IEF 17544

Bestuurder HE Licenties niet hoofdelijk aansprakelijk voor proceskostenvordering VG Colours

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17544; ECLI:NL:RBDHA:2017:10792 (VG Colours tegen B.V. I) Bestuurdersaansprakelijkheid. VG Colours vordert een verklaring voor recht dat B.V. I in zijn hoedanigheid van bestuurder c.q. feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk is voor de vordering wegens proceskosten die VG Colours heeft op HE Licenties uit hoofde van een kort geding vonnis [IEF 15239]. VG Colours stelt dat de bestuurder wist dat zij in de kort geding procedure in het ongelijk zou worden gesteld, voor een aanzienlijk bedrag in de proceskosten zou worden veroordeeld en dat HE Licenties voor die vordering van VG Colours onvoldoende verhaal zou bieden. VG Colours heeft geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de vorderingen van HE Licenties op voorhand geheel kansloos waren. De beslissing van HE Licenties om VG Colours in kort geding te betrekken kan daarom niet als onrechtmatig handelen worden bestempeld. De vordering wordt afgewezen.

4.7. De rechtbank is, bezien tegen de achtergrond van de in 4.5 geformuleerde maatstaf en terughoudend toetsend, van oordeel dat het gestelde misbruik van procesrecht door HE Licenties niet is komen vast te staan. In het kortgedingvonnis van 10 september 2015 heeft de voorzieningenrechter reeds overwogen (r.o. 5.11): “Verder ligt de ongeldigheid van de ingeroepen voortbrengselconclusies of niet-inbreuk op de werkwijzeconclusies niet dusdanig voor de hand dat HE Licenties door ter zake mede te delen dat sprake is van inbreuk, tegen beter weten in heeft gehandeld.” VG Colours heeft in de onderhavige procedure geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de vorderingen van HE Licenties, in weerwil van hetgeen in het kortgedingvonnis is overwogen, op voorhand geheel kansloos waren. De beslissing van HE Licenties om VG Colours in kort geding te betrekken kan daarom niet als onrechtmatig handelen worden bestempeld.