IEF 19391

Steunfonds Rechtensector van start met miljoenensteun OCW

Vandaag is bekend geworden dat minister Van Engelshoven van OCW 5 miljoen euro subsidie verleent aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen. De uitvoerende organisaties van rechthebbenden dragen zelf ook 5 miljoen bij, waardoor nu 10 miljoen euro beschikbaar is om het creatieve proces van de totstand brenging van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) in deze voor de sector zo moeilijke tijden te stimuleren.
De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E), heeft het initiatief genomen om professionals in de rechtensector financieel bij te staan nu activiteiten waaraan zij inkomsten ontlenen grotendeels stil zijn gevallen.

IEF 19390

Vacature: merken-/modellengemachtigde en medior merkadviseur bij Markeys

Merkenbureau Markeys is op zoek naar een...

merken-/modellengemachtigde voor 32 tot 38 uur per week. Als gemachtigde beheer je zelfstandig merken en modellen portefeuilles van onze cliënten in het binnen en buitenland. Dit houdt onder meer in het juridisch behandelen en afhandelen van merkonderzoeken, van inbreukzaken en het instellen van opposities. Als klankbord voor cliënten en collega’s werk je mee om de ambities van Markeys te realiseren.
Bekijk hier de vacature.

medior merkadviseur voor 24 tot 32 uur per week. In deze zeer gevarieerde functie ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van de merken-/modellengemachtigde op het gebied van het uitvoeren van (juridische) onderzoeken, het bewaken van merken, het registreren en vernieuwen van merken en het adviseren aan cliënten op het gebied van Intellectueel eigendom (in het bijzonder het merkrecht). Je beheert merkenportefeuilles van cliënten, begeleidt en bewaakt zelfstandig de administratieve procedures en onderhoudt contact met cliënten en de officiële (merken)autoriteiten.
Bekijk hier de vacature.

IEF 19384

Nederlands Octrooicongres deel 2 - inschrijven nog mogelijk

Volgende week vindt alweer deel twee van het Octrooicongres 2020 plaats. In eerste instantie hadden we dit evenement op een mooie locatie gepland. Inmiddels hebben we, in het licht van de huidige ontwikkelingen, en in nauw overleg met dagvoorzitters en sprekers, moeten besluiten om ook deze editie volledig online te laten plaatsvinden. Dit mede gezien het kabinetsadvies om vanuit huis te blijven werken.

Het programma blijft staan, en het blijft actueel en boeiend! Sterker nog: we hebben een interactief onderdeel toegevoegd. Daarnaast zorgen we voor voldoende tijd voor de sprekers, vragen, pauzes en meer interactie.

De tijd blijft staan: 8 september, van 14.00 – 17.15 uur* 

Het programma:

  • Beslissingen van het EOB 2019/2020, Derk Visser
  • Overdracht van prioriteit, met (internationaal) panel
  • ‘Added matter’, Rian Kalden
  • Interactief deel over ‘de nieuwe zittingen’: hoe ervaren rechters, gemachtigden en advocaten online zittingen?

We verwelkomen u graag op 8 september! Inschrijven kan via de website of via info@delex.nl. Mail ons als u vragen heeft.

* Inloggen vanaf 1345 uur, houd rekening met enige uitloop! 

IEF 19389

IE-cassatieadvocaat en hoofddocent Mr. S.K. Martens Academie Vivien Rörsch wint onderwijsprijs PAO-docent 2019 Universiteit Leiden

Op vrijdag 28 augustus werden de onderwijsprijzen beste docenten 2019 postacademisch onderwijs van de Universiteit Leiden uitgereikt. Dit jaar is IE-cassatieadvocaat Vivien Rörsch verkozen tot beste externe docent. Haar gemiddelde evaluatiescore was een 9,25 voor haar bijdrage aan de specialisatieopleiding civiele cassatie en procesrecht. Tony Foster (docent taalbeheersing) en Bart Krans (hoogleraar burgerlijk recht) waren de best beoordeelde interne docenten. Vanwege corona-maatregelen werden de prijzen online aangeboden tijdens het alumni-evenement Leiden Revisited.

