IEF 348

Versatel niet buitenspel

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclamespot van Versatel, waarin de 'hand van God' een doelpoging van Feyenoordspeler Romeo Castelen intikt, niet in strijd is met de goede smaak en derhalve ongegrond verklaard. Versatel is logischerwijs blij met de uitspraak: “We vinden het vervelend dat er zoveel klachten zijn binnengekomen, want we willen geen mensen kwetsen. Maar we vinden zelf ook dat we geen grens hebben overschreden.” Het is overigens geenszins zeker of de spot ook weer terug komt op de buis. “Voorlopig even niet, omdat we eerst met andere reclame-uitingen komen, maar wellicht later”, aldus Versatel. Zie ook eerder, hier.

IEF 347

urgent need for a meaningful dialogue

"I am very happy to welcome you to the Third Europe Day at the Cannes Film Festival of which the subject is “European films and the information society”

Speech van Euro Commissaris Viviane Reding (Infosoc & Media) t.g.v. de "Informal Meeting of Ministers for Audiovisual, Europe Day," Cannes 16 mei 2005 over Intellectuele Eigendom en de gevaren en mogelijkheden van online filmdistributie. Lees speech.

IEF 346

SBS - Talpa

Talpa heeft van SBS tot as vrijdag, 20 mei 2005, de tijd gekregen om de naam TIEN in te trekken. Volgens SBS lijkt de naam te veel op TV10, de naam die SBS gebruikt voor haar nieuwe digitale zender. Indien Talpa geen gehoor geeft aan de oproep, zal op 20 mei het kort geding dienen. Zie ook eerdere berichtgeving (typ 'tien' in zoekvenster). Bron: Adformatie

IEF 345

Strepen geen Olympische versiering

Na een klacht van o.a Nike, Puma en Reebok, heeft het IOC onlangs besloten dat op Olympische sportkleding geen merken (of beter: corporate identification marks) aangebracht mogen worden die groter zijn dat 7.8 vierkante centimeter. Slachtoffer van de beslissing is Adidas, die zijn Olympische sporters nu niet langer meer volledig mag afbiezen met de bekende drie strepen. Tot nu toe werden de drie strepen door het IOC beschouwd als versiering en niet als merk. In hoeverre het IOC zich bij deze beslissing heeft laten leiden door de wereldwijd door Adidas gevoerde procedures om de drie strepen als volwaardig merk te beschermen is onbekend.

IEF 344

Ondertussen in Duitsland

Een merk wereldwijd met succes laten registeren is bijkans onmogelijk: ‘Gmail’ is now called ‘Google Mail’ in Germany. Google’s introduction of the email service ‘Gmail’ already had a bad start. First the search machine hit the headlines in America for failing to register the trademark in time, and then followed a trademark dispute in Germany. As the name ‘Gmail’ is already registered in Germany in class 38 for electronic services, Google has now renamed its service. In Germany from now on the service will run under the name ‘Google Mail’. Lees hier meer.

IEF 343

Onder fotografen

Ietsje ouder nieuws van de NvF. Eind 2004 constateerden  twee fotografen dat iemand hun in opdracht van een dierentuin gemaakte dierenfoto’s onder eigen naam aanbood aan een fotopersbureau en spanden een procedure aan. De Rechtbank Assen, locatie Meppel constateerde dat er spake was van een soort beroepsaansprakelijkheid, omdat de persoon die de foto’s aan het fotopersbureau had aangeboden ook fotograaf was. Van hem had een extra alertheid en zorgvuldigheid verwacht mogen worden ten aanzien van de vraag wie auteursrecht had op de foto’s. De rechter nam het hem kwalijk dat hij de foto’s onder zijn eigen naam had aangeboden, kennelijk met de bedoeling van doorverkoop. De inbreukmaker diende totaal ruim € 6.000,-. te betalen, driemaal het gebruikelijke honorarium.

IEF 342

Eindelijk grondwettelijke bescherming

Europese Grondwet, art. II-77:

1.  Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet worden geregeld, voorzover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd.

