IEF 174

Implementatie hergebuik

Hergebruik overheidsinformatie gebonden aan Europese richtlijnen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De richtlijn geeft voorschriften over de wijze waarop het hergebruik van overheidsdocumenten door de lidstaten moet worden geregeld, zoals de behandeling van verzoeken om hergebruik, de formaten waarin documenten worden gesteld en de tarieven die daarvoor kunnen worden berekend.

De nieuwe hergebruikprocedure hoeft alleen gebruikt te worden wanneer een overheidsorgaan informatie openbaar maakt en daarbij aangeeft dat er op die informatie een voorbehoud (bijvoorbeeld auteursrecht) is gemaakt.

Op dit moment mogen wetten, besluiten en verordeningen van de overheid al vrijelijk worden gebruikt. Burgers of bedrijven die deze informatie willen hergebruiken mogen dit doen zonder daarvoor toestemming te vragen.

De implementatie van de Europese richtlijn in de Wob heeft inhoudelijk tot gevolg dat er een afzonderlijke bepaling komt waarin wordt geregeld dat informatie die op grond van de Wob openbaar is, kan worden hergebruikt. Dit is vooral van belang voor bedrijven, omdat overheidsinformatie van grote economische waarde kan zijn. Vanaf nu gaan in de Europese Unie namelijk dezelfde voorwaarden gelden, waarmee een einde komt aan oneerlijke concurrentie doordat de overheid voor eigen gebruik een ander tarief hanteert dan voor marktpartijen.   Min BZK 11 april 2005
   
http://www.minbzk.nl/grondwet_en/openbaarheid/persberichten/hergebruik

IEF 173

4 jaar te laat is net op tijd

Europese Commissie staakt rechtszaak tegen Nederland over biotech-octrooien. Het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg zal geen uitspraak doen in een door de Europese Commissie in september 2003 aangespannen rechtszaak tegen Nederland, wegens het niet tijdig implementeren van richtlijn 98/44/EG. Deze richtlijn gaat over de octrooirechtelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen en had uiterlijk in juli 2000 in de Nederlandse wetgeving omgezet moeten zijn. De noodzakelijke
wetswijzigingen in de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad en Plantgoedwet zijn echter pas op 20 november 2004 in werking getreden. Zij zijn direct daarna aan de Europese Commissie gemeld, gevolgd door een verzoek aan de Commissie de aangespannen rechtszaak wegens niet tijdig implementeren van de richtlijn te beëindigen. Dat verzoek is nu ingewilligd.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel had veel vertraging opgelopen. Oorzaak daarvan was onder meer het afwachten van de uitspraak van het Hof van Justitie op het verzoek van Nederland om de richtlijn te vernietigen. Het Hof heeft dat uit 1998 daterende verzoek pas in 2001 afgewezen. Ook de val van het Kabinet Kok II en van het Kabinet Balkenende I zorgden voor vertraging, omdat het wetsvoorstel toen controversieel werd verklaard. Door de behandeling op 8 juni 2004 van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zag Staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip zich genoodzaakt met een novelle te komen. Die novelle was nodig om een eerder door de Tweede Kamer aanvaard amendement ongedaan te maken waarmee werd beoogd om uitvindingen met betrekking tot planten en dieren niet voor octrooi in aanmerking te laten komen. Vorig jaar zijn Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg wel veroordeeld omdat zij de verplichting de richtlijn tijdig te implementeren niet waren nagekomen. Landen die na deze eerste veroordeling nog steeds in gebreke blijven, kunnen in een tweede veroordeling een boete of dwangsom opgelegd krijgen die tot miljoenen euro´s kan oplopen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl Voor journalisten: Gerard Westerhof, persvoorlichter, telefoon (070) 379 7079, e-mail: g.p.m.westerhof@minez.nl Ministerie van Economische Zaken Persbericht 12 april 2005

