IEF 101

En 1 vonnis

Rechtbank Amsterdam, 17 maart 2005, zaak 309195 / KG 05-270 SR, LJN: AT1087, Kimberly-Clark tegen  Riedel Drinks. Een zaak over  'advertisement property' en 'brand icons.' Kort geding tegen  over het gebruik van een 'page'-puppy in een reclameboodschapvan Dubbelfrisss.

"Om inbreuk op het merkenrecht te kunnen aannemen is het uitgangspunt het merk zoals dat is gedeponeerd. Het door K-C gedeponeerde teken betreft een foto en een (gestileerde) tekening van een stilzittend hondje. Het in de Dubbelfriss reclame voorkomende hondje is echter een levend hondje dat bewegend ten tonele verschijnt. Deze Dubbelfrisss-puppy vertoont, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, onvoldoende verwantschap met het door K-C gedeponeerde teken om inbreuk op haar merkenrechten te kunnen aannemen. Alleen al hierom is de op het merkenrecht gebaseerde vordering van K-C niet toewijsbaar.

Daarnaast hebben gedaagden terecht aangevoerd dat het deponeren van de PAGE-puppy als merk niet meebrengt dat K-C het gebruik van een puppy in advertentiecampagnes kan monopoliseren.

Naast inbreuk op haar merkenrecht heeft K-C onrechtmatig handelen door gedaagden aan haar vordering ten grondslag gelegd. Gedaagden hebben, ondanks het vermelde onder 1 f, op een zeker moment het standpunt ingenomen dat de gelijkenis van het hondje in de Dubbelfrisss reclame met de PAGE-puppy op louter toeval berust. In dit geding wordt er niettemin vanuit gegaan dat de Dubbelfrisss-puppy, met name nu ook hij met toiletpapier in de weer is, en gelet op het onder 1 e en f vermelde, op zijn minst geïnspireerd is op en aldus in zekere mate een nabootsing is van de PAGE-puppy. Nabootsing is echter in zijn algemeenheid niet steeds onrechtmatig en rechtvaardigt evenmin zonder meer toewijzing van de vorderingen van K-C. Van slaafse nabootsing is geen sprake nu de pup in de Dubbelfrisss reclame iets geheel anders met toiletpapier doet dan de PAGE-puppy"  Lees vonnis

IEF 100

Nog 2 arresten

Gerechtshof Arnhem, 8 maart 2005, zaak 2003/1139, LJN: AS9895, VRB tegen Allfitt. Hoger beroep. Verwarringsgevaar merken Airpress en Airpro,  voor persluchtgereedschap, wordt niet aanwezig geacht. 

"Vervolgens komt de niet door de rechtbank behandelde vraag aan de orde of VRB zich met succes kan beroepen op de stelling dat Allfitt door het gebruik van haar merk AIRPRO ongerechtvaardigd voordeel wil trekken van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk AIRPRESS van VRB. Een dergelijk beroep komt VRB slechts toe, indien haar merk AIRPRESS een bekend merk is. Dat hiervan sprake zou zijn, is onvoldoende aangetoond. Het hof ziet geen aanleiding om VRB tot bewijslevering toe te laten, omdat in hoger beroep geen daartoe strekkend bewijsaanbod is gedaan. Het bewijsaanbod dat namens VRB is gedaan tijdens het pleidooi in hoger beroep was beperkt tot het doen uitvoeren van een marktonderzoek voor het geval het hof zou oordelen dat een marktonderzoek vereist was om bekendheid te kunnen aannemen. Naar het oordeel van het hof is een marktonderzoek daartoe op zichzelf niet vereist." Lees arrest

Gerechtshof Arnhem, 8 maart 2005, zaak 2004/1197 LJN: AS9897,  Hoger beroep. In dit geding staat de vraag centraal wie van partijen de rechthebbende is in de Benelux ten aanzien van het merk FREAKS voor en auteursrecht op kledingstukken (klasse 25). Kan allemaal niet goed worden vastgesteld. Lees arrest

IEF 99

De bal is rond

Actuele doch hele obscure merkinformatie uit de registers: was AZ vroeger eigendom van Wastora, nu is Wastora eigendom van AZ.

