IEF 323

Een sterk staaltje vergelijking van het GEA

Gerecht van Eerste Aanleg, 11 mei 2005, zaak T-390/03. CM Capital Markets tegen OHIM/Caja de Ahorros de Murcie. Het GEA heeft zich gebogen over de vraag of het beeldmerk CM bestaande uit de letters "C" en "M" geschreven in een rood vierkant met een dwars gele streep in strijd is met het beeldmerk Capital Markets bestaande uit voornoemde woorden en de letters "C" en "M" onder elkaar geplaatst. De oppositieafdeling heeft bij beslissing van 27 januari 2003 de oppositie tegen het beeldmerk CM toegewezen voor de diensten die soortgelijk zijn. De kamer van beroep van het BHIM vond dat er geen sprake was van overeenstemming en verwarringgevaar. Het Gerecht oordeelt dat er wel sprake is van overeenstemming.

Het GEA verklaart verzoekster (opposant) niet ontvankelijk inzake haar vordering aan het Gerecht om de oppositieafdeling van het BHIM te bevelen de inschrijving van het betrokken merk te weigeren. Het Gerecht acht zich niet bevoegd bevelen te richten tot het BHIM. Het BHIM is verplicht in gevolge artikel 63 lid 6 van verordening 40/94 de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest.

Verzoekster heeft betoogd dat het bestanddeel Capital Markets van haar beeldmerk niet relevant is voor de vraag of de merken overeenstemmen, omdat deze uitdrukking een soortnaam is voor de door het merk beschermde diensten. Verzoekster heeft daarnaast betoogd dat het fonetische aspect een grotere rol moet spelen dan het visuele aspect van het merk, omdat het merk juist mondeling in het handelsverkeer wordt gebruikt. Ook de kleuren en het schrift van de conflicterende merken zouden geen belang moeten hebben nu het gaat om bestanddeel “CM” en dit doorslaggevend is voor het globale beeld dat de consument van de betrokken merken zal hebben.

Het GEA stelt eerst vast wie de geïnformeerde gebruiker is. Nu het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd beschermd is in Spanje en gericht is op een specifieke doelgroep, stelt het Gerecht vast dat bij de beoordeling van het verwarringgevaar dient te worden uitgegaan van een zeer oplettende en goed geïnformeerde Spaanse consument.

Volgens het Gerecht stemmen de beeldmerken visueel niet overeen ook al is er sprake van het gemeenschappelijke element CM. Het element "CM" is in de tekens verschillend opgebouwd met volledig andere kleuren en lettertypes waardoor de totale indruk van de tekens verschillend is.

Het Gerecht oordeelt dat er wel sprake is van fonetische overeenstemming aangezien het aangevraagde merk op fonetisch vlak gelijk is aan het dominerende bestanddeel CM van het oudere merk. Het relevante publiek zal namelijk het beschrijvende bestanddeel Capital Markets niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel.

Het GEA vindt de tekens niet begripsmatig overeenstemmen. Door gebruik van de woorden Capital Markets krijgt het beeldmerk een bepaald begrip anders dan een merk waarop alleen de aanduiding CM voorkomt. Ook zal de aanduiding Capital Markets in verband worden gebracht met de tekens "CM". Volgens het GEA geeft het woord Capital Markets een lading aan de afkorting CM. Uiteindelijk oordeelt het GEA dat de beeldmerken niet overeenstemmen, vooral gelet op het feit dat het relevante publiek zeer gespecialiseerd is en de beeldmerken goed zullen kennen. Lees uitspraak.

IEF 322

Vergelijkende reclame (2)

Wie in het eerder vandaag geplaatste stukje over de RCC Kruidvat-uitpraak deze link naar het Louis Couperus Genootschap is gevolgd, heeft het al gelezen: de desbreffende Couperus uitgave van het Kruidvat is ook nog eens vermeendelijk inbreukmakend.

