IEF 789

Meldpunt Auteursrechtinbreuk (2)

Persbericht ISPO: "Minister Donner heeft een brief gestuurd aan de kamer waarin hij stelt dat er per 1 januari 2006 een meldpunt cybercriminaliteit in werking wordt gesteld (eerder bericht hier). In de brief stelt Minster Donner dat er overleg is geweest met de branche en dat er draagvlak zou zijn onder internetaanbieders voor een meldpunt. Deze voorstelling van zaken is onjuist." Lees hier meer.

IEF 788

pro forma opgezegd

De horeca is het monopolistisch gedrag van Buma/Stemra beu, zo meldt Koninklijk Horeca Nederland (KHN). De KHN heeft inmiddels het contract met Buma/Stemra pro forma opgezegd.  De KHN stelt dat Buma/Stemra "systematisch niet mee wil denken over een vereenvoudigde en daardoor lagere heffing van de auteursrechten voor haar leden." Dat de irritatie bij KHN hoog opgelopen is, blijkt uit de woorden van directeur Claes van KHN, die vindt dat Buma/Stemra "zich gedraagt als een arrogante monopolist die niet meer past in deze tijd". Hij wil de zaak voorleggen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

KHN heeft inmiddels een afspraak gemaakt over een lumpsum met auteursrechtenorganisatie SENA, waarbij de muziekrechten in één keer worden afgekocht. Buma/Stemra  is minder enthousiast over deze praktijk, aangezien het haaks staat op het systeem van een eerlijke transparante heffing over auteursrechten, aldus directievoorzitter Vervoord.

Door de opzegging van het contract zullen de leden van KHN vanaf 2006 op individuele  basis met Buma moeten afrekenen. KHN oriënteert zich onder meer op een oplossing in het buitenland.

IEF 787

Vers uit Den Haag

Nieuwe BMB nieuwsbrief, vandaag verschenen. Met o.a aandacht voor rechtspraak:

-Prejudiciële vragenvan het Brusselse Hof. "In THE KITCHEN COMPANY is aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) de vraag voorgelegd of het BMB in de weigering voor alle waren en diensten afzonderlijk een beslissing moet nemen, en of de nationale rechterlijke instanties feiten en omstandigheden in aanmerking kunnen nemen die niet bij het BMB voorhanden waren. In de zaken EXECUTIVE en SHOP & SERVICE wordt aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) gevraagd of het mogelijk is dat de rechter ambtshalve een nieuwe weigeringsgrond aanvoert."

- In Luxemburg zijn momenteel drie zaken aanhangig betreffende de tekens BABYCENTER  en EASYBYCOACH.COM en een kleurmerk voor flessen.

- Nieuwe uitspraak Gerechtshof Den Haag, RAPIDCHIP.

IEF 786

Gewoon anders doen

Met dank aan Jan Willem Knipscheer, Van Doorne Advocaten: Rechtbank Utrecht 16 augustus 2005, KG ZA 05-648/YT, Twynstra Gudde tegen Capgemini.

Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde Adviseurs hanteert sinds enige tijd  de slagzin "Twynstra Gudde Anders denken, gewoon doen" en heeft deze slogan ook als woordmerk gedeponeerd bij het BMB. Capgemini gebruikt sinds dit voorjaar de slogan "The Collaborative Business Experience. Gewoon doen. Anders denken" en heeft de domeinnaam www.gewoondoenandersdenken.nl geregistreerd. Twynstra Gudde vordert ondermeer het verbod op het gebruik van beide en legt daaraan ten grondslag (i) merkinbreuk, (ii) auteursrechtinbreuk, dan wel (iii) onrechtmatig handelen.

