IEF 31

Advocatuur

Na het vertrek van Jan Brinkhof bij Stibbe verlaat ook Egbert Dommering dit kantoor. Dommering treedt toe tot het nieuwe 'technologie'-kantoor van Brinkhof, dat deze momenteel aan het opzetten is en neemt zijn medewerkers Patrick Burger en Remy Chavannes en zijn stagiaire Sophie Steinhauser mee. Daarmee komt het aantal advocaten bij Brinkhof Advocaten, zoals dat op 1 januari a.s. van start zal gaan, al op 12. Volgens Brinkhof zal dit aantal nog stijgen tot 20, waarvan naar verwachting een groot deel van Nauta Dutihl zal komen.

Stibbe heeft aangegeven de eigen sectie octrooirecht mogelijk op te heffen.

IEF 30

Merkenrecht

In een uitspraak van 23 september 2004 (C-107/03) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap geoordeeld dat een door Proctre & Gamble geregistreerd vormmerk voor een stuk zeep ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 7 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening Nr. 40/94. Het Hof concludeerde dat:

- de geclaimde vorm was slechts een ondergeschikte variatie in vergelijking met de typische vormen van zepen, en

- als de kenmerken van de betreffende vorm zouden worden opgemerkt door het relevante publiek, zouden deze kenmerken in de eerste plaats worden waargenomen als functionele kenmerken bedoeld om de zeep makkelijker te kunnen vastpakken. 

De uitspraak is te vinden op:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:284:0003:0003:NL:PDF

zie ook: http://www.solv.nl/index.php?blz=3&nid=1365

IEF 29

Auteursrecht

Een Australische rechter heeft afgelopen vrijdag 3 december een getuigenverklaring geacccepteerd, die Kazaa's positie in haar strijd met een groot aantal platenmaatschappijen, kan schaden.

De getuige, George Barker, hoofd van het Australian National University's Center for Law and Economics, Intellectual Property and Copyright, verklaarde dat Kazaa 'de regels bepaalt, en de mogelijkheden vergemakkelijkt voor het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde werken'. Barker wees er verder nog op dat Kazaa verdient aan het ongeoorloofd uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en dat een en ander flinke schade aan de economie toebrengt.

In Nederland heeft de Hoge Raad de Kazaa's uitwisselingsprogramma toelaatbaar geacht.

IEF 28

Octrooirecht

Een zodenbemester is het onderwerp van het kortgeding van de Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage van 19 oktober 2004. Eiseres, Veenhuis Machines B.V., is rechthebbende op twee Nederlandse octrooien (nr.192183 en nr.1011803) en een Europees octrooi (nr. 1044592). Veenhuis heeft een zodenbemester verkocht aan Vreba Equipment B.V., die op haar beurt een dergelijke zodenbemester heeft laten (na)maken. Deze heeft zij verkocht aan een derde. Maakt deze zodenbemester inbreuk op de octrooirechten van Veenhuis?

De Voorzieningenrechter verklaart Veenhuis niet ontvankelijk voor zover haar vorderingen zijn gegrond op het Nederlandse octrooi nr. 192183 en het Europese octrooi nr. 1044592. Veenhuis heeft nagelaten het Nederlandse octrooi volledig over te leggen en de Nederlandse vertaling van het Europese octrooi. De rechter is van oordeel dat er geen sprake is van een octrooi-inbreuk omdat de verwijderbare messen als genoemd in het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi niet terugkomen in het litigieuze exemplaar. Opvallend is dat de zodenbemester van Vreba wel is voorzien van gaten waar de verwijderbare messen kunnen worden geplaatst. Een beroep op merkinbreuk ketst af vanwege uitputting. Het onderdeel waarop het merk is geplaatst, is met toestemming van Veenhuis rechtmatig in het verkeer gebracht.

http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak_print.asp?popup=true&searchtype=ljn&ljn=AR4399&u_ljn=AR4399

IEF 27

Merkenrecht

Hof van Justitie spreekt zich uit over uitputting. In een procedure tussen Peak Holding AB en Axolin-Elinor ABheeft het Hof van Justitie EG bij arrest van 30 november 2004 geoordeeld dat van een merk voorziene waren niet kunnen worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen.