"De grootste aanwijzing dat de Couperus-box niet meer is dan een heruitgave van de Amstel-paperbacks zit in kleine details. Van Vliet wijst op twee passages. Naast deze tekstuele missers, zijn ook de verklarende woordenlijsten aan het einde van De stille kracht en Langs lijnen van geleidelijkheid in beide uitgaven vrijwel identiek. Het lijkt er dus sterk op dat de hele Kruidvat-uitgave voornamelijk op vlijtig kopieerwerk berust. Dat verklaart ook meteen de opmerkelijke selectie die men heeft gemaakt uit Couperus’ werk.

In een cassette met de titel ‘grootste werken’ horen zijn koningsromans zeker niet thuis. Grote historische romans als Iskander en De komedianten ontbreken… net als in de Amstel Klassieken-reeks. Met de ‘persoonlijke keuze van de uitgever’ heeft het in ieder geval niets te maken.

Uitgever L.J. Veen was volkomen verrast door de Kruidvat-uitgave. Editeur Marijke Stapert-Eggen, die voor L.J. Veen de Koningsromans en Langs lijnen van geleidelijkheid heeft verzorgd en eveneens meewerkte aan de Volledige Werken, vernam het nieuws uit de krant. Volgens Stapert-Eggen wijst het gebruik van de titel Koningsromans erop dat het om haar editie gaat.
Foreign Media Group, de moedermaatschappij van Brilliant Books, hult zich voorlopig in stilzwijgen. Directeur Ramon Dahmen wil alleen maar kwijt dat onze bevindingen op ‘feitelijke onjuistheden’ berusten. Een groot deel van de Amstel-pockets zijn niet langer beschermd. Voor de uitgaven die verzorgd zijn door Stapert-Eggen gaat dat niet helemaal op. Of de betrokkenen hierin aanleiding zien om stappen te ondernemen, is op dit moment nog niet bekend. Copyrightschending of niet, de grote uitgeverijen zijn gewaarschuwd: Brilliant Books heeft al laten weten mogelijkheden te zien in het werk van Simon Vestdijk."

Afbeelding: Theo van der Nahmer, beeldhouwer van het beeld van Eline Vere (1958), in het plantsoen langs de Groot Hertoginnelaan, Den Haag.

IEF 321

stroom van nieuwe merkregistraties

Stukje in het FD van de Haarlemse advocaat Caspar Wenckebach over lopende mediageschillen. Over de strijd om Tien schrijft hij o.a: "Er is bij Talpa kennelijk niemand geweest die van tevoren even gecontroleerd heeft of die naam niet op problemen zou stuiten. Intussen zijn beide partijen zich goed aan het ingraven. Een klein onderzoek bij het Benelux Merkenbureau wijst op een stroom van nieuwe merkregistraties van beide partijen in de afgelopen twee weken. Maar niet alleen de merkenbureaus draaien overuren. Ook internetproviders zijn druk in de weer geweest. De afgelopen dagen zijn vele domeinnamen met het bestanddeel 'tien' geregistreerd, sommige namens Talpa , sommige namens SBS6 en natuurlijk ook een paar door domeinnaamkapers. Mij dunkt dat Talpa geen sterke zaak heeft, maar ik denk dat ik uiteindelijk toch mijn geld op John de Mol zou zetten. Die heeft inmiddels in ieder geval al bewezen hoe je van voor een dubbeltje geboren, zo een tientje kunt worden."

IEF 320

Vergelijkende reclame?

Boekblad meldt dat het College van Beroep van de RCC vorige week heeft geoordeeld dat Drogisterij Kruidvat geen reclame voor boeken mag maken met het begrip 'vergelijkbare winkelwaarde'. In eerdere instantie mocht de drogisterijketen dit begrip wel nog wel gebruiken in haar reclame-uitingen rond een luxe cassette met tien werken van Louis Couperus, maar volgens het CvB is ook dit gebruik in strijd de Reclame Code. 

In december 2004 oordeelde de RCC dat Kruidvat in huis-aan-huisbladen met het begrip 'vergelijkbare winkelwaarde' voor bepaalde titels misleidende reclame had gemaakt omdat het om nieuwe uitgaven ging, die als gevolg daarvan geen vergelijkbare winkelwaarde kenden. Zowel Kruidvat als de Nederlandse Boekverkopersbond (NBb) gingen in beroep.