Wat betreft het merkrecht oordeelt de rechtbank dat, vooropgesteld dat Twynstra als merkhouder kan worden aangemerkt (hetgeen nog afhankelijk is van een naamswijziging bij het BMB, zie r.o. 3.6 - 3.8), moet worden gekeken naar het merk, zoals dat is ingeschreven. Weliswaar stemmen de merken "Twynstra Gudde Anders denken, gewoon doen" en "The Collaborative Business Experience. Gewoon doen. Anders denken" in enige mate overeen, de overeenstemming gaat niet zodanig ver dat er gevaar zou kunnen bestaan voor een associatie of verwarring bij het publiek. Ook is onvoldoende aannemelijk dat het merk reeds als een bekend merk in de zin van art. 13A lid 1 sub c zou kunnen gelden.

Ten aanzien van het auteursrecht is de rechtbank kort. "De zinsnede "gewoon doen" is al geruime tijd in zwang als een aansporing om over te gaan tot actie wat betreft een onderwerp waar het op dat moment in een gesprek of anderszins om gaat. [...] Het koppelen van "anders denken" aan de bedoelde aansporing is voor de hand liggend en leidt niet tot een zodanig bijzondere betekenis of gedachteassociatie dat die combinatie voldoende origineel moet worden geacht". Bovendien is het de vraag of er sprake is van ontlening.

Tot slot het onrechtmatig handelen. Aanhaken of nabootsen is als zodanig niet reeds onrechtmatig. Het hangt van de bijkomende omstandigheden af. In het midden kan blijven of er sprake is van nabootsing, nu er geen verwarringsgevaar te duchten valt. Lees vonnis

IEF 785

Onrust op de Veluwe

Het Veluws Heidebier is terug, acht jaar na de eerste lancering. Het nieuwe bier uit Ede is zaterdag door de Heidekoningin gepresenteerd. Maar volgens De Gelderlander "heeft de omgeving nog veel vragen. Oud-Edenaar Paul Heijnen bijvoorbeeld, was betrokken bij het 'eerste' Heidebier, dat in 1997 na twee jaar een zachte dood stierf. Hij zegt de naam Veluw's Heidebier (de 's was een tikfout) te hebben bedacht én geregistreerd bij de Belastingdienst en dreigt met een claim. Volgens initiatiefnemer Michiel van der Kaaden slaat Heijnen de plank mis. Ook hij zegt de rechten te hebben. "Maar we gaan sowieso door, desnoods onder een andere naam."

Het merk 'Veluws Heidebier' (meer dan een combinatie van een herkomstaanduiding en een soortnaam?) is op 9 augustus gedeponeerd  op naam van Gerrit Hammink, volgens het bericht de bedenker van de receptuur van het nieuwste bier. Lees hier meer.

IEF 784

Bloem der Natie (3)

Kamervragen met antwoord. Nr. 2040518690. Antwoord van staatssecretaris Rutte op vragen van het lid Vergeer (SP) over ongestraft plagiaat plegen door Studenten, ingezonden 21 juli 2005 (eerder bericht hier).

Het pleit voor de staatsecretaris dat de (waardeloze) analyse dat plagiaat zo veelvuldig voorkomt doordat ze niet weten dat plagiaat niet is toegestaan ook hem bevreemd. Waarbij hij aantekent "dat er in het bijzonder bij mensen die plagiaat geoorloofd achten verschil kan zijn tussen hetgeen zij zeggen en hetgeen zij weten."

Opvallend, en wellicht tekenend voor het normen en waarden-beleid van dit kabinet,  is dat hij zich verder niet uitlaat over zaken als auteursrecht, maar alleen wijst op de morele ontoelaatbaarheid van plagiaat. " Ik ben van mening dat plagiaat in strijd is met essentiële waarden van samenleving en wetenschap. Niet alleen de door u genoemde waarden zijn in het geding, maar eerst en vooral het betrouwbare omgaan met elkaar. Plagiaat is een vorm van bedrog, en als zodanig niet alleen in strijd met de academische maar ook met de algemene maatschappelijke ethiek."