Toelichting: "De bescherming van intellectuele eigendom, één van de aspecten van het eigendomsrecht, wordt in lid 2 uitdrukkelijk vermeld wegens het toenemend belang ervan en het afgeleid Gemeenschapsrecht. De intellectuele eigendom omvat naast de literaire en de artistieke eigendom, onder meer het octrooi- en merkenrecht alsmede de naburige rechten. De in lid 1 opgenomen waarborgen zijn op passende wijze van toepassing op intellectuele eigendom". Lees Grondwet

IEF 341

Wanted: klantgegevens (2)

Eerder berichtte IEForum al dat een aantal internetproviders een bodemprocedure heeft aangespannen tegen Stichting Brein, om te voorkomen dat zij klantgegevens moeten afstaan (zie ook hier). Weblog Geenstijl, dat eerst slechts over de kwestie verslag deed, doet nu mee in de strijd tegen Brein.

Geenstijl heeft op haar weblog een standaardbrief geplaatst, welke door ge

ïntereseerden aan Brein verstuurd kan worden. De verzender van de brief beroept zich op artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens. 'Ik wil graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens verwerkt. Als dat het geval is, verzoek ik u mij binnen vier weken een overzicht van de gegevens te geven. Ik verzoek u ook inlichtingen te verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.'

Doel van de actie is om juridische wanorde bij BREIN te scheppen. Media advocaat Rob van Dongen (Bousie Advocaten) meent echter in zijn column op 3voor12 dat de actie voor de verzenders niet zonder risico is.

Van Dongen: "De brief die is opgesteld, is niet volledig. Het wetsartikel dat wordt gebruikt bestaat uit 90 artikelen. Bovendien zijn er andere artikel die artikel 35 uithollen", stelt Van Dongen. Ook hij wijst erop dat Brein kosten kan verbinden aan het verzoek. "Mogelijk is het dus niet risicoloos als je gehoor geeft aan de oproep van Geenstijl. Je denkt zand in de motor van Brein te gooien - het is trouwens nog maar de vraag of dat lukt - terwijl je heel wat op je dak haalt, misschien zelfs een rekening. Geenstijl zou op de eventuele gevolgen moeten wijzen."

Brein is hiervan inmiddels ook op de hoogte en heeft aangekondigd een rekening te zullen sturen voor 'niet serieuze' verzoeken.

 

IEF 340

Vers van het Hof

C-132/05 Verzoekschrift (PB), 2005-05-13, Commissie / Duitsland
C-145/05 Verzoek (PB), 2005-05-13, Levi Strauss
T-137/05 Verzoekschrift (PB), 2005-05-13  La Perla / OHMI - Cielo Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
C-228/03 Arrest (PB), 2005-05-13, The Gillette Company en Gillette Group Finland
T-112/03 Arrest (PB), 2005-05-13, L'Oréal / OHMI - Revlon (FLEXI AIR)

Bespreking volgt, voorzover relevant.

IEF 339

KPN bestrijdt Belgisch Groen

Jurisprudentie is even buiten bereik, maar dit klinkt toch weer vertrouwd: KPN spant rechtzaak aan om de de kleur groen exclusief voor zichzelf te houden. Deze keer in België. KPN is nauwelijks actief is op de Belgische markt, maar binnen het Benelux-merkenrecht kan KPN het zich nu eenmaal niet permitteren om in België of Luxemburg te verwateren of uit te burgeren. "Het groen van Mobistar lijkt zo veel op dat van ons, dat er sprake is van inbreuk", aldus een KPN-woordvoerder. Mobistar, onderdeel van Orange, onderdeel van France Télécom en concurrent van KPN's Belgische mobieletelefoniedochter Base, is niet van plan zomaar toe te geven. "We hebben altijd al de kleur groen gehad en hebben niet de bedoeling die te wijzigen, tenzij we ertoe verplicht worden".

IEF 338

De verliezer wint

Hoge Raad, vrijdag 13 mei 2005, nr. C03/308HR, Octrooizaak tussen goede bekenden Cordis en  Medinol. Cordis wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat Medinol zich in deze al volledig heeft overgegeven.

3.3 Uit het voorgaande blijkt dat Medinol zich herhaaldelijk en weloverwogen op het standpunt heeft gesteld dat Cordis c.s. belang bij het voortzetten van het cassatieberoep missen. Tegen de achtergrond van hetgeen Cordis c.s. hebben gesteld omtrent het belang bij voortzetten van het geding in cassatie, welke stelling erop neerkomt dat zodanig belang eerst ontbreekt indien Medinol tevens afstand doet van alle pretense aanspraken op verbeurde dwangsommen wegens niet nakomen van het bij het bestreden arrest opgelegde verbod, kan aan deze verklaring redelijkerwijze geen andere betekenis toekomen dan dat Medinol jegens Cordis c.s. onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand heeft gedaan van alle rechten die zij meent nog te kunnen ontlenen aan de bestreden uitspraak.

