IEF 253

is Tien 10?

Zoals eerder bericht, vindt SBS dat Tien teveel lijkt op hun TV 10 en dat De Mol zijn nieuwe zender een andere naam zou moeten geven. Nu Tien daarop niet heeft gereageerd overweegt SBS juridische stappen. Een Tien-woordvoerder noemt de kwestie te flauw voor woorden. "Onze naam bestaat volledig uit letters, die van TV 10 niet. Bovendien blijkt dat een cijfer zeer moeilijk te claimen is als naam, dus wij zien eventuele juridische stappen met vertrouwen tegemoet." 

Moeilijk, maar niet onmogelijk. In het recente  SAT1 arrest stelde het HvJ niet voor niets  "Dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatiesector vaak worden gebruikt, wijst erop dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen." Wat zou er toch in het advies van Talpa's merkengemachtigde hebben gestaan? "TV10 is een bestaand merk en bovendien in handen van een grote concurrent, maar wees gerust, 10 is een cijfer en Tien niet"?

IEF 252

Dubbya 43

Hebben G.W. Bush en zijn campagneteam zich tijdens de laatste verkiezingen schuldig gemaakt aan auteursrechtinbreuk? De Amerikaan Gosset meent van wel. Hij beweert voor de campagne een logo te hebben ontworpen en deze aangeboden te hebben aan het campagneteam van Bush. Deze wees het aanbod af, maar kwam enige tijd later met een volgens Gosset gelijkend logo op bumperstickers, waarvan de Amerikaanse vlag aan een letter W is bevestigd (zie foto). Het campagneteam wijst de beschuldiging van de hand en partijen hebben de kwestie inmiddels de Federale rechtbank voorgelegd.

Aangezien Amerikanen de neiging hebben om aan alles Amerikaanse vlaggetjes te hangen, vraagt de redactie van IEForum zich af of het logo de originaliteitstoets wel doorstaat. Lees hier het gehele bericht op CNN.

IEF 251

Déja Vu

Om de 10 jaar duiken de Delftsblauwe KLM huisjes weer op in de jurisprudentie. Op 21 april jl. heeft het Hof Den Haag zich weer eens over de bescherming van de huisjes gebogen en komt in twee uitspraken tot een gedeeltelijke weerspreking van de eerdere huisjes-jurisprudentie uit de jaren 80 en 90. Voor liefhebbers van verzamelaarsauteursrecht, verzamelingen als werk en ongeoorloofde mededinging.

Verzamelaarsauteursrecht: Voorzover partijen het oog hebben op het (tweedehands) verzamelaarsauteursrecht als bedoeld in artikel 10 lid 2 en 5 Aw is daarvoor creatieve verzamelaarsarbeid door selectie en ordening vereist. Ook voor verzamelwerken gelden de gewone auteursrechtelijke vereisten. De verzamelaar moet de afzonderlijke werken op een bepaalde wijze hebben samengevoegd, waardoor het verzamelwerk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat Bols de KLM-huisjes op een bepaalde wijze heeft samengevoegd tot een verzameling is niet gesteld of gebleken, laat staan dat van creatieve verzamelaarsarbeid van Bols sprake is. De verzameling is ontstaan door gedurende een periode van vele jaren telkens een nieuw KLM-huisje toe te voegen. Het hof is derhalve van oordeel dat geen sprake van een verzamelwerk als bedoeld in voormelde artikelen in de auteurswet.

Verzameling als werk:
Een andere vraag is of de in de loop de jaren ontstane verzameling van KLM-huisjes tezamen als één bepaald werk is te beschouwen. De rechtbank heeft overwogen dat door de consequente toepassing van een aantal visuele elementen en de wijze van detaillering van de individuele KLM-huisjes een serie miniatuur huisjes is ontstaan, die op kenmerkende punten met elkaar overeenstemmen en als zodanig één geheel vormen en dat dat geheel is aan te merken als een werk waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt . Het auteursrecht beschermt alleen bepaalde werken -  een bepaalde vormgeving/gestalte - en niet een bepaalde stijl  - als zodanig een abstractie - waarin een werk of verschillende werken is/zijn gemaakt. Bescherming toekennen aan de collectie van KLM-huisjes zou naar het oordeel van het hof  neerkomen op het ten onrechte beschermen van een bepaalde stijl, hetgeen ook wel blijkt uit de gevolgtrekking die de rechtbank aan het aannemen van de collectie als één bepaald werk verbindt, er op neer komend dat de gemeenschappelijke kenmerken van de individuele huisjes auteursrechtelijke bescherming toekomt. Deze vraag wordt door het hof dan ook ontkennend beantwoord.

