IEF 279

De BSA en de meest gehoorde smoezen

In de speurtocht van de Business Software Alliance naar illegaal gebruikte software binnen bedrijven komt de BSA regelmatig "verklaringen" tegen waarom een licentie voor software niet is aangeschaft of waarom de licentievoorwaarden overtreden worden. De top 5:

1. 'Ik had geen idee dat ik deze software in gebruik had'

2. 'Ik wist niet dat ik deze software niet mocht kopieren'

3. 'We zijn op dit moment de softwarelicenties aan het inventariseren'

4. 'Deze software is alleen geinstalleerd op werkplekken die niet of nauwelijks worden gebruikt'

5. 'Meer aandacht voor illegale software stond op de agenda, maar het is er nog niet van gekomen.

Het bericht "BSA komt met top vijf meest gehoorde smoezen" is te vinden op Computable

IEF 278

Stichting Reprorecht maakt het uitstekend

De website van het NUV bericht over het welzijn van de Stichting Reprorecht. Stukje begint met het goede nieuws: "De uitvoering van de introductieregeling bedrijfsleven verloopt goed, in de publieke sector worden goede resultaten behaald, er is in alle rust een nieuw reglement verdelingen tot stand gebracht, de financiële huishouding is gezond en er is een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter, ingewerkt."  Een gezonde geest in een gezonde stichting dus. Stukje eindigt met het slechte nieuws: "Momenteel vinden gesprekken plaats over aanpassingen van de introductieregeling bedrijfsleven omdat het overeengekomen incassoniveau met de huidige regeling niet haalbaar is en vanuit het bedrijfsleven neemt de kritiek op het collectief beheer in Nederland toe."

IEF 276

De Return

Vandaag in het FD: "Unilever neemt risico in juridische strijd om merkenrecht. De inkt van de uitspraak in het kort geding dat het voedingsconcern tegen de supermarktbedrijf aanspande, was nog niet droog of Unilever kondigde al aan in hoger beroep te gaan. Het vonnis van de rechter nodigt daartoe uit, maar bevorderlijk voor de relatie tussen leverancier en klant is verder procederen allerminst…ook merkenadvocaat Paul Steinhauser leest in de woorden van de rechter een invitatie aan Unilever om in beroep te gaan. Steinhauser zegt verrast te zijn door de uitspraak van de Arnhemse rechter. 'Ik verwachtte dat Unilever er een harde dobber aan zou hebben om inbreuk op het merkenrecht aan te tonen, omdat Albert Heijn zich bij kleurstelling en andere kenmerken beriep op wat gangbaar is in de productcategorieën. De rechter heeft daar in twee gevallen doorheen gekeken.'"

IEF 275

Domeinnaamuitspraak

Een nogal rammelende procedure en vonnis uit Arnhem (LJN AT4847, Voorzieningenrechter Rb. Arnhem, 31 maart 2005). De Luxemburgse vennootschap UMTT S.A. vordert van VDB Staal en haar eigenaar de domeinnaam UMTT.com. Opvallend is dat UMTT dit voor de tweede maal in rechte doet.

De eerste keer legde UMTT de Agreement for Transfer (van de domeinnaam) aan haar vordering ten grondslag, zonder zich te beroepen op haar merk- en handelsnaamrechten (??). Deze vordering wordt afgewezen.

Enige maanden later stapt UMTT opnieuw naar de rechter en (wellicht een andere advocaat) werpt nu wel het merken- en handelsnaamrecht in de strijd.

VDB protesteert en voert aan dat er al eerder over het gevorderde is geprocedeerd. De Voorzieningenrechter oordeelt echter dat, nu er andere grondslagen aan de vordering ten grondslag liggen, de vordering in behandeling kan worden genomen.

De rechter komt tot het oordeel dat VDB en haar eigenaar inbreuk maken op het merk- en handelsnaamrecht van UMTT en beveelt hen de domeinnaam aan UMTT over te dragen.

Bijzonder in deze uitspraak is dat de Voorzieningenrechter voor wat betreft de motivering van merkenrechtelijke gedeelte van de beoordeling wel erg kort door de bocht gaat.

