IEF 310

DRM in opmars?

Vandaag verschenen op webwereld twee berichten over het aanboren van nieuwe markten in DRM land. De eerste betreft Napster. Napster gaat ringtones verkopen voor 2 dollar per ringtone. Ter illustratie vermeld het artikel tevens dat de omzet in Nederland op de ringtone markt tussen de tussen de 20 en 30 miljoen bedraagt...Ook Apple doet aan uitbreiding van haar diensten. Zij heeft haar I-tunes software aangepast zodat het nu ook mogelijk is om videoclips te kopen.

IEF 309

Ipod doekoe (2)

Al eerder berichtte IEForum over de voorgenomen kopieerheffing op MP3-spelers door de Stichting Thuisheffing. Deze zou ertoe leiden dat de prijzen van sommige spelers zo'n beetje zouden verdubbelen. De ophef die hierover ontstond was dan ook groot en verschillende fabrikanten van spelers (Philips, Sony, Apple, Dell) trokken in Den Haag aan de bel.

Inmiddels zijn er door PvdA Kamerlid Van Dam vragen (kenmerk 2040513780) gesteld aan de Minister van Justitie over de voorgenomen heffing. Uit het antwoord van de Minister van gisteren blijkt onder andere dat niet alleen MP3-spelers zullen worden belast, maar dat DVD-recorders (die eveneens auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen vastleggen) waarschijnlijk eveneens niet aan de heffing ontkomen. De minister noemde al een voorgesteld bedrag van € 0,60 per uur (of 3 gb).

De Minister gaf verder aan nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe het moet met 'legale' MP3's, waarvoor reeds bij het downloaden een vergoeding is betaald. Dat de Minister gebruik zal maken van de mogelijkheid van zijn mogelijkheid om bij AMvB (o.g.v. art. 16c lid 6 Aw) de heffing tegen te houden, acht hij onwaarschijnlijk.

 

IEF 309

Ipod doekoe (2)

Al eerder berichtte IEForum over de voorgenomen kopieerheffing op MP3-spelers door de Stichting Thuisheffing. Deze zou ertoe leiden dat de prijzen van sommige spelers zo'n beetje zouden verdubbelen. De ophef die hierover ontstond was dan ook groot en verschillende fabrikanten van spelers (Philips, Sony, Apple, Dell) trokken in Den Haag aan de bel.

Inmiddels zijn er door PvdA Kamerlid Van Dam vragen (kenmerk 2040513780) gesteld aan de Minister van Justitie over de voorgenomen heffing. Uit het antwoord van de Minister van gisteren blijkt onder andere dat niet alleen MP3-spelers zullen worden belast, maar dat DVD-recorders (die eveneens auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen vastleggen) waarschijnlijk eveneens niet aan de heffing ontkomen. De minister noemde al een voorgesteld bedrag van € 0,60 per uur (of 3 gb).

De Minister gaf verder aan nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe het moet met 'legale' MP3's, waarvoor reeds bij het downloaden een vergoeding is betaald. Dat de Minister gebruik zal maken van de mogelijkheid van zijn mogelijkheid om bij AMvB (o.g.v. art. 16c lid 6 Aw) de heffing tegen te houden, acht hij onwaarschijnlijk.

 

IEF 308

Wie moet wat betalen en waarom?

Kamerstukken 29800 VIII, nr. 203, 3 mei 2005. Brief van staatssecretaris Van der Laan (OCW). Reactie op een door de Tweede Kamer aanvaarde motie, waarin de regering wordt verzocht om de publieke omroep duidelijk te maken dat de auteursrechtelijke vergoeding voor de openbaarmaking van de programma’s van de publieke omroep via de kabel en andere distributiekanalen voor rekening van de publieke omroep zijn en dat dit besloten ligt in de bedoeling van de wetgever.