Ongeoorloofde nabootsing: De president heeft overwogen dat S&T onrechtmatig handelt omdat door de verhandeling van deze huisjes afbreuk wordt gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes. Nog daargelaten dat het exclusieve en prestigieuze karakter in casu uitsluitend kan voortvloeien uit het (bijzondere) gebruik dat de klant van Bols/Henkes, KLM van de huisjes (gevuld met jenever) maakt - en niet uit de producten zelf of handelingen van de producent - en zonder nadere toelichting - welke ontbreekt - niet direct valt in te zien waarom daardoor verhandeling van de Herengracht-huisjes in dit opzicht onrechtmatig ten opzichte van Bols/Henkes zou zijn, kan naar het voorlopig oordeel van het hof dit “afbreuk doen” slechts onrechtmatig zijn indien aan de overige voormelde eisen voor ongeoorloofde nabootsing is voldaan. Dat geldt ook voor de door Bols gestelde stijlnabootsing, nog daargelaten dat het hier - anders dan in de Bruna-zaken - niet gaat om een door Bols c.s. ontwikkelde stijl. Zoals hiervoor is overwogen, is niet aannemelijk geworden dat aan die eisen (kort gezegd, nodeloos verwarringsgevaar) is voldaan.  

Afgebeelde huisje is overigens een replica van slijterij/proeflokaal Wijnand Fockink (Pijlsteeg, Amsterdam) waar de beste Jenever van Nederland wordt geschonken.

 

 

IEF 249

In opdracht is wel zo veilig

Nog even de, geanonimiseerde, uitspraak in de zaak Prinselijk Paar tegen SBS van vorige week. Rechter vebiedt vanzelfsprekend het gebruik van foto's uit andermans camera, kiekjes zijn ook werken en een algemeen belang is er niet. Aardig om te lezen is dat de afweging van belangen bij bepaalde portretten helemaal niet vereist is:

RO 8.4: De videobeelden, met geluid en daarom intiemer dan foto’s, zijn gemaakt met de camera van [eiseres2 (Maxima)], zodat sprake is van een in opdracht gemaakt portret waarvoor de artikelen 19 en 20 Auteurswet een verregaande bescherming bieden, waarbij toetsing aan een redelijk belang als bedoeld in artikel 21 Auteurswet niet aan de orde komt. [eisers (Maxima, Willem Alexander en Amalia)]. kunnen zich immers op grond van de eerst genoemde artikelen zonder meer verzetten tegen publicatie van deze portretten zonder hun toestemming.

Tip voor BNers: ruil altijd van camera als je samen op pad gaat.

IEF 248

Italiaanse toestanden

SBS Broadcasting BV denkt na over te zetten stappen tegen de naam van de nieuwe tv-zender van Talpa, Tien. Dit stelt Eric Eljon, directeur communicatie voor SBS Broadcasting BV tegenover DutchMedia. SBS Broadcasting BV heeft dankzij haar 50 % belang in TV10 BV volgens eigen zeggen de beschikking en registratie over de merknaam TV 10. TV10 BV is de BV die in handen is van SBS Broadcasting BV en Jetix Europe die voor Veronica & Jetix gebruikt wordt. SBS Broadcasting kondigde aan met een digitale themazender te komen die op 1 september aankomende zal starten onder de naam TV 10. 

SBS Broadcasting BV stelt ontkent het verband tiussen de lancering van TV!0 en Tien. Talpa-woordvoerder Thomas Notermans meldt  dat met de actie van SBS de kijker in 'verwarring' kan worden gebracht, ook al gaat het hier om een digitale themazender en is Tien een generalistische zender. Volgens Notermans bewijst SBS de kijker hiermee geen dienst en lijkt het op 'Italiaanse toestanden' (verwijzend naar Italie alwaar bepaalde zenders sterk op elkaar lijkende zendernamen gebruiken). Eerdere berichten.

IEF 247

.eu bedrog

De Europese Commissie waarschuwt particulieren en ondernemingen voor oplichters die op dit moment al .eu-domeinnamen "verkopen". Belangrijkste kenmerk van de oplichting is dat de boeven een 'pre-registration fee' van hun slachtoffers vragen.  De domeinnaam-extensie zal begin 2006 in gebruik worden genomen, en de sunrise period zal in het vierde kwartaal van 2005 van start gaan. Lees hier.

