IEF 523

Ondertussen in Libië

Dr. Kamil Idris bericht met blijdschap dat Libië, of voluit, the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, is toegetreden tot het verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). Op 15 september a.s. treedt het verdrag in werking voor Libië.

IEF 522

A walking, talking trademark

De U.S. Court of Appeal heeft gisteren uitgemaakt dat een schilderij waarop Tiger Woods is afgebeeld, geen inbreuk maakt op de merkrechten die de golfer op zijn uiterlijk heeft.

De motivatie van de rechter is, zeker in de V.S. waar sport min of meer gelijk staat aan commercie, op z'n zachtst gezegd opvallend: "We hold that, as a general rule, a person’s image or likeness cannot function as a trademark," Judge James Graham wrote in the majority opinion. "ETW (de agent van Woods, red.) asks us, in effect, to constitute Woods himself as a walking, talking trademark." Lees hier meer.

IEF 521

Slapend beertje beschermd?

Arrest Gerechtshof te 's-Gravenhage, 16 juni 2005, rolnr. 03/1258 (FAMILY CARDS). Het geschil betreft geboortekaarten geillustreerd met babybeertjes.

Mevrouw Maas, van wie de afbeelding afkomstig is, tekent gedurende een aantal jaren als baby geklede en zich als baby gedragende speelgoedbeertjes. Family Cards exploiteert geboortekaarten onder meer voorzien van een afbeelding van een speelgoedbeer. Mevrouw Maas stelt dat Family Cards haar auteursrechten schendt.

In eerste aanleg heeft Maas gewonnen en is Family Cards op grond van auteursrecht inbreuk onder meer bevolen de exploitatie van een aantal kaarten geillustreerd met babybeertjes te doen staken en veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. Family Cards komt in hoger beroep van dit vonnis. Hoewel het Hof gevoelig lijkt te zijn voor het verweer van Family Cards dat er sprake zou zijn van een bepaalde tekenstijl, door te stellen dat er sprake is van een trend, oordeelt zij terecht dat binnen deze trend oorspronkelijke werken mogelijk zijn. Het kan naar mijn mening immers niet zo zijn dat de beschermingsomvang wordt bepaald door een bepaalde stijl dan wel trend. Is er sprake van een oorspronkelijk werk op het moment van creatie, dan blijft het werk oorspronkelijk ongeacht de navolgers.

De tekeningen van Maas zijn volgens het Hof oorspronkelijk. Het Hof past ook het juiste criterium toe in haar beoordeling of er sprake is van een verveelvoudiging; "(...) onnodig een aantal essentiele elementen van Maas's tekening heeft overgenomen (...). Resultaat: Een aantal beertjes is niet als een verveelvoudiging aan te merken, het slapende babybeertje wel. Het Hof verwijst de zaak naar de rol om partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de vordering tot terugbetaling van schadevergoeding. Lees arrest

IEF 520

nog geen referendum

Kamerstukken 30 148, nr. 1: Brief van de minister van buitenlandse zaken betreffende het BVIE (merken en tekeningen of modellen), met Protocol; ’s-Gravenhage, 25 februari 2005 (Trb. 2005, 96). Den Haag, 2 juni 2005. Publ. 16 juni 2005. 

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat artikel 5.5 van het bovengenoemde verdrag vanaf 25 februari 2005 voorlopig wordt toegepast. De tekst van het verdrag gaat u hierbij toe. Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.

De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot

IEF 519

real discrimination

Een bericht over de lobby van de muziekindustrie voor langere bescherming in Europa. "European recording companies are pushing to extend terms of copyright to nearly 100 years to be more in line with U.S. law. The International Federation of the Phonographic Industry, or IFPI, which represents European music labels, is calling on the European Commission to bring the issue to EU countries, which will consider the matter sometime next year, according to IFPI spokeswoman Francine Cunningham. "From a cultural point of view, we find it strange that European artists are protected more in the U.S. than they are back home," she said. "We feel there is real discrimination here." lees meer in Wired.

