrechter gaat er vanuit dat bewijsbeslag op digitale gegevensdragers van het havenbedrijf Rotterdam een ernstige belemmering van het functioneren van het havenbedrijf kan opleveren. Uit het verzoekschrift kan niet goed worden afgeleid dat en waarom dit nog wel eens mee zou kunnen vallen. Integendeel, JDK stelt (onder randnummer 73) dat zij de originele gegevensdragers door de deurwaarder wil laten meenemen indien het maken van kopieën ter plekke naar de mening van de deurwaarder:
- de bedrijfsvoering van het havenbedrijf Rotterdam nodeloos belemmert,
- dan wel het maken van kopieën niet binnen een redelijke termijn te realiseren is
- of wanneer het havenbedrijf niet goed meewerkt (randnummer 73).
De voorzieningenrechter leidt hieruit af dat de kans bestaat dat de Rotterdamse haven plat komt te liggen, mogelijk voor bijna vijf werkdagen en dat nog vermeerderd met een eventueel tussenliggend weekend. Dat is in beginsel onaanvaardbaar. De voorzieningenrechter acht het verzoek voorshands niet proportioneel.

2.8.
JDK stelt daartoe dat Portbase in een veel ruimere mate de informatie uit de databank van JDK met derden deelt dan Portbase tegenover JDK erkent. Dit delen geschiedt onder meer via de platforms MSW en SPOC NL. MSW (Maritieme Single Window) is op grond van Europese regelgeving ontwikkeld door Rijkswaterstaat en is een platform waarop gegevens over schepen en hun lading in keer worden aangeleverd voor meerdere overheidsinstanties zoals de douane, de marechaussee en de zeehavenpolitie. SPOC NL bevat informatie over scheepstransporten van gevaarlijke stoffen en is in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld door Portbase. JDK heeft het sterke vermoeden dat gegevens uit haar databank worden gebruikt voor het doorzenden van meldingen aan MSW en/of SPOC NL. JDK wenst bewijsmateriaal te verkrijgen waaruit blijkt hoe hoog dit gebruik, en daarmee haar schade is.

Afbeelding van Mada_Berlin via Pixabay.