IEF 246

World Intellectual Property Day 2005

Vandaag is het dan eindelijk zover: World Intellectual Property Day. Een ieder wordt verzocht inbreuken op intellectueel eigendom te melden, sommatiebrieven te versturen en (concept-)dagvaardingen op te stellen of anderszins activiteiten te ontplooien die passen binnen de sfeer van deze dag. Het vonnis in de Unilever-Albert Heijn zaak zou eigenlijk twee dagen eerder uitgesproken moeten worden. IEForum wenst iedereen een fijne dag!

Voor meer info over deze dag in het kader van THINK, IMAGINE, CREATE, zie hier.

IEF 245

Kwestie van stand van techniek

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag honoreert het verweer van Teva dat het Nederlandse octrooi 192562 (en het daarop gebaseerde aanvullend beschermingscertificaat) van Merck nietig is. Teva brengt daartoe stukken en verklaringen in het geding die niet aan de orde zijn gekomen tijdens de procedure voor de Afdeling van Beroep naar aanleiding van de weigering van de Octrooiraad in 1987 het octrooi in te schrijven. Deze nieuwe stukken zijn voldoende voor de Voorzieningenrechter om te oordelen dat de Afdeling van Beroep de stand van techniek onvoldoende op waarde heeft geschat bij de inventiviteitstoets. Goed zoekwerk naar publicaties inzake de meest nabije stand van de techniek kan uitkomst bieden. Zelfs wanneer het octrooi al bijna is verlopen. Lees vonnisTeva
IEF 244

Architecten opgepast!

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden past artikel 18 Auteurswet rigoreus toe. De Friesland bank gebruikt voor een reclamecampagne een foto van de Leguaanwoningen. De ontwerper ervan komt hier tevergeefs tegen op. De KG- rechter oordeelt: "de foto betreft een afbeelding van het werk zoals het zich in zijn omgeving bevindt. Hoezo drie stappen toets. Lees KG vonnis

IEF 243

X5, waar denkt u aan?

BMW wint in hoger beroep de procedure tegen X5 Centrum. In tegenstelling tot de kortgeding rechter in eerste aanleg oordeelt het Gerechtshof Arnhem dat het teken X5 voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor terreinwagens te dienen. Een beroep op BMW/Deenik door X5 Centrum mocht haar niet baten, nu zij het merk X5 paginagroot op haar startpagina afbeeldde inclusief de kleuren zwart en blauw. Lees kg vonnis.

IEF 242

Valhelm hoofdzaak

RCC acht televisiereclame voor website Dumpjeschatje.nl van Go Go Tours in strijd met Reclame Code. In de commercial rijdt een jongen op een scooter met een meisje op de buddyseat. Met een onethische manoeuvre zorgt hij er voor dat het meisje in volle vaart een tak in haar gezicht krijgt en van de scooter valt. Jongen rijdt door, kijkt om en roept ' Sorry!'. Na foto's van wat bloterige meisjes verschijnt dan het logo van Gogo Jongerenreizen. Go Go Tours heeft besloten het spotje te blijven uitzenden op TMF en MTV.

Volgens de commissie is de reclame "zodanig schokkend dat de grens van wat toelaatbaar moet worden geacht is overschreden. Het getoonde zinloze geweld is dermate realistisch in beeld gebracht dat dit de overdrachtelijke bedoelde strekking van de uiting overschaduwt."

Go Go onttrekt zich aan het oordeel "We vinden de uitspraak belachelijk. We willen niemand tegen ons in het harnas jagen, maar een klacht van een persoon is niet voldoende reden om de reclame terug te trekken. Het spotje was ludiek bedoeld. We begrijpen dat er mensen moeite hebben met het spotje, maar we vertrouwden op een goed gevoel voor humor." Klootzak als reclameheld is kennelijk in. Jongeman op de scooter kan in ieder geval zo solliciteren bij die nare mannetjes van Hertog ijs.

IEF 241

OHIM op stoom

Het jaarverslag van het OHIM is blij met het OHIM. "2004 has been an exceptional year as regards the volume of CTM applications dealt with by the Office. The organizational measures implemented in 2003 reaped their rewards in 2004 with significantly enhanced productivity thus enabling the Office to increase yearly outputs." Heel mooi.

IEF 240

Tis een kwestie van geduld

Het Tijdschrift voor Marketing online maakt melding van het feit dat de Gulpener brouwerij Rowwen Hèze-bier op de markt gaat brengen. Het Rowwen Hèze-logo staat op het label en op het rugetiket staat steeds het portret van één van de bandleden afgebeeld. Rowwen Hèze heeft samen met de brouwerij de smaak bepaald. Daarbij komt er ook een speciaal Rowwen Hèze bierglas. De Gulpener brouwerij verzorgde eerder al een eigen bier voor de band Normaal.