Zo meent de Voorzieningenrechter dat "het gebruik van een domeinnaam op Internet valt onder de merkenrechtelijke bescherming van de Benelux Merkenwet (het gebruik is aan te merken als het gebruik van een teken voor een dienst als bedoeld in de zin van artikel 13A, lid 1 sub a BMW)." In casu beriep UMTT namelijk op haar beeldmerk; dat er aldus gebruik wordt gemaakt van een identiek teken als domeinnaam door VDB Staal is, zo lijkt ons, niet correct. Op sub b of d van art. 13A lid 1 werd door UMTT geen beroep gedaan. Ook blijkt niet of VDB Staal het merk gebruikte voor dezelfde waren en diensten.

Lees hier het vonnis.

IEF 274

Nieuw van het Hof

Mededelingen en Arrest:
T-32/03 2005-04-29 Leder & Schuh / OHMI - Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK)
T-33/03 2005-04-29 Osotspa / OHMI - Distribution & Marketing (Hai)
C-31/04 2005-04-28 Commissie / Spanje

Verzoekschriften:
C-104/05 2005-04-29 El Corte Inglés / BHIM en Pucci
C-108/05 2005-04-29 Bovemij Verzekeringen
T-105/05  2005-04-29 Assembled Investments / OHMI - Waterford Wedgwood (WATERFORD STELLENBOSCH)
T-118/05  2005-04-29 Reckitt Benckiser / OHMI (Tablette rectangulaire noir en blanc avec un noyau ovale blanc)
T-119/05  2005-04-29 Reckitt Benckiser / OHMI (Tablette rectangulaire bleu en blanc avec un noyau blanc à l'intérieur)
T-129/05  2005-04-29 Wal-Mart Stores / OHMI - Sánchez Villar (WAL-MART)
T-72/05   2005-04-29 Deutsche Telekom / OHMI (Telekom Global Net)
T-90/05   2005-04-29 Omega / OHMI - Omega Engineering (~ OMEGA)
T-92/05   2005-04-29 Movingpeople.net / OHMI - Schäfer (moving people.net)
T-96/05   2005-04-29 Monte di Massima / OHMI - Höfferle Internationale (Valle della Luna)
T-97/05   2005-04-29 Rossi / OHMI - Marcorossi (MARCOROSSI)

Bespreking volgt, voorzover relevant.

IEF 273

Ondertussen in Liechtenstein

Nog even een korte bespreking van het arrest van GvEA in de zaken C-207/03 en C-252/03, 21 april 2005, Novartis tegen UK Comptroller- General of Patents, Designs and Trademark / Min. EZ Frankrijk tegen Millenium Pharmaceuticals. Betreft prejudiciële vragen over de berekening van de duur van een aanvullend beschermingscertificaat.  Moet de datum van afgifte van een marktvergunning in Zwitserland, die automatisch in Liechtenstein (EER) wordt erkend, worden beschouwd als die van de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel in de EER? Ja, dat moet.

Verordening nr. 1768/92 strekt ertoe de lengte van de periode te compenseren die verloopt tussen de indiening van een aanvraag voor een octrooi op een geneesmiddel en de vergunning voor het in de handel brengen van dat geneesmiddel, door in bepaalde gevallen te voorzien in een aanvullende periode van octrooibescherming. De houder van zowel een octrooi als van een certificaat moet niet in aanmerking kunnen komen voor een uitsluitend recht van meer dan vijftien jaar in totaal vanaf de afgifte van de eerste VHB van het betrokken geneesmiddel in de EER. Wanneer zou zijn uitgesloten dat een door de Zwitserse autoriteiten verleende en automatisch door het Vorstendom Liechtenstein erkende VHB een eerste VHB in de zin van de verordening kan vormen, dan zou de duur van de aanvullende certificaten moeten worden berekend op grond van een later in de EER verleende VHB. Het tijdvak van vijftien jaar uitsluitend recht in de EER zou daarmee dreigen te worden overschreden. Lees arrest.

IEF 272

Vlees noch vis

Het Voorlichtingsbureau Vlees is ontevreden over de reclame voor het de vleesvervanger Valess van Campina. De daarin gemaakte vergelijking met vlees zou onvolledig zijn. Valess wordt gemaakt door stremming van magere melk en is sinds februari op de markt.

Het Voorlichtingsbureau eiste gisteren in kort geding dat Campina de reclame aanpast. Volgens een woordvoerder van het bureau mag vergelijkende reclame best, maar dan moet die wel voldoen aan wettelijke bepalingen. Op een aantal aspecten zoals prijs en eigenschappen voldoet de promotie volgens het bureau niet.

