IEF 71

Auteursrecht te koop

Shieldmark mag dan weer eens het nieuws hebben gehaald met  Maxima op merkentekoop.nl, maar ondertussen kun je op ebay al lang merken. domeinnamen en auteursrechten kopen en verkopen. Liefhebbers kunne nog vijf dagen bieden op  Kinky Friedmans "The Lone Star of David Flag".

Offered in this auction is the U.S. Copyright for the original combination of the Lone Star flag of Texas background and the Star of David,"The Lone Star of David Flag". This is U.S. Copyright #VAu-40-928 and can be verified on the CopyrightOffice website. This design was originally presented as a gift, sans copyright, in the form of a custom made flag to Kinky Friedman at a show at Rockefeller's night club in Houston in 1981. In February 1982 the designer of the flag, Paul Domsalla, copyrighted the original artwork & design with the Library of Congress (VAu-40-928). Mr. Friedman is now using the Lone Star of David flag design for the first time on caps, bumperstickers and on his website in his 2006 campaign to be Governor of Texas. The copyright can be transferred to the winning bidder through the Library of Congress upon receipt of the winning bid at the auctions end. Payment will be made by cashiers check from a major bank before transfer is completed. The winning bidder will receive a certified copy of the copyright and framed artwork shown in the photo. 10% of the winning bid price will be donated to a Tsunami Relief Fund. Mahalo and "Mozel Tov".

IEF 70

Polemiek Auteurscontractenrecht

Voor wie nooit verder komt dan de inhoudsopgave van de AMI: Dit artikel  van Dr. Kamiel Koelman uit de recente AMI-special over het rapport auteurscontractenrecht van Hugenholtz en Guibault is scherp van toon en zeer leesbaar. De aanbevelingen uit het rapport zijn volgens Koelman niet overtuigend, ongefundeerd en niet genoeg.  En kennelijk heeft de tijdgeest ook het auteursrechtendebat bereikt: alleen met meer dwang en ingrijpender maatregelen zou het nog wat kunnen worden, aldus Koelman.

IEF 69

Neemt het aantal IE-zaken toe of het aantal gepubliceerde uitspraken?

Merkenrecht: Rechtbank Den Haag, 8 februari 2005, KG 04/1431. Vitra tegen diverse gedaagden. Kort Geding. Diverse Eames merken (woord- en vormmerken). Rechtbank verklaart zich onbevoegd, omdat geen van de door Vitra ingeroepen bevoegdheidsgronden de bevoegdheid schept maatregelen te treffen buiten het grondgebied van Nederland resp. de Benelux.

Van het aanbieden als voormeld in de Benelux van artikelen op een website op het internet is bovendien  slechts sprake indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux is gericht. Of dat geval zich voordoet zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Eén van die factoren is de toegankelijkheid van de website vanuit de Benelux.

Die toegankelijkheid alleen is evenwel onvoldoende om tot onmiskenbare gerichtheid van de website op (mede) het publiek in de Benelux te concluderen. Daarvoor moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bij voorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux).

Kunstexceptie: Rb. Den Haag, 27 januari 2005. Rappers tegen Hirsi Ali. Zaken. Rb. Veroordeelt twee makers van het rapnummer waarin het kamerlid Hirsi Ali wordt bedreigd, tot werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf. Het verweer dat hier zou gaan om een artistieke expressie die valt onder de vrijheid van meningsuiting wordt verworpen. De makers hebben met het nummer de ter bescherming van derden geldende grens van artistieke expressie ver overschreden.

Portretrecht: Rechtbank Amsterdam, 27 januari 2005, 305329 / KG 04-2581 Eiser tegen Parool. Het Parool heeft een foto van eiser geplaatst als illustratie bij een artikel dat - kort gezegd - gaat over seropositieve homo's en hun onveilige vrijgedrag. Geoordeeld is dat Het Parool hiermee inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van eiser. Het Parool wordt veroordeeld tot het betalen van € 2.500,- aan immateriële schadevergoeding. 

Reclamerecht / Merkenrecht: Rb. Amsterdam, 13 januari 2005, rolnummer KG 05/55 SR, McDonald´s tegen Burger King. Ronald McDonald koopt Big King bij Burger King: Belachelijkmakend karakter van reclame redt belachelijk gedeponeerd merk. 