3.4 Mede in aanmerking genomen de door Medinol gedane toezeggingen ten aanzien van de proceskosten, brengt het in 3.3 overwogene mee dat Cordis c.s. geen belang meer hebben bij hun cassatieberoep, zodat zij daarin niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Lees arrest.

IEF 337

Kort geding Schiffmacher - VARA

Het kort geding in de zaak Schiffmacher - Vara heeft gisteren plaatsgevonden bij de rechtbank in Amsterdam. De zaak, over het gebruik van tattoo-kunstwerken voor het decor van het programma Kopspijkers, lijkt niet te worden geschikt. Volgens Schiffmachter werd hij door de juridische afdeling van de Vara "absoluut als een stuk stront" behandeld. De kunstenaar eist een bedrag van 80.000 euro en wil dat de decorstukken worden ingeleverd. Ook moet de VARA stoppen met de verkoop van dvd's van het amusementsprogramma. De vraag onder welke voorwaarde het decor mee mag naar Tien is vooralsnog niet aan de orde gekomen. Zie ook berichtgeving op Noordzee.nl en Planet.nl

IEF 336

Wie anders?

In vervolg op het eerdere bericht omtrent de strijd tussen Stichting BREIN en vijf providers, kan worden gemeld dat de betreffende internetproviders inmiddels een bodemprocedure tegen BREIN aanhangig hebben gemaakt. Christiaan Alberdingk Thijm van SOLV zal de providers vertegenwoordigen. Zie ook berichtgeving op Geenstijl.

IEF 335

Vaart der volkeren

Beleidsregels inzake communicatie per e-mail met het Benelux-Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen:

Sinds kort hebben alle medewerkers van de Benelux Bureaus beschikking over e-mail. In verband met een soepele, eenduidige en voor eenieder gelijke afhandeling van dossiers verzoeken wij u de volgende punten in acht te nemen wanneer u per e-mail over een dossier wenst te communiceren: E-mail is geen schriftelijke correspondentie, vermeld altijd het betreffende nummer en de geadresseerde kan afwezig zijn.

E-mail is geen schriftelijke correspondentie. De Benelux Bureaus behandelen e-mail op gelijke wijze als telefoongesprekken. Het is dan ook niet mogelijk om per e-mail depots te verrichten, te handhaven of in te trekken; bezwaar te maken tegen voorlopige weigeringen; verzoeken in te dienen tot het aantekenen van wijzigingen in het register (mutaties); vernieuwingsverzoeken in te dienen; stukken in te dienen (zoals volmachten, afbeeldingen, overeenkomsten, bewijsstukken, etc, etc.). Ook niet in de vorm van attachments, in welk formaat dan ook. 

Dergelijke e-mail wordt als niet verzonden beschouwd. De gewone post en de fax zijn hiervoor het enige medium.  Daarnaast merken wij op dat wij e-mail evenmin gebruiken voor het versturen van officiële brieven van de Benelux Bureaus m.b.t. termijnen, afschriften en weigeringsbrieven. Hiervoor wordt consequent de gewone post gebruikt.

Vermeld altijd het betreffende nummer. Indien u over een depot, onderzoek, vernieuwing of mutatie per e-mail wenst te corresponderen, vermeld dan altijd het betreffende nummer als onderwerp van uw bericht.

De geadresseerde kan afwezig zijn. In principe biedt het gebruik van e-mail de mogelijkheid om op snelle en efficiënte wijze te communiceren. Het kan echter gebeuren dat degene die u per e-mail probeert te bereiken niet op kantoor aanwezig is. De Benelux Bureaus streven ernaar om u in dergelijke gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien u echter na verloop van een redelijke termijn geen antwoord heeft ontvangen dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de betreffende afdeling.