IEF 271

vormen van gebiedsbescherming

Hof Den Haag, 24 maart 2005, LJN: AT4660, 04/694 en 04/695. Hoger beroep. MDI tegen [VR]. Interessant vonnis over ingewikkelde materie: groepsvrijstellingen, octrooilicenties en IPR.

Betreft een schriftelijke overeenkomst gesloten, getiteld: “Agreement for License to use Patents, Trademarks, Tradename, Know-how and Proprietary Interests” Tussen partijen zijn geschillen gerezen, met name ten aanzien van de verplichtingen van VR tot betaling van royalties aan MDI. Deze geschillen zijn, op de voet van het arbitrage-beding, door MDI aanhangig gemaakt bij de American Arbitration Association. De arbitrage-procedure heeft geleid tot drie vonnissen. MDI verzoekt, op de voet van het Verdrag van New York van 1958 en de artikelen 1075 en 985 tot en met 991 Rv. erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging van de drie hiervoor genoemde arbitrale vonnissen. Strijd met Europese wet- en regelgeving. Lees vonnis

IEF 270

Wijzer gewezen (2)

Vonnis IPP- Eurodusnie is inmiddels gepubliceerd. Hier. Inderdaad bescherming van website alsof het een als format betreft.

"Eiseres betoogt voorts dat op de door haar ontworpen adviesinstrumenten zelve, genaamd stemwijzer en referendumwijzer, auteursrecht rust, vergelijkbaar met het auteursrecht op uitgewerkte plots van boeken en op tv-formats. Juist is dat op een verdienstelijk idee, een stijl of een methode geen auteursrecht kan rusten, maar wel op een gedetailleerd en concreet uitgewerkt concept daarvan met een unieke structuur als samenstel van elementen. Naar voorlopig oordeel vallen de zogenaamde stemwijzers en de referendumwijzer van eiseres aan te merken als dergelijke auteursrechtelijk beschermde werken."

IEF 269

E-Bay populairst merk online

De Telegraaf meldt dat internetters het meest positief denken over het merk E-Bay. McDonalds valt online het minst in de smaak.

Uit het onderzoek blijkt dat eBay onder Britse internetters het meest populair is gevolgd door HP, Dell, Mini en UPS. Bij de minst populaire merken doet McDonald’s er van alles aan om zijn imago op te vijzelen. Zo adverteert het bedrijf steeds vaker met gezonde maaltijden als salades. De fastfoodketen wordt in het rijtje minst populair gevolgd door Coca-Cola, Wal-Mart, Nestle, Unilever en Microsoft

Lees hier het gehele bericht

IEF 268

Ondertussen in Amerika

De in dit eerdere bericht gesignaleerde Family Entertainment and Copyright Act is woensdag jl. ondertekend door president Bush. Wired bericht dat Bush "signed it privately and without comment."

"The legislation creates an exemption in copyright laws to make sure companies selling filtering technology won't get sued out of existence. The legislation also contains crackdowns on copyright infringement by explicitly providing no legal protections for those companies that sell copies of the edited movies, creating new penalties for criminals who use small video cameras to record copies of first-run films in movie theaters, and setting tough penalties for anyone caught distributing a movie or song prior to its commercial release. The legislation also reauthorizes a Library of Congress program dedicated to saving rare, culturally significant works, such as home movies, silent-era films and other works that are unlikely to be protected by the big studios."  Lees Bill hier.

IEF 266

Geen beveiliging is geen rechtvaardiging inbreuk

Rechtspraak.nl publiceert nu pas het vonnis Rechtbank Rotterdam van 2 september 2004, LJN: AT4681, 549726. Eiser tegen stichting Nieuw Rechts.

Zaak over auteursrecht en deeplinken. Is de reden van het alsnog publiceren de toevoeging aan het vonnis van de noot van mr. K.J. Koelman? Het was aardig geweest als ze deze noot dan niet integraal in het vonnis hadden opgenomen, maar gewoon dit hyperlinkje hadden opgenomen in de tekst.