Brief gaat uitvoerig in op de (geschiedenis) van de kabeldoorgifte.  Heel erg kort samengevat komt het antwoord van de staatsecretaris er op neer dat het de publieke omroep op grond van het auteursrecht in beginsel wel vrij staat een vergoeding te vragen voor de “eigen rechten”. Door alle spannende Nederlandse, Europese, auteurrechtelijke en mededingingsrechtelijke haken en ogen verdient het aanbeveling om de (boeiende) brief geheel te lezen. Lees brief en antwoorden op kamervragen (hier en hier)

IEF 307

Lijstjes

Voor wat het waard is: de nieuwe Legal 500 is uit. IT, IP en Media op pagina 853 - 855. Alleen De Brauw staat overal op 1. Nauta zakt flink in IT en IP, 'technology boutique' Brinkhof komt met stip binnen in de top 3.  Klik hier voor alles.

IEF 306

VERSATEL BUITENSPEL?

Eerder berichtte IEForum al over de klacht die door de Reclame Code Commissie werd ontvangen over de Versatel-commercial waarin Feyenoord scoort met behulp van ‘de hand van God’. ‘Smakeloos en beledigend’ voor christenen zou de spot zijn.

In vervolg hierop heeft de ChristenUnie het voor elkaar gekregen als tegenoffensief 1066 handtekeningen te verzamelen. En dit alles in twee weken tijd.

Versatel antwoordt nuchter en stelt dat de reclame een knipoog is naar de met de hand gescoorde goal van Maradona tijdens het WK in 1986: “Het was niet de bedoeling om mensen te kwetsen of om de spot te drijven met het geloof”. In afwachting van de uitspraak van de Reclame Code Commissie, zendt Versatel de commercial de komende twee weken niet meer uit.

IEF 305

A-G :

Conclusie van advocaat-generaal Ruiz - Jaroba Colomber in de gevoegde zaken C-465/02 en C-466/02 Bondsrepubliek Duitsland en Koninkrijk Denemarken v. Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake de oorsprongsbenaming "Feta" 

Volgens de A-G voldoet de naam "feta" aan de vereisten van een beschermde oorsprongsbenaming, omdat hij duidt op een kaas die afkomstig is uit een groot deel van Griekenland en waarvan de kwaliteit of de kenmerken toe te schrijven zijn aan het geografische milieu, terwijl de productie, de verwerking en de bereiding ervan in een welbepaald gebied plaatsvinden.

Vo 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 beschermd geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen waarvoor er een verband bestaat tussen de kenmerken van het product en de geografische oorsprong ervan.

Reeds in 1996 werd op verzoek van Griekenland de benaming "feta" geregistreerd, in 1999 werd deze verordening om formele redenen nietig verklaard door het Hof. De Commissie nam vervolgens maatregelen om deze gebreken te herstellen en dit leiidde tot een Verordening waarin de naam "feta" in het register van oorsprongebamingen werd ingeschreven. Duitsland en Denemarken verzochten om nietigverkalring van deze verordening.

De A-G oordeelt dat het woord "feta"  geen soortnaam vormt omdat  "het woord "feta" binnen de grenzen van de Gemeenschap niet algemeen wordt gebruikt omdat het onlosmakelijk wordt geassocieerd met een bepaald voedingsmiddel, namelijk de kaas die in een groot gebied in Griekenland wordt bereid met schapenmelk of een mengsel van schapen- en geitenmelk, door middel van een natuurlijk en ambachtelijk procédé waarbij de kaas uitlekt zonder druk."

Na afweging van 1) het traditionele karakter van de benaming, 2) de aanduiding van een levensmiddel dat afkomstig is uit bepaalde gebieden, 3) de kwaliteit die aan het geografische mileiu toe te schrijven is en 4) de productie, verwerking en bereiding in een bepaald gebied, komt de A-G tot het oordeel dat het woord "feta" voldoet aan de voorwaarden om te worden beschouwd als een traditionele benaming, die met een oorsprongsbenaming kan worden gelijk gesteld en daarom over het gehele grondgebied van de Gemeenschap moet worden beschermd. Lees persbericht  of conclusie (nog niet in het Nederlands of Engels beschikbaar)