IEF 319

Wanted: klantengegevens

Stichting BREIN gaat door met de strijd tegen het illegale aanbod van muziek op internet. Momenteel wil BREIN 42 mensen vervolgen die op grote schaal illegaal muziek aanbieden op internet. De betreffende providers -  Planet Internet, Het Net, @Home, Wanadoo en Tiscali - hebben een dagvaarding ontvangen om de naam- en adresgegevens te verschaffen die zij momenteel weigeren te af te staan aan BREIN om privacyredenen. De zaak dient op 16 juni in Utrecht.

In adformatie: "Kuik is overtuigd van zijn gelijk. ‘Er is duidelijk sprake van inbreuk op het auteursrecht. Deze mensen hebben de kans gehad om met ons te schikken. In een civiele procedure hebben wij recht op die gegevens.’ In april kondigde Brein de acties aan. Zeven internetters hadden hun zaak op dat moment al geschikt voor gemiddeld 2100 euro. "

Geenstijl.nl bericht dat BREIN zelf strafbaar is.

IEF 318

Topje van de ijsberg

Uitgevers schijnen niet blij te zijn met de Keur der Wetenschap, een database van Darenet. De etalage van de Nederlandse wetenschap, zoals ze het zelf noemen, bevat het werk van ruim 200 vooraanstaande onderzoekers, die hun wetenschappelijke publicaties werk via deze site gratis en voor niets ontsluiten. Volgens de site gaat het om 25.000 documenten, waarvan ongeveer 60% full text beschikbaar is. Het overige deel heeft auteursrechtelijke beperkingen of is niet meer te achterhalen.

Voor het intellectuele Eigendomsrecht heeft de nieuwe database vooralsnog weinig toegevoegde waarde. Van de vele vooraanstaande onderzoekers is alle Bernt 'Creative Commons' Hugenholtz opgenomen, wiens publicaties altijd al gratis en voor niets toegankelijk waren via de website van zijn eigen IVIR.

IEF 317

Tien is geen 10. Maar is Oxio wel OXXIO? (2)

Gisteren heeft de rechtbank in Arnhem in kort geding bepaald dat het energiebedrijf Oxxio zijn naam moet wijzigen. Dit was conform de eis van Holland Rail Consult, houder van het merk Oxio. De rechter oordeelde dat de "diensten in beperkte mate soortgelijk zijn" onder andere omdat het begrip “infrastructuur” ook energienetwerken omvat, zodat Holland Rail consult het merk Oxio ook heeft ingeschreven voor haar diensten die zij ten behoeve van energiebedrijven aan energienetwerken verricht. Oxxio heeft reeds aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De schuld van dit alles ligt volgens bestuursvoorzitter Erik de Heus bij de adviseurs van het energiebedrijf: "Wij zijn door hen niet gewezen op het bestaan van de merknaam Oxio." Oxxio heeft de adviesbureaus die bij de naamswijziging adviseerden, aansprakelijk gesteld.

Aardig is dat The Nameworks, het bedrijf dat merken voor beide partijen heeft verzonnen, zich in de rechtzaak heeft gevoegd aan de zijde van gedaagde Oxxio, omdat het bedrijf van mening is dat The Nameworks de ware rechthebbende is op het merk oxio, niet de voormalige klant en deposant Holland Rail Consult.

De voorzieningenrechter oordeelt hierover als volgt. "Het merk Oxio is op naam van Holland Railconsult ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Daarmee heeft Holland Railconsult het uitsluitende recht op het merk Oxio verkregen. De stellingen van Oxxio Nederland en The NameWorks komen erop neer dat in de rechtsverhouding tussen The NameWorks en Holland Railconsult de eerste rechthebbende op het merk Oxio is gebleven en dat het de laatste daarom niet is toegestaan het merk te gebruiken. Nu Holland Railconsult dat toch doet, pleegt zij wanprestatie tegenover The NameWorks. De voorzieningenrechter overweegt dat een merkhouder in beginsel verboden kan worden een merk te gebruiken en geboden kan worden mee te werken aan doorhaling of overdracht van dat merk, als het de merkhouder op grond van een overeenkomst met een derde niet is toegestaan dat merk te gebruiken. Voor de voorzieningenrechter is echter voorshands niet komen vast te staan dat die situatie zich hier voordoet.