Vivien Rörsch is ook hoofddocent van de specialisatieopleiding intellectueel eigendoms- en procesrecht. Precies een jaar gelegen richtte zij samen met Claudia Zuidema, directeur-uitgever deLex, de Mr S.K. Martens Academie op. Dit is de officiële opleiding voor IE-procesrecht specialisten. Een gat in de markt, want zo’n opleiding bestond nog niet. Binnenkort start de volgende leergang. Inschrijven kan hier. Wacht niet te lang, want er is maximaal plaats voor 20 deelnemers.

IEF 19386

Geen auteurs- of merkenrechtinbreuk op sluitsystemen

Rechtbank Den Haag 27 jul 2020, IEF 19386; ECLI:NL:RBDHA:2020:7060 (Ivana tegen Ankerslot en Polvo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteurs-of-merkenrechtinbreuk-op-sluitsystemen

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 juli 2020, IEF 19386; ECLI:NL:RBDHA:2020:7060 (Ivana tegen Ankerslot en Polvo) Kort geding. Auteursrecht. Merkenrecht. Ivana stelt dat Ankerslot onrechtmatig handelt door sluitsystemen - die volgens Ivana voor haar bedoeld zijn - te verkopen aan Polvo met het merk NOXXA in plaats van Ivana. De rechtbank gaat hier niet in mee, want Ivana heeft niet aannemelijk gemaakt dat er een exclusieve afspraak bestaat tussen haar en Ankerslot die met zich brengt dat de sluitsystemen enkel voor Ivana worden geproduceerd. Daarnaast stelt Ivana dat Polvo inbreuk maakt op haar auteursrecht op de foto’s van de sluitsystemen en tevens inbreuk maakt op haar Ivana-merkenrecht. Geen van beide inbreuken wordt aangenomen. Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk, omdat de foto’s van de sluitsystemen geen eigen oorspronkelijk karakter hebben. Derhalve genieten de foto's geen auteursrechtelijke bescherming. Merkenrechtinbreuk wordt niet aangenomen, omdat er geen sprake is van verwijdering van het Ivana-merk en omdat de producten uitgeput zijn. Tot slot oordeelt de rechtbank dat Ivana geen belang heeft bij de door haar gevorderde rectificatie van gepubliceerde berichten waarin producten worden getoond waarbij het Ivana-merk is verwijderd. Ivana heeft hierbij geen belang, omdat het bericht zodanig is gewijzigd dat Ivana er geen bezwaar meer tegen heeft.

IEF 19385

Beelden Undercover over misstanden kattenfokkerij niet verboden

23 jul 2020, IEF 19385; ECLI:NL:RBAMS:2020:3634 (Eiseressen tegen Noordkaap en Talpa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beelden-undercover-over-misstanden-kattenfokkerij-niet-verboden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 juli 2020, IT 3211; ECLI:NL:RBAMS:2020:3634 (Eiseressen tegen Noordkaap en Talpa) Kort geding. Privacyrecht. Mediarecht. Eiseressen vorderen een verbod voor Noordkaap en Talpa om het beeld- en geluidmateriaal dat van eiseressen is gemaakt openbaar te maken, vernietiging van het beeld- en geluidmateriaal en schadevergoeding. Noordkaap heeft aangevoerd dat Eiseres 2 niet in de uitzending zal voorkomen, waardoor zij geen belang heeft bij de vorderingen. Eiseres 1 heeft wel spoedeisend belang bij de vorderingen. Het gaat om beelden die misstanden in de kattenfokkerij aan de kaak moeten stellen. Toewijzing van de vorderingen van Eiseres 1 houdt een beperking in van het in artikel 10 lid 1 van het EVRM neergelegde grondrecht van Noordkaap en Talpa op vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Hierbij dient een belangenafweging gemaakt te worden. Het staat Noordkaap vrij een dergelijk misstand aan de hand van een concreet voorbeeld aan de kaak te stellen, maar de privacybelangen van Eiseres 1 dienen ook zwaar te wegen. Dit belang is er onder meer in gelegen dat zij in een klein dorp woont en in de horeca werkt, waardoor zij makkelijk wordt herkend. De belangenafweging leidt tot de conclusie dat de vorderingen om de beelden te verbieden of te vernietigen worden afgewezen, maar dat Eiseres 1 wel volledig onherkenbaar in beeld moet worden gebracht. Ook de vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen. 