Verweer van Burger dat getoonde clown onvoldoende verwantschap vertoont met McDonald´s Ronald McDonald treft doel: hoewel het volkomen evident is dat de gebruikte clown Ronald McDonald moet voorstellen vertoont hij onvoldoende verwantschap met het door McDonald gedeponeerde zwartwit beeldmerk (onder andere omdat de opvallende jumpsuit onder een regenjas verborgen blijft).

Impliciete vergelijkende reclame, ongeoorloofd omdat McDonald´s in de reclame belachelijk wordt gemaakt. Verweer dat McDonald´s het onderzoekrapport van Burger King zodanig laat heeft ontvangen dat zij geen tegenonderzoek meer kon verrichten, wordt niet gehonoreerd, aangezien zij voorbereid had moeten zijn op een dergelijk rapport. Onderzoek Burger King voldoet aan eisen.

Merkenrecht: Hof Den Bosch, 1 februari 2005, rolnr. C0301139/HE, Djasai tegen Kuijper. Woordmerk MAXIMAalORANJEFAN tegen beeldmerk 'Maximaal Oranje'. Hof verklaart inschrijving beeldmerk nietig. Kent geen betekenis toe aan het ontbreken van spaties en het gebruik van  onderkast en kapitalen: het is tenslotte een woordmerk.

Modellenrecht. Vzngr. Rb, Den Haag, 7 januari 2005, rolnr. KG 04/1369. Starform  tegen Time Out Holland. Beroep op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel word gehonoreerd.

Auteursrecht: Rb. Alkmaar, 3 februari 2005, KG nummer: 453/2004. Right/Repusel tegen Service Best. Caravanspiegel eiser is, zoals bijna alles, een auteursrechtelijk beschermd werk (ondanks het overwegend technische en functionele karakter).

Reclamerecht: Gerechtshof Arnhem, 18 januari 2005, 04/734. Kwik-Fit tegen Peugeot Nederland. Hoger beroep kort geding. Onrechtmatige vergelijkende reclame van Kwik-Fit, waarbij wordt verwezen naar onderhoudsbeurten aan Peugeot-voertuigen. Hof is van oordeel dat van de door Peugeot aangevoerde drie verschillen tussen haar C-controle met APK-keuring en de grote beurt met APK-keuring van Kwik-Fit aldus maar één verschil aannemelijk is geworden. Dit ene verschil brengt niet met zich mee dat de door Kwik-Fit gebezigde individuele vergelijkende reclame ongeoorloofd is, omdat aldus geen diensten zouden worden vergeleken die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd. Vergelijkende reclame is ook toegestaan als de vergeleken producten niet volstrekt identiek zijn.

Modellenrecht / Auteursrecht: Vzngr. Rechtbank Arnhem, 17 12 2004, zaaknr. 119437. Kort geding. The Sting tegen Sphere. The Sting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de in het geding zijnde kledingstukken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en heeft onweersproken gesteld en voldoende aannemelijk gemaakt dat haar kledingstukken zijn beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Modellenrecht: Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 10 december 2004, zaaknr. 119058. Hesselmans – Zimex. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Hesselmans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Zimex de handgreep voor lijkkisten heeft nagebootst. Daarbij is van belang dat het op zichzelf, gelet op de punten van overeenstemming tussen de De Duwel-greep en de Zimex-greep, niet onaannemelijk is dat de Zimex-greep door Zimex, zoals zij, stelt zelfstandig is ontworpen als één van meerdere varianten op de Duwel-greep. 

Merkenrecht: Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 22 december 2004, rolnr. 119682. Kort geding. Distributieovereenkomst.

Wolsky Products (WP) verkoopt producten van derden onder de naam WP Suspension.  WP Suspension heeft onder meer twee verklaringen overgelegd van kopers die na de tussentijdse opzegging van de distributieovereenkomst door WP Suspension. De twee kopers hebben de door hen gekochte veren bij WP Suspension afgeleverd. WP Suspension stelt vervolgens te hebben vastgesteld dat het geen producten van WP Suspension betreft, terwijl ze wel in verpakkingen van WP Suspension zitten. De vraag of deze zware beschuldiging van WP aan het adres van Wolsky Products, die op zichzelf de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zonder meer zou rechtvaardigen, voldoende aannemelijk is gemaakt beantwoordt de vzngr. echter ontkennend.