"Naar mijn oordeel zijn de uitkomsten van het onderzoek zeer verontrustend. Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op hun toekomstige functioneren in samenleving en beroep. In zo’n kader is plagiaat in welke vorm dan ook uit den boze...Tegen plagiaat op de gesignaleerde schaal acht ik doeltreffende maatregelen noodzakelijk.

Het kader voor het sanctiebeleid wordt gevormd door art. 7.12 lid 4. van de WHW (De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en met betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen). Ik heb momenteel geen informatie die er op wijst dat deze bepaling ontoereikend is. Het onderzoek en uw vragen zijn voor mij echter wel aanleiding om de vraag in het kader van de nieuwe wet WHOO aan de instellingen voor te leggen…Het uitsluiten van een student van onderwijs, tentamens en examens zie ik als potentieel onderdeel van sanctiebeleid". Lees alle antwoorden van de staatsecretaris hier.

IEF 782

Spiegel schijnconstructie (2)

Na eerdere successen tegen spiegel-schijnconstructies, waarmee internetwinkels trachtten onder de thuiskopieheffing uit te komen, heeft Stichting Thuiskopie nu ook internetwinkel Opus voor de rechter gedaagd, aldus webwereld.nl. Opus stelt dat zij lege cd's en dvd's vanuit Duitsland aan consumenten levert en daardoor geen heffingen over deze opslagmedia hoeft af te dragen. De Auteurswet bepaalt immers dat alleen importeurs deze heffing dienen af te dragen; wanneer de Nederlandse consument de cd's en dvd's in Duitsland bestelt, importeert hij zelf deze goederen en is hij zelf ook verantwoordelijk voor de afdracht van de heffing.

Stichting Thuiskopie beweert nu voldoende bewijs te hebben dat Opus wel degelijk zelf importeert en heeft Opus dan ook voor de Haagse rechter gedaagd. Zaak dient begin september.

IEF 781

Breed, breder, breedst

Arrest nog niet gezien, wie het heeft mag het mailen : een gerechtshof (welk is nog niet duidelijk), heeft internetprovider BBned in het gelijk gesteld, waardoor Chello het hoger beroep over het gebruik van de term ‘brederband’ heeft verloren, zo bericht o.a. webwereld.nl (eerder bericht hier).

BBned had UPC gedaagd omdat internetprovider Chello, eigendom van UPC, de term ‘brederband’ zou gebruiken in reclamecampagnes, terwijl BBned houder is van de merkregistratie BREDERLAND . Het Hof heeft nu, in aansluiting op het eerder vonnis van de rechtbank, bepaald dat Chello de term ‘brederband’ niet mag gebruiken, aangezien er verwarring zou kunnen ontstaan bij de eindgebruiker.

BBned is natuurlijk tevreden. "Dit betekent dat Chello in haar reclamecampagnes geen gebruik mag maken van de naam 'brederband'", zo concludeert BBned wijselijk.

Saillant detail 1: UPC heeft de naam BREDERBAND op 26 januari 2005 voor de Benelux gedeponeerd onder nr. 1070369, maar de inschrijving hiervan is geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

Saillant detail 2: BBned is ook houder van het merk KABELJOUW (wellicht omgekeerd beschrijvend voor waren en diensten betrekking hebbende op 'jouw kabel'?)

IEF 780

Eigenlijk een vrijdagmiddagbericht

Maar liefhebbers van IE-golf moeten zich toch op tijd kunnen inschrijven en voorbereiden: "9th anti-piracy golf tournament & country club day. Join us for Golf 2005 at Foxhills, Surrey on Thursday 25 August. Now in its ninth successful year, our popular Golf Tournament and Country Club Day raises funds for the vital battle against intellectual property theft. Staged by the entertainment industry, enforcement bodies, retailers, designers, publishers, IP specialists and brand owners, Golf 2005 offers you a great day out whilst supporting our efforts to tackle the spiraling problem of IP theft." Lees hier meer.