Arrest C-16/2003

„Merken – Richtlijn 89/104 EEG – Artikel 7, lid 1 – Uitputting van aan merk verbonden recht – In handel brengen van waren in EER door merkhouder – Begrip – Waren die aan consumenten te koop zijn aangeboden en vervolgens zijn teruggetrokken – Verkoop aan in EER gevestigde marktdeelnemer met verplichting tot in handel brengen van waren buiten EER – Wederverkoop van waren aan andere in EER gevestigde marktdeelnemer – Verhandeling in EER”

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&Submit=Zoeken&docrequire=judgements&numaff=C-16%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

IEF 26

WIPO verdrag inzake IE-rechten voor omroeporganisaties?

Lidstaten van de WIPO zijn bezig met een verdrag tot actualisering van de IE-standaarden voor uitzendorgansities in het digitale tijdperk. Onderhandelingen hierover hebben plaatsgevonden tijdens een vergadering van de twaalfde sessie van de Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) in Geneve die plaatsvond van 17 t/m 19 november 2004. Afgevaardigden hebben substantiele voortgang geboekt in het verkleinen van standpuntverschillen op kernpunten zoals is vastgelegd in de Revised Consolidated Text of treaty proposals. De Lidstaten van de WIPs hebben kenbaar gemaakt dat zij een versnelde voortgang richting totstandkoming van het Vedrag wensen. Persbericht WIPO, 22 november 2004. http://www.wipo.int/

IEF 25

AIPPI Zeist Symposium / VIE-prijs 2005

Tijdens het Zeist Symposium op 16 maart 2005 zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt voor een publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Aankoniging en reglement zijn te vinden op de website van de Nederlandse groep van de AIPPI.

IEF 24

EU commissaris Interne Markt gaat digitaal

EU-Commissaris Charlie McGreevy, verantwoordelijk voor de Interne Markt en opvolger van Bolkestein, heeft een persoonlijke website gekregen. McGreevy, voormalig minister van Financiële zaken van Ierland, heeft in zijn functie een grote invloed op het beleid van de Europese Unie ten aanzien van onder meer de bescherming van intellectueel eigendom. Via de website is McGreevy, althans zijn bureau, direct te bereiken. Ook biedt de website nieuws en de mogelijkheid speeches na te lezen.

IEF 23

Zeldzame & Onbekende ie-rechten

Het Recht Tot Inkeer. "Het recht om als fotograaf noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in een foto of zelfs een foto terug te nemen uit de openbaarheid. De fotograaf heeft de bevoegdheid om na overdracht van zijn exploitatierechten alsnog bepaalde wijzigingen in de foto aan te brengen. Dit persoonlijkheidsrecht wordt ook wel ‘recht tot inkeer’ genoemd. Een dergelijke wijziging ‘achteraf’ is alleen toegestaan wanneer de regels van het maatschappelijk verkeer en de goede trouw zich daar niet tegen verzetten. De redelijkheid en billijkheid spelen een doorslaggevende rol bij de beoordeling van een beroep op dit recht." bron: fotografenfederatie.

IEF 22

Merkenrecht

Arrest: Hof Arnhem, 26 oktober 2004, Levola Hengelo tegen Dorsvlegel. Hoger beroep "Emmermerken" voor yoghurtproducten. "Op basis van de resultaten van het amrktonderzoek is voorshands voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument de emmermerken is gaan identificeren met het yoghurtproduct van De Zuivelhoeve" Beeld/vormmerken hebben onderscheidend vermogen verkregen.