Merkenrecht: Hof Den Haag, Beschikking, 27 januari 2005, rekestnr. R98/474. Bovemij Verzekeringen tegen BMB Woordmerk EUROPOLIS. Prejudiciële vragen aan het HvJ en het BenGH:

BenGH: Nadere uitleg 'Langs Vlaams Wegen: Omvang van de term "gegevens" in r.o. 11 van genoemd arrest? Kan een verzoeker die zich op inburgering beroept aanvullend bewijsmateriaal indienen tijdens de verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW, of  tellen in de procedure slechts die stukken mee die in de inschrijvingsprocedure zijn overlegd?

HvJ: Territoriale omvang inburgering?  Moet artikel 3, lid 3 Merkenrichtlijn zo worden uitgelegd dat een teken voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik voor het depot moet zijn ingeburgerd in de gehele Benelux? En als dit niet is vereist: volstaat een aanmerkelijk deel van de Benelux, bijvoorbeeld alleen Nederland?

-Moet bij de beoordeling van inburgering van een uit een of meer worden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of zoals i.c. de Benlux) rekening worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?

IEF 68

Merkenrecht

Merkenrecht: GvEA, 1 februari 2005, zaak T-57/03, SPAG / OHMI - Dann en Becker Oppositie OLLY GAN tegen inschrijving van woordmerk HOOLIGAN als gemeenschapsmerk.

Het ligt voor de hand dat het aangevraagde merk in wezen is gebaseerd op het begrip hooligan. Tussen partijen is overigens in confesso dat de Franse en de Portugese gemiddelde consument met dit begrip vertrouwd is, met name omdat het in de voetbalwereld wordt gebruikt. Bijgevolg zal het relevante publiek het aangevraagde merk in die zin begrijpen en opvatten.

Bovendien hebben de oudere merken a priori geen betekenis en doen zij in de eerste plaats denken aan een voornaam en een naam. Dit laatste is een gangbare praktijk in de kledingsector en het relevante publiek gaat het derhalve ook aldus opvatten, zodat de oudere merken in die zin worden onthouden. Het relevante publiek gaat eventueel slechts indirect, en alleen fonetisch, de oudere merken associëren met het begrip hooligan. Deze associatie is echter het resultaat van de uit de fonetische overeenstemming voortvloeiende verwarring tussen de conflicterende merken.

 

Bij visuele waarneming van de oudere merken ontstaat onmiddellijk een afstand tussen het begrip hooligan en deze merken. In dit verband heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat bij de aankoop van een kledingstuk de merken doorgaans visueel worden waargenomen (punt 23 van de bestreden beslissing). De gemiddelde consument onthoudt de oudere merken dus als naam en voornaam.

 

Zoals hierboven is uiteengezet, zijn de oudere merken gevormd op een wijze die in de ogen van het relevante publiek doet denken aan een voornaam en een naam. In de kledingsector is dit zeer gebruikelijk. Bovendien wijst niets erop dat de gekozen voornaam en naam voor het relevante publiek een bijzondere betekenis hebben. Derhalve kan niet op goede gronden worden gesteld dat de oudere merken een groot intrinsiek onderscheidend vermogen hebben.

 

Bijgevolg heeft de kamer van beroep, hoewel zij ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen fonetische overeenstemming bestaat, bij de globale beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, terecht geconcludeerd dat deze tekens niet overeenstemmen gelet op het visuele verschil ertussen en op het ontbreken van begripsmatige overeenstemming en terecht geconcludeerd dat het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal gaan verwarren met de oudere merken, inzonderheid in de kledingsector.

IEF 67

Portretrecht JP

Winkelketen Kijkshop ging in de fout met het publiceren van een satirische afbeelding van premier Balkenende in een reclamefolder. De verspreiding van folders en posters met het portret van Balkenende voor de moederdagcampagne vorig jaar was onrechtmatig, oordeelde de rechtbank in Amsterdam woensdag.

De rechtbank wees het argument van de winkelketen van de hand dat het hier ging om vrijheid van meningsuiting. Het ging Kijkshop er alleen om meer producten te verkopen, stelde de rechter. "Daarin zit het verschil met programma's als Kopspijkers, dat geen producten maar alleen zichzelf verkoopt." Balkenende is regelmatig gepersifleerd in het populaire tv-programma.

De minister-president hoeft echter niet te rekenen op de geëiste schadevergoeding van 186.000 euro, omdat Balkenende "in beginsel niet over zogenoemde verzilverbare populariteit beschikt". De rechtbank vindt dat de premier met de uitspraak voldoende schadeloos is gesteld. Kijkshop moet wel de proceskosten betalen van bijna 1250 euro.