IEF 304

U-bochtenwerk

Diverse media websites berichten dat RTL Nederland bezig is om Yorin juridisch over te hevelen naar Luxemburg, waar ook de  zenders RTL4 en RTL5 zijn gevestigd. Als reden wordt gegeven dat van de Luxemburgse wet veel  meer mag op het gebied van reclame. Iets als split-screen reclame is in Luxemburg bijvoorbeeld wel toegestaan. Een eerste gedachte is dat het misschien niet zo verstandig is om dat zo openlijk aan te kondigen. Maar aan de nadere kant mag je aannemen dat de juristen van RTL goed hebben nagedacht en niet aankoersen op de bekende doodlopende U-bocht, net zoals TV10 in de jaren 90, dat werd verboden omdat het vanuit Luxemburg uit ging zenden 'met de bedoeling de in Nederland voor binnenlandse omroep geldende wetgeving te ontgaan'.

IEF 303

Geschriftenbescherming springlevend

SBS wil geen programmagegevens leveren aan het nieuwe tijdschrift InMagazine (Quote Media/MTV). SBS vindt dat de SBS-programmagegevens al via genoeg kanalen worden verspreid, onder andere via het eigen Veronica Magazine. InMagazine krijgt wel gegevens van de publieke omroepen en RTL. Volgens adformatie willen de publieke omroepen via hun deelname Programmabladen AKN zelfs opgemaakte pagina's aanleveren, maar vindt het Commissariaat voor de Media dat niet goed. Het CvdM verbood AKN onlangs nog om opgemaakte pagina's aan het AD te leveren. AKN is tegen die beslissing in beroep gegaan.

IEF 302

yorin gediskwalificeerd

Het Internationaal Olympisch Comité heeft Yorin FM/RTL Nederland gesommeerd te stoppen met het gebruik van de naam FreakOlympics. Het door Rob Stenders gepresenteerde radioprogramma FreakOlympic bestaat al 8 jaar en wordt iedere zaterdag tussen twaalf en twee uitgezonden op Yorin FM. Volgens mediamagazine.nl zou het IOC voor elke overtreding een bedrag van 25.000 euro eisen.

Het IOC is in het algemeen erg streng en gebruik van de bekende ringen of andere Olympic Property, zoals ze het zelf heel mooi noemen, wordt hard aangepakt. Lees meer in het uitgebreide Olympic Charter van het IOC, paragraaf 14 e.v: "Olympic designations: An Olympic designation is any visual or audio representation of any association, connection or other link with the Olympic Games, the Olympic Movement, or any constituent thereof. The IOC may take all appropriate steps to obtain the legal protection for itself, on both a national and international basis, of the rights over the Olympic Games and over any Olympic property."

IEF 301

Ware schoonheid zit van binnen

Een lelijker website zul je niet snel vinden, maar op de website van het Benelux-Gerechtshof  kun je wel alle jurisprudentie van dit hof terugvinden. Zo te zien zijn alleen de volgende prejudiciële IE-vragen thans nog onbeantwoord:

“Moet onder ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 13, A, 5, van de eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, worden verstaan de door de derde genoten brutowinst die wordt verkregen door de aankoopprijs van de litigieuze waren zonder meer af te trekken van de verkoopprijs dan wel de door die derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs van de waren maar ook de algemene onkosten van de verkoopprijs af te trekken"

"Wat moet in dit laatste geval onder aftrekbare algemene onkosten worden verstaan : gaat het om de algemene onkosten die heel de onderneming betreffen of uitsluitend om die algemene onkosten die met de litigieuze verkopen samenhangen.” Delhaize - Dior

"Heeft de merkhouder op grond van artikel 13bis van de Benelux Merkenwet in geval van kwade trouw en bij onmogelijkheid van het opvorderen van de eigendom van de goederen, het onbeperkte recht de gelden ten belope van de volledige tegenwaarde van de goederen waarmee de inbreuk op zijn merkrecht is gemaakt, op te vorderen?" Nextra - Meneba

IEF 300

Hoofdstad van het recht

Persbericht EPO: "The European Patent Office is an asset for the Dutch economy"
 
