IEF 570

HvJ over auteursrecht

Hof van Justitie, 30 juni 2005, C-28/04 Tod's v Heyraud. Antwoord op vraag van het Tribunal de grande instance de Paris over de uitleg van artikel 12 EG (het verbod van discriminatie) in samenhang met de artikelen 2 lid 7 en 5 lid 4 (oorsprongsbeginsel) van de Berner Conventie. Het  Hof van Justitie oordeelt als volgt over artikel 12 EG:

"Artikel 12 EG, waarin het algemene beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit is neergelegd, moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat in een lidstaat het inroepen door een auteur van de door de wetgeving van die lidstaat verleende bescherming van het auteursrecht, afhangt van een onderscheidingscriterium dat is gebaseerd op het land van oorsprong van het werk"

De Franse rechter stelde deze vraag naar aanleiding van het geding tussen Tod's en Heyraud. Heyraud stelt dat Tod's niet ontvankelijk is op grond van artikel 2 lid 7 BC.

Art 2 lid 7: ....Voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst

Heyraud betoogt dat omdat Tod's in Italie - het land van oorsprong - geen auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen heeft, zij geen beroep kan doen op de auteursrechtelijke bescherming van modellen in Frankrijk.

Blijkens de verwijzingsbeslissing leidt de toepassing in het nationale recht van een lidstaat van artikel 2, lid 7, van de Berner Conventie tot een onderscheid op basis van het criterium van het land van oorsprong van het werk. Meer in het bijzonder heeft deze toepassing tot gevolg dat een voordelige behandeling, te weten een dubbele bescherming op grond van enerzijds het tekeningen- en modellenrecht en anderzijds het auteursrecht, zal worden geweigerd aan de auteurs van een werk waarvan het land van oorsprong een andere lidstaat is, waar dit werk enkel op grond van het tekeningen- en modellenrecht is beschermd. Die voordelige behandeling wordt wel toegekend aan met name de auteurs van een werk waarvan het land van oorsprong de eerste lidstaat is. (rov 20)

Bijgevolg moet worden onderzocht of de toepassing van een regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, welke een onderscheidingscriterium hanteert dat is gebaseerd op het land van oorsprong van het werk, een indirecte discriminatie op grond van nationaliteit in de zin van de in punt 19 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak kan vormen. (rov 21) Heyraud en Technisynthèse evenals de Franse regering zijn van mening dat dit niet het geval is. (rov 22) Zij betogen dat de plaats waar een tekening of model voor het eerst wordt gepubliceerd, vaak niet samen valt met de nationaliteit van de auteur ervan. Art 2 lid 7 benadeelt hierdoor niet hoofdzakekijk de onderdanen van andere lidstaten, bijgevolg levert de bepaling geen indirecte discriminatie op.

Het HvJ oordeelt in rov 24 e.v dat omdat er wel degelijk een band tussen het land van oorsprong van een werk in de zin van de BC en de nationaliteit van de auteur bestaat, de regeling in het nadeel kan werken van hoofdzakelijk onderdanen van andere lidstaten. Er zijn geen objectieve omstandigheden die de regeling kunnen rechtvaardigen De ingeroepen rechtvaardigingsgrond, het wederkeringheidsvereiste van art 2 lid 7, wordt afgewezen omdat "uit vaste rechtspraak volgt dat de nakoming van krachtens het Verdrag of het afgeleide recht op de lidstaten rustende verplichtingen niet afhankelijk mag worden gesteld van een wederkerighiedsvoorwaarde". Lees arrest.

IEF 569

Achterpootloze buisframestoel

Vonnis in kort geding van de rechtbank Breda van 30 juni 2005 rolnr. 147164/KG ZA 05-331 (Harvink Collection/Label) Het antwoord is NEE: In voornoemd kort geding vonnis staat de achterpootloze buisframestoel centraal.

De voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat de fauteuil Highback van Gerard van den Berg geen inbreuk maakt op het model VIP van Harvink. Harvink heeft op 2 maart 2004 de VIP als model gedeponeerd en deze voor het eerst aan het publiek tentoongsteld in haar showroom van 8 tot en met 11 februari 2004. Uit de jaren 20/30 zijn een groot aantal variaties op de achterpootloze buisframestoel bekend. Denk daarbij aan de stoel van Mart Stam uit 1926, waarvan de Nederlandse rechter overigens al jaren geleden heeft geoordeeld dat deze geen auteursrechtelijke bescherming geniet. De stoel zou zijn ingegeven door technische functionele aspecten.

Volgens de voorzieningenrechter is de beschermingsomvang van de VIP gering gelet op de fauteuils met buisframes uit de jaren 20 en 30. De Higback van Label wijkt hier voldoende vanaf. De vorderingen worden integraal afgewezen.