Lees arrestArrest Levola Dorsvlegel

IEF 21

Merkenrecht

Vonnis: zaak KG 04/1053, Rechtbank 's Gravenhage, 12 november 2004, Pretium tegen Yiggers. "Yiggers maakt gebruik van de dienst Adwords van de internet-zoekmachine Google (hierna ook ‘Google’). Bij het zoeken op ‘Pretium’ of een daarop gelijkende zoekterm op Google, verscheen tot voor kort de advertentie van Yiggers (...) Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat de inbreuk en het onrechtmatige handelen niet zo zeer uit het gebruiken van de tekens van eiseressen als zoektermen, als wel uit het koppelen van een advertentie aan een zoekwoord dat door de internetgebruiker wordt gebruikt. Lees vonnis

IEF 20

Piraterij

The Food and Drug Administration and several major drug makers are expected to announce initiatives today that will put tiny radio antennas on the labels of millions of medicine bottles to combat counterfeiting and fraud. Among the medicines that will soon be tagged are Viagra, one of the most counterfeited drugs in the world, and OxyContin, a pain-control narcotic that has become one of the most abused medicines in the United States. The tagged bottles - for now, only the large ones from which druggists get the pills to fill prescriptions - will start going to distributors this week, officials said.

Experts do not expect the technology to stop there. The adoption by the drug industry, they said in interviews, could be the leading edge of a change that will rid grocery stores of checkout lines, find lost luggage in airports, streamline warehousing and add a weapon in the battle against cargo theft.

"It's basically a bar code that barks," said one expert, Robin Koh, director of applications research at the Auto-ID Labs of the Massachusetts Institute of Technology. The technology, Mr. Koh said, could "make supply chains more efficient and more secure."

Wal-Mart and the Department of Defense have already mandated that their top 100 suppliers put the antennas on delivery pallets beginning in January. Radio tags on vehicles and passports could become a central tool in government efforts to create a database to track visitors to the United States. And companies are rushing to supply scanners, computer chips and other elements of the technology.

The labels are called radio-frequency identification. As in automated highway toll collection systems, they consist of computer chips embedded into stickers that emit numbers when prompted by a nearby radio signal. In a supermarket, they might enable a scanner to read every item in a shopping cart at once and spit out a bill in seconds, though the technology to do that is still some distance off.

For drug makers, radio labels hold the promise of cleaning up the wholesale distribution system, where most counterfeit drugs enter the supply chain, often through unscrupulous employees at the small wholesale companies that have proliferated in some states.

Initially, the expense of the system will be considerable. Each label costs 20 to 50 cents. The readers and scanners cost thousands of dollars. But because the medicines tend to be very expensive and the need to ensure their authenticity is great, officials said, the expense is justified.

Costs are still far too high for individual consumer goods, like the amber bottles that pharmacies use to dispense pills to individuals. But prices are expected to plunge once radio labels become popular, so drug makers represent an important set of early adopters.

Privacy-rights advocates have expressed reservations about radio labels, worrying that employers and others will be able to learn what medications people are carrying in their pockets. Civil-liberties groups have voiced similar concerns about ubiquitous use of the technology in the marketplace. But under the current initiatives, the technology would not be used at the retail level.

The food and drug agency's involvement is crucial because drug manufacturers cannot change a label without the agency's approval. In its announcement, the agency is expected to say that it is setting up a working group to resolve any problems that arise from the use of radio antennas on drug labels.

Counterfeit drugs are still comparatively rare in the United States, but federal officials say the problem is growing. Throughout the 1990's, the F.D.A. pursued about five cases of counterfeit drugs every year. In each of the last several years, the number of cases has averaged about 20, but law-enforcement officials say that figure does not reflect the extent of the problem.

Last year, more than 200,000 bottles of counterfeit Lipitor made their way onto the market. In 2001, a Sunnyvale, Calif., pharmacist discovered that bottles of Neupogen, an expensive growth hormone prescribed for AIDS and cancer patients, were filled only with saltwater.

"We've seen organized crime start to get involved," said William Hubbard, an associate food and drug commissioner. With some drugs costing thousands of dollars per vial, the profit potential is huge, he said.

The weak point, Mr. Hubbard said, is the wholesaler system, which ships more than half of the 14,000 approved prescription drugs in the United States. While three large companies - McKesson, Cardinal and AmerisourceBergen - account for more than 90 percent of drugs that are sent through wholesalers, there are thousands of smaller companies throughout the country, many little more than a room with a refrigerator.

