IEF 20075

Kwartaalbericht CvTA

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft een nieuw kwartaalbericht gepubliceerd.
Lees verder.

IEF 20072

Geluid van openen drankblikje is geen klankmerk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 7 jul 2021, IEF 20072; ECLI:EU:T:2021:420 (Ardagh Metal Beverage tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geluid-van-openen-drankblikje-is-geen-klankmerk

Gerecht EU 7 juli 2021, IEF 20072, IEFbe 3246; ECLI:EU:T:2021:420 (Ardagh Metal Beverage tegen EUIPO) Ardagh heeft een Uniemerkaanvraag bij het EUIPO ingediend. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het klankteken dat doet denken aan het geluid dat ontstaat bij het openen van een drankblikje, gevolgd door een stilte van ongeveer één seconde en gebruis van ongeveer negen seconden. Het Gerecht begint met de opmerking dat een dergelijk klankmerk een onderscheidend vermogen dient te hebben, zodat de consument het aanmerkt als merk. Een element van functionele aard valt hier niet onder. Omdat het openen van een blikje onlosmakelijk verbonden is met een technische oplossing voor het hanteren van dranken kan dit geluid niet worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze blikjes. Het Gerecht houdt de weigering van de aanvraag door het EUIPO in stand. 

IEF 20071

Overheidstoezicht. Het heeft zijn voor- en nadelen

Rechtenorganisaties in Nederland staan via de Wet Toezicht op Collectieve beheersorganisaties onder toezicht van het CvTA (het College van Toezicht Auteursrechten), de door de overheid benoemde toezichthouder. Dat heeft zijn oordelen: het toezicht kan voor zowel musici en andere auteurs en artiesten, als voor gebruikers van muziek en ander beschermd werk, een garantie zijn op kostenefficiënt werken, redelijke tarieven en goede navolging van de wet. Maar het kan ook een last zijn.
Lees hier verder.

Deze bijdrage verschijnt deze week in Muziekwereld, het blad van de Vakgroep Muziek Kunstenbond/Ntb vakbond voor musici.

IEF 20073

Najaarsagenda 2021

Blijf ook dit najaar op de hoogte met de actualiteitenlunches, webinars en congressen van deLex. Met actuele, interactieve programma’s en volop gelegenheid tot netwerken! Waar mogelijk organiseren we bijeenkomsten op locatie, waar nodig gaan we online.

Programma

IEF 20070

Normaal?

Het lijkt zover: we mogen open. De simpele samenvatting: bijna alles kan, op anderhalve meter.
De deuren van de cultuursector, van winkels en horeca mogen weer open onder reguliere openingstijden, op volle capaciteit, en de mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Ook de beperking van anderhalve meter vervalt met een corona-toegangsbewijs. Het lijkt inmiddels bijna onwerkelijk, maar een terugkeer naar ‘normaal’ lijkt werkelijk een feit. Voor wie zich ‘normaal’ herinneren kan. Het lijkt een eeuwigheid geleden.
Lees hier verder.

Deze column verschijnt deze week in Muziekwereld, het blad van de Vakgroep Muziek Kunstenbond/Ntb vakbond voor musici.

IEF 19992

Vacature: gevorderd advocaat-stagiair(e) Soft IP bij Hogan Lovells

Ter versterking van de unit Intellectual Property, Media & Technology (IPMT) zoekt Hogan Lovells naar een ambitieuze gevorderd advocaat-stagiair(e).

De IPMT praktijk van Hogan Lovells is toonaangevend in Nederland en maakt onderdeel uit van de vooraanstaande internationale IPMT praktijk. Het team adviseert en procedeert op het gebied van het intellectueel eigendoms-, media- en reclamerecht. De soft IP praktijk richt zich in het bijzonder op het merkenrecht, auteursrecht en reclamerecht. Zowel in Nederland als internationaal werken we persoonlijk en intensief met elkaar samen in een informele sfeer.
Lees verder.

