IEF 18984

Inbreuk op handelsnaam Motech

Rechtbank Gelderland 29 jan 2020, IEF 18984; (El Mousati tegen autobedrijf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-motech

Rechtbank Gelderland 29 januari 2020, IEF; C/05/356833/ HA ZA 19-24 (El Mousati tegen autobedrijf) Eiser EL Mousati heeft sinds 2010 een autobedrijf. Eiser gebruikt de handelsnaam ‘Motech’ en legt dit ook vast als woordmerk. Deze onderscheidingsmiddelen gebruikt eiser ten behoeve van zijn autobedrijf in Arkel. Gedaagde gebruikt ook de handelsnaam ‘Motech’ ten behoeve van zijn autobedrijf in Zevenaar. Gedaagdes handelsnaamgebruik dateert voor de merkregistratie. Hij maakt inbreuk op eisers merk en handelsnaam.

IEF 18983

KDRF in uitzending niet beticht van misleiding of bedrog

Rechtbank Midden-Nederland 29 jan 2020, IEF 18983; ECLI:NL:RBMNE:2020:304 (Kluivert c.s. tegen AVROTROS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kdrf-in-uitzending-niet-beticht-van-misleiding-of-bedrog

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2020, IEF 18983; ECLI:NL:RBMNE:2020:304 (KLuivert cs tegen AVROTROS) Op 26 november 2019 heeft AVROTROS in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de activiteiten van de Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF) op Curaçao en Kluivert als medeoprichtster en naamgeefster van deze stichting. In het item wordt de balans opgemaakt over wat sinds de door KDRF aangekondigde oprichting van een Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao nou eigenlijk tot stand is gekomen en wat er met de donatiegelden is gebeurd. Kluivert c.s. vordert in kort geding meerdere rectificaties en verwijdering van deze uitzending en voert aan dat in de uitzending bewust een onjuist feitelijk beeld zou worden geschetst en dat sprake is van ernstige, tendentieuze beschuldigingen door AVROTROS. Hierbij wordt door Kluivert c.s. gewezen op 16 punten (A t/m P) die volgens haar onrechtmatig zijn. Geconcudeerd wordt dat de uitzending steun vindt in de feiten. Het is het goede recht van AVROTROS om aan deze kwestie aandacht te besteden. Binnen de belangenafweging wordt meegewogen dat de enkele omstandigheid dat het programma Opgelicht?! heet en op de website staat dat het programma gaat over spraakmakende oplichtingspraktijken, terwijl AVROTROS Kluivert c.s. niet beticht van dergelijke zaken, de uitzending nog niet onrechtmatig maakt. Ook komt in de uitzending niet terug dat sprake is van misleiding, manipulatie en bedrog zoals door Kluivert c.s. gesteld. Als er al een beeld is ontstaan dat de uitzending gaat over misleiding, manipulatie en bedrog, geldt dat Kluivert c.s. dit beeld zelf heeft doen laten ontstaan door hetgeen zij in de diverse media naar voren heeft gebracht.

IEF 18981

TMG hoeft publicatie niet te rectificeren

Rechtbank Amsterdam 20 dec 2019, IEF 18981; ECLI:NL:RBAMS:2019:9541 (Eiseres tegen TMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tmg-hoeft-publicatie-niet-te-rectificeren

Vrz. Rechtbank Amsterdam 20 december 2019, IEF 18981; ECLI:NL:RBAMS:2019:9541 (Eiseres tegen TMG) Eiseres is televisiepresentator voor het programma RTL Boulevard. TMG is uitgever van onder andere De Telegraaf. Op 11 november 2019 wordt in de krant en de website van De Telegraaf een artikel gepubliceerd met de kop: “X bedroog Y al eerder met [eiseres]”. Diezelfde dag nog heeft de raadsman van eiseres TMG gesommeerd het artikel te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. Aan deze sommatie is geen gevolg gegeven. In de dagvaarding wordt gesteld dat het artikel een onaanvaardbare inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Naast een rectificatie wordt tevens een schadevergoeding van 7500,- euro gevorderd.