IEF 171

Mooie termen

Webwereld bericht: "In een open brief aan de GSM Association, een samenwerkingsverband van mobiele telefonieaanbieders, waarschuwt Vrijschrift voor problemen met zogenoemde onderwaterpatenten. Dit zijn patenten die pas naar voren komen als het te laat is. De organisatie wijst op het bestaan van bedrijven die, zonder ooit een cent in research te steken, patenten aanvragen op gebieden die vermoedelijk populair zullen worden. Nietsvermoedende bedrijven worden vervolgens geconfronteerd met aanmaningen voor hoge bedragen, zelfs als ze alle software zelf ontwikkeld hebben. Dergelijke bedrijven - die zelf niet innoveren, maar wel patenten verzamelen - worden patent-trollen genoemd. "Je neemt een simpel idee voor software en vraagt er patent op aan. Je formuleert het product zo ruim mogelijk, zodat niemand er om heen kan. En dan maar incassobrieven versturen." aldus Vrijbrief.

IEF 170

Niets dan goeds

IE-ers weten als geen ander dat de doden ook rechten hebben, meestal van beperkte duur, maar toch. En blijkens een bericht verspreid door Reuters zijn er zelfs bedrijven die zich alleen maar bezig houden met deze rechten. Succesvolle bedrijven zelfs, want de 'Demand for the use of deceased celebrities has been on the rise.' 

"It is an extremely attractive proposition for advertisers to tell a story using the strong emotive qualities of a famous personality or icon," Shenk said.

Actors represented by Roger Richman, based in Beverly Hills, California, include James Cagney, Betty Grable, Rudolph Valentino and Mae West. The agency's roster also includes George Burns and Gracie Allen, Leonard Bernstein, Ethel Merman, Buckminster Fuller and the Wright Brothers.

Such celebrities continue to earn cash for their estates well past their death. According to Forbes Magazine, Elvis Presley is the highest-paid dead celebrity with yearly earnings of $40 million, followed by "Peanuts" creator Charles Schulz, author J.R.R. Tolkien and John Lennon. Lees meer.

IEF 169

Informatie voor rechtenmanagers

Met het digitaliseren van de media verdwijnt schaarste in de distributiekanalen. Iedereen kan publiceren, zoals dat heet. Maar zie het maar eens te beveiligen. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke perspectieven biedt de technologie die bekend staat als Digital Rights Management? Uitgebreid artikel op Netkwesties.nl, magazine over maatschappij en internet. Nog meer over DRM op Indicare.

IEF 168

Brandstapelen

Het Parool maakt melding van een auteursrechtelijke heksenjacht: 'Geconstateerd is dat u zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van ongeautoriseerde muziekbestanden. Ik sommeer u mij schriftelijk te bevestigen dat u uw inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze zult staken en gestaakt zult houden.' Enkele honderden internetters, die via programma's als Kazaa illegaal muziek en films verspreiden, hebben de laatste weken een e-mail van deze strekking gekregen van de stichting Brein. Vooruitlopend op een voor morgen geplande bijeenkomst wil Brein geen details over de actie bekendmaken. De brieven zouden alleen zijn verstuurd naar internetters die aanzienlijke hoeveelheden muziek van Nederlandse herkomst aanbieden.

Brein is afhankelijk van de medewerking van providers voor het doorsturen van de vorderingen. Er zijn alleen brieven gestuurd naar internetaanbieders die beloofd hebben ze naar hun abonnees door te sturen. In de vordering roept Brein de abonnees op 'een onthoudingsverklaring' te tekenen en die met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de stichting op te sturen. Als de abonnee zich niet binnen vijf dagen bij Brein meldt, dreigt de stichting de providers te dwingen de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) van de abonnee door te geven.

Volgens Bits of Freedom hoeven internetters voorlopig niet bang te zijn: ''De heksenjacht die de amusementsindustrie heeft geopend, strandt op het feit dat rechtbanken onmogelijk honderdduizenden rechtszaken in behandeling kunnen nemen,'' zegt Sjoera Nas van Bits of Freedom. ''Vandaar dat Brein in Nederland probeert al die vermeende heksen aan te zetten tot zelfverbranding, door ze schikkingsvoorstellen te sturen en draconische onthoudingsverklaringen met boetebeding.'' Lees artikel.