State pharmacy boards are responsible for regulating drug wholesalers, but most boards do almost nothing to police them.

In many states, only a small fee and a registration form are needed to set up shop. A 2003 report by a Florida grand jury found that the state had 1,399 approved wholesalers, one for every three pharmacies in Florida.

Radio labels fight counterfeiting by providing a unique identifier that is almost impossible to copy. When pharmacists receive delivery, they should be able to pass a wand over the bottles and, through an online database, check the history of each.

Any bottles that have been reported missing or previously sold, have an unusual delivery history or are not recognized by the system will be flagged as suspicious.

Makers of prescription narcotics say radio labels could help cut down on the booming trade in stolen pills.

"We get calls once a week from state troopers saying they got a guy with one of our bottles," said Aaron Graham, chief security officer for Purdue Pharma, the maker of OxyContin.

With radio labels, Purdue will be able to trace those bottles to individual pharmacies. "If that pharmacy was robbed, we'll know for certain that that guy is in possession of stolen property," Mr. Graham said.

Radio labels could conceivably help ensure that imported drugs are safe, Mr. Hubbard of the F.D.A. said. But drug manufacturers are unlikely to put radio labels on drugs sold in other parts of the world for many years, he said. The F.D.A. has been a fierce opponent of legalizing drug imports.

"This is about securing the domestic supply," said Tom McGinnis, the F.D.A.'s chief pharmacist.

So far, the agency is relying on a nonprofit industry group, EPCglobal, based in Lawrenceville, N.J., to set standards for radio labels.

The labels will remain voluntary until 2007. After that, the agency may require the labels and specify which types must be used, Mr. Hubbard said.

November 15, 2004
Tiny Antennas to Keep Tabs on U.S. Drugs
By GARDINER HARRIS

Copyright 2004 The New York Times Company | Home | Privacy Policy | Search | Corrections | RSS | Help | Back to Top

IEF 19

Octrooirecht

Creative Commons richt zich ook op octrooien. Creative Commons, de groep die een alternatief formuleerde voor het (digitale) auteursrecht, breidt de activiteiten uit naar octrooien en wetenschappelijke publicaties. Het heeft hiervoor een nieuw onderdeel opgericht onder de naam Science Commons.


 

Creative Commons ging in 2001 van start met steun van de Amerikaanse non-profitorganisatie Center for the Public Domain. De organisatie stelt zich ten doel om het auteursrecht te versoepelen zodat muziek, films en games door internetters met elkaar gedeeld kunnen worden, maar er tegelijkertijd wel een bepaalde vergoeding aan de makers wordt uitgekeerd.

De leiding bij Creative Commons is in handen van onder meer Lawrence Lessig, professor bij MIT, documentairemaker Davis Guggenheim, de Japanse ondernemer Joi Ito en experts op het gebied van auteursrechten, waaronder James Boye. Inmiddels zijn er in diverse landen lokale afdelingen opgezet van Creative Commons, waaronder ook in Nederland. Diverse artiesten steunen Creative Commons, zo gaven David Byrne en Bebel Gilberto onlangs een benefietconcert voor de organisatie.

Een van de eerste stappen van Creative Commons was het beschikbaar maken van een softwareprogramma (internetgebaseerd) waarmee mensen hun werk kunnen toevertrouwen aan het publieke domein. Voor wie toch wat zeggenschap wil over zijn creaties is het met de software ook mogelijk om het werk alleen onder bepaalde voorwaarden gratis verder te laten verspreiden.

Creative Commons kwam op tijdens de felle strijd van platenmaatschappijen tegen piraterij op internet. Momenteel staat het auteursrecht op vindingen (octrooien) zwaar ter discussie, met name door octrooien op technische vindingen. In oktober demonstreerde een groep softwareontwikkelaars zelfs tijdens een EU-bijeenkomst in Amsterdam waar gesproken werd over de nieuwe regels voor octrooien in Europa. Deze regels bieden meer bescherming voor octrooien. Volgens tegenstanders belemmeren deze regels daarmee de ontwikkeling van software, voorstanders wijzen erop dat de inkomsten uit octrooien juist blijven zorgen voor innovatie.