In oktober vorig jaar ergerde de premier zich aan posters in Amsterdam met een pornografische afbeelding van hem. Ex Porn Star had de affiches opgehangen om aandacht te vragen voor een feest. Op last van de rechter moest de feestenorganisator de posters afplakken.

In 2003 schoot een reclamecampagne van Azivo in het verkeerde keelgat bij Balkenende. De ziektekostenverzekeraar had hem in een advertentie afgebeeld in zijn hemd. 'Wie de gezondheidszorg uitkleedt, staat zelf in zijn hemd', luidde de begeleidende tekst. (bron: De Telegraaf).

IEF 66

Domeinnamen

In december 2003 lekte voortijdig uit dat de naam van de nieuwe kroonprinses Caterina-Amalia zou worden. Hoe? Het Koninklijk Huis had de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en op voorhand de domeinnaam prinsescatharina-amalia.nl geregistreerd. Enerzijds verstandig, omdat op deze manier derden niet direct na het bekendmaken van de naam er met de domeinnaam vandoor konden gaan. Anderzijds was, toen de trotse ouders de naam officieel bekendmaakten, de verrassing er eigenlijk wel af.

Mogelijk hebben Procter&Gamble en Gillette bij hun recente fusie niet de strategie van ons Koninklijk huis gevolgd. Direct na het bekend worden van de fusie werd er gespeculeerd over een nieuwe naam. Een Koreaans bedrijf meende dat PGGillette wel een logische samentrekking is en registreerde direct pggillette.com. Benieuwd of de Koreanen het bij het juiste eind hebben...

Hier een deel van het uittreksel uit het domeinnamenregister van Prenames Domainlab:

1. Domain Name : pggillette.com
2. Registrar : ttpia.com

3. Record Created on : 2005-01-28        
4. Record Expires on : 2006-01-28        
5. Record last Updated on :


6. Name Servers
   ns1.ttpia.com
   ns9.tt.co.kr


7. Registrant : Name      : swing .
                Company   : swing
                E-mail    : winwing@daum.net
                Address   : Daeheung-dong Jung-gu DAEJEON
                            479-2
                            KR(301803)
                Tel       : 010-6833-1188     

8. Administrative Contact :
                Name      : swing .
                Company   : swing
                E-mail    : winwing@daum.net
                Address   : Daeheung-dong Jung-gu DAEJEON
                            479-2
                            KR(301803)
                Tel       : 010-6833-1188

IEF 65

PORTRETRECHT

 

Dit is de bewuste foto van Russel Christoff die Nestle zonder toestemming ter promotie van haar koffie heeft gebruikt! Het portrectrecht kan lucratief uitpakken.

 

IEF 64

Auteursrecht

Koffie blijft de gemoederen bezig houden. In Europa woedt al een tijdje de zgn. 'coffeepads-oorlog' tussen Douwe Egberts en verschillende concurrenten. Inzet is de geldigheid van het octrooi van Douwe Egberts op de zgn. coffeepads van de Philips Senseo koffiemachines.

In de V.S. is eveneens een strijd gaande, maar dan over de verpakking van filterkoffie. Een voormalig fotomodel ontdekte dat Nestle al jarenlang een beeltenis van hem op koffiepakken had geplaatst...zonder toestemming. Een rechter in Los Angeles heeft de man een schadevergoeding toegekend van 15,6 miljoen dollar.

Lees het hele bericht hier

IEF 63

Merkenrecht

Na recentelijk een aantal IE-advocaten te hebben verloren, heeft Nauta Dutilh afgelopen vrijdag ook de strijd om 'haar' stip, die zij gedeponeerd had als merk, verloren.

Nauta had verscheidene advocatenkantoren die (ook) een stip in hun kantoorlogo voerden, aangesproken op merkinbreuk. In een van die zaken, tegen een Zeeuws advocatenkantoor, bekrachtigde de Hoge Raad het arrest van het hof Den Haag, waarin onder meer werd geoordeeld dat Nauta niet voldoende had onderbouwd dat 'haar' stip algemeen bekend was bij het relevante publiek. Ook was de Hoge Raad het met het hof eens dat er geen gevaar voor directe of indirecte verwarring door Nauta was aangetoond, en dat de stip vooral aangemerkt zal worden als verbindingsteken of decoratief element (en dus niet als merk).

