IEF 18557

Conclusie AG: geen aanvaarding van gebruiksvoorwaarden op website Ryanair

Hoge Raad 24 mei 2019, IEF 18557; ECLI:NL:PHR:2019:718 (Ryanair tegen PR Aviation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-geen-aanvaarding-van-gebruiksvoorwaarden-op-website-ryanair

Conclusie AG HR 24 mei 2019, IEF 18557, IT 2814; ECLI:NL:PHR:2019:718 (Ryanair heeft PR Aviation) Contractenrecht. Deze databankzaak loopt inmiddels 11 jaar. Het gaat om de vraag of PR Aviation de gebruiksvoorwaarden op de site van Ryanair heeft geaccepteerd. Het Haagse hof [IEF 17459] oordeelde eerder dat de gebruiksvoorwaarden naar het toepasselijke Ierse recht niet zijn overeengekomen. Het enkel doorklikken op de website is onvoldoende voor de conclusie dat een redelijk persoon de voorwaarden wilde aanvaarden. In deze tweede cassatie betoogt Ryanair dat dit oordeel in strijd is met art. 9 van de Richtlijn elektronische handel.

IEF 18556

'Als je een Fair Practice wilt, moet je er ook naar handelen'

Vanaf 2021 moeten alle culturele instellingen die subsidie van de rijksoverheid ontvangen voldoen aan de Fair Practice Code Cultuur. Deze richtlijn zal een grote impact hebben op de cultuursector. Peter van den Bunder is collectieve belangenbehartiger bij de Kunstenbond/Ntb en al jaren aan het lobbyen voor een fatsoenlijke beloning van podiumkunstenaars. De Kunstenbond heeft een meldpunt Unfair Practice en publiceerde onlangs een zwartboek met een overzicht van schrijnende praktijkvoorbeelden.

IEF 18555

Geen inbreuk Transocean-merken door gebruik van metatags

Rechtbank Den Haag 19 jun 2019, IEF 18555; ECLI:NL:RBDHA:2019:6247 (Transocean tegen Eurotex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-transocean-merken-door-gebruik-van-metatags

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019, IEF 18555, RB 3326, IT 2812; ECLI:NL:RBDHA:2019:6247 (Transocean tegen Eurotex) Uitleg vaststellingsovereenkomst. Gebruik tekens na beëindigen lidmaatschap. Metatags. Eiser Transocean is een vereniging van producenten van scheepsverf en houdster van diverse woord- en beeldmerken. Verweerder Eurotex c.s. heeft met Transocean een ‘membership agreement’ gesloten voor het exclusieve gebruik van specifieke knowhow en merken van Transocean. Eurotex heeft met metatags geen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Transocean, er is geen sprake van reclame. De metatags zijn verwerkt in de broncode van de website, maar zijn op de website zelf niet zichtbaar. Er kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18554

Klachten Pretium over 'webboek' leiden niet tot cassatie

28 jun 2019, IEF 18554; ECLI:NL:HR:2019:1044 (Pretium tegen Reporters Online), http://www.ie-forum.nl/artikelen/klachten-pretium-over-webboek-leiden-niet-tot-cassatie

HR 28 juni 2019, IEF 18554, IT 2811; ECLI:NL:HR:2019:1044 (Pretium tegen Reporters Online) Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Freelance journalist deed onderzoek naar Pretium, een aanbieder van telecommunicatie, en haar eigenaar/directeur. Hij publiceerde hierover op een website in de vorm van een 'webboek'. Vordering tot verwijdering van de gehele publicatie (webboek) is afgewezen [IEF 17466].  AG acht klachten van Pretium ongegrond en concludeert tot verwerping van het cassatieberoep [IEF 18512]. Cassatieberoep wordt verworpen. Klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

IEF 18553

Doorhalingsbeslissing merkinschrijving Neverland

BBIE 27 jun 2019, IEF 18553; (Neverland tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/doorhalingsbeslissing-merkinschrijving-neverland

BOIP 27 juni 2019, IEF 18553; 3000007 (Neverland tegen X) Doorhalingsbeslissing. Verzoeker diende een vordering in tot doorhaling, gericht tegen Benelux-inschrijving 883175, het beeldmerk 'Neverland outdoor dance festival'. Het enkele bestaan van websites, posters of flyers waarop een evenement wordt aangeprezen, toont niet aan dat het evenement ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Facturen van leveranciers tonen dit evenmin aan. Er is niet aangetoond dat het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal is gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik. De Benelux merkinschrijving wordt doorgehaald.