IEF 20069

Geen belang want geen uitlatingen op internet

17 jun 2021, IEF 20069; ECLI:NL:RBROT:2021:5655 (Eiser tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-belang-want-geen-uitlatingen-op-internet

Rechtbank Rotterdam 17 juni 2021, IEF 20069, IT 3585; ECLI:NL:RBROT:2021:5655 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is de rechtsopvolger van een budgetbeheer bedrijf. Gedaagde was klant bij het bedrijf en heeft een aantal keer Google reviews geschreven die onwaarheden bevatten. Eiser vordert dat het gedaagde verboden wordt om nog langer zulke uitlatingen te doen. Op het moment dat deze zaak voor de rechter komt, staan er geen uitlatingen van gedaagde op internet. Mede om deze reden wordt geoordeeld dat eiser geen belang bij de vordering heeft. Ook staat gedaagde inmiddels weer onder professionele begeleiding, waardoor het aannemelijk wordt geacht dat gedaagde zich niet langer negatief zal uitlaten op internet over eiser. 

IEF 20068

Woordmerk 'Miley Cyrus' heeft een duidelijke en specifieke semantische inhoud

Gerecht EU (voorheen GvEA) 16 jun 2021, IEF 20068; ECLI:EU:T:2021:372 (Smiley Miley tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woordmerk-miley-cyrus-heeft-een-duidelijke-en-specifieke-semantische-inhoud

Gerecht EU 16 juni 2021, IEF 20068; ECLI:EU:T:2021:372 (Smiley Miley tegen EUIPO) Smiley Miley heeft in 2014 het woordmerk 'Miley Cyrus' geregistreerd. Het EUIPO heeft in eerste aanleg bepaald, dat er sprake is van verwarring ten aanzien van de merknaam Cyrus, een verkoper van onder andere muziekinstallaties. Smiley Miley komt daar in deze zaak tegen in beroep en voert aan dat de vergelijking minimaal is. Het Gerecht vernietigt de uitspraak van het EUIPO. Ze stelt dat de naam Miley Cyrus voor het relevante publiek een duidelijke en specifieke semantische inhoud heeft, omdat zij bij het grote publiek bekend staat als een internationale zangeres. Deze specifieke inhoud geldt niet voor de merknaam Cyrus, waardoor er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. 

IEF 20066

Tweede conclusie P-G in de zaak WIKO tegen Philips

Hoge Raad 2 jul 2021, IEF 20066; (WIKO tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tweede-conclusie-p-g-in-de-zaak-wiko-tegen-philips

HR Conclusie P-G 2 juli 2021, IEF 20066; 20/01160 (WIKO tegen Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde SEP octrooien. Philips is houder van een het octrooi EP525, dat de efficiëntie van de transmissie van datapakketten beoogt te verbeteren. Een SEP moet onder FRAND-voorwaarden in licentie worden gegeven. WIKO heeft een Frand-verweer gevoerd, omdat Philips EP 525 heeft aangemeld als standaard-essentieel voor de UMTS-standaard en zij de daaraan verbonden contractuele en mededingingsrechtelijke verplichtingen niet is nagekomen. WIKO heeft zich volgens het hof niet als een willing licensee getoond en daarnaast is niet voldaan aan de stel- en bewijsplicht die op WIKO rustte. De P-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Zie ook [IEF 20065]. 

IEF 20065

Conclusie P-G in de zaak WIKO tegen Philips

Hoge Raad 2 jul 2021, IEF 20065; (WIKO tegen Philips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-de-zaak-wiko-tegen-philips

HR Conclusie P-G 2 juli 2021, IEF 20065, IT 3579; 19/04503 (WIKO tegen Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde octrooien. Philips is houder van een SEP octrooi, dat voorkomt dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen worden verzonden. Een SEP moet onder FRAND-voorwaarden in licentie worden gegeven. WIKO heeft de vernietiging van het octrooi gevorderd, wegens gebrek aan inventiviteit. Ook voldoet volgens WIKO het licentie-aanbod van Philips niet aan de FRAND-voorwaarden. De P-G concludeert, dat WIKO niet heeft kunnen aantonen dat en waarom Philips misbruik maakt van haar machtspositie en dat de door Philips verleende licentie onder FRAND-voorwaarden discriminatoir is. Volgens het hof - en de P-G Van Peursem onderschrijft dit - zijn vergelijkbare gevallen niet zonder meer gelijk en kunnen er met verschillende afnemers verschillende FRAND-voorwaarden worden afgesproken. WIKO heeft daarnaast niet voldaan aan haar stel- en bewijsplicht. De P-G concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. 