Per 1 januari start Creative Commons met het onderdeel Science Commons, dat zich zal richten op octrooien en wetenschappelijke publicaties. Ook de verspreiding van wetenschappelijke kennis wordt volgens critici belemmerd door auteursrecht. Op dat gebied zijn al andere initiatieven gestart, zoals de Public Library of Science dat op meerdere wetenschappelijke gebieden al tijdschriften gratis via de website beschikbaar heeft gesteld. Creative Commons zegt dat er al langer een wens was om zich ook te richten op wetenschap. “(…) al langere tijd bestond het idee dat de aanpak van Creative Commons wellicht meer een ‘killer app’ is binnen de wetenschap dan binnen cultuur.” Welke producten Creative Commons beschikbaar gaat stellen is nog onduidelijk, het zegt nog te bekijken of het bestaande aanbod geschikt is voor wetenschappers.
 
Emerce 13 november 2004

IEF 18

Mediarecht

Vonnis: Rechtbank Utrecht, 10 november 2004. zaak 176332/HA ZA 04-822 Westbroek, Schnetz tegen Van Zanten. Eisers maken bezwaar tegen mededelingen die gedaagde over hen doet in een krantenartikel. "Ook met Henk Westbroek en Leefbaar Utrecht-partijvoorzitter Broos Schnetz heeft hij wel eens een glaasje gedronken in de kroeg, om de onenigheid uit te spreken. 'Na afloop waren we weer grote vrienden. Westbroek bood zich zelfs weer aan als columnist! Maar een dag later kreeg ik een brief op hoge poten: "Geachte mijnheer de hoofdredacteur, u kunt dan misschien wel aardig drinken, maar nu staat er wéér zo'n kutstuk in uw krant." Lees vonnis

IEF 17

Octrooirecht

Arrest Hoge Raad: Eerste Kamer, 12 november 2004, Nr. C03/162HR. In de zaak van:Impro Ltd tegen Liko Ab. Impro is houdster van het Nederlandse octrooi 190.471 voor een inrichting voor het oprichten van een patiënt vanuit een stoel of andere zetel naar een in hoofdzaak staande positie. Liko Nederland B.V. brengt in Nederland op de markt sta-opliften. Het hof heeft zijn oordeel dat de Sabina niet als een inbreukmakend equivalent van het Impro-octrooi moet worden beschouwd, erop gebaseerd dat van de Sabina niet kan worden gezegd dat zij met haar (langere) hefarm in wezen hetzelfde resultaat als door het Impro-octrooi wordt beoogd, op in wezen dezelfde wijze bewerkstelligt. Dit in hoge mate met feitelijke waarderingen verweven oordeel is niet onbegrijpelijk of anderszins onvoldoende gemotiveerd in het licht van het in het bestreden arrest gegeven oordeel dat de Sabina een langere hefarm heeft dan het Impro-octrooi beschrijft en dat bij het oprichten van de patiënt door de Sabina geen parallellogramhefbeweging optreedt. De daartegen gerichte klachten kunnen daarom niet tot cassatie leiden. Lees arrest 1. Lees arrest 2.

IEF 16

Merkenrecht

Bikemotion / Batavus (deel III)

Internetfietsenwinkel Bikemotion.nl stapt opnieuw naar de rechter om bij fabrikant Batavus af te dwingen dat hij fietsen van dat merk mag blijven verkopen. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vrijdag bekendgemaakt. Het kort geding is al de derde rechtszaak in drie jaar over deze kwestie. Bikemotion.nl mag niet rechtstreeks bij Batavus inkopen. De fabrikant en de internetfietsenwinkel hebben vorig jaar wel afgesproken dat Bikemotion.nl via speciaalzaken Batavus-fietsen mag aanschaffen. Batavus wil de speciaalzaken vanaf 1 januari 2005 verbieden de fietsen door te verkopen aan derden, zoals Bikemotion. "Als Bikemotion.nl niets doet, kan vanaf dan geen Batavus meer worden verkocht", aldus advocaat J. van Rhijn van Bikemotion.nl.
IEF 15