IEF 18990

Marloes Smilde paralegal bij Turnstone

Met alle Brexit-ontwikkelingen is er gelukkig ook goed nieuws te melden. Per 1 februari 2020 voegt Marloes Smilde zich bij Turnstone. Marloes studeerde rechtgeleerdheid in Groningen, met als hoofdrichting civiel recht. Voordat zij de overstap naar Turnstone maakte, werkte zij bij twee van de grotere Nederlandse merkenbureaus. Daarnaast bouwde zij internationale IE-ervaring op in Italië en Australië. Marloes spreekt vloeiend Italiaans, Engels en Nederlands.

IEF 18987

Outfittery moet inbreuk op Beneluxmerk 'leeuw met vleugels' staken

Rechtbank Amsterdam 29 jan 2020, IEF 18987; ECLI:NL:RBAMS:2020:551 (Commander en Just Brands tegen Outfittery), http://www.ie-forum.nl/artikelen/outfittery-moet-inbreuk-op-beneluxmerk-leeuw-met-vleugels-staken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 januari 2020, IEF 18987; ECLI:NL:RBAMS:2020:551 (Commander en Just Brands tegen Outfittery) Eiser Just Brands is ontwerper van herenkleding en brengt die onder het merk Vanguard op de markt. Ter promotie van het merk worden tv-commercials uitgezonden en wordt reclame gemaakt op www.vanguard-clothing.com. Eiser Commander is de Benelux-merkhouder van het beeldmerk (een leeuw met vleugels) gedeponeerd in 2006. Just Brands exploiteert het beeldmerk (in combinatie met het woordmerk Vanguard) sinds 2007 op basis van een van Commander verkregen licentie. Gedaagde Outfittery is een Duitse onderneming waar klanten een doos met voorgesorteerde herenkleding van verschillende merken bestellen. Ook Outfittery laat tv-reclames uitzenden en heeft meerdere websites. Commander en Just Brands stellen dat Outfittery met haar Teken inbreuk maakt op de Beneluxmerken van Commander en Just Brands. Oufittery wordt geboden binnen vier maanden iedere inbreuk op het Beneluxbeeldmerk te staken en gestaakt te houden. Er is onder meer sprake is van visuele overeenstemming tussen het merk (zoals gedeponneerd) en Tteken (zoals gebruikt); Merk en teken kunnen niet rechtstreeks door de consument met elkaar worden vergeleken waardoor rekening moet worden gehouden met het onvolmaakte herinneringsbeeld dat bij het publiek achterblijft ; Waren en diensten waarvoor merk en teken worden gebruikt zijn soortgelijk aan elkaar.

IEF 18982

HvJ EU: merkdepot zonder voornemen te gaan gebruiken in de bewuste klasse kan te kwader trouw zijn

HvJ EU 29 jan 2020, IEF 18982; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen Skykick), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-merkdepot-zonder-voornemen-te-gaan-gebruiken-in-de-bewuste-klasse-kan-te-kwader-trouw-zijn

HvJ EU 29 januari 2020, IEF 18982, IT 3025, IEFbe 3031; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen SkyKick) Het Britse bedrijf Sky is merkhouder van Uniemerken met betrekking tot televisie-uitzendingen, telecom en meer. Deze merken zijn ook ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk als nationale woordmerken. Sky heeft een vordering wegens inbreuk op de merken ingesteld tegen SkyKick, een Amerikaanse onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van cloud-services. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten deze betrekking hebben. Tevens zouden de merken te kwader trouw zijn aangevraagd, om een zeer ruime merkbescherming te verkrijgen.

IEF 18979

Mobiel kunstwerk Soesterberg mag verplaatst worden

Rechtbank Midden-Nederland 24 dec 2019, IEF 18979; ECLI:NL:RBMNE:2019:6198 (Kunstenaar tegen Provincie Utrecht en Utrechts Landschap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mobiel-kunstwerk-soesterberg-mag-verplaatst-worden

