IEF 16943

Vrijheid van meningsuiting ADW weegt zwaarder nu Media036 gefinancierd wordt met publieke middelen en beschrijving een algemeen belang dient

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 11 juli 2017, IEF 16943; ECLI:NL:RBMNE:2017:3531 (Media036 tegen Rodi Media) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Gedaagde (ADW) heeft een artikel genaamd 'Totaal mismanagement bij lokale omroep Media036' en drie kaderstukken gepubliceerd waarin negatieve uitlatingen worden gedaan over de voorzitter van Media036 (eiser 1). Er moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht op bescherming van de eer en goede naam. Nu Media036 deels gefinancierd wordt met publieke middelen, dient het aan de kaak stellen van de wijze waarop de middelen worden besteed een algemeen belang. Daarnaast heeft Media036 zelf de publiciteit gezocht en speelt tevens een rol dat het gewraakte artikel is verschenen in een gratis verspreid huis-aan-huisblad. Het recht op vrije meningsuiting van ADW dient daarom zwaarder te wegen dan het recht op bescherming van de eer en goede naam van Media036 c.s. en het gepubliceerde artikel kan niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd.

5.6. Vooropgesteld wordt dat de inhoud van het artikel niet op zichzelf staat, maar gezien moet worden in de context van de daaraan voorafgegane gebeurtenissen. Het ‘verleden’ is derhalve, anders dan Media036 c.s. heeft betoogd, wel degelijk relevant. Media036 zou, gefinancierd met onder andere publieke middelen, als lokale omroepdienst het media-aanbod voor de gemeente Almere verzorgen. Het is in dat geval niet vreemd dat het handelen van Media036, met name met betrekking tot de besteding van aan haar uitgekeerde publieke middelen, onder een vergrootglas wordt gelegd. Dit geldt temeer als juist op dat gebied in het relatieve korte bestaan van Media036 al eerder ophef is geweest – over de aankoop van het digitale sportblad – en als een adviseur van Media036 vertrekt omdat het juist financieel zou ontbreken aan onder andere transparantie en dat in een open brief ook publiek maakt. Het aan de kaak stellen van de wijze waarop publieke middelen wordt besteed en de wijze waarop die besteding wordt verantwoord, dient een algemeen belang.

5.8 Verder speelt een rol dat Media036 c.s., om haar moverende redenen, de publiciteit ook zelf zocht: bij de presentatie van haar plannen en ambities in de strijd om de omroeplicentie, bij de presentatie van de niet onomstreden [C] als boegbeeld voor de omroep, maar ook met betrekking tot haar ontbinding en de redenen die aan dat besluit ten grondslag zouden liggen. Media036 c.s. kiest er ook bewust voor om publiekelijk, middels haar facebookpagina, in te gaan op het artikel van ADW.

5.10 Tot slot speelt in de belangenafweging een rol dat het gewraakte artikel is verschenen in een gratis verspreid huis-aan-huisblad. Hoewel Media036 c.s. de Almere Deze Week aanwijst als een zeer gezaghebbend medium, valt hierop gelet op de aard van het medium waarin het artikel is verschenen wel het nodige af te dingen.

5.11 Gelet op al hetgeen hierboven is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden van het geval het recht op vrije meningsuiting van ADW zwaarder dient te wegen dan het recht op bescherming van de eer en goede naam van Media036 c.s. en dat het door ADW gepubliceerde artikel jegens Media036 c.s. niet als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd. ADW heeft het artikel mogen publiceren met de inhoud en op de wijze zoals zij dat heeft gedaan.