IEF 20064

Onvoldoende bewijs voor normaal gebruik woordmerk

BBIE 28 jun 2021, IEF 20064; (De Brauw tegen Forbitex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onvoldoende-bewijs-voor-normaal-gebruik-woordmerk

BOIP 29 juni 2021, IEF 20064, IEFbe 3244; CANC/3000225/DW (De Brauw tegen Forbitex)  De Brauw vordert in deze zaak de doorhaling van het woordmerk AMALIA. Ze voert daartoe aan dat er geen sprake is van normaal gebruik van dit woordmerk. Het woordmerk wordt volgens eiser niet vermeld op facturen van Forbitex en is ook niet op de website te vinden. Forbitex heeft daarop twee relevante facturen overlegd, waar het woordmerk AMALIA wel wordt gebruikt. Volgens het bureau is dit echter onvoldoende om aan te nemen dat de commerciële exploitatie in het zakenleven reëel is. Zodoende is er volgens het Bureau geen sprake van normaal gebruik. De vordering tot vervallenverklaring wordt toegewezen. 

IEF 20063

Verzoek om schadedeskundige afgewezen

Belgische gerechten 25 mei 2021, IEF 20063; http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-om-schadedeskundige-afgewezen

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 25 mei 2021, IEF 20063, IEFbe 3243; A/20/00670 (Del Ponti tegen Tulplast) Deze zaak maakt deel uit van een breder geschil tussen Del Ponti (een onderneming naar Belgisch recht) en Tulplast (een onderneming naar Pools recht) dat in 2014 begon voor de stakingsrechter te Brussel werd aangespannen. Del Ponti beschuldigde Tulplast ervan een van zijn producten te hebben gereproduceerd en gekopieerd in strijd met haar bij het OHIM geregistreerde model. Zowel de eerste rechter als de beroepsrechter bevestigden de inbreuk van Tulplast en bevallen ze derhalve de staking ervan.
In een daaropvolgende schadevergoedingsprocedure die eind 2019 werd ingeleid vorderde Del Ponti vergoeding van de schade die zij beweerde te hebben geleden. Del Ponti verzocht, in hoofdorde, de veroordeling van Tulplast tot betaling van een schadevergoeding, provisioneel begroot op 1.000.000 (later in de procedure verminderd tot 250.000) EUR en, ondergeschikt, deskundige aan te stellen ten einde haar schade concreet te begroten.

IEF 20062

Vacature: advocaat-stagiair(e) IE & media bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) IE & media.
Het IE-team van Kennedy Van der Laan adviseert over het volledige spectrum van intellectuele eigendomsrechten en procedeert in geval van inbreuk of andere IE-geschillen. Zij ondersteunen (inter)nationale ondernemingen bij het exploiteren en beschermen van merken, technologieën, innovaties en content. Als starter werk je mee in de volle breedte van de praktijk. Naast de sectie IE & Media heeft het kantoor gespecialiseerde secties op het gebied van privacy, dataprotectie & gereguleerde markten en IT, waarmee nauw wordt samengewerkt.

IEF 20061

HR: Digital Revolution tegen Media Concept

Hoge Raad 2 jul 2021, IEF 20061; ECLI:NL:HR:2021:1040 (Digital Revolution tegen Media Concept), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-digital-revolution-tegen-media-concept

HR 2 juli 2021, IEF 20061, IT 3576, RB 3532; ECLI:NL:HR:2021:1040 (Digital Revolution tegen Media Concept) Deze zaak tussen twee concurrenten (bekend als 123-inkt en prindo.nl) betreft oneerlijke handelspraktijken en misleidende (vergelijkende) reclame. Rechtbank en hof concludeerden dat hier geen sprake van is. Media Concept adverteert op Google Shopping met een lage prijs die slechts voor de aanschaf van één exemplaar geldt. Deze beperking kan niet worden vermeld op Google Shopping, maar blijkt indien vanuit Google Shopping wordt doorgeklikt naar de zogenaamde bestemmingspagina op de website van Media Concept waar het product kan worden gekocht. Wie de webwinkel van Media Concept (prindo.nl) rechtstreeks benadert, betaalt een andere (hogere) prijs dan de op Google Shopping vermelde prijs. In cassatie is aan de orde of het hof kon oordelen dat geen sprake is van misleiding, ECLI:NL:GHARL:2020:1556. De HR verwerpt het beroep. Zie ook de conclusie van A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2021:334.