IEF 19383

Zwendel in de voedingsmiddelenindustrie

Rechtbank Oost-Brabant 30 jul 2020, IEF 19383; ECLI:NL:RBOBR:2020:3739 (Foodlink tegen Gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zwendel-in-de-voedingsmiddelenindustrie

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 30 juli 2020, IEF 19383; ECLI:NL:RBOBR:2020:3739 (Foodlink tegen Gedaagden) Kort geding. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Foodlink is slachtoffer geworden van een zwendelpraktijk. Haar handelsnaam en logo zijn door derden gebruikt. Foodlink vordert derhalve een verbod op het gebruiken van haar handelsnaam en merk. De voorzieningenrechter oordeelt dat Foodlink de IE-inbreuken en onrechtmatige daden voldoende heeft onderbouwd en gebiedt gedaagden het gebruik van het Benelux-merk en de handelsnaam van Foodlink te staken en gestaakt te houden.

IEF 19387

Inbreuk op modelrecht plantenpot

Rechtbank Den Haag 21 aug 2020, IEF 19387; ECLI:NL:RBDHA:2020:8435 (Gartneriet Lundager tegen Ovata), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrecht-plantenpot

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 augustus 2020, IEF 19387; ECLI:NL:RBDHA:2020:8435 (Gartneriet Lundager tegen Ovata) Kort geding. Modellenrecht. Gartneriet brengt in 2017 de Lundager Pot op de markt. Dit model wordt op 18 januari 2018 geregistreerd als Gemeenschapsmodel. Gartneriet stelt dat Ovata met de Porto Pot inbreuk maakt op haar modelrecht dan wel auteursrecht op de Lundager Pot en vordert staking van het inbreukmakend handelen door Ovata. Ovata verweert zich door middel van een nietigheidsverweer. Het Lundager Model zou nietig zijn, omdat het eigen karakter ontbreekt. Vergeleken met het meest nabije vormgevingserfgoed wekt het Lundager Model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk. Daarnaast geeft het Lundager Model niet enkel uiting aan een vigerende stijl of trend, want uit het vormgevingserfgoed kan niet worden afgeleid dat een dergelijke stijl reeds bestond. Derhalve is het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat het Lundager Model geldig is. Wat betreft de door Gartneriet gestelde inbreuk is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de Porto Pot inbreuk maakt op het Lundager Model. De afstand tussen het vormgevingserfgoed en het Lundager model is groter dan de afstand tussen de Porto Pot en het Lundager Model. Daarnaast wekt de Porto Pot bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Lundager Model. Het stakingsbevel wordt toegewezen voor de gehele Europese Unie.

IEF 19381

Vervolg op "Help de Hoge Raad met de handelsnaam!"

Naar aanleiding van de oproep Help de Hoge Raad met de handelsnaam! [IEF 19217]  heeft zich voor het eerst in Nederland een rechtswetenschappelijk forum gevormd bestaande uit IE-studenten die de rechtsvragen in de zaak Dairy Partners [IEF 18744] hebben onderzocht en beantwoord. De bevindingen van de studenten zijn op 1 juli 2020 als schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure ingediend door cassatieadvocaat M.E. Bruning (tevens docent aan de Universiteit Leiden) bij de griffie van de Hoge Raad.
 