IEF 568

Vers van de rechter

Hoge Raad, 28 juni 2005, LJN: AT4426, 03665/04. "Bewezenverklaard is dat verdachte inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van "een ander of anderen". In de bewijsmiddelen heeft het hof vastgesteld dat X rechthebbende is op dat auteursrecht en dat verdachte zonder diens toestemming heeft gehandeld. Omtrent andere rechthebbenden houden de bewijsmiddelen niets in. Met een en ander is niet verenigbaar 's Hofs oordeel aangaande de vordering van de benadeelde partij X dat "de vraag of X auteursrechthebbende is in dit strafgeding niet voldoende duidelijk beantwoord kan worden". Lees arrest.

Rechtbank Almelo, 29 juni 2005, LJN: AT8475,  71495 / KG ZA 05-147.  "Inbreuk op woordmerk Complimints aangenomen. Tekening zijnde de gebruiksaanwijzing op de onderzijde van een ClicClac-doosje is geen werk in de zin van de Auteurswet."  Lees vonnis.

Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 30 juni 2005, LJN: AT8482,147164 /KG ZA 05-331. "Maakt de door Gerard van den Berg ontworpen Highback fauteuil inbreuk op auteurs- en modelrechten van de VIP fauteuil van Harvink Collections?" Lees vonnis.

IEF 565

Expeditie SBS strandt in utrecht

Vonnis inmiddels ontvangen van KMVS, de advocaten van Talpa. Naar naar het oordeel van de Utrechtse voorzieningenrechter mag Talpa het komend seizoen de survivalserie Expedition Robinson wel uitzenden (zie ook eerder IEForum-bericht). SBS, die de serie de afgelopen vijf jaar op Net5 heeft uitgezonden, vond dat zij ook de optie voor de rechten in het bezit had voor het komend seizoen. Bovendien voelde SBS zich door de samenwerking van Talpa, de eigenaar van het format van Castaway en de productiemaatschappij Strix buiten spel gezet.

Curieus detail is overigens dat Remko van Westerloo (juist, de zoon van) bij voormalig bedrijf van zijn vader is vertrokken om Expeditie Robinson bij Talpa tot een succes te maken. De rechter oordeelde dat SBS 'te laat was' met het inroepen van het concurrentiebeding dat Van Westerloo jr. destijds bij SBS had getekend.

Volgens de berichten heeft SBS aangekondigd in spoedappel te gaan en een bodemprocedure aan te spannen. lees vonnis.

IEF 564

Déjà vu TV

In de serie trends in de media: RNN 7 protesteert tegen naam RTL7. Het ANP bericht dat de regionale commerciële tv-zender RNN 7 protest aantekent tegen de naamswijziging van Yorin naar RTL 7. "Niet alleen de 7, maar ook de kleur van het logo en de klank komen overeen", aldus RNN 7, dat begin mei haar landelijke plannen al heeft aangekondigd, maar vooralsnog  alleen uitzendt in Zuid-Holland-Zuid en in de regio Rotterdam-Rijnmond. De zender geeft RTL zeven dagen de tijd om de naam RTL 7 in te trekken, anders spant zij een kort geding aan. (ANP)

IEF 563

jugement historique

De rechtbank Nanterre heeft de Paris Match woensdag veroordeeld wegens schending van de privacy en het onrechtmatig  publiceren van foto's van een vermeende kind van Albert II van Monaco. Dat de rechter uitgever Hachette Filipacchitot veroordeelde tot een schadevergoeding van 50.000 euro is niet zo opmerkelijk, maar dat Paris Match ook de rectificatie "Condamnation judiciaire de Paris Match à la demande du Prince Albert II de Monaco" in rode letters van 1,5 cm hoogte op de gehele voorpagina moet plaatsen geeft aan dat de Franse rechter moet hebben geconcludeerd dat rectificatie geen formaliteit is, maar een publieke schuldbetuiging. Sorry mompelen is niet meer voldoende in Frankrijk.

Paris Match geeft de moed niet op: "Nous avons publié avec élégance la vérité sur une affaire publique qui concerne la succession d'un chef d'Etat. Nous avons encore beaucoup de choses intéressantes à raconter. Nos lecteurs vont être servis." (Le Monde)

IEF 562

Beschuit met merkjes (2)

Om de een of andere reden is de Rijksvoorlichtingsdienst niet geïnteresseerd in domeinnamen met het element 'Alexia'. Terwijl goudzoekers inmiddels prinsenalexia.nl en ongetwijfeld nog veel meer alexia-domeinnamen hebben geregistreerd, heeft de RVD, althans volgens haar zeggen, geen domeinnaam ter ere van het nieuwe prinsesje vastgelegd.