Lees beleidsregels email (ongedateerde mededeling)

IEF 334

Spa Duits

"Das Wort "SPA" ist ungeachtet seiner originären Bedeutung als Name einer belgischen Stadt wegen seines weiteren Sinngehalts als einer Bezeichnung von Wellness-Einrichtungen mit besonderem Bezug zu Wasser für einschlägige Dienstleistungen sowie kosmetische Produkte gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen."  Bundespatentgericht, Eilunterrichtung, 15.02.2005. Lees meer.

IEF 333

Haasje over

Op IEForum was eerder te lezen dat het satirische Vlaamse maandblad Deng kinderkonijntje Nijntje op de cover plaatste met een bloedneus en een lijntje cocaïne.

Tekenaar Dick Bruna liet het hier niet bij zitten en trok naar de Antwerpse kortgedingrechter, waar hij succes boekte. Deng moet binnen 72 uur alle resterende exemplaren van het gewraakte aprilnummer uit de winkels halen op straffe van 200 euro per inbreuk. Het te verwachten verweer van Deng dat het en parodie betrof vond geen gehoor: “Dit is geen parodie, aangezien het originele figuurtje is gebruikt in plaats van een nabootsing. De afbeelding, die bovendien auteursrechtelijk beschermd is, wordt opgevoerd voor commerciële doeleinden, wat niet kan zonder voorafgaande toestemming van de auteur en de houder van de auteursrechten”, aldus de rechtbank. Dick Bruna en zijn onschuldige creatie Nijn zullen content zijn met deze uitspraak. IEForum vindt het een mooi voorbeeld van de oude “Keizerkrakers-leer” eerder toegepast in het Suske en Wiske-arrest, die blijkbaar ook toepasbaar is op andere stripfiguren.

IEF 332

Gimmick

'Iedereen kreeg een tas vol informatie en een leuke gimmick mee naar huis', meldt een onderschrift bij de fototreportage over het Octrooicongres van 23 maart. 'Ongeveer 250 genodigden uit de IE wereld waren hiervoor bijeengekomen. In een gevarieerd programma werd een nieuwe impuls gegeven aan innovatie in Nederland. Jan Douwe Kroeske (CV) was een perfecte gastheer voor de diverse sprekers.' Bekijk foto's en presentaties hier. Zie ook Hoofdstad van het recht.

IEF 331

Dure e-mail

Popster Britney Spears wordt aangeklaagd wegens plagiaat. Liedjesschrijver Steve Wallace stelt dat Spears het nummer Sometimes ten onrechte onder haar naam zou hebben uitgebracht. Volgens Wallace maakte hij het nummer reeds 15 jaren gelden. Wallace zegt bovendien dat hij over een e-mail beschikt waarin de popdiva toegeeft dat Wallace het lied heeft geschreven. Platenmaatschappij Sony/BMG van La Spears weigert ieder commentaar. Lees meer.

IEF 330

Quis custodiet custodes?

De Stichting Reclame Code is niet bang voor de onlangs ingestelde consumententoezichthouder. SRC-directeur Prisca Ancion heeft "geen probleem met toezicht op de teozichthouder. Dit zou een mooi complementair systeem kunnen worden. Via zelfregulering lossen we veel op, maar niet alles. De toezichthouder pakt geen kleine klachtjes aan, maar weer wel de cowboysachtige praktijken. Uiteindelijk kan onze eigen positie hier sterker door worden." Ancion denkt niet dat de nieuwe verhoudingen er toe leiden dat partijen uit de SRC stappen. Adformatie

IEF 329

Na Feta nu ook Tocai een geografische aanduiding

Arrest HvJ 12-05-2005, C-374, 03. Wijnboeren uit Friuli-Venezia Gulia, Italie, mogen zich niet meer bedienen van de beschrijvende aanduiding Tocai voor hun wijnen, zo heeft het HvJ gisteren bepaald. Tocai (of Tokaj, zoals de Hongaren het schrijven) is een geografische benaming die alleen mag worden gebruikt voor wijnen uit de desbetreffende streek in Hongarije. Volgens het Hof is de herkomstbenaming belangrijker dan de naam van de druivensoort. De Friulanen moeten, na honderden jaren hun (overigens befaamde wijnen) Tocai Friulano genoemd te hebben, in het economisch verkeer nu maar gebruik gaan maken van de Franse naam van de druifsoort, Pinot Gris. Lees hier het persbericht van het HvJ (uitspraak nog niet in Engels of Nederlands)