IEF 98

Dagverse rechtspraak

HvJ EG, arrest  17 maart 2005, zaak C-228/03, antwoord op Finse prejudiciële vragen. The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy tegen LA-Laboratories Ltd Oy. HVJ verklaart voor recht:

De geoorloofdheid van het gebruik van het merk krachtens de MR hangt af van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van een product aan te geven.

Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.

Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.

Aangezien artikel 6, lid 1, sub c, van de MR geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden.

De voorwaarde van een „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, sub c van de MR brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer: het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;

dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan; de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan, of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Wanneer een derde gebruikmaakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, valt een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

IEF 97

Niet meer zo heel verse rechtspraak

 

GvEA, T-33/03, 9 maart 2005. Osotspa / OHMI - Distribution & Marketing (Hai vs. Shark) Oppositieprocedure – Ouder nationaal en ouder communautair beeldmerk SHARK Interveniënte is, anders dan verzoekster, van mening dat de betrokken consumenten het woord „Hai" niet alleen zullen opvatten als de Duitse of Nederlandse aanduiding van een roofvis, maar ook als de verbastering van het Engelse woord „high" in de zin van hoog, voornaam, goed, edel, enzovoort.

GvEA T-32/03, 8 maart 2005. Leder & Schuh / OHMI - Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK)„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Ältere nationale Wortmarke ‚Schuhpark‘ – Anmeldung des Wortzeichens ‚JELLO SCHUHPARK‘ als Gemeinschaftsmarke – Relatives Eintragungshindernis – Teilweise Zurückweisung der Anmeldung – Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94". Nog geen Nederlandse vertaling)

Arrest Gerechtshof 's-Gravenhage, 24 februari 2005, nr. R04/343LJN: AS8357, eerste aanleg - meervoudig 'E.ON voert - kort gezegd en voorzover relevant - aan dat de tekens NEUE ENERGIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE niet uitsluitend beschrijvend zijn voor de betrokken diensten, dat de tekens door het gebruik daarvan als merk onderscheidend vermogen hebben verkregen en dat het Benelux-Merkenbureau op onjuiste althans onvolledige wijze heeft onderzocht of de desbetreffende tekens zijn ingeburgerd.

Vonnis vzngr Rechtbank Arnhem, 03 maart 2005, nr. 119974, LJN: AS8572, kort geding. Bakkerij ’t Stoepje' (pré DBBW, nieuwe zaak vandaag gewonnen door JH & JvM, vonnis volgt) Franchiseovereenkomst; Mededingingsrecht; Merkenrecht; Onrechtmatige daad,  Natte Keek.

Vonnis Rechtbank Leeuwarden, 04-03-2005, nr. 54409 / HA ZA 02-0674, LJN: AS8738 Benelux merkenrecht. Green Smiles, Fair Smiles, Eco Miles. Rangorde en nietigverklaring. Kwade trouw. Eind- en tussenvonnis.

IEF 96

Octrooirecht

Record aantal octrooiaanvragen in 2004.

Het WIPO meldt op haar website dat in 2004 maar liefst 120 duizend PCT aanvragen zijn ingediend, een stijging van 4,3% ten opzichte van 2003. Bijna een derde van deze aanvragen is afkomstig uit de VS. Nederland staat met 4458 aanvragen op een niet onverdienstelijke zesde plaats, net na Groot-Brittannie en nog voor Zuid-Korea, dat overigens wel een toename van bijna 20% zag. 

Nationale trots Philips blijft van alle internationale bedrijven de belangrijkste indiener van aanvragen: niet minder dan 2362 aanvragen werden er aangeleverd.

China diende ruim 37% meer aanvragen in dan in 2003, maar staat nog altijd op de dertiende plaats.

Lees hier het persbericht van het WIPO

IEF 95

BVIE: een afkorting om te onthouden

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) is op 25 februari getekend. Daarmee is de tekst definitief vastgesteld. De volledige tekst van het verdrag, maar ook van het bijbehorende commentaar en het protocol privileges en immuniteiten is beschikbaar op de website van het BMB.

IEF 94

Keuringdienst van Reclames

NRC Handelsblad meldt dat bedrijven en reclamebureaus volgend jaar hun televisiespotjes en advertenties voorafgaand aan de campagnes kunnen laten toetsen door de stichting Reclame Code. Daarmee zouden ze dan kunnen voorkomen ze dat ze reclame na gegronde klachten voortijdig moeten stoppen.