Lees hier het hele arrest.

IEF 62

Apple meest invloedrijke merk

Mac miniApple is door lezers van online magazine Brandchannel gekozen tot het merk met de grootste wereldwijde invloed in 2004. Daarmee stootte de Amerikaanse computerfabrikant zoekmachine Google van de troon, die sinds 2002 op nummer 1 had gestaan. Verrassend is de vijfde plek van de Arabische nieuwszender Al-Jazeera. De enquête werd gehouden onder bijna 2000 lezers van het vaktijdschrift op internet voor de reclame- en merkenbranche in 75 landen. De eerste positie van Apple is te verklaren door de grote populariteit van de iPod, de mobiele digitale speler die het concern op de markt bracht. Miljoenen mensen hebben in 2004 een iPod gekocht. sterse In het jaarlijkse onderzoek wordt lezers gevraagd aan een bepaald merk een cijfer te geven voor de invloed die het heeft op het leven van mensen (bron: Adformatie).

IEF 60

Kort geding: Viva / Vive

Vrouwenweekblad Viva, een uitgave van Sanoma Uitgevers, spant een kort geding aan tegen het seniorenblad Vive. De namen lijken volgens Sanoma te veel op elkaar en dat zou tot verwarring kunnen leiden. Vive Magazine is de nieuwe naam van Senioren Magazine, dat door uitgeverij Top Pers op de markt wordt gebracht. Marketingmanager Sander ten Dam van Viva: ‘We hebben hen, na die naamsverandering, eerst een brief gestuurd met het verzoek om van de naam Vive af te zien. Toen men dat niet wilde, is een gesprek geregeld waar we niet uit kwamen. Vandaar dat we het nu juridisch willen aanpakken.’ Het kort geding dient op 3 februari voor de rechtbank in Amsterdam.

IEF 57

Merkenrecht

G-Star heeft tevergeefs geprobeerd de Makro de verkoop en exploitatie van G-Star jeans onder het beeld/woordmerk G-Star te beletten. De Makro heeft de jeans gekocht van een distributeur van G-Star. G-Star vindt dat de Macro het imago en de reputatie van het G-Star merk schaadt door deze op haar website en in haar folder te gebruiken voor de verkoop. Volgens G-Star zou de Macro niet dezelfde luxe uitstraling hebben als een G-Star filiaal, waardoor de reputatie van het merk zou zijn geschaad.

Allereerst oordeelt de rechter dat G-Star zich op grond van haar woord/beeldmerk niet kan verzetten tegen de verhandeling door Macro van G-Star producten ten aanzien waarvan de merkrechten van G-Star zijn uitgeput. De rechter oordeelt dat een sober en minder trendy uitstraling, voorzover deze samenhangt met een winkelformule, niet een gegronde reden voor de merkhouder oplevert om hiertegen op te treden. G-Star heeft geen relevante bijzondere omstandigheden genoemd die wel een gegronde reden zou kunnen opleveren. Ook is het volgens de rechter gebruikelijk op gelijkbare wijze reclame te maken voor verschillende producten in één folder. Opvallend is dat de rechter de Makro toestaat het woord/beeldmerk G-Star daarvoor te gebruiken. Volgens de rechter is dit nu eenmaal een doelmatig middel om de consumenten omtrent het aanbod van de producten te informeren. De Macro heeft dat niet op een zodanige manier gedaan dat daarmee de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. Door het gebruik van het woord/beeldmerk roept de Macro geen gevaar in het leven dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de Macro en G-Star bestaat. Naar mijn mening gaat de Makro te ver door onnodig het beeldmerk van G-Star te gebruiken. Het gebruik van het woordmerk volstaat om het publiek te kunnen informeren over de aard van het product.

IEF 56

Auteursrecht

Een goed begin is het halve werk. En als een boek begint met  "In het jaar 561," begon hij op de beleefde toon van een gids voor vreemdelingen. "werd hier de enige slag uitgevochten die er ooit ergens ter wereld om een kwestie van auteursrecht bevochten is." Ik keek hem hoofdschuddend aan. "Het is werkelijk waar." dan is dat boek  waarschijnlijk helemaal goed.

IEF 55

Is de IE-niche vol?

