IEF 360

Ipod Doekoe (3)

Niet alleen Nederland is voornemens een kopieerheffing op MP3-spelers in te voeren, zoals IEForum eerder meldde. In Duitsland gaat een gedeelte van de aanschafprijs al naar de GEMA, de Duitse Thuiskopiestichting.

De International Herald Tribune vergelijkt in een uitgebreid artikel de heffingsstructuren en -plannen op MP3-spelers en andere opslagmedia in Europa.

IEF 359

Werklast Hof leidt tot IE-specialisatie

In een interview met het FD over de nieuwe Europese Grondwet gaat AG Geelhoed in op de gevolgen voor het HvJ en GvEA. "Voor het Europese Hof heeft het nieuwe verdrag volgens Geelhoed inhoudelijke en mede daardoor organisatorische consequenties. De werklast van het Hof stijgt hierdoor aanzienlijk, wat wordt versterkt door de voortgaande uitbreiding van de unie.

Volgens Geelhoed leidt dit tot een herverdeling van de bevoegdheden tussen het zogeheten Gerecht van Eerste Aanleg en het Europese Hof van Justitie. Het Gerecht wordt de rechtbank, het Hof zal uitgroeien tot een supreme of constitutional court dat de principezaken behandelt. De rechters van het Hof gaan specialiseren, bijvoorbeeld in intellectueel eigendom, merkenrecht en douanerecht en eventueel op lange termijn ook in migratierecht. Zo wordt de groeiende werkdruk opgevangen."
 
Afgezien van de reden is specialisatie van rechters een interessante ontwikkeling. Door de informele specialisatie, waarbij advocaten een forum kiezen waarvan zij weten dat het ofwel over veel, ofwel over heel weinig kennis van het IE.recht beschikt, te vervangen door formele specialisatie, zoals het Haagse Gerecht nu ook al het aangewezen forum is voor octrooi- en gemeenschapsmerkzaken, wordt de rechtspraak inhoudelijk wellicht beter en misschien minder bevattelijk voor manipulatie door partijen. Maar misschien ook niet, natuurlijk. Tijd voor een proefschrift.

IEF 358

Is teletekst een merk?

Teletekst.nl is niet van de houder van het merk Teletekst, de NOS, maar van Knowledge eXchange BV uit Nieuwegein. En volgens Villamedia.nl zouden oppervlakkige lezers van dit persbericht wel eens kunnen denken dat het wel om de site van NOS Teletekst gaat. Ook teletext.nl staat niet op naam van de NOS. De NOS gebruikt http://teletekst.nos.nl/. Zou de NOS niet willen of niet kunnen optreden? Wat is het merkbeleid achter Teletekst, zou je een licentie moeten hebben of is het merk zo verwaterd dat gebruik inmiddels vrij is?

IEF 357

BVIE in Tractatenblad

Volgend op eerdere berichtgeving: het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (met Protocol); 's-Gravenhage, 25 februari 2005, is nu gepubliceerd in Tractatenblad 2005, 96. "Het Verdrag wordt vanaf 25 februari 2005 voorlopig toegepast. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland." Zoek voor het tractatenblad in overheid.nl of download het verdag van de website van het BMB.

IEF 354

GEEN VERPLICHTE PROCUREUR MEER BIJ CIVIELE RECHTSZAAK

Geen IE, maar wel goed nieuws voor de vaak landelijk opererende IE-advocaten en cliënten. Minister Donner wil het verplichte procuraat afschaffen per 1 juli 2007. Nu nog moeten advocaten een collega inschakelen wanneer zij buiten hun eigen arrondissement willen procederen, met als gevolg extra kosten voor de cliënten. De planning is om nog dit jaar daartoe een wetsvoorstel naar de ministerraad te sturen. Lees persbericht