Directeur Ancion van SRC. bespaart deze nieuwe dienst van de SRC ondernemingen en reclamebureaus gezichtsverlies en hoge advocatenkosten. Hij gaat er vanuit honderden aanvragen per jaar te zullen krijgen. Van de 3.000 klachten die vorige jaar zijn ingediend, werden er 2.000 afgewezen of geschikt.  1000 klachten leidden tot een procedure voor de RCC, die in 45 procent van de gevallen klagers helemaal of deels gelijk gaf. Adverteerders trokken veroordeelde reclame vrijwel altijd in. Het CGR kent overigens al enige tijd een vergelijkbare voorafgaande toetsing.

Hoe de Keuringdienst van Reclames om zal gaan met begrippen als 'goede smaak', 'het fatsoen' en 'niet nodeloos kwetsend.' is nog onbekend. Het wachten is bovendien op een keurmerkje of vignetje van de RCC waaraan de consument kan zien dat klagen geen zin meer heeft ('100% Code Conform', 'RCComform', 'Gekwetst? Klagen heeft geen zin!').

IEF 93

Pas op, achter je!

Door alle moties, intrekkingen en herformuleringen geen idee meer hoe het precies zit met het Europese softwareoctrooi? Terwijl het toch zo simpel is: het is gewoon één groot complot!

"Onder invloed van het octrooisysteem en lobbyisten uit de zakenwereld, staat de Europese Unie op het punt een gigantische vergissing te maken: om een wet aan te nemen die softwareoctrooien zou legaliseren.  Als dat gebeurt, dan zult u daarvoor moeten bloeden. De software-industrie in Europa zal ten prooi vallen aan afpersers zonder scrupules. U persoonlijk, uw huishouden, uw bedrijf, uw regering, iedereen." Op dezelfde site: octrooien zijn wapens!

IEF 91

Mag dit?

Standaardpublicatievoorwaarden voor bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgeven van Kluwer B.V: "Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verleent de Auteur door het inleveren van zijn Bijdrage aan de Uitgever een algehele en voortdurende licentie om met uitsluiting van ieder ander, hemzelf inbegrepen, de tot het auteursrecht behorende bevoegdheden met betrekking tot de Bijdrage uit te oefenen, en machtigt de Auteur de Uitgever om tegen iedere inbreuk op het auteursrecht in rechte op te treden."
IEF 90

Digiknipsels illegaal

Woensdag heeft de rechtbank Den Haag een einde gemaakt aan de interne scan-knipselkrantpraktijk van het Rijk. De Haagse rechtbank verbood het scannen en via een intern netwerk openbaar maken van artikelen die in kranten zijn verschenen, zolang daarvoor geen toestemming van de uitgevers is verkregen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- per dag en per ministerie dat enig (deel van een) ministerie in gebreke blijft met de nakoming van dit gebod.De uitspraak volgt op de bodemprocedure die door de gezamenlijke Nederlandse dagbladen, verenigd in de NDP, is aangespannen tegen de Rijksoverheid. Ministeries laten de inhoud van kranten scannen en bedienen met geselecteerde artikelen dagelijks, onder andere via hun intranet, duizenden ambtenaren. Interessant vonnis, waarover zonder twijfel nog vele nog veel interessantere commentaren zullen verschijnen.

"De digitale knipselkrantenpraktijk van de Staat kan de zogenaamde drie-stappentoets van art 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn niet doorstaan.(..) Waar het om gaat, is dat de knipselkranten in digitale vorm verschijnen. Uit de aard van dat medium vloeit voort dat daarmee op eenvoudige wijze nadere vormen van raadpleging en/of het aanleggen van een digitaal archief mogelijk worden gemaakt (…) juist door die digitalisering en de daaraan inherente zoek- en archiefpotentie worden de uitgevers, alles afwegende, onredelijk belemmerd in hun digitale exploitatiemogelijkheden.(…) digitale knipselkranten mogen niet botsen met de normale exploitatie van de uitgevers en de belangen van de uigevers mogen niet onredelijk worden gefrustreerd. (…) "

Professor Visser meldt in het persbericht van cliënte en eiser NUV dat de uitspraak "een belangrijke principiële erkenning vormt van het feit dat intern hergebruik van auteursrechtelijk beschermde nieuwsinformatie gerekend moet worden tot de normale exploitatie ervan, en dat daar dus toestemming voor nodig is van de rechthebbenden"

IEF 89

Overlijden gemachtigde geen reden voor uitstel oppositietermijn

In de zaak DA Paloma Santaolalla Martínez v Steyerberger Bekleidungswerk GmbH heeft de Kamer van Beroep van het OHIM geoordeeld dat de termijn voor het indienen van een oppositie ingevolge de Gemeenschapsverordening alleen terzijde kan worden geschoven als er hiervoor 'compelling reasons' zijn. In casu blijkt dat het overlijden van de merkengemachtigde van de opposant niet kan worden gezien als 'compelling reason'.

