IEF 18415

Wiko maakt inbreuk op toch geldig telecom octrooi Philips

Gerechtshoven 16 apr 2019, IEF 18415; (Philips tegen Wiko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wiko-maakt-inbreuk-op-toch-geldig-telecom-octrooi-philips

Hof Den Haag 16 april 2019, IEF 18415; (Philips tegen Wiko) Octrooirecht. Nieuwheid. Inbreuk. In eerste aanleg (zie IEF 17198) heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat het octrooi dat Philips aan haar vorderingen ten grondslag legt nietig is omdat het de vereiste inventiviteit ontbeert. Tegen dit vonnis is Philips in hoger beroep gekomen. In dit hoger beroep brengt Philips verschillende hulpverzoeken in. Deze hulpverzoeken zijn niet zoals door Wiko wel betoogd onduidelijk, omdat het hulpverzoek voor de gemiddelde vakman duidelijk zal zijn, en overige bezwaren onvoldoende zijn onderbouwd. In het licht van deze hulpverzoeken, en omdat overige vermeend nieuwheidsschadelijke documenten niet voldoende direct en ondubbelzinnig bleken dient het octrooi als nieuw te worden aangemerkt. Wiko heeft onvoldoende gesteld, laat staan onderbouwd om te kunnen concluderen dat het octrooi niet inventief is. Verder heeft Wiko niet bestreden dat zij telefoons op de markt brengt die voldoen aan de geoctrooieerde standaarden. Het hof houdt de beslissingen aan tot het eindarrest dat zal worden gewezen na de pleidooien.

IEF 18414

Huize ten Donk maakt inbreuk op Het Huys Ten Donck

Rechtbank Rotterdam 3 apr 2019, IEF 18414; ECLI:NL:RBROT:2019:3149 (Huize ten Donk en Het Huys Ten Donck), http://www.ie-forum.nl/artikelen/huize-ten-donk-maakt-inbreuk-op-het-huys-ten-donck

Rechtbank Rotterdam 3 april 2019, IEF18414; ECLI:NL:RBROT:2019:3149 (Huize ten Donk tegen Het Huys Ten Donk) Merkenrecht. Huize ten Donk is opgericht in 2010 en exploiteert verzorgingshuizen voor ouderen. Het Huys Ten Donck is opgericht in 1978 en heeft als doel het in het algemeen belang doen voortbestaan van het landgoed met de daarbij behorende bosschages en landerijen. Huize ten Donk vordert het merk 'Het Huys Ten Donck' nietig althans vervallen te verklaren. In reconventie vordert Het Huys Ten Donck een verbod op de inbreuk op haar merkrechten. Het Huys Ten Donck kent 'geen normaal gebruik voor vijf jaren' en kan dus vervallen worden verklaard. Echter nu er geen sprake is van gebruik van de tekens in dezelfde klassen heeft Huize ten Donk geen belang bij een gevorderd verbod. Wel komen beide tekens vooral auditief en fonetisch zeer sterk overeen. Hierdoor lift Huize ten Donk mee op de naamsbekendheid van Het Huys Ten Donck, en daarnaast wordt afgedaan aan het onderscheidend vermogen. Huize ten Donk zal de inbreuk moeten staken op straffe van een dwangsom.

IEF 18413

Opslag van auteursrechtelijk beschermde goederen kan een inbreuk vormen op uitsluitend distributierecht

HvJ EU 19 dec 2018, IEF 18413; ECLI:EU:C:2018:1033 ((Rock Town-Gamla Stan)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opslag-van-auteursrechtelijk-beschermde-goederen-kan-een-inbreuk-vormen-op-uitsluitend-distributiere
Rock town stockholm google maps

HvJ EU 19 december 2018, IEF 18413, IEF be 2867; ECLI:EU:C:2018:1033 (Rock Town-Gamla Stan) Auteursrecht. Distributie. Imran Syed had een detailhandelszaak in Stockholm (Zweden), waarin hij kleding en accessoires met rockmuziekmotieven verkocht. Naast de exemplaren die in die winkel te koop waren, sloeg Syed dergelijke goederen op in een magazijn dat met de winkel in verbinding stond en in een ander magazijn, gelegen in het district Bandhagen, een buitenwijk van de gemeente Stockholm. Vast staat dat Syeds winkel regelmatig werd bevoorraad met uit die magazijnen afkomstige goederen. In geschil is of het opslaan van deze goederen aangemerkt kan worden als een auteursrechteninbreuk. 

Artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet in die zin worden uitgelegd dat de opslag door een handelaar van goederen met een motief dat op het grondgebied van de lidstaat van opslag auteursrechtelijk is beschermd, een inbreuk kan vormen op het uitsluitende distributierecht in de zin van die bepaling, wanneer die handelaar zonder toestemming van de houder van dat auteursrecht in een winkel goederen te koop aanbiedt die identiek zijn aan die welke hij opslaat, op voorwaarde dat die opgeslagen goederen daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop op het grondgebied van de lidstaat waarin dit motief beschermd is. De afstand tussen de opslagplaats en de verkoopplaats kan als zodanig geen beslissende factor zijn om te bepalen of de opgeslagen goederen bestemd zijn voor de verkoop op het grondgebied van die lidstaat.

IEF 18410

Hoger beroep HP afgewezen omdat aankoop printer een licentie tot gebruik impliceert

Hoge Raad 19 apr 2019, IEF 18410; ECLI:NL:HR:2019:650 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoger-beroep-hp-afgewezen-omdat-aankoop-printer-een-licentie-tot-gebruik-impliceert

HR 19 april 2019, IEF 18410; ECLI:NL:HR:2019:650 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution) Octrooirecht. Cassatie. HP is van mening dat Digital Revolution inbreuk maakt op het door haar gehouden octrooi EP 617. In eerste instantie (zie IEF 15475) en in beroep (zie IEF 16892) is geoordeeld dat er geen sprake is van een inbreuk. HP vordert dat Digital Revolution wordt verboden inbreuk te maken op het octrooi, en (onder meer) schadevergoeding en/of winstafdracht. In reconventie vordert Digital Revolution nietigverklaring van het octrooi. Het oordeel dat het niet relevant is dat een eerder beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, nu elke geheugeneenheid de onder bescherming gestelde werkwijze kan uitvoeren, mits de printer is voorzien van bepaalde software. Digital Revolution heeft verder aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens licentie tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken. Dat verweer slaagt. Het beroep in cassatie faalt, HP wordt veroordeeld in de proceskosten.

IEF 18409

Onbekendheid schending auteursrechten op foto is voor eigen rekening en risico

Rechtbank Midden-Nederland 3 apr 2019, IEF 18409; ECLI:NL:RBMNE:2019:1500 (ANP tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onbekendheid-schending-auteursrechten-op-foto-is-voor-eigen-rekening-en-risico

Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2019, IEF 18409; ECLI:NL:RBMNE:2019:1500 (ANP tegen X) ANP beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. De door ANP geëxploiteerde beeldbank bevat een foto met daarop afgebeeld een kunstwerk. Dit kunstwerk is door medewerkers van gedaagde uitgevoerd. De op de foto afgebeelde persoon is een medewerker van gedaagde. Gedaagde heeft zonder licentie een uitsnede van de foto zonder de vermelding “© ANP” op haar website geplaatst. Alleen de medewerker, en niet de gedaagde, kan een beroep doen op schending van het portretrecht en privacy. Gedaagde stelt bovendien dat die medewerker er geen bezwaar tegen had dat de foto op de website werd geplaatst. Dat gedaagde niet wist dat zij zodoende auteursrechten schond, komt voor haar rekening en risico. Zij had onderzoek behoren te doen naar de herkomst van de foto en vervolgens toestemming moeten verkrijgen van de rechthebbende voor het gebruik van de foto. Dit heeft zij nagelaten.