IEF 18552

Vormmerk van stazakje Capri Sun is nietig

Hoge Raad 28 jun 2019, IEF 18552; ECLI:NL:HR:2019:1043 (Capri Sun tegen Riha Wesergold), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vormmerk-van-stazakje-capri-sun-is-nietig

HR 28 juni 2019, IEF 18552; ECLI:NL:HR:2019:1043 (Capri sun tegen Riha Wesergold) Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Vormmerk van sta-zakje voor vruchtensap. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. De klachten van Capri Sun worden verworpen. Het oordeel van het hof [IEF 18421] blijft overeind. Vormmerk is nietig. Alle wezenlijke kenmerken van de vorm zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.1 (oud) BVIE). Ook is geen sprake van slaafse nabootsing. Als er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen, kan het voldoende zijn dat wat betreft uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.

IEF 18551

Art. 1019h Rv-veroordeling ondanks intrekken auteursrechtelijke grondslag in bodemzaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2019, IEF 18551; ECLI:NL:GHARL:2019:4608 (X tegen Torenstad Verzilverd Wonen en Woonbedrijf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/art-1019h-rv-veroordeling-ondanks-intrekken-auteursrechtelijke-grondslag-in-bodemzaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2019, IEF 18551; ECLI:NL:GHARL:2019:4608 (X tegen Torenstad Verzilverd Wonen en Woonbedrijf) Appelant is econoom. Hij heeft het concept Woonpensioen uitgewerkt dat woningeigenaren met een gering inkomen in staat stelt hun inkomen te verhogen. Dit concept is gedeponeerd bij het BBIE. Hij stelde eerder, in eerste aanleg [IEF 16110] dat zijn concept zonder toestemming commercieel is geexploiteerd, maar trok als eiser ter zitting de auteursrechtelijke grondslag voor zijn vorderingen in. De rechtbank heeft eiser toen niet veroordeeld in de art. 1019h Rv proceskosten. De grieven daartegen slagen. Appellant wordt nu in hoger beroep veroordeeld om die kosten alsnog te betalen.

IEF 18550

Prejudiciële vragen HvJ EU over verstrekken informatie illegale YouTube-uploader

Duitse Gerechten 21 feb 2019, IEF 18550; (Constantin Film Verleih tegen YouTube en Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-hvj-eu-over-verstrekken-informatie-illegale-youtube-uploader

BGH 21 februari 2019, IEF 18550, IEFbe 2907, IT 2809; C-264/19 (Constantin Film Verleih tegen YouTube en Google) Via MinBuza. Intellectuele eigendom. Exclusieve gebruiksrechten. Uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU. Internetplatform. Verzoekster, Constantin Film Verleih, is een Duitse onderneming die stelt houdster te zijn van de exclusieve gebruiksrechten van twee films. Verzoekster eist dat het internetplatform YouTube en de moedermaatschappij Google informatie verstrekken over het e-mailadres, het telefoonnummer en het IP-adres van gebruikers die de betrokken films illegaal op YouTube hebben geüpload. Er is twijfel of de verzochte informatie valt onder het begrip “de naam en het adres” in de zin van artikel 8(2)a) van de richtlijn. Enerzijds zouden deze gegevens het enige doeltreffende middel voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen, anderzijds zijn IP-adressen persoonsgegevens.

IEF 18549

Henk Westbroek: de strijd om de kruimels gaat losbarsten

Van alle groepen mensen die beklagenswaardig zijn – zoals afstammelingen van slaven, klimaatsceptici en mensen die een venijnig filmpje van de SP geestig vinden – is de kaste van columnisten met kop en schouders het meest beklagenswaardig. Met de regelmaat van het bioritme en briljant beargumenteerd schrijven zij de waarheid op. Dat Donald Trump er beter aan zou doen om iets anders te willen, dat Vladimir Poetin er veel beter aan zou doen om af te treden – om maar eens twee herkenbare voorbeelden te geven.
Om daarna – ondanks het onweerlegbare gelijk – nul keer serieus genomen te worden. Omdat de Donald om je schaterlacht en Vladimir inwendig op je spuugt. Vindt u het gek dat van de 11219 Nederlandse columnisten ruim 84 procent op het randje van een burn-out balanceert?

IEF 18548

Bas Kist: de lessen van Adidas

Op 19 juni bepaalde het Europese Gerecht dat de merkregistratie van adidas [IEF 18536] bestaande uit drie verticale zwarte strepen, ongeldig is. Ondanks het feit dat adidas maar liefst 1200 pagina’s aan gebruiksbewijs indiende, heeft het bedrijf niet kunnen aantonen dat zijn eenvoudige strepenmerk door gebruik in de EU onderscheidend vermogen heeft gekregen (is ingeburgerd). Wat zijn de belangrijkste lessen die je kunt trekken uit deze opvallende uitspraak?