Vrz. Rechtbank Midden-Nederland 24 december 2019, IEF 18979; ECLI:NL:RBMNE:2019:6198 (Kunstenaar tegen Provincie Utrecht en Utrechts Landschap) Op de (voormalige) vliegbasis Soesterberg staat sinds 2013 een kunstwerk in één van de loodsen. Het betreft een sculptuur dat kan rondrijden. Bovendien bevat het een vergaderruimte. Sinds 2017 is Utrechts Landschap eigenaar van de loods en wil deze per 1 januari 2020 verhuren. Provincie Utrecht is eigenaar van de mobiele sculptuur en wil deze onderbrengen in een andere loods op de vliegbasis. De kunstenaar verzet zich hiertegen en meent dat is overeengekomen dat het kunstwerk permanent tentoongesteld zou worden. Hij vordert een voorlopige voorziening strekkende tot het behoud van de bestaande situatie op grond van inbreuk op de hem toekomende persoonlijkheidsrechten. Provincie Utrecht stelt dat er slechts voor vijf jaar een inspanningsverplichting gold. De eerste vraag is of de loods onderdeel uitmaakt van het kunstwerk. Dit wordt bevestigend beantwoord. De kunstenaar heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er nog steeds een inspanningsverplichting tot instandhouding van het kunstwerk rust op de Provincie Utrecht. Zijn vorderingen worden afgewezen. 

IEF 18980

Inbreukverbod Adidas op Work Out-kledinglijn van H&M afgewezen

Hof Den Haag 28 jan 2020, IEF 18980; ECLI:NL:GHDHA:2020:72 (H&M tegen Adidas), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-adidas-op-work-out-kledinglijn-van-h-m-afgewezen

Hof Den Haag 28 januari 2020, IEF 18980; ECLI:NL:GHDHA:2020:71 (H&M tegen Adidas) Zie ook [IEF 17252]. Volgens Adidas, geïntimeerde in deze uitspraak, heeft H&M met haar Work Out-lijn inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Adidas. Het gaat in bijzonder om de twee strepen die op de kleding van de Work Out-lijn zijn afgebeeld en de ruimte tussen die strepen. In een eerdere zaak heeft de rechtbank het inbreukverbod van Adidas toegewezen, waarop H&M in hoger beroep is getreden. Er wordt, in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank, geoordeeld dat H&M door het gebruik van de Work Out-kleding geen inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van Adidas, omdat de tussenruimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding niet visueel gelijk is aan de breedte van de Adidas-strepen. Hierdoor wordt er geconcludeerd dat de totaalindruk van beide merken niet voldoende overeenkomen dat verwarringsgevaar ontstaat en is het inbreukverbod alsnog afgewezen.

IEF 18978

Geen inbreuk op handelsnaamrecht

Rechtbank Oost-Brabant 27 jan 2020, IEF 18978; ECLI:NL:RBOBR:2020:538 (inbreuk handelsnaamrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-handelsnaamrecht

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 27 januari 2020, IEF 18978; ECLI:NL:RBOBR:2020:538 (inbreuk handelsnaamrecht) Eiser is een consultancy onderneming op het gebied van technology en het ter beschikking stellen van personeel, en tevens eiser in het geding. Eiser stelt dat gedaagde, een onderneming die later is opgericht, inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht. Er wordt geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen. Daarbij is onder meer van belang dat beide namen in visueel opzicht in sterke mate van elkaar verschillen, met name de spelling en het aantal woorden spelen hierbij een rol.

IEF 18977

Geen spoedeisend belang tegen uitspraken burgemeester Tilburg

Hof Amsterdam 10 dec 2019, IEF 18977; ECLI:NL:GHAMS:2019:4418 (Gemeente Tilburg tegen KAV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-tegen-uitspraken-burgemeester-tilburg

Hof Amsterdam 10 december 2019, IEF 18977; ECLI:NL:GHAMS:2019:4418 (Gemeente Tilburg tegen KAV) Sinds 2017 werkt de gemeente Tilburg met een vergunningensyteem voor bepaalde bedrijfsmatige activiteiten, waaronder autoverhuur. Nadat autoverhuurder KAV geen vergunning heeft aangevraagd, is de gemeente overgegaan tot het opleggen van een dwangsom. Daartegen is KAV in bezwaar gegaan. De burgemeester heeft bij beslissing op bezwaar het besluit gehandhaafd. Eind 2018 heeft de burgemeester in een interview met het Financieel Dagblad het volgende gezegd: “Van de 31 bedrijven namen er 23 niet eens de moeite om een vergunning aan te vragen. Dan kunt u zich voorstellen dat de politie zegt: bingo, ze hadden dus iets te verbergen.”. KEV heeft bij kort geding schorsing van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel gevorderd. Daarnaast vorderden zij ook een veroordeling van de gemeente om zich te onthouden van uitlatingen die de suggestie wekken dat personen die geen vergunning hebben aangevraagd crimineel bezig zijn. 