Holland Railconsult en The NameWorks hebben op of omstreeks 8 oktober 2002 een overeenkomst voor een naamgevingsproject voor de consultancy-activiteiten van Holland Railconsult gesloten. In de bijlage bij de overeenkomst staat omschreven aan welke voorwaarden de naam voor deze consultancy-activiteiten moet voldoen en ten opzichte van welke concurrerende merken zij onderscheidend moet zijn. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat Holland Railconsult tijdens het naamgevingsproject heeft gekozen voor de naam Oxio voor haar consultancy-werkzaamheden. Uit een door Holland Railconsult overgelegde interne notitie blijkt dat zij daarná heeft besloten de andere naam, Movares, te gaan gebruiken voor haar internationale activiteiten.

Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat voorshands niet is komen vast te staan dat The NameWorks toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft bedongen. The NameWorks stelt dat zij de opdrachtbevestiging niet alleen per e-mail, maar ook per post op haar briefpapier heeft verzonden. Op haar briefpapier verwijst zij naar haar algemene voorwaarden. Holland Railconsult voert aan dat alle correspondentie via e-mail is gelopen en zij betwist dat The NameWorks haar de opdrachtbevestiging op briefpapier van The NameWorks heeft gezonden. Op dit punt staan de stellingen van partijen tegenover elkaar. The NameWorks heeft geen kopie van de brief met de opdrachtbevestiging op haar briefpapier overgelegd. Daarom is in dit kort geding niet komen vast te staan dat The NameWorks haar algemene voorwaarden is overeengekomen met Holland Railconsult."
 

Lees vonnis, eerdere berichtgeving hier.

IEF 316

Gokje wagen?

De SIDN gaat vanaf 17 mei a.s. 44 nog niet eerder vrijgegeven domeinnamen verloten. Het gaat om domeinnamen die het SIDN tot nu toe 'in het algemeen belang' blokkeerde.

Om het proces eerlijk te laten verlopen, kan iedere organisatie of persoon in Nederland zich inschrijven voor één domeinnaam. Bij meerdere gegadigden zal worden geloot en mag de winnaar de domeinnaam tegen het normale registratietarief vastleggen. Hier kan men de lijst met vrijkomende domeinnamen zien en inschrijven.

IEF 315

Zo ja, deelt u de mening dat dit democratisch is?

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de ministers van Economische Zaken en van Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Zaken) over het Europees Octrooibureau. Arda Gerkens is ergens van geschrokken, zo te lezen, maar van wat? Waarschijnlijk van mededelingen van de anti-softwareoctrooilobby. "Deelt u de mening dat de Raad van beheer ook de mogelijkheid heeft iets aan de inventiviteit te doen en aldus een oplossing zou kunnen invoeren ten aanzien van het trivialiteitsprobleem? Zo neen, waarom niet?"  Lees alle vragen

IEF 314

Water & Brood

Redelijk zeldzaam, een IE-strafrechtzaak:

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 9 december 2002, in elk geval in of omstreeks de maand december 2002 in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk

a. waren die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, of
b. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst of
c. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten zevenduizend, in elk geval een aantal dozen, gevuld met tassen, in welke tassen zich fotocamera's bevonden en welke dozen, tassen en fotocamera's waren voorzien van het merk Canokimatic, heeft ingevoerd, of afgeleverd of in voorraad heeft gehad.

Het hof begrijpt het verweer van de raadsman aldus dat niet kan worden bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een merk waarop een ander recht had, aangezien het recht op het door Canon Kabishiki Kisha op 18 november 1994 in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (voortaan: BMW) geregistreerde merk, door het niet-gebruik daarvan is vervallen. De raadsman verwijst ter adstructie naar het bepaalde in artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a (oud) BMW.