IEF 18547

Willem Hoyng: de rechtbank is de weg kwijt!

Bijna een jaar na de pleidooien (gevolgd door een aktewisseling in juli 2018) wijst de rechtbank Den Haag op 19 juni jl. een vonnis in de pemetrexed zaak [IEF 18534] (Eli Lilly vs Fresenius).
Een paar korte opmerkingen:

1.    De rechtbank wijst de vordering van de octrooihouder af en volgt niet het vonnis in kort geding (gewezen door een ervaren senior rechter en bevestigd door een kamer met drie ervaren octrooirechters van het Hof in een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest) (Iedereen weet ook dat de behandeling in kort geding in octrooizaken bij het Hof de facto in wezen niet afwijkt van een bodemprocedure).

2.    De rechtbank wijkt bovendien af van alle uitspraken die in de parallelle zaken in het buitenland zijn gewezen (waarbij uitspraken van de hoogste rechters in Engeland en Wales, Duitsland en Zwitserland). Aan die uitspraken wordt geen woord vuil gemaakt laat staan uitgelegd waarom die uitspraken onjuist zijn. Er wordt alleen verwezen naar het vonnis (in eerste instantie) van mr. Justice Arnold ter ondersteuning van de stelling van de rechtbank dat wanneer in de verleningsprocedure de octrooihouder zijn conclusie beperkt hij altijd aan (de letter van) die beperking gebonden is (ook dus in een situatie waarbij het voor een derde duidelijk is dat die beperking is opgenomen om aan de formele vereisten (zoals art. 123 lid 2 of 84 EOV) te voldoen en niet omdat de oorspronkelijke conclusie te breed is en derhalve (deels) nietig vanwege gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit). Wat de rechtbank niet vermeld is dat die opvatting van Arnold door het UK Supreme Court is verworpen!

IEF 18546

Puzzeltijdschrift heeft geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 26 jun 2019, IEF 18546; (Agencja Wydawnicza Technopol tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/puzzeltijdschrift-heeft-geen-door-gebruik-verkregen-onderscheidend-vermogen

Gerecht EU 26 juni 2019, IEF 18546; (Agencja Wydawnicza Technopol tegen EUIPO) Verzoekster, Agencja Wydawnicza Technopol diende vijf Uniemerkaanvragen in voor tijdschriften: woordtekens 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH en 1000 PANORAMICZNYCH. Het Poolse woord 'panoramicznych' betekent kruiswoordraadsel. De weigering van inschrijving door EUIPO was gebaseerd op het beschrijvend karakter van de aangevraagde merken in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 en op het ontbreken van onderscheidend vermogen verkregen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001. De beroepen worden verworpen. De tijdschriften hebben een groot publiek maar verzoekster kan niet aantonen dat ze door het relevante publiek worden gezien als merk.

IEF 18545

Verwijdering onrechtmatige uitlatingen Facebook

Rechtbank Den Haag 21 jun 2019, IEF 18545; ECLI:NL:RBDHA:2019:6271 (Haagse wijk- en woonzorg tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwijdering-onrechtmatige-uitlatingen-facebook
Facebook

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 juni 2019, IEF 18545, IT 2807; ECLI:NL:RBDHA:2019:6271 (Haagse wijk- en woonzorg tegen X) Kort geding. Recht op vrijheid van meningsuiting versus recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Haagse wijk- en woonzorg (HWW) is een aanbieder van zorg. Gedaagde is de zus van een dame die tot haar overlijden gedurende acht maanden in een verzorgingshuis van HWW heeft gewoond. Gedaagde heeft na de dood van haar zus negatieve berichten en filmpjes op Facebook gepubliceerd. Gedaagde stelt dat ze hiermee misstanden in de (verpleeghuis)zorg aan de kaak wil stellen. In ieder geval een aantal van de uitlatingen die betrekking hebben op eiseres is onjuist of ongefundeerd en heeft een beledigend karakter. Dergelijke uitlatingen worden op geen enkele manier gerechtvaardigd door het gestelde doel dat gedaagde met het plaatsen van de berichten en de filmpjes nastreeft. Verwijten en beschuldigingen zijn als vaststaande feiten op een voor iedereen toegankelijke Facebookpagina gepubliceerd. De grenzen van het betamelijke zijn overschreden en er is onrechtmatig gehandeld. Dergelijke ongefundeerde beschuldigen kunnen een negatief effect hebben op de reputatie en de bedrijfsvoering van HWW.