IEF 353

Een vleermuis voor drank is niet bekend

Uitspraak Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage KG 05/245 van 18 mei 2005 (Bacardi / Bat Beverage) Bacardi, bekend onder meer vanwege de populariteit van het Breezer drankje onder jongeren, roept tevergeefs haar 'vleermuis' beeldmerk (Gemeenschapsmerk als Beneluxmerk) in tegen het gebruik van een afbeelding van een vleermuis door Bat Beverage voor energy-drinks. Opvallend is dat Bacardi er niet in slaagt, ondanks de door haar overgelegde marktonderzoeken, de Voorzieningenrechter te overtuigen dat het beeldmerk vleermuis een bekend merk is, los van de aanduiding BACARDI. De Voorzieningerechter oordeelt dat een vleermuis een bekend dier is en "een afbeelding ervan niet reeds voert tot een grote onderscheidingskracht". Dit is opvallend, aangezien je zou zeggen dat het gebruik van een afbeelding van een vleermuis als onderscheidingsteken voor drank niet echt gebruikelijk is en dat het publiek dit beestje als zodanig ook zal opvatten.
Na vaststelling dat er geen sprake is van een bekend merk staat de rechter stil bij de overeenstemmingsvraag. Het beeldmerk vleermuis van Bacardi is in het zwartwit geregistreerd. De rechter is van oordeel dat hij daardoor niet kan toekomen aan een vergelijking van de kleuren. De rechter is van mening dat er geen sprake is van visuele overeenstemming. De vleermuizen verschillen teveel van elkaar. Bat Beverage gebruikt de vleermuis uitsluitend in combinatie met haar merk MAD BAT. Wellicht was dit doorslaggevend voor het oordeel van de rechter dat nog niet voldoende is komen vast te staan dat er sprake is van verwarringsgevaar. Lees vonnis
IEF 352

in het algemeen terecht zeer zorgvuldig

Nieuw op de IVIR-site: G.A.I. Schuijt 'Het portret van Mohammed B.' "Ik vind dat wij ons in Nederland gelukkig mogen prijzen met een sobere misdaad- en justitieverslaggeving, die in het algemeen terecht zeer zorgvuldig omgaat met de privacybelangen van verdachten en veroordeelden en de onschuldpresumptie in acht neemt. Dat moet zo blijven. Maar dat is het beleid waar de media zelf over beslissen.

Waar ik wel de aandacht op heb willen vestigen is dat de media zich bij de bepaling van hun beleid door journalistieke overwegingen kunnen laten leiden en niet (altijd) bevreesd hoeven te zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de zaak-Mohammed B. heb ik betoogd, dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een zakelijke berichtgeving) van een portret van een verdachte in een strafzaak die de samenleving zeer ernstig heeft geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd zou zijn met de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd." NJB, 2005-18, p. 938-943.

IEF 351

Ondertussen in Hamburg

Slecht rechsvergelijkend nieuws voor BREIN (zie eerdere berichtgeving): Duitse ISP zijn niet verplicht om  informatie over hun abonnees af te staan aan de muziekindustrie.
Het altijd goed geïnformeerde Heise bericht dat "Suspicions of illegal copying of tracks and possible dissemination of such via FTP servers notwithstanding access providers are not legally obliged to divulge customer data. This the Higher Regional Court (OLG) in Hamburg has found, thereby annulling a contrary decision by the District Court (LG) in Hamburg." Lees hier meer.

IEF 350

Wordt het niet eens tijd voor een generaal pardon?

30 procent van de gebruikte software in Nederland is illegaal. Het percentage illegale software daalde wel: van 33% in 2003 naar 30% in 2004. Nederland behoort hiermee wereldwijd tot de top-20 van landen met het laagste piraterijpercentage en behoort in die groep met Zwitserland en Ierland tot de drie landen die in 2004 met 3% de sterkste daling realiseerden ten opzichte van 2003. De financiële schade voor softwareproducenten in Nederland als gevolg van softwarepiraterij steeg echter met bijna 10% van $577 miljoen in 2003 tot $628 miljoen in 2004. Dit blijkt uit onafhankelijk wereldwijd onderzoek van de BSA.

De deadline voor implementatie van de EU Enforcement Directive is over twaalf maanden. Volgens de BSA is het daarom nu zaak dat overheden gaan nadenken over de manier waarop ze de regels voor het beschermen van het intellectueel eigendom kunnen verbeteren. Lees meer.