IEF 518

citroentjesgeel

Het conflict tussen ANWB en Route Mobiel loopt al langer, er zijn zelfs kamervragen over gesteld, maar een rechter was er  tot nu toe nog niet aan te pas gekomen. Hoewel partijen het ook nog niet eens over het gebruik van de kleur geel (de ANWB bericht dat het kleurconflict binnenkort opgelost wordt, 'wij houden de kleur warm geel en Route Mobiel 'beweegt meer richting citroengeel’, maar Route Mobiel bericht met stelligheid dat zij haar kleur geel niet aanpast), betreft de door de ANbW aangespannen bodemprocedure alleen de misleidende reclame van Route Mobiel.

De kritiek van de ANWB richt zich op een aantal punten waarbij Route Mobiel zich vergelijkt met de Wegenwacht. Volgens de ANWB biedt Route Mobiel niet dezelfde diensten als de ANWB en maakt onjuiste (prijs)vergelijkingen voor de binnenlandse- en buitenlandse pechhulp. De claim van Route Mobiel dat zij de snelste en goedkoopste pechhulpverlener van Nederland zou zijn vindt de ANWB misleidend voor de consument.

‘Mensen komen terug naar de ANWB, want ze voelen zich misleid. Dat is slecht voor de branche’, zei ANWB-directeur Van Woerkom in de Volkskrant van vanochtend. Directielid Muller van Route Mobiel ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘Wij nemen de kosten van het verplichte ANWB-lidmaatschap mee in onze prijsvergelijkingen. Dat doen we, omdat mensen hier niet onderuit kunnen.’  Persbericht ANWB hier. Klanttevredenheidsonderzoek Route M. hier.

IEF 517

adverteren met kredietpercentages

Aanbieders van financiële producten als leningen, hypotheken en verzekeringen krijgen te maken met nieuwe regels voor reclame. Door de nieuwe regels in Besluit financiële dienstverlening (Bfd) is het niet langer toegestaan om te adverteren met kredietpercentages waarbij rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid. Het besluit regelt ook dat adverteerders voortaan moeten vermelden hoe lang een actie duurt en wat het tarief na afloop is. Dat voorkomt agressieve reclames met tijdelijke tarieven. Lees hier het persbericht van de ministerraad.

IEF 516

Nog misleid in de spits?

Een Zweedse consumentengroep daagt de ook in Nederland opererende gratis krantenuitgever Metro International in Zweden voor de rechter. De groep maakt bezwaar tegen enkele edities van de Zweedse Metro waarvan de voorpagina er uitzag als nieuwspagina, terwijl het een advertentie was. De consumentengroep vind dat alle reclame als zodanig geafficheerd en herkenbaar moet zijn.  (Villamedia via AFP via editorsweblog.org)

IEF 515

Roken en open vuur verboden: het vonnis

Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 13 juni 2005 LJN: AT7637, KG 05/581. Sigarenfabrikanten tegen de Staat der Nederlanden. Over deze zaak is redelijk uitvoerig bericht in de media, zie eerder bericht hier. Maar waar het in de krant als een overwinning voor de sigarenfabrikanten werd gebracht, blijkt uit het onderstaande vonnis dat ook hier twijfel de grote winnaar is, en dat de twijfelende voorzieningrechter niets anders doet dan de status quo handhaven tot de bodemrechter terzake oordeelt.

"De wetgever heeft met de invoering van de op 7 november 2002 ingevoerde wijzigingen in de Tabakswet onmiskenbaar beoogd alle tabaksreclame tot aan minimum te beperken. De wetgever heeft echter enkele uitzonderingen op het reclameverbod gemaakt, teneinde de handel van tabaksproducten niet onmogelijk te maken. De voorzieningenrechter moet zich bij het vormen van zijn oordeel afvragen of, naar alle waarschijnlijkheid, de bodemrechter - later oordelend - van oordeel is dat de huidige wijze van presentatie van de sigaren in dispensers op de toonbank al dan niet onder één van de uitzonderingen op het reclameverbod valt.

Tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor is overwogen kan thans niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen dat de bodemrechter deze wijze van presentatie, in de vorm van een blanco dispenser, zal verbieden dan wel zal toestaan.