IEF 18408

Alle vorderingen met betrekking tot miniwallet en cardprotector toegewezen

Rechtbank Den Haag 16 apr 2019, IEF 18408; ECLI:NL:RBDHA:2019:3684 (New-Bring), http://www.ie-forum.nl/artikelen/alle-vorderingen-met-betrekking-tot-miniwallet-en-cardprotector-toegewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 april 2019, IEF 18408; ECLI:NL:RBDHA:2019:3684 (New-Bring) Secrid tegen twee gedaagden die kaarthouders van het merk New-Bring op de markt brengen. Gedaagde 1 stelt dat niet hij maar CGIW (gedaagde 2) achter het aanbieden van de producten zit. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en is van voorlopig oordeel dat minst genomen dreigende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid c.s. en onrechtmatig handelen jegens Secrid c.s. door X aannemelijk is. Alle vorderingen (octrooien, model, auteursrechten en slaafse nabootsing, zowel met betrekking tot de miniwallet als de cardprotector) worden toegewezen.

IEF 18407

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei

Wanneer schrijft u een merk beter in als beeldmerk en/of als kleurmerk? Is een tijgerprintje registratiewaardig? En hoe staat het met de bescherming van (stof)patronen? Na de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht weet u meer. Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Jacqueline Seignette bieden u in korte tijd een overzicht van alle relevante en recente rechtspraak per vakgebied.

IEF 18404

Jurisprudentielunch Privacyrecht op 14 mei

Camera's, verborgen opnames en videobeelden, op het werk of op school, via inlichtingendienst of journalist: waar ligt de grens? En, of het nu gaat om Facebook, een bank of een Jehova’s getuige: hoe ligt de verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens? Deze vragen en meer worden behandeld tijdens de Jurisprudentielunch Privacyrecht, op dinsdag 14 mei, onder leiding van prof. mr. Peter Blok. Met een compleet overzicht van de relevante rechtspraak bent u in slechts twee uur tijd weer volledig op de hoogte!

IEF 18405

Gemeente Kerkrade moet beveiligingsbeelden van journalist van website halen

Rechtbank Limburg 17 apr 2019, IEF 18405; ECLI:NL:RBLIM:2019:3553 (Journalist tegen Gemeente Kerkrade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeente-kerkrade-moet-beveiligingsbeelden-van-journalist-van-website-halen
Besloten raadsvergadering burgemeestersbenoeming Gemeente Kerkrade

Vzr. Rechtbank Limburg 17 april 2019, IEF 18405; ECLI:NL:RBLIM:2019:3553 (journalist tegen Gemeente Kerkrade) Beveiligingscamerabeelden. Eigenrichting. Rectificatie en Dwangsom. Via Rechtspraak.nl: Een journalist heeft in de gangen van het raadshuis van de gemeente Kerkrade vertrouwelijke informatie uit een besloten vergadering met betrekking tot de burgermeesterbenoeming gehoord. Hierover heeft hij een dag later in de krant een artikel gepubliceerd. Dit heeft tot commotie geleid. De gemeente heeft aangifte van afluisteren dan wel lekken van vertrouwelijke informatie gedaan. Het OM heeft vervolgens geconcludeerd dat de journalist niets strafbaars heeft gedaan en zag dus geen aanleiding tot strafrechtelijke vervolging. De gemeente heeft daarop beveiligingscamerabeelden waarop de journalist in de gang(en) van het raadhuis is te zien (zijn gezicht is onherkenbaar gemaakt) op haar website geplaatst. De journalist vindt dat de gemeente Kerkrade onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de camerabeelden openbaar op haar website te plaatsten, ook al is zijn gezicht onherkenbaar gemaakt. Hij vordert in kort geding het offline halen van de beelden en het plaatsen van een rectificatie.

IEF 18403

Telegraaf Media Group heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens Stichting Loterijverlies

Gerechtshoven 9 apr 2019, IEF 18403; ECLI:NL:GHAMS:2019:1200 (X tegen TMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/telegraaf-media-group-heeft-niet-onrechtmatig-gehandeld-jegens-stichting-loterijverlies

Hof Amsterdam 9 april 2019, IEF 18403; ECLI:NL:GHAMS:2019:1200 (X tegen TMG) Mediarecht. X is de oprichter van Stichting Loterijverlies. TMG is de holdingmaatschappij van het TMG concern, waarvan o.a. de uitgever van De Telegraaf onderdeel uitmaakt. De Telegraaf heeft een aantal uitlatingen over X gedaan. X vordert dat de Telegraaf deze uitlatingen rectificeert, de uitlatingen verwijdert van het internet, en een verbod deze nog te openbaren. De rechtbank oordeelt dat de vorderingen dienen te worden afgewezen. Ook nu is er geen aanleiding om de vorderingen toe te wijzen, nu geen van de grieven daartoe aanleiding geeft.