IEF 20060

Holla benoemt Kim de Bonth en Robbert Sjoerdsma tot equity partners

Holla heeft Kim de Bonth en Robbert Sjoerdsma tot nieuwe partner voor de sectie IE, IT & Privacy benoemd.
Kim de Bonth (42) is in 2002 bij Holla gestart en is per 1 juli als partner toegetreden. Kim heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot dé specialist op het gebied van het privacyrecht. Verder behoort het IT-recht tot haar expertise.
Robbert Sjoerdsma (37) is in 2016 overgestapt van De Brauw Blackstone Westbroek naar Holla Advocaten. Robbert is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en het (geneesmiddelen)reclamerecht. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren, contracteren en procederen over IE- en reclamerechtelijke rechtelijke kwesties.

IEF 20059

Elise Menkhorst benoemd tot associate partner bij Clairfort

Per 1 juli 2021 is Elise Menkhorst benoemd tot associate partner bij Clairfort Advocaten Mediators Projectjuristen. Elise is een ervaren advocaat binnen de sectie IE, IT & Privacy. De benoeming past goed bij de actieve rol die Elise heeft gespeeld bij de oprichting en uitbouw van Clairfort. Binnen haar nieuwe rol zal Elise zich onder meer toeleggen op de verder groei van haar sectie en het kantoor.

IEF 20058

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelen (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 2, 24 juni 2021, jaargang 22.

Aanvullend beschermingscertificaat
11. Een nieuw ABC kan niet worden verleend op basis van een octrooi voor een geheel nieuwe indicatie voor een geneesmiddel waarvoor eerder een ABC verleend is. Hof van Justitie van de Europese Unie (Grote Kamer) 9 juli 2020, C-673/18, ECLI:EU:C:2020:31 met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Drogist
12. Raad van State oordeelt dat een ‘drogist op afstand’ bij de terhandstelling van UAD-geneesmiddelen in supermarkten met drogist in strijd is met art. 62 Gnw. Fysieke aanwezigheid drogist vereist. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 november  2020, 201909383/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2631 met annotatie van mw. mr. K. van Lessen Kloeke.

IEF 20056

Geen auteursrechtinbreuk op sofa

Rechtbank Den Haag 30 jun 2021, IEF 20056; (Eiser tegen Luc4Me), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-op-sofa

Rechtbank Den Haag 30 juni 2021, IEF 20056; HA ZA 20 - 516 (Eiseres tegen Luc4Me)  Eiseres is van mening dat bepaalde betonnen mozaïekbanken van Luc4Me inbreuk maken op haar auteursrechten en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Eiseres is kunstenaar en ontwerpt betonnen sofa's die bekleed kunnen worden met mozaïek. Eiseres brengt de sofa onder de naam Social Sofa op de markt, gedaagde een sofa van beton genaamd Sophey. De rechter oordeelt dat aan ideeën en materiaalkeuze geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Punten die wel auteursrechtelijke bescherming genieten, komen niet overeen. Van een auteursrechtinbreuk is dus geen sprake. Waar het de slaafse nabootsing betreft, oordeelt de rechter dat de Social Sofa geen eigen gezicht op de markt had op het moment dat de Sophey op de markt kwam. Dit is verder ook niet door eiseres aangetoond. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

IEF 20057

Vacature: jurist bij BNO

BNO is de grootste community van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland en een professioneel team dat ontwerpers en hun vak op allerlei manieren ondersteunt en promoot. BNO is op zoek naar een deskundige en enthousiaste collega: jurist (32 uur).
Wat ga je doen?
Je staat ontwerpers en ontwerpbureaus bij op juridisch gebied en beantwoordt hun vragen over auteurs-en contractenrecht en andere juridische aangelegenheden; je geeft gastlessen over de juridische aspecten van een ontwerppraktijk; je staat het team en het bestuur van de BNO bij met juridisch advies en het implementeren van wet- en regelgeving in de eigen organisatie (AVG e.a.); je onderhoudt contacten met auteursrechtorganisaties, overheidsinstanties en andere partijen die van belang zijn voor de beroepsgroep; je geeft dus niet alleen eerstelijns juridisch advies op maat, maar je bent ook betrokken bij collectieve en voorwaardenscheppende aangelegenheden. 
Lees verder.