De redactie van IEForum snelt zo spoedig mogelijk naar een zonnig terras voor een smaaktest.

IEF 239

Stemrecht

Tom Waits overweegt juridische stappen te ondernemen tegen  televisiereclame van Opel.  De muziek van de commercial doet sterk denken aan de muziek van Wiats. ‘Ik heb me er altijd tegen verzet dat mijn stem of mijn muziek in commercials wordt gebruikt,' adus Waits. 'Op het ogenblik zijn advocaten aan het uitzoeken wat mijn mogelijkheden zijn. Maar het ziet er niet goed uit. Dit is de derde autocommercial waarin het nu gebeurt, na Audi in Spanje en Lancia in Italië.’

‘Als ik een Opel, Lancia of Audi steel, mijn naam erop zet en hem vervolgens verkoop, beland ik in de gevangenis. Hoe kan het dan dat als ik weiger om een nummer in te zingen of af te staan, ze vervolgens gewoonweg imitatoren in kunnen huren om mij na te apen? Zij hebben voordeel van de associatie met zijn kunst. En ik verlies: tijd, geld en – het belangrijkste – mijn geloofwaardigheid. Het voelt alsof ze een koeienuier aan mijn gezicht hebben genaaid. Pijnlijk en vernederend.’  Oor.nl

IEF 238

Wat de belastingdienst kan...

"Register from the moment you start to work on a concept, design or project to guarantee your right of copyright." Advocatenkantoor Van Rossem is de dienst VR Copyright begonnen, waar iedereen alles kan laten registreren. De gegevens zijn niet voor anderen te zien, maar kunnen dienen als bewijs tegen (potentiële) inbreukmakers en kan zo nodig ook als bewijs worden gebruikt in een gerechtelijke procedure. De precieze juridische implicaties staan vanzelfsprekend enigzins omfloerst vermeld. Bron: Persbericht via jan_edward.blogspot.com via villamedia.nl

IEF 236

Ook toevallig

Vervolg op dit bericht: Het ANP bericht dat SBS Broadcasting begint op 1 september dit jaar een nieuwe digitale televisiezender: TV 10. Deze zender gaat zeven dagen per week nieuws uit de wereld van showbizz, entertainment, televisie en theater brengen, schetste een SBS-woordvoerder vrijdag. Basis voor het nieuwe kanaal is het programma Shownieuws, dat iedere dag op SBS6 is te zien. Shownieuws zal dagelijks op TV10 worden herhaald, geactualiseerd en uitgebreid.

Een zendernaam met het cijfer tien is dezer dagen in. Deze week maakte John de Mol namelijk bekend dat zijn nieuwe tv-zender Tien gaat heten. TV 10 is een omstreden naam uit het tv-verleden. Joop van den Ende poogde met de naam TV10 (zonder spatie) eind jaren ‘80 een Nederlandse commerciële zender te beginnen. Dat project strandde wegens tegenspartelende politici.

IEF 235

IE-talent biedt zich op ongewone wijze aan

Reinder Eekhof, wie kent hem inmiddels niet. De Utrechtse ex-rechtenstudent, met IE als specialisatie, is op zoek naar werk, en dan het liefst in de advocatuur. En hoe kom je daar beter in dan een van je al afgestudeerde advocaatvriendjes bij een groot kantoor op 'jolige wijze' te benaderen?

Als je dat via e-mail doet, moet je er natuurlijk wel voor zorgen het juiste adres te gebruiken. En niet een schrijffout in het e-mailadres te maken, waardoor je 'studentikoze' hengelbriefje bij de personeelsmanager van Houthoff terecht komt. Mailwisseling hier.

Nu is het ook een beetje flauw (maar wel begrijpelijk) dat deze personeelmanager als grap de mail naar wat mensen doorstuurt en al gauw heel juridisch Nederland van de 'solliciatiebrief' van Reinder kennis heeft genomen.

Wat IEForum zich natuurlijk afvraagt is waar die briljante auteursrechtscriptie over ging...

IEF 234

Liever geen Tien

SBS heeft donderdag van de KNVB en Eredivisie CV geëist dat er voortaan geen reclameborden van John de Mols zender Tien te zien zijn als SBS6 een voetbalwedstrijd uitzendt. Woensdag, bij het duel om de Amstel Cup tussen Feyenoord en PSV, stond het stadion vol met reclame voor Tien. SBS6 wil liever geen reclame maken voor haar (toekomstige) concurrenten. Bij het bekerduel Ajax - Willem II was gisteren geen bord van Tien te zien (AD)