De tekst van de Tabakswet is weliswaar duidelijk, doch is, voorzover hier van belang, afhankelijk van wat onder reguliere presentatie moet worden verstaan. Gelet op de inhoud van de Toelichting, met name de passage waarin verwezen wordt naar de wijze van presentatie, zoals te doen gebruikelijk in de afgelopen jaren, valt niet zonder meer te zeggen dat geen sprake is van een uitzonderingssituatie. Bovendien valt niet goed in te zien dat de wetgever onder reguliere presentatie alleen de presentatie in de normale schappen of rekken bedoeld heeft, temeer niet nu hij de nadruk lijkt te leggen op het in de afgelopen jaren gebruikelijke en afstand neemt van rare stuntachtige uitstalmethoden. Onder die omstandigheden acht de voorzieningenrechter het geraden de thans bestaande status quo te handhaven, totdat de bodemrechter terzake een oordeel heeft gegeven. Daarbij wordt ook een zekere belangenafweging in aanmerking genomen. Immers gedaagde is in de sinds de invoering van de wijziging van de Tabakswet verlopen tweeënhalf jaar slechts één keer door boete-oplegging handhavend opgetreden, terwijl de materiële belangen van eiseressen groot zijn. Onder die omstandigheden is het gewenst dat gewacht wordt tot de bodemrechter terzake oordeelt. Lees vonnis.

IEF 514

Oog om Oog, Merk om Merk

Noordzee FM gaat,Q-Music heten, net als de Vlaamse zusterzender van de nieuwe eigenaar. Als het aan Q-Dance, organisator van dancefeesten, ligt gaat de naamswijziging alleen niet door. Directeur Wouter Tavecchio van Q-dance komt met een aardig argument, maar vergeet dat we allemaal Beneluxers zijn: "Wij wilden met Q-Dance de Belgische markt op, maar de Vlaamse Media Maatschappij, moederbedrijf van Q-Music, maakte onlangs bezwaar bij het Benelux Merkenbureau omdat de namen te veel op elkaar zouden lijken. Als zij met hun naam de Nederlandse markt op willen, zullen wij daar ook een probleem van maken." Volgens onze advocaten hebben wij hier een sterke case. (Adformatie)

IEF 512

Preekbeurten

Vonnis Rechtbank Amsterdam, 16 juni 2005, LJN: AT7612, 317128 / KG 05-1040. SBS tegen MTV en Quote Media Holding, over het al dan niet mogen publiceren van de programmagegevens van de drie SBS-zenders (SBS6, Net5 en Veronica) in het  door gedaagden uit te geven wekelijks tijdschrift InMagazine. (Zie ook eerdere berichtgeving.)

Gedaagden hebben zich als meest verstrekkend verweer erop beroepen dat zij de programmagegevens van SBS niet direct of indirect hebben ontleend aan een van SBS afkomstig geschrift, maar aan andere bronnen. Zij hebben daarbij gewezen op twee tweewekelijkse tijdschriften ( waarvan er iedere week één verschijnt), waarin de programmagegevens van alle omroepen voor de komende twee weken zijn gepubliceerd en voorts aangevoerd dat de programmagegevens van SBS reeds zo tijdig op internetsites te vinden zijn, dat publicatie in IN daardoor mogelijk wordt.

Dit verweer, dat door gedaagden niet eerder was gevoerd, is pas bij dupliek verduidelijkt door het tonen van ook het tweede tweewekelijkse tijdschrift. In het daarop volgende debat heeft de voorzieningenrechter toegezegd dat zij de behandeling van de zaak zou heropenen, indien dit verweer daartoe aanleiding zou geven. Dit is het geval. Indien voorshands aannemelijk is dat gedaagden in het bewijs zullen slagen dat zij de programmagegevens niet aan een geschrift van SBS hebben ontleend, moet het door SBS gevorderde gebod tot staking van de publicatie worden geweigerd. De voorzieningenrechter bepaalt dat de zaak zal worden heropend op een nader te bepalen tijdstip en houdt iedere verdere beslissing aan. Lees vonnis

IEF 511

Voor wat hoort wat

"Wij geen samenvattingen, dan jullie geen archiefbeelden". Dit is min of meer de strekking van het antwoord van de NOS aan Talpa, op de vraag van Talpa of zij archiefbeelden van voetbalwedstrijden van de NOS mag uitzoeken en uitzenden. Vorige week berichtte IEForum al dat Talpa niet, zoals de NOS meende, gedwongen kan worden een sublicentie voor de voetbaluitzendrechten de verstrekken.