Het afgelopen jaar zagen veel grote kantoren hun IE-specialisten vertrekken naar nichekantoren. De opkomst van de nichekantoren is natuurlijk al langer dan een jaar aan de gang, maar met name in de IE-praktijk leek deze in 2004 in een stroomversnelling te komen. Maar volgens de verliezende kantoren is het nu wel afgelopen. "Er zijn nu drie, vier nichekantoren in Intellectueel Eigendom", zegt een woordvoerster van NautaDutilh. "Ruimte voor meer is er niet".

Lees hier het hele artikel.

IEF 54

XS4U x-tra sexy for you / XS4ALL

Het beeldmerk XS4U x-tra sexy for you maakt geen inbreuk op (de reputatie van) de bekende merknaam XS4ALL. XS4U handelt in erotische artikelen, waaronder beeld- en geluidmateriaal. De artikelen zijn onder meer te bestellen via het internet. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake is van merkinbreuk, wanneer XS4U altijd wordt gebruikt in combinatie met het achtervoegsel x-tra sexy for you. XS4ALL was bang voor reputatieschade, maar viste in deze prikkelende zaak achter het spreekwoordelijke net. Voor de volledige uitspraak, zie: Rechtbank Utrecht, zaak-/rolnr. 115821 / KG ZA 04-483 d.d 27 oktober 2004.

IEF 53

Merkenrecht

Eigentijdse merken hebben geen achternaam meer. Interessant artikel van Erwin Wijman in het januarinummer van Onze Taalover de opkomst van het voornaammerk: Dirk, Ilse, Johan, Linda, Humberto, Ben, Alex etcetera. Volgens de schrijver schuilt het grootste gevaar in eventuele negatieve associaties, waarmee het associatiegevaar via een omweg weer terug is in het merkenrecht.

IEF 52

Auteursrecht

Voor IE-ers is Piet Mondriaan voor alles het voorbeeld van de verlopen maar herleefde kunstenaar: auteursrecht verlopen, maar door de duurrichtlijn en Phil Collins herleefd en hersteld Voor niet IE-ers is het werk van Mondriaan vooral een veelgebruikt dessin en een tot het publieke domein gerekende stijl-icoon. En zo te zien zijn de erven Mondriaan dan ook niet geraadpleegd over de onderstaande bewerking:

Pac-Mondrian transcodes 'Broadway Boogie Woogie' into a Pac-Man video game: the painting becomes the board, the music becomes the sound effects, and Piet Mondrian becomes Pac-Man.

Pac-Mondrian disciplines the syncopated rhythms of Mondrian's spatial arrangements into a regular grid, then frees the gaze to follow the viewer's whimsical perambulations of the painting: a player's thorough study of the painting clears the level.

Each play of the game is an act of devotion. Mondrian's geometric spirituality fuses with his ecstatic physicality when Pac-Mondrian dances around the screen while the Trinity of Boogie Woogie jazz play 'Boogie Woogie Prayer'. Each play of the game is an improvisational jazz session. Pac-Mondrian sits in as a session drummer with Ammons, Lewis, and Johnson, hitting hi-hats, cymbals, and snares as he eats pellets. (artblog.net)

(terzijde: kan Phill Collins op grond van  deze en andere auteursrechtelijke wonderen niet eens worden aangemeld voor heiligverklaring en  worden aangewezen tot beschermheilige van het auteursrecht?)

IEF 51

Misleidende mededelingen/Merkenrecht

Milieudefensie wint giftige druiven-procedure van Super De Boer.

Super De Boer heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen Milieudefensie, afgelopen donderdag 6 januari, verloren. Milieudefensie had TNO een onderzoek laten uitvoeren naar de concentraties bestrijdingsmiddelen op de druiven van Super de Boer. Het bleek dat deze concentraties aanzienlijk hoger lagen dan wettelijk was toegestaan.

Milieudefensie startte daarop o.a. in de landelijke media een boycotcampagne tegen Super De Boer en haar druiven. Super de Boer vorderde in een kort geding dat het Milieudefensie nog langer verboden zou worden om misleidende mededelingen te doen over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op haar groente en fruit.

De Amsterdamse Voorzieningenrechter oordeelt echter dat Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”. Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”.

Super De Boer behaalt nog een kleine Pyrrhus-overwinning omdat de rechter aan zijn vonnis toevoegt dat het gebruik van het beeldmerk van Super de Boer door Milieudefensie in haar acties, onnodig is en merkinbreuk oplevert.

Lees hier de uitspraak van de Voorzieningenrechter en hier het persbericht van Milieudefensie.