IEF 18007

Conclusie AG: Mededeling aan autoriteit van carve out is verzoek tot beperking van handelsvergunning

HvJ EU 4 okt 2018, IEF 18007; ECLI:EU:C:2018:822 (CtBG tegen Warner-Lambert), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-mededeling-aan-autoriteit-van-carve-out-is-verzoek-tot-beperking-van-handelsvergunning

Conclusie AG HvJ EU 4 oktober 2018, IEF 18007; IEFbe 2756; LS&R 1645; ECLI:EU:C:2018:822; C‑423/17 (CtBG tegen Warner-Lambert) Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Generieke geneesmiddelen – Samenvatting van de productkenmerken van een geneesmiddel – Carve-out voor nog geoctrooieerde indicaties van het referentiegeneesmiddel – Omvang van de handelsvergunning voor het generieke geneesmiddel – Publicatie van de samenvatting van de productkenmerken van het geneesmiddel.

1)      Artikel 10 en artikel 11 van [Geneesmiddelenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat een mededeling waarmee de aanvrager of de houder van een handelsvergunning voor een generiek geneesmiddel in de zin van artikel 10 de autoriteit laat weten dat hij overeenkomstig artikel 11, tweede alinea, de delen van de samenvatting van de productkenmerken van het referentiegeneesmiddel die verwijzen naar indicaties of doseringsvormen die onder het octrooirecht van een derde vallen, niet vermeldt in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van het generieke geneesmiddel, dient te worden aangemerkt als een verzoek tot beperking van de handelsvergunning voor dit generieke geneesmiddel tot de overige indicaties of doseringsvormen.

IEF 18006

Conclusie AG: Afstand tussen magazijnen en winkel doet niet ter zake voor auteursrechtelijke distributie

HvJ EU 3 okt 2018, IEF 18006; C-572/17 (Rock Town-Gamla Stan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-afstand-tussen-magazijnen-en-winkel-doet-niet-ter-zake-voor-auteursrechtelijke-distribu

Conclusie AG HvJ EU 3 oktober 2018, IEF 18006; IEFbe 2755; C-572/17 (Rock Town-Gamla Stan) Auteursrecht. Artikel 4, lid 1 [InfoSoc-richtlijn] dient aldus te worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de auteur om elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van zijn werken of van kopieën daarvan toe te staan of te verbieden, als bedoeld in die bepaling, van toepassing is op goederen die in magazijnen van een handelaar zijn opgeslagen en beschermde motieven bevatten die identiek zijn aan die welke zijn aangebracht op goederen die laatstgenoemde te koop aanbiedt in een winkel waarvan hij eigenaar is. In dat verband doet de afstand tussen de magazijnen en de winkel niet ter zake.

IEF 18005

Geen schending privacy door Georgische ex-president bij politiek debat Rustavi 2

Rechtbanken 31 aug 2018, IEF 18005; ECLI:NL:RBZWB:2018:5109 (Interview Rustavi 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schending-privacy-door-georgische-ex-president-bij-politiek-debat-rustavi-2

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 augustus 2018, IEF 18005; RB 3213; IT 2643 (Interview Rustavi 2) Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Eiser is een Amerikaans staatsburger van Georgische komaf, wonende in Londen en veelal verblijvende in Georgië. Hij is een van de oprichters en lid van de raad van advies van Hunnewell Partners Georgia LLP, een groot investeringsfonds in Georgië. Gedaagde is in 2004 - 2013 president geweest van Georgië. Sinds 14 februari 2018 verblijft hij officieel in Nederland maar is nog steeds politiek actief in Georgië. In april 2018 heeft gedaagde drie interviews gegeven op Rustavi 2, TV-zender in Georgië, waarin hij eiser meerdere malen noemt. Eiser beveelt gedaagde zich te onthouden van toekomstige uitlatingen over eiser waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat hij een oplichter zou zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een groot gewicht moet worden toegekend om in het kader van politiek debat beweerdelijke misstanden aan de orde te stellen die de kern van de democratische rechtsstaat raken. Er is niet aannemelijk geworden dat de door gedaagde uitingen excessief zijn. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. 