De geselecteerde inzendingen zijn van:
 
Richard Trouborst (UL)
Pieter de Kanter (UL)
Ole Cohen (UL)
Demi Rietveld (UvA)
Meyke Rietveld (UvA)
Thomas den Herder (VU)
Noa Naaman (UL en King's College)
Jan Buit (RUG)
Emma Stok (UL)
 
De leden van de selectiecommissie danken de studenten voor hun inzet en complimenteren hen met het uitstekende werk. Het parket en daarna de civiele kamer zijn nu aan zet!

IEF 19380

Hof vernietigt vonnis rechtbank: octrooi en ABC wel geldig

Hof Den Haag 18 aug 2020, IEF 19380; ECLI:NL:GHDHA:2020:1621 (NPS tegen Accord), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-vonnis-rechtbank-octrooi-en-abc-wel-geldig

Hof Den Haag 18 augustus 2020, IEF 19380, LS&R 1852; ECLI:NL:GHDHA:2020:1621 (NPS tegen Accord) Octrooirecht. Aanvullende beschermingscertificaten. Hierbij gaat het arrest in het hoger beroep tussen NPS en Accord. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en wijst de nietigheidsvorderingen van Accord alsnog af. De stelling van Accord dat conclusie 1 van EP 761 niet inventief is, wordt verworpen. De conclusie ziet immers op een farmaceutische samenstelling van cinacalcet en het gebruik van cinacalcet als geneesmiddel voor de behandeling van diverse aandoeningen, ontlenen hun inventiviteit reeds aan de inventiviteit van cinacalcet. Het hof bevestigt daarmee de geldigheid van NPS' octrooi en het aanvullende beschermingscertificaat.

IEF 19379

Conclusie A-G in de zaak Infineon/NXP

10 jul 2020, IEF 19379; ECLI:NL:PHR:2020:696 (Infineon tegen NXP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-de-zaak-infineon-nxp

HR Conclusie A-G 10 juli 2020, IEF 19379; ECLI:NL:PHR:2020:696 (Infineon tegen NXP) Cassatieberoep tegen het arrest van het gerechtshof Den Haag van 30 april 2019 [IEF 184310]. Deze merkenzaak betreft een geschil tussen twee chipfabrikanten. NXP is eigenaar van de ‘zogeheten Mifare-technologie’, die wordt gebruikt in chipkaarten en kaartlezers voor het openbaar vervoer. De Nederlandse ov-chipkaart is daarvan een voorbeeld. Met deze technologie is NXP wereldwijd marktleider op het gebied van electronic ticketing. NXP is tevens houdster van diverse Mifare-merken, waaronder twee woordmerken ‘MIFARE’. Infineon brengt kaartchips op de markt, in concurrentie met NXP. Infineon vermeldt bij de productspecificaties van een deel van haar kaartchips dat deze ‘Mifare compatible’ zijn. Volgens NXP vormt een dergelijke uiting een inbreuk op haar merkrechten en een vorm van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

IEF 19378

Depot te kwader trouw niet aangenomen

Hof Amsterdam 12 nov 2019, IEF 19378; ECLI:NL:GHAMS:2019:4060 (X tegen Y c.s. ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/depot-te-kwader-trouw-niet-aangenomen