Op parool.nl staat verder de volgende verwijzing naar de papieren editie: "Alexia-strijkbout, -bed of -smeerolie. Koninklijk huis laat merknaam schieten." En nog verder: was Beter Bed in februari al op de hoogte van de koninklijke naamgeving?? (zie afbeelding, Bnx-registratie nr. 1070859, d.d. 3 februari 2005)

IEF 561

Oog om oog, merk om merk(2)

In aansluiting op eerdere berichten, meldt het ANP vandaag dat evenementenorganisatie Q-dance een kort geding aanspant tegen Noordzee FM, om te voorkomen dat het radiostation haar naam verandert in Q-Music. Het nieuwe moederbedrijf van Noordzee, de Vlaamse Media Maatschappij (VMM) registreerde in april 2001 de merknaam Q-Music bij het BMB. Q-dance werd daar vier maanden later geregistreerd. 

Q-dance zou zich nu willen beroepen op een "oudere registratie van de handelsnaam." Q-dance werd in 2000 geregistreerd als domeinnaam. De registratie als bedrijfsnaam bij de KvK volgde in januari 2001. Q-dance is organisator van grootschalige dance-evenementen in Nederland. "We zijn allebei actief in de muziek en we richten ons allebei voornamelijk op jongeren. Dat gaat niet samen", zegt woordvoerder Dirk-Jan Stip. "Je moet er toch niet aan denken dat ons bedrijf wordt geassocieerd met een zender die muziek van bijvoorbeeld Frans Bauer uitzendt. En VMM mag dan een Vlaamse reus zijn, daar zijn wij absoluut geen moment bang voor. Laat maar komen." De advocaat van Q-dance is Jacqueline Schaap (Klos Morel Vos & Schaap).

IEF 560

bewuste foto

Rechtbank Haarlem,Sector kanton, 29 juni 2005,  LJN: AT8373 265903. [XXX] Producties (anonimiseren levert soms hele bruikbare merken op) tegen Go2web.nl. Schending van auteursrecht door exploitant van website.

Go2Web.nl exploiteert een groot aantal individuele websites van plaatselijke gemeenten in Nederland, waaronder de site www.utrecht-web.nl. Op de site van Go2Web.nl is gedurende geruime tijd een door [XXX] gemaakte foto te zien geweest; die foto is niet geplaatst door Go2Web.nl zelf maar door een van de leden van Utrecht-Web.nl.

De foto waar deze procedure om draait is (ook) te zien geweest op de startpagina van de door Go2Web.nl geëxploiteerde site. Een startpagina kan niet aangemerkt worden als onderdeel van ledenpagina’s waarop leden foto’s en dergelijke kunnen plaatsen en ook daadwerkelijk plaatsen. Dat zo zijnde moet de conclusie zijn dat Go2Web.nl zelf de bewuste foto openbaar gemaakt heeft. Met betrekking tot de pagina’s voor en door leden ligt de situatie anders. Ten aanzien van die pagina’s fasciliteert Go2Web.nl enkel en heeft zij met de inhoud ervan niets te maken. Met betrekking tot die pagina’s kan zij dan ook niet als openbaarmaker krachtens de auteurswet worden aangemerkt. Een aansprakelijkheid op grond van art. 6:196c of art. 162 BW ontbreekt in dat kader ook omdat Go2Web.nl de foto onmiddellijk van de ledenpagina’s heeft verwijderd. Lees vonnis.

IEF 559

Theetje?

Goed nieuws voor theedrinkers: Rooibos is vrijgelaten. "Burke International, the company that has held the trademark for the name ‘rooibos’ since 1994, has informed the US Patent and Trademark Office (USPTO) of its voluntary surrender of the mark, meaning that other companies using the South African plant Aspalathus linearis can now label their products using its common name without fear of reprisal." Lees meer.

IEF 558

Samen verder

The European Union and the United States are committed to working effectively to combat piracy and counterfeiting at home and abroad and recently have taken heightened measures to strengthen our respective IP enforcement efforts. And if you're not with us.. Persbericht EU.

IEF 557

CGR breekt verschillende records

Persbericht CGR: Bij de controle op de naleving van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame zijn in 2004 verschillende records gebroken. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft de Codecommissie meer klachten en adviesaanvragen behandeld, in totaal 30 klachten en 45 adviesaanvragen, naast het op grote schaal beoordelen van de interne procedures van farmaceutische bedrijven met betrekking tot niet-WMO-plichtig onderzoek. Daarnaast is het aantal vragen over geneesmiddelenreclame van artsen en apothekers fors toegenomen.