IEF 18003

CvTA-aanwijzing Sena om aan openbaarmakingsverplichtingen te voldoen

CvTA 1 okt 2018, IEF 18003; (Aanwijzing Sena), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvta-aanwijzing-sena-om-aan-openbaarmakingsverplichtingen-te-voldoen

CvTA 1 oktober 2018, IEF 18003; (Aanwijzingsbesluit Sena) Naburige rechten. Op 1 oktober 2018 besloot het CvTA tot aanwijzing van Sena om aan haar openbaarmakingsverplichtingen ten aanzien van alle gehanteerde standaardlicentie-overeenkomsten en de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, te voldoen. Aan de basis van deze aanwijzing ligt een eerder advies van het CvTA en een in opdracht van het CvTA vervaardigde opinie van dhr. prof. mr. P. B. Hugenholtz. U kunt het besluit tot aanwijzing, inclusief de opinie van de heer Hugenholtz, hier inzien.

IEF 18002

Inbreuk woord- en beeldmerk Daniel Wellington door verhandelen namaakhorloges

Rechtbanken 29 aug 2018, IEF 18002; ECLI:NL:RBDHA:2018:11730 (Daniel Wellington tegen International Time Group en Time Trading), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-woord-en-beeldmerk-daniel-wellington-door-verhandelen-namaakhorloges

Rechtbank Den Haag 29 augustus 2018, IEF 18002; ECLI:NL:RBDHA:2018:11730 (Daniel Wellington tegen International Time Group en Time Trading) Merkenrecht. Daniel Wellington brengt wereldwijd horloges op de markt en heeft het Uniewoordmerk Daniel Wellington ingeschreven en het weergegeven Uniebeeldmerk. International Time Group is een groothandel in uurwerken en sieraden. ITG levert onder meer aan Time Trading. TT verkoopt online horloges aan consumenten via de webshop thewatchshopper.nl. DW ontving van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane een kennisgeving schorsing vrijgave/vasthouding goederen. Deze betrof een partij van 375 horloges voorzien van de DW-merken, waarvan het vermoeden bestond dat deze inbreuk maakten op een intellectueel eigendomsrecht. Hierna volgden meerdere van zulke kennisgevingen. ITG was de geadresseerde van de partijen horloges. ITG en TT hebben onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges. De rechtbank oordeelt dat ITG en TT inbreuk plegen op de rechten van DW als houder van de DW-merken.

IEF 18001

Charles Gielen onder HvJ EU Doceram/Ceramtec

Charles Gielen

Noot Charles Gielen onder HvJ EU 8 MAART 2018, IEF 18001, IEFbe 2751, eerder als: NJ 2018/352 (DOCERAM/Ceramtec) 1. Deze zaak [IEF 17542; IEFbe 2492] gaat over de betekenis van de techniekuitsluiting in het modellenrecht. Het arrest geeft voor het eerst uitleg aan art. 8(1) Gemeenschaps Modellenverordening (6/2002; hierna GModVo.) en dus indirect tevens aan art. 7(1) Gemeenschaps Modellenrichtlijn (98/71)) waarin staat dat een modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Een dergelijk model kan worden nietigverklaard (art. 25(1)(b) GModVo.) en bij de beschermingsomvang van een model tellen dergelijke kenmerken niet mee. Dit belangrijke arrest geeft antwoord op de vragen of voor de beoordeling of er sprake is van uitsluitend door de technische functie bepaalde uiterlijke kenmerken van een model, doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn die dezelfde technische functie hebben, en verder, of bij de vaststelling van de technische functie uitgegaan moet worden van een objectieve waarnemer, of van iets of iemand anders. Lees verder