Hof Amsterdam 12 november 2019, IEF 19378; ECLI:NL:GHAMS:2019:4060 (X tegen Y c.s.) Auteursrecht. Merkenrecht. Het geschil tussen X en Y c.s. ziet met name op de vraag wie van hen het recht toekomt om onder de naam [woordmerk 1] en [woordmerk 3] of daarvan afgeleide tekens sieraden, tassen en accessoires op de markt te brengen. X vordert verklaringen voor recht dat een aantal van de merken van Y c.s. nietig is dan wel wegens non-usus dient te worden doorgehaald. Daarnaast vordert X verboden voor Y c.s. om verdere inbreuk te maken op de IE-rechten van X. Y c.s. stelt daarentegen dat niet X, maar Y c.s. rechthebbende is op de IE-rechten. X grieft dat Y c.s. bepaalde merkregistraties te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar het hof gaat hier - net als de rechtbank - niet in mee. Ook de grief van X dat Y c.s. met de handhaving van de merken misbruik van recht maakt, faalt. De grief van X dat Y inbreuk maakt op de auteursrechten op haar foto’s slaagt wel. Wat betreft het logo (woordmerk 3) is het hof van oordeel dat X geen auteursrecht toekomt, want er valt geen persoonlijke creatieve keuze te ontwaren. De grieven die opkomen tegen het oordeel van de rechtbank dat X onrechtmatig zou handelen door het op de markt brengen van een sieradenlijn onder het door Y bedoelde teken en logo, slagen. De normaal oplettende consument zal als totaalindruk van dit teken niet overhouden dat wordt verwezen naar de naam [woordmerk 3], zodat geen sprake kan zijn van verwarring met de merken van Y c.s. X mag derhalve het bedoelde logo gebruiken voor zijn sieradenlijn.

IEF 19373

NVJ: Auteurswet functioneert slecht

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft afgelopen week een brief gestuurd aan de Raad voor de Rechtspraak, de Orde van Advocaten en de betrokken ministers van Justitie waarin zij hun zorgen uiten over de wijze waarop de rechterlijke macht de Auteurswet toepast. In de loop der tijd is de auteursrechtbescherming beperkter geworden door de manier waarop auteursrechtschendingen door de rechtspraak worden beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat (foto)journalisten hun werk niet goed kunnen beschermen. Het probleem zit vooral in de vergoedingen die worden toegekend bij auteursrechtschendingen. Deze zijn vaak zo laag, dat (grote) bedrijven het risico - dat het stelen van een foto meebrengt - vaak nemen. Daarnaast is een rechtszaak beginnen vaak niet meer lonend omdat het om zulke kleine bedragen gaat. Grote techbedrijven als Youtube en Facebook spelen een grote rol in dit probleem, omdat zij vrijwel nooit financieel verantwoordelijk zijn bij dergelijke inbreuken. Lees hier de volledige brief.

IEF 19377

26 november 2020: Nationaal Mediarechtcongres

Save the date voor een nieuwe editie van het Nationaal Mediarechtcongres op donderdag 26 november. Onder meer over de reikwijdte en inhoud van de Digital Services Act en met ‘de Vrijheid van Meningsuiting in Europa; een vergelijkend warenonderzoek’.

Dagvoorzitters Remy Chavannes en Prof. Dr. Madeleine de Cock Buning zorgen voor een gevarieerd programma met actuele onderwerpen en vooraanstaande, boeiende sprekers. Binnenkort meer informatie op de website.

IEF 19375

Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans starten Brussels kantoor FENCER

After having been a Partner with the Belgian full service law firm Altius for almost two decades, Paul Maeyaert is proud to announce the launch of the new IP boutique law firm “FENCER” in Brussels, together with co-founder Jeroen Muyldermans. The name “FENCER” refers to the ‘fences’ that are built to protect clients’ creations and, if necessary, to assist them in enforcing their IP rights as a true fencer.

Paul and Jeroen are convinced that companies appreciate to work with teams that offer a combination of filing & prosecution services and a strong litigation practice, unique to the Belgian legal scene. FENCER focuses on the areas of law in which their lawyers have gained vast experience and expertise: IP, media & advertising and distribution.