IEF 18976

Geen merkinbreuk Skylink op EU-merken SKY

5 jul 2019, IEF 18976; http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-skylink-op-eu-merken-sky

Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 5 juli 2019, IEF 18776, IEFbe 3028 2019TALCH02/01112 (Skylink tegen SKY) In deze zaak moest de Luxemburgse arrondissementsrechter zich uitspreken over het gebruik van „skylink“ door M7 (de groep die ook in Nederland Canaal Digitaal commercialiseert) in Tsjechië en Slowakije voor televisiedistributie per satelliet. British Sky Broadcasting, nu kortweg SKY, heeft een zaak aangespannen voor de Luxemburgse rechter (M7 heeft haar zetel in Luxemburg) om dit gebruik te doen stoppen en beroept zich hiervoor op haar „SKY“ merken. Deze vordering wordt afgewezen omdat SKY een merkinbreuk in Tsjechië en Slowakije, waar SKY niet actief is, niet aannemelijk maakt.

IEF 18975

Uitlatingen in brief over school zijn onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 20 dec 2019, IEF 18975; ECLI:NL:RBMNE:2019:6201 (School tegen ouder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-brief-over-school-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 20 december 2019, IEF 18975; ECLI:NL:RBMNE:2019:6201 (School tegen ouder) Eiser is een vrije school voor basisonderwijs, gedaagde is vader van drie kinderen, zijn jongste twee kinderen zitten op de school. Gedaagde heeft een brief gestuurd aan verschillende instanties, waarin hij zijn zorgen uit over de cultuur op de school. In geschil is of de uitlatingen van de ouder over de school in de brieven die hij naar verschillende instanties heeft gestuurd rechtmatig zijn. Er wordt geoordeeld dat het goed voorstelbaar is dat de ouder uit oprechte bezorgdheid voor zijn kinderen handelt, maar dat hij de grenzen van wat rechtmatig is voorbij gaat. Het staat de ouder vrij twijfels te hebben bij de resultaten van een onderzoek naar de gang van zaken op de school, maar hij moet zich onthouden van het uiten van zeer ernstige en ongegronde beschuldigingen. Mede gelet op de ruime kring van instanties naar wie de brief is gestuurd wordt geoordeeld dat de uitlatingen van de ouder onrechtmatig zijn.

IEF 18974

Publicatie rapport Jehovah's gemeente is rechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 23 jan 2020, IEF 18974; ECLI:NL:RBMNE:2020:227 (Jehovah’s gemeente tegen Universiteit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-rapport-jehovah-s-gemeente-is-rechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 23 januari 2020, IEF 18974; ECLI:NL:RBMNE:2020:227 (Jehovah’s gemeente tegen Universiteit) In geschil is of de publicaties van het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de Jehovah’s gemeente onrechtmatig is of niet. In het rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de manier waarop binnen de geloofsgemeenschap met meldingen van seksueel misbruik wordt omgegaan. Volgens de Jehova’s Getuigen is het rapport wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk. Hier wordt niet in mee gegaan. Juridisch gezien ligt de drempel voor een publicatieverbod hoog. Het belang dat met het rapport gediend wordt, weegt zwaarder dan de bezwaren van de Jehovah’s Getuigen, ook omdat die bezwaren voor een belangrijk deel onjuist zijn. Er wordt geoordeeld dat, na afweging van alle in de uitspraak genoemde feiten en omstandigheden, onvoldoende is komen vast te staan dat de Universiteit c.s. door publicatie van het rapport jegens de Jehovah’s gemeente c.s. onrechtmatig handelt. De eis van de Jehovah’s gemeente c.s. is daarom afgewezen.