IEF 349

Word zelf een merk

Zeeuws Meisje is op zoek naar een nieuw Zeeuws meisje. Op zaterdag 21 kunnen meisjes tussen de 15 en 25 jaar, geboren en getogen in Zeeland, door het meedoen aan een screentest een gooi doen naar de titel van Zeeuws meisje.Het Zeeuws Meisje van vroeger, Elma Petter-van den Berge, is inmiddels een 44 jaar jonge vrouw. Vandaar dat we samen met Elma op pad gaan om zoveel mogelijk potentiële kandidaten te vinden die de capaciteiten hebben om het stokje van Elma over te nemen. Lees of kijk hier meer.

IEF 348

Versatel niet buitenspel

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclamespot van Versatel, waarin de 'hand van God' een doelpoging van Feyenoordspeler Romeo Castelen intikt, niet in strijd is met de goede smaak en derhalve ongegrond verklaard. Versatel is logischerwijs blij met de uitspraak: “We vinden het vervelend dat er zoveel klachten zijn binnengekomen, want we willen geen mensen kwetsen. Maar we vinden zelf ook dat we geen grens hebben overschreden.” Het is overigens geenszins zeker of de spot ook weer terug komt op de buis. “Voorlopig even niet, omdat we eerst met andere reclame-uitingen komen, maar wellicht later”, aldus Versatel. Zie ook eerder, hier.

IEF 347

urgent need for a meaningful dialogue

"I am very happy to welcome you to the Third Europe Day at the Cannes Film Festival of which the subject is “European films and the information society”

Speech van Euro Commissaris Viviane Reding (Infosoc & Media) t.g.v. de "Informal Meeting of Ministers for Audiovisual, Europe Day," Cannes 16 mei 2005 over Intellectuele Eigendom en de gevaren en mogelijkheden van online filmdistributie. Lees speech.

IEF 346

SBS - Talpa

Talpa heeft van SBS tot as vrijdag, 20 mei 2005, de tijd gekregen om de naam TIEN in te trekken. Volgens SBS lijkt de naam te veel op TV10, de naam die SBS gebruikt voor haar nieuwe digitale zender. Indien Talpa geen gehoor geeft aan de oproep, zal op 20 mei het kort geding dienen. Zie ook eerdere berichtgeving (typ 'tien' in zoekvenster). Bron: Adformatie

IEF 345

Strepen geen Olympische versiering

Na een klacht van o.a Nike, Puma en Reebok, heeft het IOC onlangs besloten dat op Olympische sportkleding geen merken (of beter: corporate identification marks) aangebracht mogen worden die groter zijn dat 7.8 vierkante centimeter. Slachtoffer van de beslissing is Adidas, die zijn Olympische sporters nu niet langer meer volledig mag afbiezen met de bekende drie strepen. Tot nu toe werden de drie strepen door het IOC beschouwd als versiering en niet als merk. In hoeverre het IOC zich bij deze beslissing heeft laten leiden door de wereldwijd door Adidas gevoerde procedures om de drie strepen als volwaardig merk te beschermen is onbekend.

IEF 344

Ondertussen in Duitsland

Een merk wereldwijd met succes laten registeren is bijkans onmogelijk: ‘Gmail’ is now called ‘Google Mail’ in Germany. Google’s introduction of the email service ‘Gmail’ already had a bad start. First the search machine hit the headlines in America for failing to register the trademark in time, and then followed a trademark dispute in Germany. As the name ‘Gmail’ is already registered in Germany in class 38 for electronic services, Google has now renamed its service. In Germany from now on the service will run under the name ‘Google Mail’. Lees hier meer.

IEF 343

Onder fotografen

Ietsje ouder nieuws van de NvF. Eind 2004 constateerden  twee fotografen dat iemand hun in opdracht van een dierentuin gemaakte dierenfoto’s onder eigen naam aanbood aan een fotopersbureau en spanden een procedure aan. De Rechtbank Assen, locatie Meppel constateerde dat er spake was van een soort beroepsaansprakelijkheid, omdat de persoon die de foto’s aan het fotopersbureau had aangeboden ook fotograaf was. Van hem had een extra alertheid en zorgvuldigheid verwacht mogen worden ten aanzien van de vraag wie auteursrecht had op de foto’s. De rechter nam het hem kwalijk dat hij de foto’s onder zijn eigen naam had aangeboden, kennelijk met de bedoeling van doorverkoop. De inbreukmaker diende totaal ruim € 6.000,-. te betalen, driemaal het gebruikelijke honorarium.