Ironisch is dat het in casu het gemeenschapsmerk NICE DAY betrof dat werd aangevochten door het Spaanse bedrijf DA Paloma Santaolalla Martínez op basis van het oudere, identieke merk NICE DAY.

Met dank aan: Philippe de Jong, Altius, Brussel

IEF 87

Merkenrecht

Arrest GvEA EG, 1 maart 2005, zaak T-185/03 Fusco / OHMI - Fusco International (ENZO)

In casu is het Gerecht van oordeel dat het element „Fusco" (een niet zo veel voorkomende familienaam) de Italiaanse consument eerder zal bijblijven dan de voornamen „Antonio" of „Enzo" doordat hij aan de familienaam doorgaans een groter onderscheidend vermogen toekent dan aan de voornaam. Bovendien zijn de betrokken waren dezelfde. In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep niet van een verkeerde rechtsopvatting blijk gegeven door te oordelen dat, wanneer een consument wordt geconfronteerd met een waar die is voorzien van het aangevraagde merk ENZO FUSCO, hij dat merk kan verwarren met het oudere merk ANTONIO FUSCO, zodat er sprake is van verwarringsgevaar.
IEF 86

US Trademark Judge Finds New Horor

Een verschrikkelijk bericht in de New York Times: "Haunted by Threats, U.S. Trademark Judge Finds New Horor. For Joan Humphrey Lefkow, the nightmare began shortly after her appointment as a federal judge in 2000, when an Oregon group's lawsuit to block white supremacists from using a name it had trademarked, World Church of the Creator, landed in her lap. Soon, Judge Lefkow found her home address and family photographs posted along with violent threats on hate-filled Web sites. Last April, one of the Aryan movement's most notorious leaders was convicted of plotting her murder.

In the case she handled involving Mr. Hale's church Judge Lefkow had little choice but to order Mr. Hale to remove the World Church name from his Web sites and printed material or face fines of $1,000 a day.She was immediately vilified. Hal Turner, an "underground" radio personality who broadcasts on a shortwave signal, said on his show that Judge Lefkow was "worthy of being killed," adding that "it wouldn't be legal, but in my opinion it wouldn't be wrong."  NYTimes

March 2, 2005

Haunted by Threats, U.S. Judge Finds New Horror

By JODI WILGOREN

 

CHICAGO, March 1 - For Joan Humphrey Lefkow, the nightmare began shortly after her appointment as a federal judge in 2000, when an Oregon group's lawsuit to block white supremacists from using a name it had trademarked, World Church of the Creator, landed in her lap.

 

Soon, Judge Lefkow found her home address and family photographs posted along with violent threats on hate-filled Web sites. Last April, one of the Aryan movement's most notorious leaders was convicted of plotting her murder.

 

On Tuesday, Judge Lefkow was under armed federal guard in an undisclosed place, mourning the deaths of Michael F. Lefkow, her husband of 30 years, and Donna Humphrey, her 89-year-old mother, whom she found dead of gunshots to the head in their basement the evening before.

 

"I think she's very upset with herself, maybe, for being a judge and putting her family in this danger," said Laura Lefkow, 20, the third of the judge's five daughters, "but there's no way she should have known."

 

Local and federal law enforcement officials said on Tuesday they were investigating possible connections between the double killing and Matthew Hale, the white supremacist now in federal prison awaiting sentencing for soliciting Judge Lefkow's assassination, or his many sympathizers. Federal officials in Washington said agents were reviewing Judge Lefkow's caseload in search of suspects, with the main thrust on the hate groups that had focused on her before.

 

Already, some white supremacists were celebrating the killings on the Internet, while others spun conspiracy theories that the crime had been committed by Mr. Hale's enemies to poison the atmosphere before his sentencing next month. Experts who have spent years tracking Mr. Hale's organization, now called Creativity, also pointed to the sentencing, recalling that one of his acolytes, Benjamin Smith, went on a shooting spree in 1999 after Mr. Hale, who had passed the Illinois bar exam, was denied a license to practice law.