Het zojuist verschenen jaarverslag 2004 van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) bevat verder belangrijke informatie over onder andere de aangescherpte regels op het gebied van gunstbetoon, het aanbieden van geschenken en vergoeden van reizen naar het buitenland door de farmaceutische industrie aan artsen. Lees jaarverslag hier. Lees persbericht hier.

IEF 556

Ilse bij de les

Online uitgeverij Ilse Media start komende dinsdag een nieuwe muziekzoekmachine, te vinden op www.MP3.nl Zou Ilse Media het Grokster vonnis van 27 juni 2005 al hebben gelezen? (Bron: nu.nl)

IEF 555

mannenzender

Adformatie bericht vandaag dat Yorin vanaf de zomer - 12 augustus - verder zal gaan onder de naam RTL7. RTL5 verjongt en krijgt een aantal van de Yorin programma's, RTL7 zal "wat mannelijker" geprofileerd worden en zal alle sportprogramma's gaan uitzenden (eventuele resterende merkhouders van Sport7 zullen zich nu wel snel melden). 12 augustus is overigens ook de dag dat Talpa voor het eerst zal gaan uitzenden. Voor de nostalgici: lees hier nog eens de ontstaangeschiedenis van het merk Yorin (the movement).

IEF 554

Ondertussen in Luxemburg

T-301/03 Arrest 2005-06-28 Canali Ireland / OHMI - Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK). Gemeenschapsbeeldmerk CANAL JEAN CO. NEW YORK. Oppositie van houder van nationaal woordmerk CANALI ? Verwarringsgevaar niet aangenomen.

IEF 553

Look-a-likes (4): het vonnis

Vonnis in de zaak Gouden Gids/iLocal (eerdere berichten hier)  is inmiddels gepubliceerd: Vzngr. Rechtbank Breda, 24-06-2005, LJN: AT8316 146762 / KG Z A 05-310. 

"Door gebruik te maken van een advertentie die zozeer gelijkend is aan de omslag van Gouden Gids lift Yellow Bear mee op de bekendheid en de goodwill van Gouden Gids, hetgeen in strijd is met art. 6:194a lid 2 sub g BW. Door aan te haken bij de bekendheid van de recente reclamecampagne van Gouden Gids en tegelijkertijd in de advertentie het publiek op te roepen de Gouden Gids de rug toe te keren, wordt de goede naam en reputatie van Gouden Gids geschaad. Door zich daarbij denigrerend en afbrekend over de dienst-verlening van Gouden Gids uit te laten tracht Yellow Bear met deze advertentie op oneerlijke wijze te profiteren van de bekendheid van Gouden Gids en haar reclame-campagne ten detrimente van Gouden Gids. Ook aan het vereiste van art. 6:194a lid 2 sub e BW voldoet de vergelijkende reclame derhalve niet.

De advertentie voor iLocal.nl voldoet evenmin aan artikel 6: 194a lid 2 sub d BW, omdat sprake is van verwarring met de diensten van Gouden Gids. Het overgrote gedeelte van het publiek zal vluchtig kennis nemen van de advertentie voor iLocal.nl en onmiddellijk veronderstellen met Gouden Gids van doen te hebben, omdat iLocal.nl alle kenmerken van de advertenties van Gouden Gids heeft gebruikt. Dit geldt in ieder geval voor die reclame-uiting waarin de toelichting ontbreekt, te weten de folder die onder Makro-klanten is verspreid. Bovendien neemt de toelichting van iLocal.nl, zoals in de advertentie geplaatst in De Telegraaf, een ondergeschikte plaats in. Lees vonnis.

IEF 552

Experiment met online gokken

Het kabinet heeft Holland Casino toegestaan een proef te doen met online gokken om zo inzicht te verkrijgen in de effecten van online kansspelen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: spelers moeten zich registreren, zijn gebonden aan een maximale inzet en ook hun speelgedrag wordt in de gaten gehouden. (Persbericht Min. van Justitie)

IEF 551

Koekhappen valt slecht bij Masai

Het Rotterdams Dagblad bericht dat de Masai-gemeenschap in Oost-Afrika woedend is op de Nederlandse koekfabrikant Peijnenburg. Vooraanstaande Masai waren afgelopen week in Den Haag voor een congres en zagen de tv-reclame waarin Masai-krijgers koekhappenen en eisen nu excuses en roepen op tot een boycot van Peijnenburgkoek. De aanwezigheid van Masai krijgers in de commercial is overigens geen toeval, maar een verwijzing naar de rituele Masai 'sprong dans' waarbij jonge krijgers hun behendigheid en kracht demonstreren door vanuit staande positie omhoog te springen. Het is niet waarschijnlijk dat de oud-Hollandse traditie van koekhappen een zelfde achtergrond heeft.