IEF 18544

Inbreuk merk Relaxbaden bij gebruik Google Adwords

Rechtbank Oost-Brabant 19 jun 2019, IEF 18544; (Relaxbaden tegen Carelife), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-merk-relaxbaden-bij-gebruik-google-adwords

Rechtbank Oost-Brabant 19 juni 2019, IEF 18544, IT 2806; (Relaxbaden tegen Carelife) Handelsnaam. Merkenrecht. Inbreuk. Relaxbaden houdt zich bezig met onder andere de in-en verkoop en installatie van infraroodsauna’s en brengt onder het merk NOBEL SAUNAS de infraroodsauna’s op de markt. Carelife is actief in de wellnessbranche en brengt onder meer therapeutische infraroodcabines en -sauna’s op de markt. Hiervoor maakt zij gebruik van de handelsnaam SuperSauna. Carelife heeft gebruik gemaakt van een betaalde zoekmachineadvertentiedienst van Google, genaamd AdWords. Carelife heeft in 2015 t/m 2018 gebruik gemaakt van de AdWords “nobel” en “nobel sauna” waarbij 3 advertenties als zoekresultaat werd getoond. Relaxbaden vordert de inbreuk op de merken van Relaxbaden te staken, waaronder het gebruik van de tekens “nobel” en/of “nobel sauna’(s)” als Google AdWords. Carelife betwist dat er sprake is van merkinbreuk. Het lukt Carelife niet het ontbreken van merkinbreuk aan te tonen en moet het gebruik van het teken staken en gestaakt houden, voor zover dat gebruik als Google Adwords een verwijzing naar een advertentie van Carelife oplevert.

IEF 18542

Prejudiciële vragen over driedimensionaal merk

Overig 19 mrt 2019, IEF 18542; (Gömböc tegen het Bureau voor IE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-driedimensionaal-merk

Kúria (Hongarije) 19 maart 2019, IEF 18542; IEFbe 2905 C-237/19 (Gömböc tegen het Bureau voor IE) Via MinBuza. Inschrijving merk. Merkenrecht. Gömböc heeft bij het Bureau voor IE in Hongarije een aanvraag ingediend voor inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor siervoorwerpen en siervoorwerpen uit glas of keramiek en speelgoederen. Het Bureau heeft deze aanvraag op basis van een weigeringsgrond in de Hongaarse Merkenwet afgewezen. Het Bureau stelt dat siervoorwerpen worden uitgesloten van merkregistratie als de tekens uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, en de Gömböc ontleent zijn opvallende verschijningsvorm niet aan de vorm, maar aan het ontwerp.

IEF 18541

Terechte toewijzing schadevergoeding na auteursrechtelijke inbreuk foto's catsuit

Kantonrechter 14 jun 2019, IEF 18541; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terechte-toewijzing-schadevergoeding-na-auteursrechtelijke-inbreuk-foto-s-catsuit

Ktr Rechtbank Amsterdam 14 juni 2019, IEF 18541, IT&R 2805; ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper) Auteursrecht. Portretrecht. Inbreuk. Een professioneel fotograaf heeft foto’s gemaakt op een boekpresentatie van een derde. Ontwerper ontwerpt en verkoopt catsuits. Op zijn website hebben veertien foto’s gestaan die door de fotograaf zijn gemaakt van de boekpresentatie. De ontworpen catsuit wordt op de foto’s gedragen. De fotograaf heeft verzocht de foto’s te verwijderen vanwege inbreuk op het auteursrecht en verzocht de geleden schade te vergoeden. De ontwerper heeft de foto’s verwijderd, maar de schade niet vergoed. De fotograaf vordert inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten en betaling van de schadevergoeding. Inbreuk wordt vastgesteld en de schadevergoeding worden toegewezen.

IEF 18540

Geen misbruik van bevoegdheid DMCA-klacht

Rechtbank Gelderland 19 jun 2019, IEF 18540; (Fietsunie tegen Powerbike), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-misbruik-van-bevoegdheid-dmca-klacht

Rechtbank Gelderland 19 juni 2019, IEF 18540; (Fietsunie tegen Powerbike) Eiser Fietsunie is een onderneming in het ombouwen van bestaande fietsen naar elektrisch aangedreven fietsen. Powerbike legt zich onder meer toe op de verkoop van materialen ten behoeve van elektronische fietsen. Fietsunie kopieerde teksten van Powerbike en plaatste deze op de eigen website. Powerbike diende een DMCA klacht in bij Google. Fietsunie start een procedure en stelt dat Powerbike misbruik van recht heeft gemaakt. Niet is vast komen te staan dat Powerbike door het indienen van de DMCA-klacht bij Google misbruik van haar bevoegdheid ex artikel 3:13 lid 2 BW heeft gemaakt dan wel dat zij op enig andere wijze onrechtmatig jegens Fietsunie heeft gehandeld. De vorderingen van Fietsunie zullen daarom worden afgewezen.