 

"We saw what happened the last time Matt Hale got slapped in the face by the system; the price of that was two dead and nine severely wounded," said Mark Potok, director of intelligence for the Southern Poverty Law Center, which tracks hate groups. "Now Matt Hale is about to be sentenced, very probably, to most of his natural life to federal prison. It's very possible that a Hale follower or sympathizer has decided to fight back."

 

Billy Roper, a friend of Mr. Hale who leads a group called White Revolution, disavowed the violence but offered a different parallel: the F.B.I.'s 1992 confrontation in Ruby Ridge, Idaho, with the white separatist Randall C. Weaver, whose wife and 14-year-old son wound up dead.

 

"We can stand alongside the federal law enforcement community in saying just as they felt a deep regret and sadness over the death of Randy Weaver's family, so we also feel a deep sense of regret and sadness over the death of Judge Lefkow's family," Mr. Roper said. "If it was the case that someone was misguided and thought that they were helping Matt Hale, then it would be similar in that other people had suffered for one person's mistake."

 

Mr. Hale, who faces up to 40 years in prison, has been held for two years in the Metropolitan Correctional Center here under special administrative measures reserved for terrorists that limit contact with the outside world.

 

Federal officials refused to discuss the restrictions, but Mr. Hale's mother, Evelyn Hutcheson, said that she and his father were the only people with whom he was allowed contact and that they were limited to 15-minute phone calls each Thursday morning and hourlong visits twice a month.

 

"He had nothing to do with what went on last night," Ms. Hutcheson said in a telephone interview Tuesday from her home in East Peoria, Ill. "My son is sitting in a hole where he's not allowed to even speak loud enough to be audible."

 

"Common sense would tell you, if he were into having somebody kill somebody - which he is not - would he have somebody go kill the judge's family just before he's sentenced?" she added. "Somebody has done this to make him get an enhanced sentence."

 

The authorities warned that it was too soon to fix on any one theory of the crime, though they did not offer other possible accounts or motives.

 

James Molloy, the Chicago Police Department's chief of detectives, said the two people were killed between 10:30 a.m., when Ms. Humphrey answered a telephone call from one of her granddaughters, and 5:30 p.m. when the judge returned home. At 4 p.m., the Lefkows' youngest daughter, Margaret, 16, went home to get her gym bag and left without seeing anyone, Chief Molloy said.

 

"There is much speculation about possible links between this crime and the possible involvement of hate groups," he said at a news conference. "This is but one facet of our investigation. We are looking in many, many directions."

 

Beth Sycamore, who lives three houses from the Lefkows, said the couple strolled the neighborhood holding hands and took the El train, even with the death threats.

 

"She wasn't afraid," Ms. Sycamore said of the judge. "They just didn't want it to affect their lives."

 

Shannon Metzger, a spokeswoman for the United States Marshals Service, said that Judge Lefkow had a special protective detail for "a couple of weeks" last year but that it was disbanded when the threats against her were deemed "not viable." Mr. Molloy said the Chicago police had also stopped sending cars to her home for extra patrols, and Laura Lefkow said the authorities had long ago removed the security cameras they had installed in their home.

 

"I guess because the F.B.I. felt it seemed like there was no danger," said Ms. Lefkow, a sophomore at Pomona College in Southern California.

 

On Monday night, federal marshals met Ms. Lefkow's plane from Los Angeles, and they stood guard Tuesday as the family planned Saturday funerals for Mrs. Humphrey and Mr. Lefkow, a lawyer who was a leader in the Episcopal Church.

 

Mr. Lefkow, who ran unsuccessfully for Cook County judge in 2002 and 2004, argued two cases before the United States Supreme Court and worked for the Legal Aid Society and the United States Postal Service before starting a private practice about 20 years ago. He spent every Sunday at St. Luke's Episcopal Church in Evanston, and since 1992 had been a lay member of the governing committee of the Chicago Diocese of the Episcopal Church.