Het hof overweegt te dien aanzien als volgt.

Met de raadsman stelt het hof vast dat op 18 augustus 1994 door Canon Kabishiki Kisha (Canon inc.) de merknaam "Canomatic" is geregistreerd in de zin van de BMW onder nummer 563359.

Ingevolge het bepaalde in artikel 10 (oud) BMW heeft de inschrijving van een Benelux-depot een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot. De inschrijving was ten tijde van het bewezenverklaarde, op 9 december 2002, dan wel in of omstreeks de maand december 2002, aldus in beginsel geldig.

Op grond van het bepaalde in artikel 5, eerste lid (oud) BMW vervalt het recht op een merk van rechtswege onder de aldaar genoemde gevallen, te weten - zakelijk weergegeven - de doorhaling van of het verstrijken van de geldigheidsduur van een inschrijving in het Beneluxdepot dan wel van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Beneluxgebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.
Zijdens de verdediging is niet gesteld en ook anderszins is niet gebleken, dat een omstandigheid als hiervoor zich heeft voorgedaan, zodat het recht op het merk "Canomatic" niet van rechtswege is vervallen.

Voorts kan iedere belanghebbende op grond van artikel 14, sub c (oud) BMW het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid (oud) BMW, bijvoorbeeld in het door de raadsman bedoelde geval dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is evenwel niet gebleken - noch is dit zijdens de verdediging gesteld - dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard.

Het hof verwerpt derhalve het verweer en bevestigt het beroepen vonnis.

Gerechtshof 's-Hertogensbosch, 18 januari 2005, publ. 4 mei 2005, LJN: AT5048, 20.000622.04. Hoger Beroep.

IEF 313

Eerst even voor jezelf lezen

Vers van het GvEA, bespreking volgt.

T-160/02  Arrest 2005-05-11 Naipes Heraclio Fournier / OHMI - France Cartes (Epée d'un jeu de cartes)
T-31/03   Arrest 2005-05-11 Grupo Sada / OHMI - Sadia (GRUPO SADA)
T-390/03 Arrest 2005-05-11 CM Capital Markets / OHMI - Caja de Ahorros de Murcia (CM)

IEF 312

Tegen baar geld

In Quote: Het bedrijf Crisolv neemt vorderingen en claims over tegen baar geld. Ook Intellectuele Eigendom-claims, heel nuttig voor wie procesmoe is: "zoals die van Creative Concepts jegens Henny Huisman. Creative Concepts stelt dat Huisman het idee voor het televisiepriogramma Paradijs op paarden heeft gejat en eist vijf miljoen euro. Althans, de eis is inmiddels afkomstig van Crisolv, want dat heeft de claim gekocht. Wat hij ervoor betaald heeft, wil Engelhart niet zeggen. Wel dat het bedrag zijn budget overschreed. 'Gelukkig zijn er altijd mensen met oren naar een lucratieve deal, dus investeerders waren snel gevonden.'"

Zie hier voor eerder berichtgeving, een vonnis waarin Crisolv even ter sprake komt en waarin gedaagde Nieuwe Revu gedwongen werd te rectificeren. In de woorden van de rechter: 'Kortom: Huisman heeft geen programma-format “gejat” en is daarop ook nooit aangesproken'...'Huisman (was) geen partij  in de gerechtelijke procedure. Hij heeft die dus ook niet verloren en hem hangt geen claim boven het hoofd.'  Wellicht dat Crisolv dus binnenkort ook een claim van Huisman tegen Quote kan overnemen. Iets anders, wat zou er precies in zo'n overnamecontract staan?

IEF 311

Wat is jouw nieuws van de dag (2)

De Croky B&VD commercial wordt niet meer uitgezonden. Programmamakers Barend, Van Dorp en Mulder dreigden vorige week met juridische stappen en de fabrikant haalt de reclamespot nu van de buis. Een snelle overgave, daar had denkelijk nog wel meer free publicity in gezeten.