IEF 18402

Geen schadevergoeding vanwege onvoldoende verband misleidende uitlatingen en aankoop loten

Rechtbanken 19 mrt 2019, IEF 18402; ECLI:NL:RBDHA:2019:2662 (X tegen de Staatsloterij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schadevergoeding-vanwege-onvoldoende-verband-misleidende-uitlatingen-en-aankoop-loten

Rechtbank Den Haag dinsdag 19 maart 2019, IEF 18402, Rb 3294; ECLI:NL:RBDHA:2019:2662 (X tegen de Staatsloterij). Misleidende reclame. Causaal verband. X speelt met een abonnement mee in de Nederlandse Staatsloterij. Vast staat de de Staatsloterij misleidende uitlatingen heeft gedaan over de winkansen van deelnemers. X heeft mede in het licht van zijn spelgeschiedenis niet aannemelijk kunnen maken dat zijn meespelen verband houdt met de uitlatingen die de Staatsloterij heeft gedaan. X heeft derhalve niet de feiten en omstandigheden gesteld die hij moest stellen om aan te nemen dat hij als gevolg van de misleidende uitingen is overgegaan tot aankoop van de loten.

IEF 18406

Overdracht IE-Rechten bij aanbesteding over informatieverwerking van radarsatelliet niet disproportioneel

Rechtbank Den Haag 15 apr 2019, IEF 18406; ECLI:NL:RBDHA:2019:3623 (SkyGeo tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overdracht-ie-rechten-bij-aanbesteding-over-informatieverwerking-van-radarsatelliet-niet-disproporti

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 april 2019, IEF 18406; IT 2752; ECLI:NL:RBDHA:2019:3623 (SkyGeo tegen Staat der Nederlanden) Aanbesteding over het verwerken van informatie van radarsatellieten om beweging van de bodem en deformatie van infrastructuur statistisch te schatten. Voorwaarde van overdracht intellectuele eigendomsrechten op dataset niet disproportioneel. Ook andere bezwaren van gegadigde slagen niet. Rijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd met als onderwerp “InSAR based deformation service for the Dutch built environment. In het Beschrijvend Document staat de toepassing van de ARVODI-voorwaarden. SkyGeo betoogt dat de voorwaarde disproportioneel is omdat de aanbestedende dienst met die voorwaarde wenst te bewerkstelligen in de toekomst de mogelijkheid te hebben om de verkregen informatie vrij aan derden ter beschikking te stellen. SkyGeo miskent dat de IE-rechten vanaf het moment van het sluiten van een overeenkomst met de aanbestedende dienst uitsluitend bij de aanbestedende dienst berusten.

 

IEF 18394

Octrooi vetzuren vernietigd via problem-solution approach

Rechtbanken 10 apr 2019, IEF 18394; ECLI:NL:RBDHA:2019:3424 (Nutrition tegen Noba), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-vetzuren-vernietigd-via-problem-solution-approach
EP 1294371