NOS-directeur Dielessen op Adformatie: Het lijkt er misschien op dat we een slecht verliezer zijn, maar het gaat er wel om dat Talpa een televisiezender aan het opzetten is en dat wij proberen er een in de lucht te houden. Dan gaan we geen uitverkoop houden.'

De NOS-directeur sluit niet uit dat er een akkoord komt waarbij beelden worden uitgeruild. Talpa-woordvoerder Thomas Notermans stelt dat zijn zender wel degelijk recht heeft op archiefbeelden:’Bij mijn weten is het nog steeds zo dat de NOS die archiefbeelden voor een redelijk bedrag aan anderen moet overgeven. Zo staat het in de Mediawet.' Als er een onderhandeling komt over dat beeldenrecht staat Talpa niet onwelwillend tegenover een beeldenuitruil zoals geopperd door Dielessen.

IEF 510

Merkbelening

Aardige tip voor noodlijdende voetalclubs: "The financial crisis at the stock-exchange quoted German First Division football club Borussia Dortmund has carried through to its trademark. As became known last week, the club had put up the rights to its trademark name as security for instalment payments. The name rights of the club’s stadium are also being offered." Lees hier meer.

IEF 509

op zijn minst twijfelachtig

Vanochtend in het FD: Opinie Diederik Stols, DLA SG, Verpakkingsmerken beperkt houdbaar. Aanhakend bij de Unilever/AH/Remia zaken stelt Stols: “Albert Heijn richt zich op de verpakking. Een verpakking moet erg onderscheidend zijn om als merk te kunnen functioneren. Deponeren van de vorm van de verpakking viel voor Unilever dus af. Het enige wat Unilever resteerde was het deponeren van de verpakking-met-etiket als merk. Maar de waarde van een dergelijk merk is op zijn minst twijfelachtig, zo leert het vonnis...Bijkomend probleem is dat etiketten regelmatig gerestyled worden.

Alleen de evergreens met een klassieke reputatie doorstaan de tand des tijds. Zo zien Zwaluw-lucifers er al jaren hetzelfde uit (Nadat de restyling was mislukt-IEF).

Een tweede les uit het Albert Heijn-vonnis is dat veel Nederlandse rechters nog steeds weinig heil zien in marktonderzoeken...Het wordt dus tijd voor de oprichting van een objectief nationaal marktonderzoeksinstituut, een soort Kema, zoals onlangs bepleit door een lid van de Hoge Raad.” (En hopelijk heeft Drs. Häcker inmiddels een uitgever gevonden.)

Volgens Stols, en lang niet iedereen die het vonnis heeft gelezen zal het daarmee eens zijn, hoeft Albert Heijn hoeft zich weinig zorgen te maken over de bodemprocedure en  kan Unilever de tienduizenden euro's die het zou moeten besteden aan nog meer marktonderzoeken en aan het in stand houden van tientallen merkregistraties beter besteden aan reclamecampagnes.

IEF 507

Octrooigeschil leidt tot banenverlies

"De Amerikaanse farmaceutische onderneming Johnson & Johnson moet van de FNV snel zorgen voor vervangend werk voor 150 tot 400 werknemers in Roden, nu dochter Cordis daar per direct geen stents meer mag maken. Het patent voor de stents berust volgens de rechter bij concurrent Boston. Cordis moet meteen stoppen met de productie na een uitspraak van de rechter in Den Haag. Scientific. Vandaag diende een kort geding bij de rechtbank in Assen. Cordis wil toestemming om de productie voort te zetten zolang geen uitspraak is gedaan in hoger beroep. Dat dient volgende week al in Den Haag."

Patentkwestie bedreigt banen bij Cordis in Roden

De Amerikaanse farmaceutische onderneming Johnson & Johnson moet snel zorgen voor vervangend werk in Roden nu dochter Cordis daar per direct geen stents (holle buisjes ter voorkoming van adervernauwing) meer mag maken.
Zo reageert FNV Bondgenoten op het dreigende verlies van 150 tot 400 banen in de Drentse fabriek. Cordis moet meteen stoppen met de productie na een uitspraak van de rechter in Den Haag. Het patent voor de stents berust volgens de rechter bij concurrent Boston Scientific.

De productielijnen worden schoongemaakt, werknemers met behoud van loon naar huis gestuurd. "Twee multinationals vechten met elkaar over de ruggen van werknemers en patiënten", constateert vakbondsbestuurder Jan Lutje.

