IEF 20673

Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie van ander

EUIPO - OHIM 30 mrt 2022, IEF 20673; (Kipling), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ongerechtvaardigd-voordeel-trekken-uit-reputatie-van-ander

EUIPO 30 maart 2022, IEF 20673, IEFbe 3427; C 50 577(Kipling) Volgens het EUIPO trekt het betwiste merk voor klasse 18 handtassen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het eerder ingeschreven merk Kipling. Het betwiste merk lijkt volgens het EUIPO te veel op het ingeschreven merk van Kipling, waardoor deze ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidende vermogen en de naamsbekendheid van het Kipling merk. Het algemeen publiek zal hierbij, aldus het EUIPO, ook een link leggen tussen het ingeschreven en het betwiste merk. Hierdoor werd de merkinschrijving voor klasse 18 afgewezen. De klasse 35 inschrijving blijft daarentegen intact.

IEF 20674

Inhoudsopgave Berichten Industriële Eigendom

Verkorte inhoud van Berichten Industriële Eigendom • maart/april 2022

Artikelen
Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken − Een overzicht van de jurisprudentie na Bakels/Stork − Edwin van der Velde 54

Terugblik
Octrooirecht 2021
− Allard van Duijn, Erwin Feenstra, Boukje van der Maazen, Nathalie Rodriguez Arigon en Marc van der Velden 66

Rechtspraak

IEF 20672

Dirk Visser over Verstappen vs Picnic: lookalike is toch een portret

Dirk Visser

'Een lookalike in een reclamefilmpje kan (toch) een portret zijn waar de geportretteerde zich mogelijk tegen kan verzetten. Dat blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2022 in de zaak van Max Verstappen tegen boodschappenbezorger Picnic [IEF 20670],' aldus Dirk Visser in zijn column op Mr.online.
Lees hier verder.

IEF 20670

HR: lookalike is portret van Verstappen

Hoge Raad 22 apr 2022, IEF 20670; ECLI:NL:HR:2022:621 (Max Verstappen tegen Picnic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-lookalike-is-portret-van-verstappen

HR 22 april 2022, IEF 20670; ECLI:NL:HR:2022:621 (Max Verstappen tegen Picnic) Zie [IEF 17658], [IEF 19239] en [IEF 20319]. Het filmpje van online supermarkt Picnic waarin de bekende coureur Max Verstappen wordt nagespeeld door een lookalike is een portret in de zin van art 21 Aw. Voor de beoordeling of het openbaar gemaakt mocht worden is een nog te maken belangenafweging noodzakelijk. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.

 
IEF 20671

Slaafse nabootsing van medische hulpmiddelen toegewezen

Hof Den Haag 29 mrt 2022, IEF 20671; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-van-medische-hulpmiddelen-toegewezen

Hof Den Haag 29 maart 2022, IEF 20671, LS&R 2057; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson) Zie [IEF 19159]. Deze zaak gaat over de vraag of Fengh producten van Johnson & Johnson slaafs heeft nagebootst en daarnaast over de vraag of het door Fengh aanbieden van haar producten voor gebruik in combinatie met producten van Johnson & Johnson in strijd was met toepasselijke wet- en regelgeving over medische hulpmiddelen. Het hof oordeelt in dit arrest dat beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord. Fengh is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding voor financiële schade en reputatieschade.

IEF 20668

INCREDIBLE burger maakt inbreuk op IMPOSSIBLE burger

Hof Den Haag 12 apr 2022, IEF 20668; (Incredible Burger tegen Impossible Burger), http://www.ie-forum.nl/artikelen/incredible-burger-maakt-inbreuk-op-impossible-burger

Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20668; C/09/58 1242 / HA ZA 19-1062 (Incredible Burger tegen Impossible Burger) Nestlé komt in hoger beroep op tegen het vonnis van de rechtbank, omtrent de "Incredible Burger" van Nestlé tegenover de "Impossible Burger" van Impossible Foods inc [zie IEF 19227]. Het hof acht de term "Impossible Burger" niet beschrijvend noch mist deze enig onderscheidend vermogen. De in dit kader ingebrachte marktonderzoeken konden hierbij de conclusies niet dragen, vanwege een onjuiste vraagstelling. Daarnaast gaat het hof ook in op de afstemmingsregel, waarbij het hof heeft geconcludeerd dat deze primair in lijn met de eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep van het EUIPO zal overwegen, in het geval dat de eerder gedane argumenten op dit punt louter worden herhaald. Een depot van het merk te kwader trouw wordt onder de omstandigheden waarin de merkinschrijving plaatsvindt met het oog dit merk op de markt te brengen ook niet aangenomen. Ten slotte slagen de overige grieven van Nestlé niet, waardoor de uitspraak van de rechtbank in Den Haag zal worden bekrachtigd door het hof.