Rechtbank Den Haag 10 april 2019, IEF 18349; LS&R 1701; ECLI:NL:RBDHA:2019:3424 (Nutrition tegen Noba) Octrooirecht. Inbreuk. Nietigheid. Nutrition ontwikkelt en produceert veevoer en daarvoor bestemde producten. Nutrition is in deze hoedanigheid houdster van EP 1294371 voor een 'middenlange keten vetzuren bruikbaar als antimicrobiële agentie'. Noba houdt zich bezig met vetproducten voor de diervoederindustrie. Nutrition is van mening dat Noba met haar producten inbreuk maakt op de door Nutrition gehouden octrooien. Als verweer stelt Noba dat het octrooi waarop Nutrition zich beroept nietig moet worden verklaard, omdat het de vereiste inventiviteit ontbeert. Beide partijen beroepen zich op de problem-solution approach. In het licht hiervan moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman zonder enig inventief denkvermogen tot dezelfde oplossing als in het octrooi was gekomen, en dat het octrooi dus nietig is. De vorderingen in conventie worden afgewezen, de vordering in reconventie wordt toegewezen waardoor het Nederlandse deel van het voorliggende octrooi nietig is. Nutrition wordt veroordeeld in de proceskosten.

IEF 18395

'DC Tax' aan begin van handelsnamen zorgt voor verwarringsgevaar

Antilliaanse Gerechten 20 mrt 2019, IEF 18395; ECLI:NL:OGEAA:2019:184 (Grevad tegen DC Tax), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dc-tax-aan-begin-van-handelsnamen-zorgt-voor-verwarringsgevaar

Ktr. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 20 maart 2019 ECLI:NL:OGEAA:2019:184 (Grevad tegen DC Tax) Inbreuk handelsnaamrecht. Eiseres voert in Aruba sinds 2012 een belastingadviespraktijk, DC Tax Solutions, met een klantenkring in het Caribisch gedeelte van het koninkrijk. Gedaagden voeren in Curaçao een belastingadviespraktijk en bieden hun diensten aan in dezelfde regio als eiseres. Met ingang van 1 januari 2019 hebben gedaagden hun handelsnamen gewijzigd naar onder meer DC Tax & Legal en DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.  Bescherming van de handelsnaam is gebaseerd op artikel 6:162 BW. Er bestaat gevaar van verwarring tussen de ondernemingen, en gevaar dat het relevante publiek in de waan wordt gebracht dat de ondernemingen aan elkaar zijn gelieerd. Het woord dat volgt na ‘DC Tax’, te weten ‘Solutions’ (in de handelsnaam van eiseres) en ‘Legal’ (in de handelsnaam van gedaagden) zijn onvoldoende kenmerkend om de ondernemingen te kunnen onderscheiden. Ieder gebruik in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk van de handelsnamen dient te worden gestaakt en gestaakt te houden op de sociale media sites LinkedIn, Facebook en andere soortgelijke sociale media platforms.

IEF 18397

Billijke vergoeding voor uitzending Lolly-opname is rechtsgeldig

Hof Den Haag 12 mrt 2019, IEF 18397; ECLI:NL:GHDHA:2019:739 (Sena/RTL tegen AMP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/billijke-vergoeding-voor-uitzending-lolly-opname-is-rechtsgeldig

Hof Den Haag 12 maart 2019, IEF 18397; ECLI:NL:GHDHA:2019:739 (SENA en RTL tegen AMP) Naburige rechten. Eerder heeft SENA al met succes gevordert RTL en ook LM in vrijwaring op te roepen (zie IEF 13810). Producenten hebben een naburig recht op hun fonogrammen, dat zijn opnamen van geluiden (artikel 1.c WNR). SENA behartigt de belangen van uitvoerend kunstenaars en producenten met betrekking tot de uitoefening en handhaving van hun naburige rechten. AMP is een fonogramproducent en muziekuitgever van muziek van artiesten en componisten. In TEL SELL-programma’s uitgezonden bij RTL zijn uitvoeringen/opnamen van ‘Lolly’ als achtergrondmuziek gebruikt. AMP heeft met Tel Sell afgesproken dat de billijke vergoeding voor uitzending van hun ‘Lolly’-opname het aan hen betaalde bedrag is. Het uit deze afspraak voortvloeiende recht om die opname zonder verdere vergoeding te mogen blijven gebruiken voor homeshopping programma’s is overgegaan op Suerte./LM Products. Vordering tot betaling door SENA wordt afgewezen. Zie ook de eerder uitspraak van de rechtbank Den Haag in deze zaak (IEF 16573).