 

Mr. Lefkow met his future wife in the library of Wheaton College, where she was an undergraduate. "She was doing a paper on Indonesia, and he was doing a paper on Indonesia, and she had all his books," Laura Lefkow recounted of her parents' first encounter. "He used to say he was rich in daughters and not much else," she laughed. "He was just an optimist about everything, to the point where it was like, 'Oh, my gosh, Dad, come on,' and he would be like, 'It'll be fine,' and it was. It was always fine."

 

Mrs. Humphrey, who lived in a town house in Denver, had been staying with the judge's family since before Christmas as she recovered from a kidney infection. Neighbors in Denver said she played solitaire and Scrabble on a computer and frequently cooked large meals for friends. She hand-stitched quilts for each of her 23 descendants.

 

Judge Lefkow, a magistrate judge since 1982, was named to the United States District Court by President Bill Clinton. In the case she handled involving Mr. Hale's church, she initially ruled in favor of Mr. Hale, dismissing the trademark case in 2002.

 

After an appeals court reversed her decision, though, Judge Lefkow had little choice but to order Mr. Hale to remove the World Church name from his Web sites and printed material or face fines of $1,000 a day.

 

She was immediately vilified. Hal Turner, an "underground" radio personality who broadcasts on a shortwave signal, said on his show that Judge Lefkow was "worthy of being killed," adding that "it wouldn't be legal, but in my opinion it wouldn't be wrong."

 

Mr. Hale, who called himself pontifex maximus of the church that at one point claimed 30,000 members, was arrested in January 2003, after an F.B.I. informant infiltrated the group to become his security chief.

 

The informant, Anthony Evola, provided an e-mail message in which Mr. Hale sought Judge Lefkow's home address and a tape recording of their discussing her fate. "We going to exterminate the rat?" Mr. Evola asked. Mr. Hale said that he preferred to "fight within the law" but that "if you wish to, ah, do anything yourself, you can, you know?"

 

When Mr. Evola said, "Consider it done," Mr. Hale responded, "Good."

 

Mr. Potok of the Southern Poverty Law Center said that after Mr. Hale's arrest his group foundered, shrinking from a high in the 1990's of 88 chapters to 5 in 2003. But he said it jumped to at least 16 chapters last year and remains one of the nation's most violent groups.

 

Sympathizers abound. "Everyone associated with the Matt Hale trial has deserved assassination for a long time," read an Internet essay posted Tuesday by Bill White, editor of The Libertarian Socialist News. "I don't feel bad that Judge Lefkow's family was murdered today. In fact, when I heard the story, I laughed."

 

 

David Bernstein and Gretchen Ruethling contributed reporting from Chicago for this article, Mindy Sink from Denver and David Johnston from Washington.

IEF 85

Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom

In de  nieuwe nieuwbrief van het BMB staat de volgende paragraaf: Het “Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom” is inmiddels getekend door België en Luxemburg. De handtekening van Nederland verwachten wij tegen het eind van februari. Daarmee krijgt het Verdrag zijn datum en kunnen vervolgens de drie nationale goedkeuringsprocedures in gang worden gezet. De tekst van het nieuwe verdrag en de memorie van toelichting van de regeringen worden op dat moment op de website van het BMB geplaatst. Het nieuwe verdrag treedt naar verwachting op 1 januari 2006 in werking. " Waarom tekst en toelichting pas 'op dat moment' worden gepubliceerd staat er helaas niet bij.

IEF 84

Laatstelijk gemodificeerd

Tip van voor iedereen die zich wel eens afvraagt of een inbreukmakende website nog wel of nog steeds wordt bijgehouden: " Op sommige websites staat op de pagina 'Last updated at.." en dan volgt een datum. Op deze manier weet U wanneer de informatie is ververst. Veel vaker wordt deze datum helemaal niet genoemd. Toch ontdekte Voelspriet.nl  een trucje om alsnog de publicatiedatum te achterhalen. De truc oogt heel raar en dat is-ie ook."

Stap 1
Surf naar het document waarvan u de datum wilt weten.

Stap 2
Vul in de Adresbalk van de browser in:
javascript:alert(document.lastModified)

Stap 3
Er verschijnt nu een venstertje in beeld.  Let op.. het eerste cijfer is de MAAND, het tweede de DAG en het derde het JAAR.
Dus 02/19/2002 20:43:04 betekent:
19 februari 2002, om 20:43:04 uur
U weet nu dat het document altijd ouder is dan 19 februari.