IEF 167

Zwakke wind

Rechtbank Almelo, 31 maart 2005, LJN: AT3158, 69888 / KG ZA 05-80., kort geding Oostenwind tegen Nieuwe Wind. Handelsnaamrecht.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in de handelsnamen Oostenwind en Nieuwe Wind het kenmerkende bestanddeel ”wind”. De voorzieningenrechter acht dit bestanddeel voorshands zwak onderscheidend, nu blijkens het door gedaagden overgelegde overzicht uit de telefoongids “wind” een gebruikelijk begrip in de communicatie – en grafisch ontwerpsector is. Zo vermeldt de telefoongids onder meer Westenwind Ontwerp, Noordenwind Grafisch Ontwerpbureau en Frissewind Visuele Communicatie.

Aangezien het bestanddeel “wind” naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zwak onderscheidend vermogen heeft, dienen de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis te vertonen, wil er verwarringsgevaar te duchten zijn.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. De handelsnamen Oostenwind en Nieuwe Wind verschillen zowel visueel, auditief en begripsmatig van elkaar. Het bestanddeel Oosten is een geografische aanduiding, terwijl met Nieuwe volgens gedaagden wordt benadrukt dat er sprake is van vernieuwing.

Daarbij komt dat zowel Oostenwind als Nieuwe Wind uitsluitend zaken doen met bedrijven uit het midden- en klein bedrijf en lokale overheden, zijnde professionele klanten, en dat zij in verschillende plaatsen zijn gevestigd. Gelet hierop acht de voorzieningrechter, ondanks het feit dat partijen (deels) in dezelfde sector werkzaam zijn en zij op slechts tien kilometer van elkaar gevestigd zijn, niet aannemelijk geworden dat direct of indirect verwarringsgevaar tussen de ondernemingen is te duchten.

Nu niet aannemelijk is geworden dat op grond van op elkaar gelijkende handelsnamen verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen valt te duchten is tevens geen sprake van een merkdepot te kwader trouw. Lees vonnis.

IEF 166

Sponsorloterij mag niet sponsoren

Adformatie bericht dat de sponsorovereenkomst tussen de Eredivisie CV en de Sponsorloterij onzeker is geworden, nu de Staatsloterij en de Lotto geprotesteerd hebben bij minister Donner . Staatsloterij en de Lotto begrijpen niet dat uitgerekend een loterij het voetbal moet sponsoren, terwijl Holland Casino zich vorig jaar moest terugtrekken. Het bedrijf wilde blijven sponsoren, maar de hoeveelheid reclame voor kansspelen stuitte op verzet in de Tweede Kamer. Donner heeft de Sponsorloterij inmiddels opgedragen ‘onder geen voorwaarde onomkeerbare beslissingen te nemen aangaande contracten met de Eredivisie CV’. De minister vreest voor een ‘overdaad aan reclame-uitingen voor een aanbieder van kansspelen’, aldus zijn woordvoerder.
IEF 165

Indianenverhalen

In de V.S. heeft een groep 'Native Americans' (bij ons nog bekend onder de minder politiek correcte term: Indianen) zich afgelopen vrijdag bij de rechtbank gemeld om de Washington Redskins te dwingen haar merk- en handelsnaam te wijzigen. Volgens de eisers is de naam Redskins ('Roodhuiden') van de American Footballclub denigrerend voor Native Americans.

De advocaat van de Redskins (de footballclub), Raskopf, verdedigt zich als volgt:

"Raskopf maintained that it was important to distinguish between a dictionary definition and the way a word is actually used. He said the team has never used its name in a disparaging way."

Bekend verweer? Kan kloppen, maar dan in een omgekeerde situatie: de supporters van onze eigen hoofdstedelijke voetbalclub nemen nl. eenzelfde standpunt ten aanzien van 'hun geuzennaam "Joden"', terwijl het hier juist de club is die van deze naam afwil.