IEF 18400

Vrijheid van meningsuiting programma 'Gestalkt' weegt op tegen recht op privacy

Rechtbanken 12 apr 2019, IEF 18400; (X tegen Talpa en Skyhigh), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-programma-gestalkt-weegt-op-tegen-recht-op-privacy

Rechtbank Amsterdam 12 april 2019, IEF 18400; (X tegen Talpa en Skyhigh) Privacy. Inbreuk Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Belangenafweging. X vordert een verbod voor Talpa en Skyhigh om een uitzending van het programma ‘Gestalkt’ doorgang te doen vinden. X wordt naar eigen zeggen gestalkt en beweert dat dezelfde persoon ook zijn ex-vriendin stalkt. De ex-vriendin van X gelooft dit niet, daarom schakelt zij het programma ‘Gestalkt’ in. Door dit programma wordt X zonder voorafgaande waarschuwing geconfronteerd met een draaiende camera. X is van mening dat de voorgenomen uitzending een inbreuk maakt op zijn recht op privacy en bescherming van zijn eer en goede naam. Talpa en Skyhigh voeren hiertegen het verweer dat zij recht hebben op vrijheid van meningsuiting. Het verbieden van een uitzending is preventieve censuur, en een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk verbod kan derhalve slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gegeven. Hiertoe moeten alle feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen, waarbij de conclusie luidt dat het belang van Talpa en Skyhigh zwaarder weegt dan het belang van X. Mede nu X zo is 'geblurred' dat hij niet door een publiek van enige omvang zal worden herkend. Daarnaast gaat een beroep op art. 9 lid 1 AVG niet op nu de gegevensverwerking niet verder gaat dan noodzakelijk voor het journalistieke doel van de uitzending.

IEF 18398

Richtlijn uitoefening auteursrechten en naburige rechten op online uitzendingen van omroeporganisatie en radio/TV-doorgifte

Richtlijn inzake uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie-en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad. Om bij te dragen tot de werking van de interne markt, moet worden gezorgd voor een bredere verspreiding in de lidstaten van televisie-en radioprogramma’s uit andere lidstaten ten behoeve van gebruikers in de Unie, door het verlenen van licenties van auteursrechten en naburige rechten op werken en ander beschermd materiaal in uitzendingen van bepaalde soorten televisie en radioprogramma’s te vergemakkelijken. Televisie-en radioprogramma’s vormen immers een belangrijk instrument om de culturele en taalkundige verscheidenheid en de sociale cohesie te bevorderen en om toegang tot informatie te vergroten. Lees meer

IEF 18387

AG verwerpt klachten Simiramida (ontbreken van) causaal verband, omvang schade, passeren bewijsaanbod en proceskosten

Hoge Raad 1 mrt 2019, IEF 18387; ECLI:NL:PHR:2019:335 (Simiramida tegen Diageo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ag-verwerpt-klachten-simiramida-ontbreken-van-causaal-verband-omvang-schade-passeren-bewijsaanbod-en

Conclusie AG HR 1 maart 2019, IEF 18387; ECLI:NL:PHR:2019:335 (Simiramida tegen Diageo) Vervolg op HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2062, HvJ EU 16 juli 2015, ECLI:EU:C:2015:471 en HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1431. Diageo heeft in 2007 als merkrechthebbende in Bulgarije beslag laten leggen op een in opdracht van Simiramida aldaar aangekomen partij Johnnie Walker whisky. In een Bulgaarse procedure bij de rechtbank Sofia is uiteindelijk geoordeeld dat dit beslag ten onrechte is gelegd, omdat Simiramida naar Bulgaars recht geen merkinbreuk pleegde. In deze Nederlandse procedure, waar in een eerdere cassatie tegen een tussenarrest van het Amsterdamse hof [IEF 17491] al twee keer is geconcludeerd door A-G Vlas voor en na prejudiciële verwijzing door Uw Raad, vordert Simiramida vergoeding van de door haar als gevolg van het beslag geleden schade. Daarbij staat inmiddels na een ronde Luxemburg vast dat bedoeld vonnis van de rechtbank Sofia, ondanks de omstandigheid dat dit vonnis in strijd is met het Unierechtelijke merkenrecht, in Nederland moet worden erkend. Het geschil heeft zich vervolgens toegespitst op de door Simiramida gevorderde schade. Het hof heeft ten aanzien van één schadepost een deel van de gevorderde schade toegewezen en de overige schadeposten afgewezen. In cassatie richten de klachten zich tegen het oordeel over het (ontbreken van) causaal verband, de omvang van de schade, het passeren van het bewijsaanbod en de proceskosten. De AG is van mening dat geen van deze klachten slaagt.