Domeinnamen

Domeinnaamkaping makkelijker

Top Level DomainDomeinkaping is dankzij nieuwe regels van ICANN gemakkelijker geworden. De nieuwe regels - die vrijdag in werking worden gesteld - zijn eigenlijk bedoeld om het overzetten van domeinnamen te vereenvoudigen. Er treedt nu echter een onbedoelde bijwerking op, waardoor eventuele kwaadwillenden makkelijker een domeinnaam kunnen kapen. Dit is mogelijk omdat een overdracht van een domeinnaam na vijf werkdagen nu altijd zal worden uitgevoerd, behalve wanneer de eigenaar dit expliciet geweigerd heeft.

De huidige regels staan een overgave pas toe wanneer de eigenaar positief heeft gereageerd op de afstandsverklaring. Hierdoor zijn vooral domeinnamen met gedateerde e-mailadressen en onjuiste adresgegevens kwetsbaar geworden, omdat niet reageren dus een positief bericht is voor de aanvrager. De ICANN heeft voor eventuele geschillen met betrekking tot de domeinnaamoverdracht een onafhankelijke geschillencommissie gevormd. Hiermee probeert de organisatie eventueel misbruik van de nieuwe regels tegen te gaan.

Hostingbedrijven spelen in op de nieuwe situatie door bijvoorbeeld de domeinnamen te laten locken door de klanten. Dankzij dit hulpmiddel kan de domeinnaam niet meer worden overgeschreven naar een andere eigenaar.

IEF 14

Piraterij

Persbericht Commissie, 10 november:EU strengthens fight against piracy and counterfeiting beyond its borders. In an effort to halt the increase in piracy and counterfeiting the European Commission has today, (wednesday 10 november) adopted a strategy for the enforcement of intellectual property rights in third countries. The action plan focuses on vigorous and effective implementation and enforcement of existing IPR laws. It proposes to identify priority countries where enforcement actions should be concentrated. Stress will be put on technical cooperation and assistance to help third countries fight counterfeiting but the Commission will not hesitate to trigger all bilateral and multilateral sanction mechanisms against any country involved in systematic violations. The Commission will foster awareness raising of users and consumers in third countries and support the creation of public-private partnerships for enforcement.

IP/04/1352

 

Brussels, 10 November 2004

 

EU strengthens fight against piracy and counterfeiting beyond its borders

In an effort to halt the increase in piracy and counterfeiting the European Commission has today adopted a strategy for the enforcement of intellectual property rights in third countries. The action plan focuses on vigorous and effective implementation and enforcement of existing IPR laws. It proposes to identify priority countries where enforcement actions should be concentrated. Stress will be put on technical cooperation and assistance to help third countries fight counterfeiting but the Commission will not hesitate to trigger all bilateral and multilateral sanction mechanisms against any country involved in systematic violations. The Commission will foster awareness raising of users and consumers in third countries and support the creation of public-private partnerships for enforcement.

 

EU Trade Commissioner Pascal Lamy said: “Piracy and counterfeiting continue to grow every year and have become industries, increasingly run by criminal organisations. This is a serious problem for us but also for third countries whose companies are also suffering the consequences of violation of their own intellectual property rights. “ He added: “Some of these fakes, like pharmaceuticals and foodstuffs constitute an outright danger to the public, while others undermine the survival of EU’s most innovative sectors, confronted with the misappropriation of their creations. Adopting new legislation on intellectual property is one thing. But devising the right tools to enforce it is another. This is now our priority”

 

This Strategy sets the guidelines for the European Commission in the coming years towards a reduction of the level of IPR violations taking place beyond the EU borders, worldwide. It follows a logical sequence of recent initiatives taken by the EU to tackle this problem within the EU and at its border.