IEF 779

Nieuwe Modellen

De leukste IE tijdschriften zijn zonder twijfel de diverse modellenbladen (of, voor de Benelux, het Tekeningen- of Modellenblad, hoewel niemand het ooit over Tekeningen heeft en volgens de Modellenrichtlijn tekeningen ook gewoon modellen zijn, wat het onderscheid en het woordje 'of' op zijn minst overbodig en onduidelijk maakt).

Modellenbladen zijn de lifestyle-  en hobbyglossy's van het IE recht en eigenlijk is het jammer dat ze niet of nauwelijks meer in druk verkrijgbaar zijn. Electronisch is het bladeren toch minder bevredigend. Vorige week verschenenen: de nieuwste editie van het Gemeenschapsmodellenblad. Met veel aandacht voor waterkranen.

 

IEF 778

Geen Zuideuropese toestanden

Bas Vissers van Brein (Nederlandse organisatie tegen piraterij) waarschuwt dat een hardere aanpak van de illegale verkoop van cd's en dvd's in veel Zuideuropese landen de tendens is. Landen als Portugal, Italie en Griekenland hebben meer last van illegale straatverkoop dan Nederland. In Nederland groeide aantal in beslag genomen cd's en dvd's in 2004 tot maar liefst 5.445.378 stuks. Toch lijkt dit voor het Openbaar Ministerie (OM) nog geen reden om de kopers in Nederland te vervolgen. Volgens een woordvoerder van het OM is het strafrecht er niet op uit om de 'thuisbrander' aan te pakken. "Over enkele tientallen cd's of dvd's zullen we niet snel vallen. Alleen als er sprake is van grootscheepse handel grijpen wij in. Lees hier bericht op 3voor12.
IEF 777

Uit het beschermende vuistje

De aanduiding 'Boerenkaas' voor ambachtelijk gemaakte kaas die op de boerderij is gemaakt van rauwmelkse kaas, dreigt haar bescherming te verliezen. Momenteel wordt de aanduiding nog beschermd onder de Landbouw Kwaliteitswet, maar deze wet zal per 1 januari 2006 komen te vervallen. Reeds twee jaar geleden is een aanvraag voor een EU-erkenning ingediend voor de bescherming van de naam als Gegarandeerd Traditionele Specialiteit (zie eerder bericht IEForum over uitleg van deze benamingen), maar de Bond Boerderijzuivelbereiders vreest nu dat deze erkenning niet tijdig (dat wil zeggen voor 1 januari a.s.) zal worden toegekend. Gevolg is dat de aanduiding Boerenkaas vanaf die datum ook gebruikt kan gaan worden voor kazen die niet aan de huidige kwaliteitseisen voldoen. (Bron: Zibb.)
IEF 776

Respect

Uit respect voor auteursrechthebbenden heeft Google haar ambitieuze digitaliseringsplannen (lees hierover meer in wired) even gepauzeerd: “But we know that not everyone agrees, and we want to do our best to respect their views too. So now, any and all copyright holders – both Google Print partners and non-partners – can tell us which books they’d prefer that we not scan if we find them in a library. To allow plenty of time to review these new options, we won’t scan any in-copyright books from now until this November.” Lees volledige verklaring over deze omgekeerde wereld hier.

IEF 775

Meldpunt Auteursrechtinbreuk

"In deze brief heb ik aangegeven dat in 2004 in opdracht van de minister van Justitie samen met de brancheorganisatie voor Nederlandse internetbedrijven een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een systeem van Notice and Takedown. In het onderzoeksrapport wordt een systeem beschreven om strafbare inhoud van berichten op het internet, zoals kinderporno, discriminatie en inbreuken op auteursrechten, door de overheid samen met internetbedrijven, tegen te kunnen gaan. De kern van het onderzochte NTD systeem is een meldpunt, zoals nu het Meldpunt Discriminatie Internet, voor illegale informatie.