TIP VOOR GEVORDERDEN: Open een nieuw scherm wanneer een website met frames werkt. Anders krijgt u namelijk de update-datum te zien van het hoofdframe.

Voeg de opdracht

javascript:alert(document.lastModified)

eventueel toe aan de lijst van je favorieten.

Wil je nu de opmaakdatum van een pagina weten? Sleep dan de opdracht uit je favorieten naar de
pagina. Muis loslaten en je ziet de datum verschijnen. Werkt vooral erg gemakkelijk bij sites die in frames zijn gemaakt.

De pagecheck is alleen relevant wanneer de datum in het verleden ligt. Wanneer je de datum van vandaag ziet en de tijd van nu betekent dat in principe niets. Doorgaans draaien in dat geval scriptjes of advertenties mee die ervoor zorgen dat de tijd heel actueel lijkt.

OPMERKING. Overnemen van deze tip kan alleen wanneer U de bron noemt. Plaats als bronvermelding Voelspriet.nl en laat een hyperlink verwijzen naar http://www.voelspriet.nl

IEF 83

Public Trademark no. 1

Gokje: dit wordt het onderwerp van de volgende column van Bas Kist: Swiss recognise Bin Ladin trademark. Yeslam Binladin, a half-brother of Osama bin Laden, has been given the go-ahead to market products under the brand name Bin Ladin. A Swiss appeals committee on Thursday said it had overturned an earlier decision by the Federal Institute of Intellectual Property to revoke the trademark licence on the grounds that the name was "morally offensive". Explaining its decision, which was taken in June 2004 but has only just been made public, the appeals body said it did not believe that use of the trademark constituted a threat to public order, as claimed by the federal institute.

IEF 82

Mededingingswet

De Nederlandse Mededingings Autoriteit distantieert zich van de uitspraak van de kort geding rechter inzake minimum prijs ontbijtkoek! Verticale prijsbinding is verboden! Lees het persbericht van NMA:

NMa: verticale prijsbinding niet toegestaan Leveranciers mogen afnemers (zoals supermarkten) niet verplichten om een vaste of minimumverkoopprijs in de richting  van consumenten te hanteren. Verticale prijsbinding is verboden volgens de Mededingingswet. Dit stelt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar aanleiding van diverse vragen en reacties op de rechterlijke uitspraak in het kort geding tussen koekfabrikant Peijnenburg en Albert Heijn. Supermarkten zijn vrij om hun eigen prijzen te bepalen, aldus de NMa.

Indien leveranciers een supermarkt dwingen een bepaald vast of minimumprijsniveau te hanteren, beperkt dit de supermarkt in zijn concurrentiemogelijkheden. Prijs is immers de belangrijkste concurrentieparameter. Ook prijsbinding waarbij een leverancier een bepaald prijsniveau tracht af te dwingen door bijvoorbeeld sancties, vertraging of opschorting van leveringen of beëindiging van overeenkomsten is op basis van de Mededingingswet verboden.

De NMa houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet. De civiele rechter is eveneens bevoegd om het mededingingsrecht toe te passen en mee te wegen in zijn oordeel. Het kort geding tussen Albert Heijn en Peijnenburg vond plaats in het kader van een civielrechtelijke procedure. De NMa benadrukt dat zij geen oordeel velt over deze zaak.

De NMa is alert op mogelijke overtredingen van het kartelverbod. Supermarkten die aanwijzingen hebben dat hun leveranciers verticale prijsbinding hanteren, kunnen dit doorgeven aan de Informatielijn van de NMa (tel. 0800-0231 885, e-mail: info@nmanet.nl)."

 

 

IEF 81

Toiladvertising

Volgens het Gerechtshof Amsterdam  heeft reclameverspreider Altermedia niet onrechtmatig locaties overgenomen van Boomerang Media en verwijdert het ook geen panelen. Altermedia en Boomerang (onder de naam Silverline-media) exploiteren beiden toiletreclame binnen horecalocaties op de Nederlandse markt. Boomerang beschuldigde Altermedia er onder meer van dat zij locaties tot wanprestatie ten opzichte van Boomerang zou hebben aangezet - en daarvan zou hebben geprofiteerd - omdat diverse locaties zijn overgestapt naar het Altermedia netwerk. Maar de rechtbank stelde dat Altermedia op correcte wijze locaties - wel of niet van Boomerang - benadert. Arrest van 17 februari. Meer bij adformatie.nl