IEF 20669

Q-Music overtreedt co-existentie overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 19 apr 2022, IEF 20669; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music), http://www.ie-forum.nl/artikelen/q-music-overtreedt-co-existentie-overeenkomst

Vzr. Rb Amsterdam 19 april 2022, IEF 20669, IEFbe 3425; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music) Q-Dance organiseert in Nederland muziekfestivals en -evenementen. Hiervoor heeft Q-Dance het woordmerk Q-Dance als Beneluxmerk gedeponeerd. Q-Music exploiteert een commerciële radio-omroep die uitzendt onder de naam Q-Music. Partijen hebben een co-existentie overeenkomst gesloten. Zij spraken hiermee af dat partijen hun respectievelijke activiteiten naast elkaar in dezelfde landen kunnen uitvoeren op zodanige wijze dat het voor het publiek zo duidelijk mogelijk is dat partijen niet aan elkaar gelieerd zijn. Ze spraken ook af dat partijen niet rechtstreeks met elkaar in concurrentie treden.

IEF 20667

Overeenkomst niet ontbonden wegens afwezigheid fatale termijn

Rechtbank Noord-Holland 17 nov 2021, IEF 20667; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overeenkomst-niet-ontbonden-wegens-afwezigheid-fatale-termijn

Rb Noord-Holland 17 november 2021, IEF 20667, IT 3904; ECLI:NL:RBNHO:2021:11291 (Vloerkledenwinkel tegen Pixelindustries) Pixelindustries heeft in opdracht van Vloerkledenwinkel een app ontwikkeld, waarmee Vloerkledenwinkel online haar producten wilde aanbieden. Het was de bedoeling dat klanten van Vloerkledenwinkel met de app digitaal een vloerkleed konden projecteren op de vloer van een zelfgekozen ruimte, waarna klanten dat vloerkleed via de app bij haar konden bestellen. De datum van oplevering van de app is herhaaldelijk uitgesteld. Omdat de app ook na de laatste door Vloerkledenwinkel gestelde termijn niet werd opgeleverd, heeft Vloerkledenwinkel de overeenkomst met Pixelindustries ontbonden.

IEF 20666

Roland Wigman: kanttekeningen bij voorgestelde wijzigingen van de Auteurswet

Op kantoor strijd ik ervoor dat niet wordt vergeten dat het auteursrecht onderdeel is van het burgerlijk recht. En mijn adagium kan men hier wel dromen: het begint in boek 3! Inmiddels is het voorontwerp van de Wet Wijziging Auteurscontractenrecht op 4 april jl. gepubliceerd. In dit voorontwerp wordt ook een wijziging van artikel 2 Aw voorgesteld. Aan het derde lid van artikel 2 Aw wordt toegevoegd: Bij gebreke van een akte is de overdracht vernietigbaar door de maker. Volgens mij worden hier een aantal dingen door elkaar gehaald.

Artikel 3:84 BW eist voor overdracht van een goed: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering. Het leveringsvereiste opgenomen in artikel 2 Aw is sedert de invoering van het huidige BW eigenlijk ‘ten overvloede’. De levering van goederen wordt geregeld in boek 3 BW en artikel 3:95 BW bepaalt: buiten de in de artikelen 89-94 geregelde gevallen en behoudens het in de artikelen 96 en 98 bepaalde, worden goederen geleverd door een daartoe bestemde akte.

Lees verder >>

IEF 20665

Gemeenschappelijk auteursrecht inroepbaar tegenover mederechthebbenden onderling

Rechtbank Rotterdam 13 apr 2022, IEF 20665; (KCAP tegen De Bever en Eindhoven Airport), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschappelijk-auteursrecht-inroepbaar-tegenover-mederechthebbenden-onderling

Rb Rotterdam 13 april 2022, IEF 20665; C/10/611617 / HA ZA 21-53 (KCAP tegen De Bever en Eindhoven Airport) De hoofdterminal en aanverwante gebouwen van Eindhoven Airport zijn ontworpen door onder andere KCAP, als ‘groeimodel’. Dat groeimodel is uitgebreid met een bagagehal, zonder dat KCAP daarbij betrokken is geweest, daar toestemming voor heeft gegeven en zonder dat er een (herhalings)vergoeding is betaald. Ook heeft geen naamsvermelding plaatsgevonden. De rechtbank oordeelt dat De Bever en Eindhoven Airport hiermee inbreuk maken op de (mede) aan KCAP toekomende auteursrechten en persoonlijkheidsrechten, en dat Eindhoven Airport contractbreuk pleegt. Beiden worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding, op te maken bij staat. Tevens wordt De Bever veroordeeld tot een rectificatie.