IEF 310

DRM in opmars?

Vandaag verschenen op webwereld twee berichten over het aanboren van nieuwe markten in DRM land. De eerste betreft Napster. Napster gaat ringtones verkopen voor 2 dollar per ringtone. Ter illustratie vermeld het artikel tevens dat de omzet in Nederland op de ringtone markt tussen de tussen de 20 en 30 miljoen bedraagt...Ook Apple doet aan uitbreiding van haar diensten. Zij heeft haar I-tunes software aangepast zodat het nu ook mogelijk is om videoclips te kopen.

IEF 309

Ipod doekoe (2)

Al eerder berichtte IEForum over de voorgenomen kopieerheffing op MP3-spelers door de Stichting Thuisheffing. Deze zou ertoe leiden dat de prijzen van sommige spelers zo'n beetje zouden verdubbelen. De ophef die hierover ontstond was dan ook groot en verschillende fabrikanten van spelers (Philips, Sony, Apple, Dell) trokken in Den Haag aan de bel.

Inmiddels zijn er door PvdA Kamerlid Van Dam vragen (kenmerk 2040513780) gesteld aan de Minister van Justitie over de voorgenomen heffing. Uit het antwoord van de Minister van gisteren blijkt onder andere dat niet alleen MP3-spelers zullen worden belast, maar dat DVD-recorders (die eveneens auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen vastleggen) waarschijnlijk eveneens niet aan de heffing ontkomen. De minister noemde al een voorgesteld bedrag van € 0,60 per uur (of 3 gb).

De Minister gaf verder aan nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe het moet met 'legale' MP3's, waarvoor reeds bij het downloaden een vergoeding is betaald. Dat de Minister gebruik zal maken van de mogelijkheid van zijn mogelijkheid om bij AMvB (o.g.v. art. 16c lid 6 Aw) de heffing tegen te houden, acht hij onwaarschijnlijk.

 

IEF 309

Ipod doekoe (2)

Al eerder berichtte IEForum over de voorgenomen kopieerheffing op MP3-spelers door de Stichting Thuisheffing. Deze zou ertoe leiden dat de prijzen van sommige spelers zo'n beetje zouden verdubbelen. De ophef die hierover ontstond was dan ook groot en verschillende fabrikanten van spelers (Philips, Sony, Apple, Dell) trokken in Den Haag aan de bel.

Inmiddels zijn er door PvdA Kamerlid Van Dam vragen (kenmerk 2040513780) gesteld aan de Minister van Justitie over de voorgenomen heffing. Uit het antwoord van de Minister van gisteren blijkt onder andere dat niet alleen MP3-spelers zullen worden belast, maar dat DVD-recorders (die eveneens auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen vastleggen) waarschijnlijk eveneens niet aan de heffing ontkomen. De minister noemde al een voorgesteld bedrag van € 0,60 per uur (of 3 gb).

De Minister gaf verder aan nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe het moet met 'legale' MP3's, waarvoor reeds bij het downloaden een vergoeding is betaald. Dat de Minister gebruik zal maken van de mogelijkheid van zijn mogelijkheid om bij AMvB (o.g.v. art. 16c lid 6 Aw) de heffing tegen te houden, acht hij onwaarschijnlijk.

 

IEF 308

Wie moet wat betalen en waarom?

Kamerstukken 29800 VIII, nr. 203, 3 mei 2005. Brief van staatssecretaris Van der Laan (OCW). Reactie op een door de Tweede Kamer aanvaarde motie, waarin de regering wordt verzocht om de publieke omroep duidelijk te maken dat de auteursrechtelijke vergoeding voor de openbaarmaking van de programma’s van de publieke omroep via de kabel en andere distributiekanalen voor rekening van de publieke omroep zijn en dat dit besloten ligt in de bedoeling van de wetgever.