 

It is not the EU purpose to re-invent the wheel, but to show that we are committed to work more and better in an area where putting in place legislation is not sufficient. It is essential that third countries accompany the commitments agreed to in the WTO and in bilateral agreements by a genuine willingness to tackle the problem at their borders, in their courts, and in their streets. From our part, we must ensure that our right-holders are effectively protected against the misappropriation of their property and our citizens in general against the dangers of piracy and counterfeiting

 

The Strategy in detail:

 

Identifying priority countries: EU action will focus on the most problematic countries in terms of IPR violations. These countries will be identified according to a regular survey to be conducted by the Commission among all stakeholders.

Awareness raising: promote initiatives to raise public awareness about the impact of counterfeiting (loss of foreign investment and technology transfer, risks to health, link with organised crime, etc.) and make available to the public and to the authorities of third countries concerned a “Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights”.

Political dialogue, incentives and technical co-operation: ensuring that technical assistance provided to third countries focuses on IPR enforcement, especially in priority countries; exchanging ideas and information with other key providers of technical co-operation, like the World Intellectual Property Organisation (WIPO), the US or Japan, with the aim of avoiding duplication of efforts and sharing of best-practices.

4 IPR mechanisms in multilateral (including TRIPs), bi-regional and bilateral agreements: raising enforcement concerns in the framework of these agreements more systematically; consulting trading partners with the aim of launching an initiative in the WTO TRIPs Council, sounding the alert on the growing dimension of the problem, identifying the causes and proposing solutions and strengthening IPR enforcement clauses in bilateral agreements..

Dispute settlement - sanctions: recall the possibility that right-holders have to make use of the Trade Barriers Regulation or of bilateral agreements, in cases of evidence of violations of TRIPs; in addition to the WTO dispute settlement, recall the possibility to use dispute settlement mechanisms included in bilateral agreements in case of non-compliance with the required standards of IPR protection.

Creation of public-private partnerships: supporting/participating in local IP networks established in relevant third countries; using mechanisms already put in place by Commission services (IPR Help Desk and Innovation Relay Centres) to exchange information with right-holders and associations; build on the co-operation with companies and associations that are very active in the fight against piracy/counterfeiting.

See also IP/04/540, IP/04/1059

For more information:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_property/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

 

hier

IEF 13

Merken in het nieuws

Modeconcern WE neemt merken failliet Vilenzo over

Het modeconcern WE International neemt het failliete Vilenzo over. WE krijgt zo onder meer de kledingmerken Van Gils, Frans Molenaar en Bad Boys in handen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. WE-topman R. de Waal is blij met de overname van Vilenzo. Het modehuis is volgens hem een belangrijke speler op de Nederlandse markt. De WE-groep wil de merken van Vilenzo verder uitbouwen.

IEF 12

Domeinnamen

Zowel gedaagden (als bestuurders van de Vereniging LPF) als de fractieleden maken gebruik van de namen ‘LPF’ en/of ‘Lijst Pim Fortuyn’, precies dezelfde namen worden door eiseres gebruikt, voor zo goed als dezelfde activiteiten. Het gevaar voor verwarring bij het publiek is groot. Het feit dat er nu kennelijk twee groeperingen zijn die het gedachtegoed van Pim Fortuyn beweren uit te dragen, brengt niet met zich mee dat zij beide bevoegd zijn de namen ‘LPF’ en Lijst Pim Fortuyn’ te gebruiken. Eiseres heeft immers de oudste rechten. Leden die zich afscheiden, zoals gedaagden en de fractieleden, kunnen hun werkzaamheden onder een nieuwe naam voortzetten die evenwel niet verwarring bij het publiek mag geven. Of gedaagden en de fractieleden gebruik van de namen ‘LPF’ en Lijst Pim Fortuyn’ maken ‘in het economisch verkeer’, als vereist door artikel 13 Eenvormige Beneluxwet op de merken, kan in het midden blijven, nu eiseres de onrechtmatigheid van het gebruik van deze namen ook baseert op artikel 6:162 BW.

Volledige uitspraak