As the largest international organisation located in The Netherlands, the EPO is well integrated in the national and regional business life: "The European Patent Office's operations and investments at The Hague significantly contribute to the Dutch economy, especially the province of Zuid-Holland", EPO's new Vice President of Directorate General Operations Mr Hammer explained. "For every 266 Euros spent in Zuid-Holland, 1 comes from the EPO. (...) This is a thriving, multi-tasking and multi-faceted enterprise with a very demanding mission." "By granting patents the EPO brings legal certainty to the innovation process. In that respect, our work is very close to tasks performed by other institutions located in the 'capital of law'". De problemen met de Nederlandse bureaucratie zijn nog niet opgelost, maar daar wordt aan gewerkt, aldus mr. Hammer. Lees meer en nog meer.

IEF 299

Het staartje van Kopspijkers

Na het verlies van Kopspijkers kan de Vara misschien nog een tegenvaller op haar dak krijgen. Het AD meldt dat Henk Schiffmacher, wereldberoemd tatoeagezetter, de Vara ervan beschuldigt zonder toestemming afbeeldingen van door hem ontworpen tatoeages in het decor van Kopspijkers te hebben gebruikt.

Schiffmacher beweert getracht te hebben de zaak met Jack Spijkerman rechtstreeks te schikken, maar die had waarschijnlijk andere prioriteiten dan de auteursrechtelijke problemen van zijn vorige werkgever op te lossen. Komende woensdag dient een kort geding, waarin Schiffmacher o.a. een (voorschot op) een schadevergoeding van € 80.000,- vordert.

IEF 298

Zacht van consistentie, romig van smaak

Een als culinair artikel vermomde casus in de M bijlage van de NRC. Joep Habets bericht dat Jan Uitentuis (foto) uit Middenbeemster als enige kaasmaker de Noord-Hollandse meshanger maakt. De Universiteit Wageningen had deze eind vorige eeuw uitgestorven kaassoort al eerder in een laboratoriumopstelling weten te reconstrueren en Uitentuis is er nu in geslaagd de kaas in productie te nemen. Maar, en nu komt het, de kaas wordt nu mesklever genoemd "want inmiddels heeft een kaasproducent de naam meshanger geclaimd voor een ander type kaas." Die producent is de Vandersterre Groep uit Bodegraven en heeft het merk in 1994 gedeponeerd. Nog afgezien van goede of kwade trouw en het feit dat de merken in beide gevallen uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van hoedanigheid, lijken er zo op het eerste gezicht nog wel meer aardige opmerkingen over deze zaak te maken. Mesklever is overigens nog niet gedeponeerd. Advocaten kunnen zich melden in Middenbeemster respectievelijk Bodegraven.

IEF 297

Exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechter in octrooigeschillen uitgebreid?

In een vonnis van 4 mei 2005 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem is aan de orde of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door het sturen van brieven aan (potentiële) afnemers van eiseres waarin zij waarschuwt voor octrooi-inbreuk. Eiseres is van mening dat de (potentiële) afnemers ten onrechte uit de brief zullen afleiden nemen dat eiseres inbreuk maakt op de octrooirechten van gedaagde en dat zij hierdoor schade leidt. Zij vordert daarom een verbod op het doen van dergelijke onrechtmatige mededelingen.

Op grond van artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de Haagse rechtbank exclusieve bevoegdheid in de in dat artikel opgesomde octrooirechtelijke geschillen. Daarbij gaat het onder meer om geschillen over de vaststelling van de geldigheid van octrooien en in geschillen over octrooi-inbreuk. Geschillen over de vraag of de handhaving van een octrooi rechtmatig is, vallen hier naar de letter van de wet niet onder. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem is evenwel van oordeel dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat de Rechtbank Den Haag tóch exclusief bevoegd is, en verwijst de zaak naar de Voorzieningenrechter in Den Haag. lees het vonnis

IEF 296

Voor wie niet de nuance zoekt

Een heel krantenbericht overnemen mag natuurlijk niet zomaar, maar het belang om te laten zien hoe een uitspraak van Hof van Jusitie door het ANP/FD wordt uitgelegd prevaleert in dit geval.