IEF 18973

Perspublicaties over huurders deels onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 jan 2020, IEF 18973; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-huurders-deels-onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 januari 2020, IEF 18973, IT 3024; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep) In deze zaak is in geschil of de betreffende perspublicaties onrechtmatig zijn en of rectificatie nodig is. Het wordt onrechtmatig geacht dat gedaagden in de publicatie op de website Sikkom.nl over de parkeerplekken stellen dat huurder regelmatig intimiderende en chanterende mailtjes krijgt en eiser 2 diezelfde huurder meermalen mailt dat hij van de huurder af wil omdat de andere bewoners van het pand klaar zijn met zijn gedrag. Hetzelfde geldt ten aanzien van de publicatie op de Facebookpagina van Sikkom over de parkeerplekken. Voor het overige acht de rechtbank geen (onderdelen) van de in deze zaak behandelde publicaties onrechtmatig.

IEF 18972

HR: klachten leiden niet tot vernietiging wodka-arrest

Hoge Raad 24 jan 2020, IEF 18972; ECLI:NL:HR:2020:112 (Spirits tegen FKP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-klachten-leiden-niet-tot-vernietiging-wodka-arrest

HR 24 januari 2020, IEF 18972; ECLI:NL:HR:2020:112 (Spirits tegen FKP) Cassatie. Vervolg op [IEF 13355]. Geschil tussen Russische staatsonderneming en private partij over wie rechthebbende is op Benelux-merken voor wodka. De klachten over het arrest van het hof zijn beoordeeld. Deze klachten kunnen niet leiden tot vernietiging van het arrest, zie ook de conclusie van de A-G [IEF 18727]. Spirits wordt zowel in het principale als in het incidentele beroep in het ongelijk gesteld. De zaak wordt afgedaan door de veroordeling in de proceskosten in de bestreden uitspraak te vernietigen en een bedrag toe te wijzen, het dubbele van het standaardtarief voor complexe zaken, € 80.000,--.

IEF 18971

Oppositie tegen inschrijving depot Castart ongegrond

BenGH 23 jan 2020, IEF 18971; (Les Castarts tegen GDS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-inschrijving-depot-castart-ongegrond

Benelux Gerechtshof 23 januari 2020, IEF 18971, IEFbe 3026; C 2019/3 (Les Castarts tegen GDS) GDS stelde oppositie in tegen de inschrijving van woord/beeldmerk Castart. Zij voerde aan dat het teken overeenstemt met haar oudere merk KARSTADT en betrekking heeft op waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwaring bestaat (artikel 2.3, sub b, BVIE). Het Bureau wees de oppositie (nr. 2013822) toe en besliste dat het Benelux depot met nummer 1362238 niet werd ingeschreven. Deze oppositie is ten onrechte toegewezen. Les Castart is nu het gelijk gesteld. De algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument achterlaten, is ondanks de beperkte overeenkomsten te verschillend. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.

IEF 18936

Digital Single Market I 5-6 March 2020

Save the dates and apply today! I 5-6 March 2020 I European University Institute, Florence I Application Deadline: 3 february 2020

This Executive Training Course focuses on the Digital Single Market and its new challenges for European copyright, innovation and creativity. It will analyse the New Directive Copyright in the Digital Single Market and the challenges brought by innovation in creation by Artificial Intelligence (AI).

Overview:

The informed audience will be actively involved in hands-on training sessions, which will span the new instruments in the Directive and their impact and includes a “lab analysis” on these instruments.

IEF 18969

Zaans Medisch Centrum moet persbericht rectificeren

Rechtbank Noord-Holland 21 jan 2020, IEF 18969; ECLI:NL:RBNHO:2020:367 (ZMC tegen eiser), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zaans-medisch-centrum-moet-persbericht-rectificeren

Vrz. Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2020, IEF 18969; LS&R 1776; ECLI:NL:RBNHO:2020:367 (ZMC tegen eiser) In september 2019 heeft het Zaans Medisch Centrum (ZMC) een persbericht geplaatst omtrent maatregelen tegen NDM-bacteriën in het ziekenhuis. Dit bericht was gebaseerd op een advies van een door het ziekenhuis ingesteld team van experts. De leverancier van het afvalverwerkingssysteem was het er op diverse punten inhoudelijk niet mee eens. Zij stelden dat het persbericht onterecht schade brengt aan hun reputatie en haar producten. Geoordeeld wordt dat het ziekenhuis onterecht de rol van het rioolstelsel in de problematiek niet benoemd. Ten aanzien van de mededelingen in het bericht omtrent het gebruik van gerecycled water en het gebruik van vermalers wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van onrechtmatige uitlatingen. ZMC wordt veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie. 