Donderdag dient een kort geding bij de rechtbank in Assen. Cordis wil toestemming om de productie voort te zetten zolang geen uitspraak is gedaan in hoger beroep. Dat dient volgende week al in Den Haag.

In België heeft Cordis een vergelijkbare zaak gewonnen. "Als het mis gaat, zullen we eerst een open brief naar de grote bazen in Amerika sturen, met handtekeningen van de werknemers hier. Het Amerikaanse managent in Roden volgt wat ze daar zeggen. Dus moeten ze daar wel weten wat de sociale gevolgen hier zijn. Wij gaan voor behoud van werk", zegt Lutje.

Cordis in Roden is een groot, winstgevend bedrijf voor Johson & Johnson, met hoofdkantoor in New Brunswick (New Jersey).

Persbericht FNV

IEF 504

Feit, fictie of ervaring?

Vrijdag de 17de juni 2005, des namiddags om 2.30 uur, zullen de Hooggeleerde Heren mr. J.J.C. Kabel,benoemd tot Hoogleraar in het Informatierecht, in het bijzonder het recht van commerciële informatie en dr. N.A.N.M. van Eijk, benoemd tot Bijzonder Hoogleraar in het Media- en Telecommunicatierecht  hun hoogleraarsambt openlijk aanvaarden.

De Adformatie van deze week wijdt een pagina aan de oratie van Kabel: "Aanleiding is de fictieve consument die het HvJ EG begin jaren negentig bedacht voor de beoordeling van misleiding en verwarring tussen merken... Een maand geleden is die consument verwerkt in de Europese richtlijn 'oneerlijke handelspraktijken' die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd...Kabel vreest dat met de komst van de fictieve consument de beoordeling van misleiding soepeler zal worden.

Op het gebied van het merkenrecht zal er met de komst van de Europese richtlijn niet zo veel veranderen, zegt Kabel. 'Omdat het op dat gebied niet zozeer gaat om de consument, maar om de procedure tussen ondernemingen.' Maar voor misleiding daarentegen wordt de lat hoger gelegd. De Europese richtlijn gaat uit van een wakkere slimme consument. Die met vallen en opstaan wijzer moet worden.' Een politieke maatstaf dus, zegt Kabel. 'Als we dat niet doen, werkt die interne markt niet. Dan rem je de flexibele economie'...De adverteerder krijgt nog meer informatieplichten....de rechter stelt dat jij een slimme consument bent, het pak omdraait en op het etiket leest dat er 2 % olijfolie in zit. En daar begrijp jij uit dat ze dus niet in olijfolie gebakken kunnen zijn en dat ze alleen besprenkeld zijn...Als je dat beeld van de geïnformeerde consument gebruikt, zou de adverteerde makkelijker kunnen overdrijven, makkelijker aansluiten bij de trend.”

IEF 503

Voor een betere wereld

Dit artikel in Wired is al bijna een half jaar oud, schandalig oud dus, maar in Nederland heeft deze nieuwe wereldrevolutie nog maar weinig aandacht gekregen, vandaar. "When Bill Gates referred to copyright reformers as modern-day communists in an interview at the Consumer Electronics Show, it didn't take long for the web community to respond with a big "nyah-nyah-nyah." Bloggers and designers were quick to dream up "creative communist" symbols, a play on one of the best-known groups working for copyright reform, Creative Commons."

IEF 502

Misbruik van recht

"The European Commission has fined Anglo-Swedish group AstraZeneca €60 million for misusing the patent system and the procedures for marketing pharmaceuticals to block or delay market entry for generic competitors to its ulcer drug Losec.

Competition Commissioner Neelie Kroes commented: “I fully support the need for innovative products to enjoy strong intellectual property protection so that companies can recoup their R & D expenditure and be rewarded for their innovative efforts. However, it is not for a dominant company but for the legislator to decide which period of protection is adequate." Lees meer

IEF 501

Roken en open vuur verboden

Het ANP bericht de voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat sigarenfabrikanten voorlopig hun reclamehouders op de toonbanken bij benzinestations mogen laten staan. Eerder had de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) boetes opgelegd, omdat de fabrikanten de tabakswet zouden hebben overtreden door op de toonbank sigaren in dispensers te presenteren.