IEF 164

Octrooihouders boffen maar weer

Octrooihouders krijgen meer mogelijkheden om in actie te komen tegen inbreuk op hun octrooi. Namaak en piraterij zijn daardoor beter te bestrijden. De Rijksministerraad heeft hiervoor ingestemd met een wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Gennip (EZ) is een wijziging van de Rijksoctrooiwet van 1995. Deze wet geldt ook op de Nederlandse Antillen. De wetswijziging heeft te maken met de invoering van de Europese richtlijn over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Deze richtlijn harmoniseert de bestrijding van namaak en piraterij binnen de EU. Nederland moet de richtlijn uiterlijk mei 2006 implementeren. Hiervoor moeten ook nog andere wetten worden aangepast, zoals de Auteurswet uit 1912.  Het wetsvoorstel wordt voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij toezending aan de Tweede Kamer. persbericht regering

IEF 172

Noot van Kabel

Via het IVIR: J.J.C. Kabel: Noot bij Hof Amsterdam 30 september 2004 (T-Mobile / ID&T Mobile, gepubliceerd in IER 2005-1, p. 41-43.  "Ik beperk mij tot een annotatie waarin de lezer nadere achtergrond informatie wordt verschaft over de waardering door de rechter van de resultaten van markt- en opinie-onderzoek." Lees noot.

IEF 163

Auteursrecht in beweging

Goed scriptieonderwerp: Podcasten. Volgens een artikel in de VPRO-gids van deze week bestaan podcasts vrijwel alleen uit gesproken woord omdat het onmogelijk of ingewikkeld of gewoon te duur is om zomaar muziek op te nemen. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen. Niet alleen komen er steeds meer sites met rechtenvrije muziek, maar er wordt ook onderhandeld met de rechtenorganisaties, zodat ook muziekliefhebbers zich op het podcasten kunnen storten. De nederlandse website podcast.info bericht o.a:

"Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte"

Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. | De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte
IEF 162

De mythe van het patent

"Het argument dat vaak gebruikt wordt voor een uniforme, wereldwijde wetgeving op het gebied van intellectueel eigendomsrecht is dat zo'n wetgeving onderzoeksinvesteringen en technologieoverdracht in ontwikkelingslanden zou bevorden. De 'openbaringsclausules' in patentwetten, gerelateerd aan middeleeuwse prikkels om de 'mysteries van het vak te openbaren', komen nu gemakshalve op de proppen omdat ze nodig zijnvoor het overdragen van kennis aan de gemeenschap. Het tegendeel is echter waar"

Volgens de flaptekst laat "Vandana Shiva zien dat de grootschalige handel in intellectueel eigendomsrecht  ten kost gaat van lokale boeren in de derde wereld." Wellicht heeft Shiva het bij het rechte eind, maar het taalgebruik is verschrikkelijk, mede dankzij de vertaalster. Alleen al door het consequente gebruik van het woord patent zullen juristen de tekst argwanend tegemoet treden, om vervolgens door analogieën met boosaardige middeleeuwse geheime genootschappen de serieuze boodschap van het boek geheel uit het oog te verliezen en het als louter amusement beschouwen. 

Vandana Shiva, De feiten over biopiraterij, Lemniscaat, Rotterdam 2004. (Ook altijd gedacht dat Lemniscaat alleen kinderboeken uitgaf?)

IEF 161

Rome II

"Welk nationaal recht beheerst de auteursrechtinbreuk met grensoverschrijdende aspecten? Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig te beantwoorden vraag. Vanuit het idee dat auteursrecht territoriaal is, ligt het voor de hand inbreuken te onderwerpen aan het nationale recht van de plaats(en) van handeling. Toepassing van de normale regels van Nederlands internationaal privaatrecht voor onrechtmatige daden leidt echter tot andere resultaten. De Europese wetgever staat de klassieke lex protectionis voor, blijkens de 'Rome II'-ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen. Vooral bij inbreuken op internet werkt de Nederlandse oplossing beter."

Link via de ivir-site: M.M.M. van Eechoud,  Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening, uit  AMI, 2005-2, p. 45-56.