IEF 19372

Nietigheid woordmerk door depot te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 22 jul 2020, IEF 19372; ECLI:NL:RBDHA:2020:7643 (Fyffes tegen Chiquita c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheid-woordmerk-door-depot-te-kwader-trouw

Rechtbank Den Haag 22 juli 2020, IEF 19372; ECLI:NL:RBDHA:2020:7643 (Fyffes tegen Chiquita c.s.) Merkenrecht. Beide partijen zijn actief op de fruitmarkt. Fyffes is houdster van een Benelux-woordmerk HOYA en een Uniebeeldmerk. Chiquita maakt sinds 2016 gebruik van het teken HOLA BANANA! Fyffes vordert Chiquita te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de merkenrechten van Fyffes, in het bijzonder het teken ‘HOLA’ op of voor bananen. Chiquita maakt gebruik van overeenstemmende tekens voor gelijke waren, waardoor er verwarring zou ontstaan bij het publiek. Chiquita vordert een vervallenverklaring voor het HOYA-woordmerk en het ruitvormige beeldmerk van Fyffes en een nietigverklaring voor het HOYA BANANA-woordmerk, omdat het HOYA-woordmerk en het ruitvormige beeldmerk gedurende vijf jaar niet normaal zou zijn gebruikt in de Benelux respectievelijk de Europese Unie en Fyffes het HOYA BANANA-woordmerk te kwader trouw zou hebben gedeponeerd. 

IEF 19371

Kosten fotograaf, tolken en koerier worden separaat als verschotten vergoed

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 aug 2020, IEF 19371; (The Sting tegen Krakatau), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kosten-fotograaf-tolken-en-koerier-worden-separaat-als-verschotten-vergoed

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, IEF 19371; C/05/36106 (The Sting tegen Krakatau) Beslissing op verzoek ex artikelen 31 en 32 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verzoek om een kennelijke fout in het arrest van 23 juni 2020 [IEF 19292] te herstellen of het arrest aan te vullen. Het gaat daarbij om het alsnog toewijzen van de door Krakatau c.s. gemaakte kosten voor de tolken, de fotograaf en de koerier ten belope van € 4.315,86, naast de toegewezen € 741,- aan griffierecht. De kosten komen voor volledige vergoeding als overige verschotten in aanmerking bovenop IE-indicatietarieven.

IEF 19374

Octrooicongres deel 2 op dinsdag 8 september

Over enkele weken vindt het alweer plaats: deel 2 van het Octrooicongres 2020!
We treffen elkaar in het open, lichte en ruim opgezette Rosarium* te Amsterdam.

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitters Gertjan Kuipers en Peter Blok is er ruimte voor interactie en actuele onderwerpen, met een (internationaal) panel en boeiende sprekers!

Wanneer?
Tijd: 8 september, van 14.00 – 17.15 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Rosarium Amsterdam*

Inschrijven is nog mogelijk, via info@delex.nl of de website. We kijken er naar uit u weer persoonlijk te verwelkomen! Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

* Programma en locatie onder voorbehoud. Bij al onze bijeenkomsten houden we de overheidsvoorschriften en maatregelen nauwgezet in de gaten. Kan een congres niet doorgaan op locatie, dan zoeken we een alternatief.

IEF 19370

Geen opzegging cai-aansluiting in recreatieoord

Rechtbank Rotterdam 7 aug 2020, IEF 19370; ECLI:NL:RBROT:2020:7053 (Gemeente tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-opzegging-cai-aansluiting-in-recreatieoord

Ktr. Rechtbank Rotterdam, 7 augustus 2020, IEF 19370, IT 3208,  ECLI:NL:RBROT:2020:7053 (Gemeente en gedaagde) Gemeente is eigenaar en exploitant van een recreatieoord. Gedaagde huurt een perceel op het recreatieoord. Gedaagde heeft ten onrechte de kosten voor de cai-kabelaansluiting en Videma, collectieve beheersorganisatie van vertoningsrechten op tv-beelden, ingehouden op de betaling van de verschuldigde jaarfacturen. Er is geen sprake van opzegging van de cai-installatie. De gemeente heeft een collectief abonnement afgesloten met UPC (later KPN) voor alle percelen op het recreatieoord. Om die reden kon gedaagde niet voor zijn perceel de aansluiting opzeggen, want hij was geen contractant met UPC. De vordering dat gedaagde de kosten voor cai-installatie en Videma moet betalen aan de gemeente is toewijsbaar.