IEF 17176

Het enkel registreren van een domeinnaam is geen overeenkomst tot het 'geregeld doen van verrichtingen'

Ktr. Rechtbank Gelderland 4 oktober 2017, IEF 17176; ECLI:NL:RBGEL:2017:5193 (mijndomein.nl tegen gedaagde) Mijndomein.nl heeft voor gedaagde een Domeinnaampakket afgesloten. Gedaagde heeft een factuur hiervoor niet betaald. Mijndomein.nl vordert de betaling en stelt dat tussen partijen een overeenkomst bestaat op grond waarvan Mijndomein.nl aan gedaagde diensten heeft geleverd. De kantonrechter stelt vast dat er geen sprake is geweest van een overeenkomst tot ‘het geregeld doen van verrichtingen’, maar van een eenmalige handeling, namelijk de enkele registratie van de domeinnaam. Gedaagde kan zich niet beroepen op de zwarte of grijze lijst van art. 6:236 en 6:237 BW. De overeenkomst wordt ieder jaar voor de duur van een jaar verlengd, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn wordt opgezegd. Gedaagde heeft de overeenkomst tot op heden niet opgezegd. De overeenkomst is wederom stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar en om die reden is hij de factuur van 23 november 2016 van € 9,00 verschuldigd.
 

4.2. Het verweer van [gedaagde partij] wordt in die zin opgevat dat hij zich beroept op vernietiging van artikel 7.1 van de algemene voorwaarden op grond van artikel 6:236 onderdeel j BW (de ‘zwarte lijst’) en artikel 6:237 onderdeel k BW (de ‘grijze lijst’). De zwarte en grijze lijst bevatten bedingen die, voor zover die deel uit maken van algemene voorwaarden in een overeenkomst met een consument, steeds als onredelijk bezwarend gelden respectievelijk steeds vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn en dus vernietigbaar zijn.

4.3. Volgens artikel 6:236 aanhef en onder j BW wordt een beding dat, in geval van een overeenkomst tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging voor bepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand als onredelijk bezwarend aangemerkt. Volgens artikel 6:237 onder k BW wordt een beding vermoed onredelijk bezwarend te zijn als het voor een overeenkomst tot het geregeld doen van verrichtingen (als bedoeld in artikel 6: 236 onder j BW) een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

4.4. Op grond van het voorgaande ligt, allereerst, de vraag voor of de overeenkomst beschouwd kan worden als een overeenkomst tot ‘het geregeld doen van verrichtingen’ in de zin van artikel 6:236 onderdeel j BW jo. 6:237 onderdeel k BW. Mijndomein.nl stelt dat het domeinnaampakket slechts bestond uit het enkel registreren van een domeinnaam zonder de opties voor e-mail, het maken van een website of hosting. [gedaagde partij] heeft dit niet danwel onvoldoende betwist. De kantonrechter stelt daarom vast dat geen sprake is geweest van een overeenkomst tot ‘het geregeld doen van verrichtingen’, maar van een eenmalige handeling, namelijk de enkele registratie van de domeinnaam. Dit blijkt in zoverre ook uit de beschrijving van de dienstverlening in artikel 4.1 van de algemene voorwaarden. Dit betekent dat [gedaagde partij] zich niet kan beroepen op de zwarte of de grijze lijst van artikel 6:236 BW en 6:237 BW. Nu voorts niet is gesteld of gebleken op grond waarvan artikel 7.1 van de algemene voorwaarden van Mijndomein.nl voorts onredelijk bezwarend zou zijn, wordt van deze bepaling uitgegaan.

4.5. Dit betekent dat de overeenkomst ieder jaar voor de duur van een jaar wordt verlengd, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn wordt opgezegd. Vast staat dat [gedaagde partij] de overeenkomst tot op heden niet heeft opgezegd. De overeenkomst is dan ook (wederom) stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar en om die reden is hij de factuur van 23 november 2016 van € 9,00 verschuldigd. De gevorderde wettelijke rente is niet betwist en wordt eveneens toegewezen.

4.6. De kantonrechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat Mijndomein.nl buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht dan wel heeft laten verrichten en dat hiervoor kosten zijn gemaakt. [gedaagde partij] heeft voorts niet betwist dat hij op de aanmaningen en sommaties per e-mail, per brief en per sms van Mijndomein.nl niet heeft gereageerd. De hoogte van het gevorderde bedrag van € 40,00 is in overeenstemming met de tarieven die zijn weergegeven in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en die geacht worden redelijk te zijn. De vordering is daarom toewijsbaar.