Beroepsfotograaf X is lid van de Nederlandse Vereniging van Journaliste en eigenaar van website X. Fotgraaf X heeft op 25 oktober 2005 op zijn website meerdere foto’s geplaatst van de rel tussen antifascisten en extreem rechts die op deze dag plaatsvond in Amsterdam. Op deze foto’s die op zijn website zijn geplaatst staat de naam X en het copyrightteken: © X | www. X .nl. Op 14 november 2003 heeft [eiser] drie foto’s van zijn hand aangetroffen op de website van de politieke partij Nieuw Rechts: www.nieuwrechts.nl. Op deze foto’s was zijn naam niet vermeld, de foto’s waren bijgeknipt.

En ja, ook op internet gelden de wetten van werkelijke wereld. Het tonen van foto’s op een forumpagina van de eigen website door middel van een zogenoemde deep-link is zonder twijfel aan te merken als een onrechtmatige vorm van openbaarmaking.Ook het plaatsen van de foto’s (nu wel) voorzien van naamsaanduiding is en blijft onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende fotograaf indien dit plaatsen zonder diens instemming gebeurt, terwijl het evenmin terzake doende is of de inbreukmaker op het auteursrecht al dan niet een ideële organisatie is.

Twee wat ongebruikelijkere argumenten worden ook afgewezen. Het niet beveiligd zijn van de website van doet geen afbreuk aan de beschermende werking van de Auteurswet, terwijl het achterwege laten van beveiligingen geen instemming impliceert met openbaarmaking zonder toestemming van de rechthebbende. En ook het argument van Nieuw Rechts dat toewijzing van de vordering het functioneren van de voorzitter van Nieuw Rechts als gemeenteraadslid in de stad Rotterdam in gevaar brengt, staat -wat ook zij van de feitelijke juistheid van deze stelling- aan de toewijzing van de vordering niet in de weg. Lees vonnis.

 

IEF 264

Nabootsing Relaxfauteuil

Kort geding Meubelfabriek de Toekomst tegen Euro-design. Vonnis Vzngr Rechtbank Arnhem, 123758, LJN: AT4627. Meubelfabriek De Toekomst treedt met succes op tegen nabootsing van haar relaxfauteuil Bogota. Hoewel Euro-Design haar afnemers had medegedeeld de relaxfauteuils uit de markt te nemen en een eventuele voorraad zou terugnemen, was dit kennelijk niet voldoende voor De Toekomst en startte zij een kort geding.

Euro-Design had echter haar glazen al ingegooid door het auteursrecht op de Bogota te erkennen in haar brief aan de afnemers. Een betwisting van de auteursrechtelijke bescherming mocht haar niet meer baten. De Voorzieningenrechter is van mening dat De Toekomst een groot belang heeft bij toewijzing van de (neven)vorderingen. De Toekomst heeft er een groot belang bij om zekerheid te verkrijgen inzake stopzetting inbreukmakend handelen en omvang inbreuk. Opvallend is dat de Voorzieningenrechter een voorschot op schadevergoeding toewijst. Vast staat dat Euro-Design 118 fauteuils heeft verkocht en geleverd. Het rekensommetje is zo gemaakt vooral wanneer het gestelde schadebedrag niet wordt betwist. Lees vonnis.

IEF 263

Vacature AH

Heeft AH haar packaging manager ontslagen? Het is wel heel erg toevallig dat juist vandaag deze vacature in de adformatie is geplaatst. Wie durft de uitdaging aan? Zie vacature
IEF 262

AH - Unilever: een genuanceerde 11 - 2

De slotsom: Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de voorzieningen ten aanzien van de AH-huismerk pot pindakaas met blauwe dop en tafelmargarine ‘Voor op brood’ zullen worden toegewezen. De voorzieningenrechter zal Albert Heijn gelasten het gebruik van deze verpakkingen te staken en gestaakt te houden. Op grond van het verweer van Albert Heijn is voldoende aannemelijk dat de gevorderde termijn van 14 dagen tekort is om de producten uit alle winkels te verwijderen. De termijn zal daarom worden gesteld op 4 weken na betekening van dit vonnis. De door Unilever gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan een maximum verbonden van € 2.000.000,00 (twee miljoen euro). De vorderingen met betrekking tot de overige elf producten zullen worden geweigerd. Het onder b gevorderde bevel zal als te vaag worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering lijkt bovendien in dit geding, gelet op de partijen en het feit dat zij in een voortdurende handelsrelatie tot elkaar staan, ook niet nodig.