IEF 18539

NBG Monuglass moet ieder gebruik van teken Van Ruysdael staken

Rechtbank Den Haag 8 mei 2019, IEF 18539; (NBG Monuglass tegen T), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nbg-monuglass-moet-ieder-gebruik-van-teken-van-ruysdael-staken

Rechtbank Den Haag 8 mei 2019, IEF 18539 (NBG Monuglass tegen T) Vervolg op eerdere uitspraken over merken Van Ruysdael [IEF 16918 en IEF 16475]. Eiser NBG Monuglass is een onderneming in monumentale beglazing. T is de bestuurder van een onderneming in isolerend enkelglas. NBG Monuglass zegt rechthebbende te zijn op het merkrecht en de handelsnaam 'Van Ruysdael" en verbiedt T merk en/of handelsnaam te gebruiken. NBG Monuglass moet ieder gebruik van het teken Van Ruysdael (o.a. merk, handelsnaam, website, domeinnamen en mailadressen met het bestanddeel Van Ruysdael ongeacht de schrijfwijze) staken en gestaakt houden. Uit niets blijkt dat de handelsnaam Van Ruysdael is overgedragen aan NBG Monuglass. De overgelegde akte van overdracht vermeldt slechts overdracht van het Benelux-merk Van Ruysdael.
T is in persoon geen rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten, maar omdat niet-nageleefde afspraken een belangrijke rol spelen bij de beslissing over wie rechthebbende is op de merkrechten en domeinnamen, worden de vorderingen ook namens T toegewezen.

IEF 18538

Terechte ongeldigheid modelregistratie waterballonvuller Tinnus

EUIPO - OHIM 12 jun 2019, IEF 18538; (Tinnus Enterprises tegen Mystic Products en Koopman International ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terechte-ongeldigheid-modelregistratie-waterballonvuller-tinnus

EUIPO Board of Appeal 2 juni 2019, IEF 18538, IEFbe 2904; R1002/2018-3 (Tinnus Enterprises tegen Mystic Products en Koopman International) Bevestigd wordt dat de Invalidity Division terecht de ongeldigheid heeft uitgesproken van de modelregistratie van Tinnus voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. De DOCERAM-uitspraak van het HvJ EU wordt toegepast [IEF 17542 en zie ook IEF 17701 en IEF 18001] waarin de ‘multiplicity of forms’ theorie is afgewezen en bevestigt dat het bestaan van technische alternatieven niet betekent dat het model niet technisch is bepaald.

IEF 18537

Prejudiciële vragen over toepassing en reikwijdte Artiestenverloning-arrest

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 jun 2019, IEF 18537; ECLI:NL:GHARL:2019:5012 (DOC tegen Dairy Partners), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-toepassing-en-reikwijdte-artiestenverloning-arrest

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2019, IEF 18537; ECLI:NL:GHARL:2019:5012 (DOC tegen Dairy Partners) Tussenbeschikking. Dairy Partners produceert geknede kazen (pasta filata), zoals mozzarella en pizzakaas. Dairy Partners verkoopt haar geknede kazen aan de zakelijke markt in 23 landen, waaronder Nederland. Zij is een grote en bekende speler. DOC is een groot zuivelconcern in Duitsland en in meer dan 100 landen actief. DOC komt op tegen de feitelijke beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar door de kantonrechter. DOC stelt, kort gezegd, dat de activiteiten van beide ondernemingen niet nagenoeg vergelijkbaar zijn (grief I) en dat door toevoeging van de afkorting DOC het voor het publiek, dat deskundig is, duidelijk zal zijn dat het om twee verschillende ondernemingen gaat (grieven III en IV). Onder grief II betwist DOC dat de handelsnaam Dairy Partners niet louter beschrijvend is. Het hof stelt prejudiciele vragen over de toepassing en reikwijdte van het Artiestenverloning-arrest [IEF 15523 en IEF 16539]. Gelden voor een succesvol beroep op artikel 5 Handelsnaamwet in geval van een beschrijvende handelsnaam aanvullende voorwaarden naast het in dat artikel genoemde verwarringsgevaar?