Geen merkrecht voor boy-band Westlife.

LUXEMBURG - De Ierse boy-band Westlife mag zijn naam niet met een merkrecht en het daarbij behorende 'r'-teken in een cirkeltje beschermen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag bepaald na een klacht van de Duitse tabaksproducent Reemark. Die vindt dat de bandnaam te veel lijkt op die van zijn eigen sigarettenmerk West. De naam West was al eerder officieel beschermd. Westlife 's platenmaatschappij BMG kreeg wel een officiële merkenrechtelijke bescherming voor de naam van de boy-band, maar Reemark ging daartegen in beroep. Uiteindelijk belandde de zaak bij het Europese Hof, dat de Duitse klager nu in het gelijk stelt. In principe hebben BMG en Westlife geen verweer tegen handelaren die petjes of T-shirts met de naam van de band op de markt brengen. (anp) Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad, 6 mei 2005.

IEF 295

Ondertussen in Geneve

Waarom krijg je bij officiele WIPO berichten toch altijd het gevoel dat je een oude Pravda aan het lezen bent? Is het vanwege Dr. Kamil Idris, die nooit eens als mr. Idris of dr. Idris of he, maar consequent als Dr. Kamil Idris, karikatuur van een een benevolente en alom geliefde staatsman wordt opgevoerd of is het vanwege zinnen als "Demand for the services provided by WIPO to the private sector continued to grow, while contributions from member states were at a historically low level" en "Member states commended the secretariat for its constructive and full cooperation with the United Nations Joint Inspection Unit." Hoe dan ook, Dr. Kamil Idris en de Wipo's doen natuurlijk wel goed werk. Lees hier wat ze volgend jaar gaan kosten.

IEF 294

Fluffy Laws

Geen idee meer wat je moet roepen als je je om wat voor reden dan ook in je kuif gepikt voelt? Probeer eens "Auteursrechtinbreuk!" Lucht op en je haalt gegarandeerd de krant:  "The San Francisco Board of Supervisors was outraged today upon hearing the news that Turin, Italy, passed a law that fined dog owners $650 for not walking their dog three times per day. Turin also passed laws forbidding owners from making their dogs look like "fluffy toys".

The result was the city of San Francisco filing a copyright infringement suit against the city of Turin.  "We came up with this idea first!" cried Supervisor Chris Daly.  "We have many more laws like this just waiting to be passed.  Turin stole our ideas and packaged them as their own.  We won't stand still for it.  They're going to pay.  Big time." Lees meer.

IEF 293

Wat is jouw nieuws van de dag?

Frits Barend en Henk van Dorp en hun vaste tafelgast Jan Mulder zijn niet blij met de nieuwste tv-reclame van chipsfabrikant Croky. De drie zijn hierin in getekende vorm, in combinatie met gelijkende stemmen, te zien.

Er is een advocaat op de zaak gezet – het is IEForum niet bekend welke – die duidelijk moet maken dat Barend, Van Dorp en Mulder niet met het chipsmerk willen worden geassocieerd. “Bovendien wisten ze er niets vanaf”, aldus een woordvoerder van RTL Nederland. De schadevergoeding die zal worden geëist zal aan een goed doel beschikbaar worden gesteld. Zie ook hier.

IEF 292

Hufters?

Enkele weken geleden verspreidde de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie in samenwerking met Adidas tijdens de Rotterdamse marathon een foto van een vijftal atleten in het Olympisch tenue van 2004 (links). De foto is nagenoeg een kopie van de beroemde foto van Paul Huf met Cruijff, Swart, Keizer en Naninga uit 1967. Enig verschil is de toegevoegde vijfde persoon: hordenloopster Judith Vis.

Het Maria Austria Instituut dat de foto’s van Huf beheert is, in de persoon van Adriaan Elligens, “not amused”. Volgens Elligens is de foto een remake en is het flauw en makkelijk om zo op een bekend beeld te gaan leunen. Hij consulteert nu de betrokkenen en overweegt juridische stappen.

Lees meer hier.