IEF 342

Eindelijk grondwettelijke bescherming

Europese Grondwet, art. II-77:

1.  Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet worden geregeld, voorzover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd.

Toelichting: "De bescherming van intellectuele eigendom, één van de aspecten van het eigendomsrecht, wordt in lid 2 uitdrukkelijk vermeld wegens het toenemend belang ervan en het afgeleid Gemeenschapsrecht. De intellectuele eigendom omvat naast de literaire en de artistieke eigendom, onder meer het octrooi- en merkenrecht alsmede de naburige rechten. De in lid 1 opgenomen waarborgen zijn op passende wijze van toepassing op intellectuele eigendom". Lees Grondwet

IEF 341

Wanted: klantgegevens (2)

Eerder berichtte IEForum al dat een aantal internetproviders een bodemprocedure heeft aangespannen tegen Stichting Brein, om te voorkomen dat zij klantgegevens moeten afstaan (zie ook hier). Weblog Geenstijl, dat eerst slechts over de kwestie verslag deed, doet nu mee in de strijd tegen Brein.

Geenstijl heeft op haar weblog een standaardbrief geplaatst, welke door ge

ïntereseerden aan Brein verstuurd kan worden. De verzender van de brief beroept zich op artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens. 'Ik wil graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens verwerkt. Als dat het geval is, verzoek ik u mij binnen vier weken een overzicht van de gegevens te geven. Ik verzoek u ook inlichtingen te verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.'

Doel van de actie is om juridische wanorde bij BREIN te scheppen. Media advocaat Rob van Dongen (Bousie Advocaten) meent echter in zijn column op 3voor12 dat de actie voor de verzenders niet zonder risico is.

Van Dongen: "De brief die is opgesteld, is niet volledig. Het wetsartikel dat wordt gebruikt bestaat uit 90 artikelen. Bovendien zijn er andere artikel die artikel 35 uithollen", stelt Van Dongen. Ook hij wijst erop dat Brein kosten kan verbinden aan het verzoek. "Mogelijk is het dus niet risicoloos als je gehoor geeft aan de oproep van Geenstijl. Je denkt zand in de motor van Brein te gooien - het is trouwens nog maar de vraag of dat lukt - terwijl je heel wat op je dak haalt, misschien zelfs een rekening. Geenstijl zou op de eventuele gevolgen moeten wijzen."

Brein is hiervan inmiddels ook op de hoogte en heeft aangekondigd een rekening te zullen sturen voor 'niet serieuze' verzoeken.

 

IEF 340

Vers van het Hof

C-132/05 Verzoekschrift (PB), 2005-05-13, Commissie / Duitsland
C-145/05 Verzoek (PB), 2005-05-13, Levi Strauss
T-137/05 Verzoekschrift (PB), 2005-05-13  La Perla / OHMI - Cielo Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
C-228/03 Arrest (PB), 2005-05-13, The Gillette Company en Gillette Group Finland
T-112/03 Arrest (PB), 2005-05-13, L'Oréal / OHMI - Revlon (FLEXI AIR)

Bespreking volgt, voorzover relevant.

IEF 339

KPN bestrijdt Belgisch Groen

Jurisprudentie is even buiten bereik, maar dit klinkt toch weer vertrouwd: KPN spant rechtzaak aan om de de kleur groen exclusief voor zichzelf te houden. Deze keer in België. KPN is nauwelijks actief is op de Belgische markt, maar binnen het Benelux-merkenrecht kan KPN het zich nu eenmaal niet permitteren om in België of Luxemburg te verwateren of uit te burgeren. "Het groen van Mobistar lijkt zo veel op dat van ons, dat er sprake is van inbreuk", aldus een KPN-woordvoerder. Mobistar, onderdeel van Orange, onderdeel van France Télécom en concurrent van KPN's Belgische mobieletelefoniedochter Base, is niet van plan zomaar toe te geven. "We hebben altijd al de kleur groen gehad en hebben niet de bedoeling die te wijzigen, tenzij we ertoe verplicht worden".