IEF 16951

Artiest mocht optreden voortijdig beëindigen, nadat er bier naar hem was gegooid

Rechtbank Oost-Brabant 13 juli 2017, IEF 16951; ECLI:NL:RBOBR:2017:3753 (X tegen Your Agency) Muziek en contractenrecht. Artiest mocht zijn optreden voortijdig beëindigen, nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid. Uitleg van een overeenkomst tussen partijen voert verder dan alleen de taalkundige uitleg daarvan. Eiser dient volgens de overeenkomst in te staan voor een veilige situatie en artiest mag zijn optreden annuleren/staken als er geen zorg voor wordt gedragen dat niet met voorwerpen, waaronder drank, naar hem wordt gegooid. De voortijdige beëindiging van artiest is geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dit was dan ook geen gegronde reden voor eiser om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en gedeeltelijke terugbetaling te vorderen.

Zie video hier.

4.2. De vraag hoe een overeenkomst moet worden uitgelegd kan niet worden beantwoord op grond van alleen de taalkundige uitleg daarvan. Het komt daarbij aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Volgens artikel 8 van de rider is [naam artiest] gerechtigd “definitief” het optreden te stoppen met behoud van volledige gage indien zijn veiligheid niet gewaarborgd kan worden. De daarop volgende passage in hetzelfde artikel, die begint met de woorden “Let op!”, gaat nog steeds over het waarborgen van de veiligheid en dan specifiek die van [naam artiest] en zijn crew. Zo dient [eiser] volgens deze passage in te staan voor een veilige situatie en werkplek voor [naam artiest] en zijn crew, en mag [naam artiest] zijn optreden “annuleren” of “staken” als er geen zorg voor wordt gedragen dat niet met voorwerpen, zoals drank, naar hem wordt gegooid. Gelet op de onderlinge samenhang tussen beide passages, moet laatstgenoemde passage naar het oordeel van de kantonrechter zo worden uitgelegd dat het optreden mag worden beëindigd zodra met drank naar [naam artiest] wordt gegooid, zonder dat de verplichting bestaat dit te hervatten. Het komt de kantonrechter voor dat, indien die verplichting wel zou zijn overeengekomen, in de rider zou zijn vastgelegd in welk geval, bijvoorbeeld na welke getroffen maatregelen en binnen welk redelijk tijdsbestek, van [naam artiest] kan worden verlangd dat het optreden wordt hervat. Gelet op de gekozen woorden in laatstgenoemde passage is, anders dan [eiser] heeft gesteld, niet relevant of [naam artiest] in een gevaarlijke situatie heeft verkeerd en of [eiser] er alles aan heeft gedaan om een veilige situatie voor [naam artiest] te waarborgen. Evenmin, anders dan [eiser] eveneens heeft gesteld, is relevant of [naam artiest] door slechts drie druppels bier zou zijn geraakt. Dat vanuit het publiek met drank naar [naam artiest] is gegooid, staat vast. Het optreden mocht dan ook worden beëindigd. Dit betekent dat de voortijdige beëindiging van het optreden door [naam artiest] geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Your Agency met zich brengt. De voortijdige beëindiging van het optreden was dan ook geen gegronde reden voor [eiser] om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en, in vervolg daarop, om gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde factuur te vragen.

Van de door partijen gesloten overeenkomst maken deel uit de bepalingen die zijn neergelegd in de “Rider [naam artiest] (Technisch & Hospitality)” (hierna te noemen: rider). Hierin is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

“(…) 8. Veiligheid
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens op- en afbouw, en tijdens het optreden van contractant 2. (…) Indien de veiligheid van dj/artiest/act/medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is artiest gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. (…)
Let op! U dient in te staan voor een veilige situatie en werkplek voor [naam artiest] en zijn crew. Dit houdt onder andere in dat u er voor dient zorg te dragen dat er niet met voorwerpen (zoals drank) naar hen mag worden gegooid, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de schade en/of [naam artiest] en diens crew gerechtigd zijn het optreden te annuleren of staken.”