IEF 20663

Actualiteiten- en Jurisprudentielunches, Online Updates en Kunst & IE: het programma in mei 2022

Het is voor iedereen een vol programma in mei, ook voor deLex. Daarom zetten we hier de opleidingen van de komende weken op een rij:

Start de maand op 10 mei met de Online Update Grondrechten & IE. Peter Teunissen zoomt in een uur in op de belangrijkste actualiteiten op dit onderwerp en op de verwachte uitspraak van het HvJ EU over de vraag of de monitorverplichting voor platforms in artikel 17 DSM inderdaad in strijd is met het recht op een vrijheid van meningsuiting c.q. de het recht op vrije informatiegaring. Neemt u in mei of juni deel aan onze jurisprudentielunches of bent u oud-deelnemer: dan krijgt u korting (aanmelden via 'prijs anders')

Op 18 mei schuiven we aan bij de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen. Alle relevante uitspraken voor u op een rij gezet, in slechts drie uur, tijdens de lunch! We verwelkomen u graag in persoon in het Amsterdamse Proeflokaal, online deelnemen is ook mogelijk.

Op 13 mei, 20 mei en 25 mei vindt de serie Kunst & IE plaats. Dicht bij de makers zelf, tijdens een tentoonstelling in Pulchri Studio te Den Haag.

IEF 20664

Webhost moet persoonsgegevens verstrekken

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IEF 20664; (Bosma tegen Automattic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/webhost-moet-persoonsgegevens-verstrekken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 april 2022, IEF 20664, IT 3901; C/l 3/7141 89 / KG ZA 22-163 AB/MAH (Bosma tegen Automattic) Kort geding. Bosma werkt als sales director in de visbranche. Bosma en zijn familie worden al enkele jaren bedreigd. Sinds januari 2021 worden ernstige beschuldigingen en bedreigende uitlatingen jegens hem gedaan, onder meer via een blog gehost door Automattic op Wordpress.com. Duidelijk is dat het hier gaat om een haatwebsite met evident onrechtmatige uitlatingen. Voldoende aannemelijk is dat Bosma hierdoor al geruime tijd zowel zakelijk als privé ernstige reputatie- en financiële schade lijdt. Automattic dient onder meer aan de onrechtmatige situatie een eind te maken door de blog in zijn geheel te verwijderen. Ook wordt Automatic bevolen gegevens te verstrekken van de persoon die eigenaar is van de domeinnaam en de maker van de blog.

IEF 20647

Nederlands Octrooicongres op 14 juni

Neem deel aan de 14e editie van het het Nederlands Octrooicongres! Op dinsdag 14 juni verzorgen dagvoorzitters Peter Blok (Hof Den Haag, CIER) en Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) weer een actueel, gevarieerd en inspirerend programma in Hotel Jakarta, aan het IJ in Amsterdam.

Op de agenda staan onder meer VRO-procedures, het jaarlijkse jurisprudentie-overzicht van Gertjan Kuipers en een analyse van EOB-uitspraken 2021/2022 door Frédéric Bostedt. Ook deze onderwerpen komen aan bod:

- Procederen bij het UPC: Kevin Mooney (Simmons & Simmons) en Wouter Pors (Bird & Bird) de procedure vanuit Nederlands, internationaal en vooral praktisch perspectief;
- Het leerstuk Inventiviteit; Judith Krens (Pinsent Masons) en Oscar Lamme (Simmons & Simmons) doen een deepdive in dit thema en geven duiding & overzicht in een duopresentatie.

IEF 20662

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift IER, nummer 2022-02.

Kroniek
Nr. 9, Kroniek over 2021 / Redactie    p. 53

Vizier
Nr. 10, Het eengemaakte octrooirecht (UPC) en het unitair protocol komen eraan: game changers met oproep aan de Nederlandse regering! / Mr. J.C.S. Pinckaers    p. 92 

IEF 20640

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op 18 mei

Blijf bij met de Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op woensdag 18 mei. Met de drie vaste experts Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen vindt weer een live editie plaats, op locatie in het Amsterdamse Proeflokaal. Neem deel en raak in één keer weer volledig op de hoogte!