IEF 18968

Website taxibedrijf schendt auteursrechten op foto

Rechtbank Rotterdam 10 jan 2020, IEF 18968; ECLI:NL:RBROT:2020:123 (ANP tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/website-taxibedrijf-schendt-auteursrechten-op-foto

Rechtbank Rotterdam 10 januari 2020, IEF 18968; ECLI:NL:RBROT:2020:123 (ANP tegen X) ANP werkt samen met het Belgische Permission Machine. Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen van misbruik van auteursrechtelijk beschermde foto’s. Gedaagde exploiteert een taxibedrijf. In 2017 hebben zij het beheer van hun website uitbesteed aan een design en hostingbedrijf. Op de website werd een foto van ANP en zonder naamsvermelding getoond. Hier hadden zij geen toestemming voor gekregen van ANP. Per e-mail informeert Permission Machine meermaals dat er sprake is van een inbreuk en dat er deze inbreuk te herstellen is door alsnog een licentie af te nemen. Gedaagde gaat niet op dit aanbod in. Gedaagde stelt dat niet van meet af aan duidelijk was dat Permission Machine gerechtvaardigd was om namens ANP te handelen en dat de kwestie daarom onnodig lang heeft gespeeld. Geoordeeld wordt dat dit verweer geen stand houdt. Voorafgaand aan de zitting was de situatie wel al reeds duidelijk, maar dit heeft niet tot betaling geleid. Ook het feit dat de bouw van de website was uitbesteed doet niet af aan de verantwoordelijkheid van gedaagde. Er is sprake van een onrechtmatige openbaarmaking van een auteursrechtelijk beschermd werk.

IEF 18967

Verkoop losse onderdelen kunstwerk door galerie onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 7 jan 2020, IEF 18967; ECLI:NL:GHSHE:2020:5 (Kunstenares tegen Priveekollektie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-losse-onderdelen-kunstwerk-door-galerie-onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 7 januari 2020, IEF 18967; ECLI:NL:GHSHE:2020:5 (Kunstenares tegen Priveekollektie) Appellante is kunstenares. Een van haar werken is de ‘Light Blub Chandelier’, bestaande uit lichtgevende geblazen hangende blubs en een armatuur. De Chandelier wordt op basis van een agentuurovereenkomst eind 2018 door galerie Priveekollektie tentoongesteld op een internationale designbeurs. Er ontstaat ruzie en de Chandelier wordt teruggestuurd. Later blijkt dat een aantal blubs ontbreekt. Deze blubs zijn zonder overleg verkocht als een kleinere Chandelier. Priveekollektie betoogt dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake is van schending van de persoonlijkheidsrechten van de kunstenares, maar maakt daarbij geen onderscheid tussen sub c (wijziging werk) en d (aantasting) van art. 25 lid 1 Aw. De losse onderdelen zouden eenvoudig na te bestellen zijn en tevens zou er geen auteursrecht rusten op de Chandelier. Er wordt geoordeeld dat zonder nadrukkelijke toestemming Priveekollektie geen kleinere Chandelier had mogen maken. Dat zij dit wel hebben gedaan maakt inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de kunstenares in de zin van art. 25 lid 1 sub c. Daarbij wordt ook opgemerkt dat, anders dan Priveekollektie betoogd, er wel degelijk auteursrechten rusten op het kunstwerk, overeenkomstig artikel 10 Aw. De originele (minimale) verkoopprijs van 125.000 dollar in overweging nemende, wordt er een totale schadevergoeding van 5000 euro toegewezen voor de 5 ontbrekende blubsper. Het eerdere vonnis wordt op enkele punten vernietigd en op andere punten bekrachtigd.