Aangezien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van dit kort geding tussen hen worden gecompenseerd. Lees vonnis.

IEF 261

Redelijk vers van de rechter

Gepubliceerd op rechtspraak.nl. Bespreking volgt.

Rechtbank Zutphen, 27-04-2005, LJN: AT4667, 68738 KG ZA 05-83. Kort geding. Merkhouder(s) van parfummerken verzetten zich, gedeeltelijk met succes, tegen het verkopen van en adverteren voor (binnen de EER “gedumpte”) parfums van deze merken door een op het “goedkopere marktsegment ” gerichte winkelketen.

Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 18-03-2005, LJN: AT4627, 123758. Kort geding. Auteursrecht op relaxfauteuil.

IEF 260

Ludiek is geen excuus

"t es e graptje", houdt de webmaster van de plat West-Vlaamse google-parodie www.hoehel.be vol. Maar het Amerikaanse Google, dat al in juni 2004 de creatieveling aanschreef om de site van het net te halen, kan er nog steeds niet om lachen. Vorige week kreeg de man een nieuwe aanmaning in de bus. Toch houdt hij de site voorlopig online. Google meent ook dat de site gebruik maak van hun geregistreerde merknaam, logo en ook hun kleuren. "Ik liet intussen uitzoeken dat ze deze kleuren en het logo pas einde maart deponeerden bij het Benelux-merkendepot in Den Haag", zegt site-eigenaar Joachim Verplancke. "Bovendien is het opzet van de pagina zuiver ludiek en helemaal niet commercieel."  HLN via NVG

IEF 259

8600000

ANP bericht dat de vorig jaar het recordaantal van 8,6 miljoen namaakartikelen in beslag heeft genomen, ongeveer tweemaal zoveel als in 2003. Het aantal inbreukmakende cd's en dvd's was zeer groot, onder meer door de inbeslagname van enkele grote partijen. Ook merkkleding werd veel nagemaakt.

IEF 258

wijzer gewezen

Vonnis nog niet gezien, maar webwereld.nl bericht dat het Leidse Eurodusnie de domeinnaam referendumstemwijzer.nl moet overdragen aan het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). De rechtbank van Den Haag heeft dat woensdagmiddag bepaald in de rechtszaak die was aangespannen door het IPP.

Het IPP vond dat domeinnaam referendumwijzer.nl en de opzet van de stemtest van Eurodusnie te veel leken op domeinnaam stemwijzer.nl en de daarbij behorende stemtest van het IPP. De Haagse rechtbank oordeelde ook dat de stemtest van Eurodusnie  inbreuk maakt op het auteursrecht van het IPP.

"De hele opzet van de test - de vormgeving, de antwoordcategorieën et cetera - is te vergelijken met een tv-format, zo heeft de rechter bepaald. Dat mag je dus niet zomaar kopiëren", zegt Jochum de Graaf van het IPP. Marco van Duijn van Eurodusnie vindt de uitspraak 'heel ver gaan'. "Dit betekent dat niemand meer een stemwijzer kan maken in de vorm van het IPP. Bij het IPP heb je de antwoordcategorieën 'eens', 'oneens', 'neutraal' en 'geen mening'. Ik zou niet weten hoe je dat anders moet doen."

Eurodusnie is niet van plan om in beroep te gaan. "Dat heeft waarschijnlijk weinig zin. Het IPP had een professioneel advocatenkantoor ingeschakeld, terwijl wij werden verdedigd door een net afgestudeerde advocaat. Het is een soort David tegen Goliath. Maar in tegenstelling tot de Bijbelse vertelling winnen wij het deze keer niet."

Artikel vermeldt niet of de net afgestudeerde advocaaat nog is betrokken bij de uitgekookte vervolgactie van eurodusnie. Op de oude site staat nu onder andere de tekst "De uitspraak betekent echter niet dat wij van Eurodusnie onze digitale politieke voorkeurstest opgeven. Het IPP mag dan wel onze domeinnaam hebben ingepikt, onze inmiddels 6000 keer ingevulde referendumstemwijzer blijft beschikbaar op www.referendumstemwijze.nl." Zonder de R van Registered Trademark mag het wel? Benieuwd naar het vonnis.