Enkele uitspraken die worden behandeld:
HvJ EU 24 maart 2022, C-433/20 (Austro-Mechana) – privé kopiëren en billijke vergoeding, [IEF 20616]
Hoge Raad 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1923 (Martin Garrix/Spinnin records) – fonogrammenproducent, [IEF 20407]
Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 (VvZ B2B informatie/Kamer van Koophandel) – databankenrecht, [IEF 20423]
Vzr. Rechtbank Gelderland 18 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Jaguar Land Rover/Ineos) – auteursrecht op industriële vormgeving, [IEF 20543]

Datum en tijd: 18 mei, van 13:00 - 16:15 uur
Accreditatie: 3 opleidingspunten (Nova, Vlaamse Orde en BMM)
Locatie: Het Amsterdamse Proeflokaal (met online optie)

Schuift u ook aan? Aanmelden is mogelijk via de website of via info@delex.nl.

IEF 20661

Auto-onderdelen in hoge mate functioneel/ technisch bepaald en gebrek aan spoedeisend belang

Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20661; (Albertronic tegen MCC en Citroparts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auto-onderdelen-in-hoge-mate-functioneel-technisch-bepaald-en-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Vzr. Rb Den Haag 7 april, IEF 20661; C/09/621842 KG ZA 21-1177 EAM/MB (Albertronic tegen MCC en Citroparts) Albertronic heeft een elektronische ontsteking ontwikkeld voor de Citroën 2CV en deze de naam ‘123ignition’ gegeven. Doordat MCC en Citroparts handelen in MCC-producten, stelt Albertronic dat zij inbreuk maken op haar auteursrechten en/of zich schuldig maken aan slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een gebrek aan spoedeisend belang is. Het is onvoldoende aannemelijk dat de gelijkenis tussen de producten van Albertronic en die van MCC door het Facebookbericht uit 2020 voor het eerst is opgevallen bij Albertronic. Daarnaast is Albertronic weinig voortvarend geweest met het ondernemen van juridische acties.

IEF 20654

Inhoudsopgave BIE

Inhoudsopgave van de nieuwe editie Berichten Industriële Eigendom 2022/1.

Artikelen
De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken − Constant van Nispen 2

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2021 − Rein-Jan Prins 11

Terugblik
Procesrecht/sancties 2021 − Titia Deurvorst en Constant van Nispen 24
Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021 – Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht 28

IEF 20660

Nietigheidsactie tegen registratie geel stiksel afgewezen

BBIE 8 apr 2022, IEF 20660; (Van Haren tegen Airwair ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheidsactie-tegen-registratie-geel-stiksel-afgewezen

BBIE 8 april 2022, IEF 20660, IEFbe 3423; n3000257 (Van Haren tegen Airwair) Cancellation decision. Beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom over de nietigheidsactie tegen de registratie van het yellow-stitch-on-black-welt merk (YSBW-merk). Het gele stiksel dat op de welt van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht. De nietigheidsactie is afgewezen.

 

IEF 20659

IE in tijden van oorlog

Dirk Visser

‘Ubi incipit bellum deficiunt iudicia’. Waar oorlog begint, schieten rechterlijke oordelen tekort. Of: waar oorlog begint schiet toegang tot
de rechter tekort. Dit is een omkering van twee van de mogelijke vertalingen van het bekende motto van de Hoge Raad.
In een oorlog gebeuren veel ergere dingen dan dat rechterlijke oordelen te kort schieten of dat er geen toegang is tot de rechter. En intellectuele eigendom is wel het laatste recht waar slachtoffers van een oorlog zich zorgen om maken.
Lees hier de gehele voorpublicatie uit de Kroniek IE over IE in tijden van oorlog die binnenkort in het NJB zal verschijnen.

De Leiden Law Lunch IE van woensdag 20 april (online van 12 tot 13 uur) zal ook gaan over ‘IE in tijden van oorlog’.

IEF 20653

Inhoudsopgave Auteursrecht

Inhoudsopgave van het tijdschrift Auteursrecht 2022-1. Auteursrecht wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt vier maal per jaar.

Editorial
1 Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen - Stef van Gompel

Artikelen
3 Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen - Stef van Gompel, Luna Schumacher en Martin Senftleben
15 Privacyrecht in een piratenwereld: de Lycos/Pessers-toets 17 jaar na dato - Marijn Kingma