IEF 18396

Wetsvoorstel wijziging Rijksoctrooiwet 1995 naar Tweede Kamer

Het Advies RvS, wetsvoorstel en de memorie van toelichting inzake Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening 1257/2012 (unitair octrooi) zijn te raadplegen. Dit wetsvoorstel voorziet in de aanpassing van een aantal bepalingen van de Rijksoctrooiwet. Dit is nodig door de komst van het Europees octrooi met eenheidswerking en de oprichting van het Eengemaakte Octrooigerecht (EOG). Met het Europees octrooi met eenheidswerking is het straks mogelijk met één registratie octrooibescherming te krijgen in alle deelnemende EU-lidstaten. Bedrijven hoeven dit dus niet meer in elk lidstaat afzonderlijk te doen.

Het Eengemaakte Octrooigerecht zorgt ervoor dat geschilbeslechting voortaan op Europees niveau mogelijk is. Een octrooihouder hoeft niet langer in iedere lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt een aparte procedure te starten. Ook kan de geldigheid van een octrooi via één procedure bij het EOG worden vastgesteld. Meer weten?

IEF 18384

Zelf regulerend opgetreden medische professie door zelf een norm te ontwikkelen voor co-auteursrecht

Rechtbanken 21 mrt 2019, IEF 18384; ECLI:NL:RBAMS:2019:2198 (AMC tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zelf-regulerend-opgetreden-medische-professie-door-zelf-een-norm-te-ontwikkelen-voor-co-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 maart 2019, IEF 18384; ECLI:NL:RBAMS:2019:2198 (AMC tegen X) Auteursrecht. Co-auteur. Gedaagde heeft voor het AMC gewerkt en deed in deze hoedanigheid onderzoek naar het eiwit-enzym Creatine Kinase. Naar aanleiding van verschillende onderzoeken zijn verschillende publicaties verschenen, waarvan gedaagde claimt co-auteur te zijn. Het AMC is van mening dat gedaagde geen recht heeft op vermelding als co-auteur. Het AMC heeft het promotieonderzoek gefaciliteerd en gefinancierd, al daarom heeft het een voldoende belang bij zijn vorderingen. In de kern gaat het om de vraag of gedaagde als co-auteur van verschillende publicaties moet worden erkend. Wetenschappelijk onderzoek moet hier namelijk vaak in teamverband worden verricht vanwege de hoge mate van complexiteit, waarbij vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden een bijdrage wordt geleverd, en vanwege de vaak omvangrijke onderzoeksopzet die nodig is voor de representativiteit van de verzamelde gegevens. De Auteurswet regelt deze kwestie niet uitdrukkelijk. Daarom heeft de medische professie hier zelf regulerend opgetreden, door zelf een norm te ontwikkelen die inhoudt dat het auteursrecht toekomt aan diegenen die een wezenlijke intellectuele bijdrage hebben geleverd aan de opzet van het onderzoek of aan de vergaring, analyse en interpretatie van de data die bij het onderzoek worden gebruikt. Bovendien moeten degenen die auteursrecht claimen, hebben bijgedragen aan het schrijven of redigeren van de publicatie, de definitieve tekst hebben goedgekeurd en zich ervan hebben verzekerd dat alle vragen met betrekking tot de juistheid en integriteit van het werk, voldoende zijn onderzocht en opgelost. De norm vertoont enige gelijkenis met het juridische maatschapsbegrip, maar stelt meer specifieke eisen aan de kwaliteit van de inbreng. Deze norm is, als soft law, ook in rechte van belang.  Het moet gaan om een bijdrage van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de publicatie.