Brief gaat uitvoerig in op de (geschiedenis) van de kabeldoorgifte.  Heel erg kort samengevat komt het antwoord van de staatsecretaris er op neer dat het de publieke omroep op grond van het auteursrecht in beginsel wel vrij staat een vergoeding te vragen voor de “eigen rechten”. Door alle spannende Nederlandse, Europese, auteurrechtelijke en mededingingsrechtelijke haken en ogen verdient het aanbeveling om de (boeiende) brief geheel te lezen. Lees brief en antwoorden op kamervragen (hier en hier)

IEF 307

Lijstjes

Voor wat het waard is: de nieuwe Legal 500 is uit. IT, IP en Media op pagina 853 - 855. Alleen De Brauw staat overal op 1. Nauta zakt flink in IT en IP, 'technology boutique' Brinkhof komt met stip binnen in de top 3.  Klik hier voor alles.

IEF 306

VERSATEL BUITENSPEL?

Eerder berichtte IEForum al over de klacht die door de Reclame Code Commissie werd ontvangen over de Versatel-commercial waarin Feyenoord scoort met behulp van ‘de hand van God’. ‘Smakeloos en beledigend’ voor christenen zou de spot zijn.

In vervolg hierop heeft de ChristenUnie het voor elkaar gekregen als tegenoffensief 1066 handtekeningen te verzamelen. En dit alles in twee weken tijd.

Versatel antwoordt nuchter en stelt dat de reclame een knipoog is naar de met de hand gescoorde goal van Maradona tijdens het WK in 1986: “Het was niet de bedoeling om mensen te kwetsen of om de spot te drijven met het geloof”. In afwachting van de uitspraak van de Reclame Code Commissie, zendt Versatel de commercial de komende twee weken niet meer uit.

IEF 305

A-G :

Conclusie van advocaat-generaal Ruiz - Jaroba Colomber in de gevoegde zaken C-465/02 en C-466/02 Bondsrepubliek Duitsland en Koninkrijk Denemarken v. Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake de oorsprongsbenaming "Feta" 

Volgens de A-G voldoet de naam "feta" aan de vereisten van een beschermde oorsprongsbenaming, omdat hij duidt op een kaas die afkomstig is uit een groot deel van Griekenland en waarvan de kwaliteit of de kenmerken toe te schrijven zijn aan het geografische milieu, terwijl de productie, de verwerking en de bereiding ervan in een welbepaald gebied plaatsvinden.

Vo 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 beschermd geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen waarvoor er een verband bestaat tussen de kenmerken van het product en de geografische oorsprong ervan.

Reeds in 1996 werd op verzoek van Griekenland de benaming "feta" geregistreerd, in 1999 werd deze verordening om formele redenen nietig verklaard door het Hof. De Commissie nam vervolgens maatregelen om deze gebreken te herstellen en dit leiidde tot een Verordening waarin de naam "feta" in het register van oorsprongebamingen werd ingeschreven. Duitsland en Denemarken verzochten om nietigverkalring van deze verordening.

De A-G oordeelt dat het woord "feta"  geen soortnaam vormt omdat  "het woord "feta" binnen de grenzen van de Gemeenschap niet algemeen wordt gebruikt omdat het onlosmakelijk wordt geassocieerd met een bepaald voedingsmiddel, namelijk de kaas die in een groot gebied in Griekenland wordt bereid met schapenmelk of een mengsel van schapen- en geitenmelk, door middel van een natuurlijk en ambachtelijk procédé waarbij de kaas uitlekt zonder druk."

Na afweging van 1) het traditionele karakter van de benaming, 2) de aanduiding van een levensmiddel dat afkomstig is uit bepaalde gebieden, 3) de kwaliteit die aan het geografische mileiu toe te schrijven is en 4) de productie, verwerking en bereiding in een bepaald gebied, komt de A-G tot het oordeel dat het woord "feta" voldoet aan de voorwaarden om te worden beschouwd als een traditionele benaming, die met een oorsprongsbenaming kan worden gelijk gesteld en daarom over het gehele grondgebied van de Gemeenschap moet worden beschermd. Lees persbericht  of conclusie (nog niet in het Nederlands of Engels beschikbaar)