(…) Als mogelijk illegaal materiaal is aangetroffen dat wordt gefaciliteerd («gehost») in Nederland, dan wordt een zogenaamde notice uitgebracht aan de hosting-provider om de informatie weg te halen ( take down) en de politie wordt gevraagd onderzoek te doen naar de persoon of personen  verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatie. In de onderzoeksrapportage wordt geconcludeerd dat voor een dergelijk systeem bij de betrokken organisatie (internet service providers, openbaar ministerie en politie) draagvlak bestaat. Wel worden nog enkele discussiepunten genoemd waarover nog overeenstemming bereikt moet worden.

(…) Inmiddels heb ik, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  tijdens een werkbezoek aan het NHTCC de afspraak gemaakt om een Nationaal Meldpunt Cybercriminaliteit in te richten. Aan de korpschef KLPD heb ik een plan van aanpak op te stellen voor de bouw van een meldpunt en de verdere inrichting van het NTD systeem.  Zo mogelijk dient het meldpunt op 1 januari 2006 operationeel te zijn. In eerste aanleg zal het meldpunt zich focussen op bestrijding van haatzaaiende en terroristische uitingen, daarna zullen stapsgewijs de andere beleidsterreinen worden bestreken."

Brief Donner aan de Tweede Kamer, 5363542 moties en toezegging Notice and Takedown, d.d. 11-8-2005.

IEF 774

Ondertussen in Leeuwarden

"Voor ons zit een topcrimineel. Hij maakt deel uit van een aanzwellende Nederlandse bende, die ongeorganiseerd is maar toch samenhangend. Dagelijks stapelen de misdaden zich op. 'Bakje koffie?', vraagt hij. Dit is Erik Drenth uit Leeuwarden, drummer van de groep Klinkhamer.

'Alles wat op internet staat', vindt Drenth, 'daar kunnen andere mensen bij. Met intellectueel eigendom ga je op internet anders om. Als het er is, kan ik het ook pakken. Allerlei regeringen zijn er wel mee bezig dat aan banden te leggen, maar als dat gebeurt beginnen mensen gewoon hun eigen netwerk, met eigen servers. Dan trekken ze zich terug in gemeenschappen van dertig, veertig mensen bij elkaar. Hebben ze er helemaal geen zicht meer op.'" Lees meer over downloaden in de Leeuwarder Courant.

IEF 773

spiegel schijnconstructie

Twee (pers)berichten van Stichting De Thuiskopie:

1) Onlangs heeft de President van de rechtbank Brussel een constructie waarmee de thuiskopiewetgeving door een Nederlands en een Belgische bedrijf werd ontdoken, bestraft. Beide bedrijven worden geleid door dezelfde persoon en bieden blanco dragers aan via een website. Zij gebruikten hierbij de inmiddels bekende zogenaamde 'spiegel schijnconstructie'. De crux van die constructie is dat de Nederlandse en Belgische Auteurswetten bepalen dat de importeur van blanco dragers de thuiskopie vergoeding dient af te dragen. Vervolgens wordt zowel in Nederland als België een bedrijfje opgericht. Nederlandse bestellingen worden vervolgens zogenaamd vanuit België rechtstreeks aan de klant geleverd, en vice versa.

2) Reactie Thuiskopie op dagvaarding fabrikanten en importeurs. Stichting de Thuiskopie heeft de SONT steeds geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van privékopiëren en over de technologische ontwikkelingen, met het doel om een redelijke vergoeding voor auteursrechthebbenden te bewerkstelligen. Stichting de Thuiskopie is van mening dat de geldende vergoedingen in een aantal gevallen onvoldoende financiële compensatie bieden voor het massale privékopiëren. Zij is echter wel van mening dat in de SONT zorgvuldige besluitvorming heeft plaatsgevonden, rekening houdend met alle aspecten, zowel waar het wetgeving als ontwikkelingen in de markt betreft. De werkwijze van de SONT leidt over het algemeen tot het vinden van een redelijke middenlijn tussen de inherent tegengestelde belangen van Stichting de Thuiskopie en STOBI. Het bestuur van de SONT zal overigens een eigen verweer voeren. Lees volledige berichten hier.