IEF 160

Fotograaf belaagd

Kort na zijn vrijlating op 6 april 2005 is Samir A. direct op de vuist gegaan met een aantal fotojournalisten. NVJ vindt dat justitie Samir A. moet vervolgen vanwege de mishandeling. Zie NVJ en ANP foto. De fotograaf heeft dezelfde dag nog aangifte gedaan. Het is afwachten of A. zelf, in navolging van Ferdi E. en Mohammed B, naast zijn vuisten ook vriendelijkere ie-wapens als bijvoorbeeld het portretrecht in stelling gaat brengen tegen door hem waarschijnlijk ongewenste publicaties.

IEF 159

Blaasorkesten houden adem in

De originele bedenkers van Night Of The Proms zijn op oorlogspad. Althans, zo meldt de maarteditie van het verenigingsblad Music & Show van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Het auteursrecht op deze muzikale formule zou bestaan uit een negental elementen; een unieke combinatie van o.a. de toevoeging van kenmerkende elementen van popmuziek aan het klassieke repertoire, een enthousiast meezingend publiek, een lichtshow en niet te vergeten het nummer ‘Music’ van John Miles.

Iedereen die een muziekevenement met een dergelijke opzet neer zet, al dan niet met een titel bevattende het woord ‘Proms’, wordt aangeschreven. De plaatselijke fanfare wordt hierbij niet geschuwd. “Als bezitter van een merkrecht moet je tegen misbruik actie ondernemen. Als je niets doet om wildgroei te voorkomen, verlies je je rechten”, aldus Peter van Duyk van Allen & Overy uit Brussel.
IEF 157

5 Jaar? Zwemlesjaar!

Op de slagzinnenvergadering van 29 maart heeft de slagzinnencommissie van het GVR van de 17 voorgelegde slagzinnen alleen de onderstaande 9 goedgekeurd.  Indien binnen twee maanden na publicatie in de Adformatie (gisteren) geen bezwaren zijn ontvangen bij het GVR worden de zinnen in het register ingeschreven. Welke slagzinnen zijn afgewezen is helaas niet bekend gemaakt. 

5 jaar? Zwemlesjaar! Dienst Stedelijk Onderwijs
Ieder zijn Napoleon. Pervasco B.V.
Zit op uw gemak onder ons veranda dak! Vervor B.V.
Met onze prijzen móet je wel reizen. Kras SterVakanties B.V.
Nederland smaakt, proef de provincies.  Culinair Nederland 
Vidisic, droge ogen voelen het verschil.  Tramedico B.V. 
Wij schrijven waar het op staat.  Algemeen Dagblad 
Een duidelijk signaal van Casema.  Casema 
Gegarandeerd je rijbewijs voor een vaste prijs.  All-in-Solo Rijopleiding
IEF 156

Er zit verder niks achter

NRC Handelsblad bericht dat Michiel Smit vier jaar eigenaar is geweest van de domeinnaam lonsdale.nl. De partijvoorzitter van Nieuw Rechts heeft de domeinnaam woensdag overgedragen aan BrandFusion Holland, de Nederlandse importeur van Lonsdale. ,,Er zit verder niks achter. Die domeinnaam heb ik geregistreerd toen ik nog niet in de politiek zat'', zegt Smit. Hij heeft nooit iets met de domeinnaam gedaan. BrandFusion dreigde met een juridische procedure, waarna Smit de naam gratis heeft overgedragen.

Hier nog een Lonsdale domeinnaamzaak, vers uit de domjur.nl nieuwbrief.

IEF 155

Sense & Simplicity

Kamerstukken 2004-2005, 29874, nr. 7 & nr. 8, Tweede Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag & Nota van wijziging.

Goedkeuring en uitvoering Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, het  Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.

Staatssecretaris Van Gennip maakt meteen werk van haar nieuwe octrooibeleid. De nota "strekt ertoe de vertaaleis voor Engelstalige octrooiconclusie te laten vervallen. Met deze wijziging vindt een verdere reductie plaats van administratieve lasten."