IEF 772

Vrijdagmiddagberichten

1- Fifteen Trends Taking Shape In Logo Design. The following is a synopsis of the brave experimentation and exploration that is going on now. Some trends will emerge strongly while others will submerge and not be seen again. As part of the historical record, though, each is significant. Lees hier meer.

2-WIPO’s own Copyright Comic. This very accessible medium is used  to explain the basic elements of copyright and related rights and how they help encourage creativity. Origineel + Parodie

IEF 771

scharnierbaar bevestigd

Rechtbank 's-Gravenhage, 12 augustus 2005, Laryngeal Mask Company (LMC) - Tyco. Dit kort-geding heeft betrekking op een octrooi voor een luchtweginrichting met laryngaal masker, voor het vergemakkelijken van de ventilatie van de longen van een patiënt. LMC vordert een verbod op inbreuk van het octrooi, niet alleen in Nederland maar ook in de overige gedesigneerde landen.

Kern van het geschil betreft de uitleg van de conclusie door de gemiddelde vakman, meer in het bijzonder het extra staafje in het Laryngaal Masker (LMA) van LMC. Bekend in de stand van de techniek waren LMA's waarbij één of twee staafjes blokkering van de luchttoevoeropening voor de epiglottis (het strottenhoofd) werd voorkomen. Ter voorkoming van het in de weg zitten van het strottenhoofd bij het invoeren van instrumentatie dient het extra staafje dat scharnierbaar is bevestigd.

De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het betoog van Tyco dat het staafje in Tyco's "Laryngoseal" niet  fungeert als een hefboom om het strottenhoofd van de opening weg te tillen noch dat het scharnierend is bevestigd aan het masker en komt tot de slotsom dat de gevorderde inbreuk kan worden toegewezen.

"Tyco heeft verder geen specifiek verweer gevoerd tegen toewijsbaarheid van het verbod voor de overige gedesigneerde landen, anders dan door te stellen dat “rechters in die landen niet overtuigd zijn van de juistheid van de Haagse leer”. Dit moge zo zijn (op welke Haagse leer precies wordt gedoeld is overigens niet duidelijk), doch bij gebreke aan nadere stellingen dat en waarom naar het toepasselijke buitenlandse recht bovenstaand oordeel anders zou moeten luiden, kan op die grond geen afwijzing volgen. Lees vonnis

IEF 770

Surrogaatmerk

Bestaat het begrip surrogaatmerk al? Geenstijl.nl bericht het volgende: "Zoals bekend is Lonsedale gestopt. Toch zitten niet alle Lonsedalertjes bij de pakken neer. Een van de slimmeren uit de orde der blanke uitkeringstrekkers heeft iets nieuws bedacht: het briljante Onsdeel! Nu kan je altijd Lonsedale dragen, zonder dat het Lonsdale is." Lees hier meer.

IEF 768

Orde in patentjungle

Een groep van twintig bedrijven heeft het RFID Consortium opgericht, zo meldt de Automatisering Gids. Het consortium maakt zich zorgen over het grote aantal octrooien en octrooihouders op het gebied van radio frequency identification (RFID).

Dit komt onder meer doordat sommige onderdelen achter de technologieën van RFID al jarenlang bestaan. Ter voorkoming van onduidelijkheden en om het proces van de opkomst van RFID te begeleiden, is het consortium opgericht. Het consortium wil een "intellectual property (IP) licensing group" (oftewel: patent-pool) oprichten en daarmee een efficiënt octrooibeheersysteem ontwikkelen en de octrooien eenvoudiger toegankelijk maken voor fabrikanten en gebruikers van RFID.