IEF 18000

Verslag debat ‘Werken voor een kratje bier’ - Over auteursrechten met politici en makers

Platform Makers, Verslag debat ‘Werken voor een kratje bier’ - Over auteursrechten met politici en makers, 27 september 2018. In vervolg op het u eerder toegezonden boekje “Werken voor een kratje bier” en onze schriftelijke reactie op de brief van Minister Dekker, organiseerde Platform Makers donderdag 27 september in Nieuwspoort onder dezelfde titel een debat waarin makers hun ervaringen in de contractpraktijk deelden met beleidsmakers. De bijeenkomst organiseerden wij voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober met de bedoeling u de ervaringen mee te kunnen geven.

IEF 17999

Hof bekrachtigt in turbo spoed appel dat Undercover in Nederland uitgezonden mag worden

Hof Amsterdam 27 sep 2018, IEF 17999; (X tegen Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-in-turbo-spoed-appel-dat-undercover-in-nederland-uitgezonden-mag-worden

Hof Amsterdam 27 september 2018, IEF 17999 (X tegen Noordkaap) Kop-staartvonnis. Dit arrest wordt in de navolgende verkorte vorm uitgesproken. Een uitgewerkte versie volgt zo spoedig mogelijk. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt X in de kosten van het geding in hoger beroep (€726 aan verschotten en €3.222 voor salaris).

IEF 17998

Conclusie AG: Vernietiging DUNGS-arrest: 'Ongevraagd' en 'ten overvloede' merkenrechtelijke beoordeling is iets anders dan ongewenst

Hoge Raad 7 sep 2018, IEF 17998; ECLI:NL:PHR:2018:1024 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-vernietiging-dungs-arrest-ongevraagd-en-ten-overvloede-merkenrechtelijke-beoordeling-is

Conclusie AG HR 7 september 2018, IEF 17998; ECLI:NL:PHR:2018:1024 (ITT tegen Karl Dungs) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. De houder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is in een buitengerechtelijke procedure veroordeeld tot overdracht van zijn domeinnaam aan de houder van het Uniewoordmerk DUNGS. Om aan deze veroordeling te ontkomen, stelt de domeinnaamhouder een vordering uit onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking in tegen de merkhouder. In cassatie gaat het onder meer over de vraag of het hof die vordering mede op een merkenrechtelijke grondslag had moeten beoordelen. De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest [IEF 17017] en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag.

IEF 17996

7 november - Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht

MMA 7november2018

Inschrijven Op woensdag 7 november 2018 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, de tweede intensieve jurisprudentielunch van dit jaar rondom het merken-, modellen- en auteursrecht. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEF 17985

Belgische rechter niet bevoegd want Emirates richt zich niet actief op dat territorium

Belgische gerechten 10 sep 2018, IEF 17985; http://www.ie-forum.nl/artikelen/belgische-rechter-niet-bevoegd-want-emirates-richt-zich-niet-actief-op-dat-territorium

Rechtbank van Koophandel Brussel 10 september 2018, IEF 17985; IT 2638; IEFbe 2736 (Sky Fresh tegen Emirates) Handelsnaamrecht. Sky Fresh is een ontwikkelaar van web- en smartphone apps. Emirates lanceerde een nieuwe luchtvrachtdienst 'Emirates SkyFresh'. Emirates heeft besloten om de naam te vervangen door 'Emirates Fresh'. Sky Fresh vordert een definitieve staking van het gebruik van het teken Sky Fresh. Emirates richt zich niet actief op het territorium (EU/Belgie) waar Sky Fresh bescherming geniet. Nergens blijkt uit dat het Belgische filiaal van Emirates het betwiste teken zou hebben gebruikt. De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht.

IEF 17997

LAWFORT visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend met oudere LAWFOX

Rechtbank Rotterdam 28 sep 2018, IEF 17997; (Lawfox tegen Lawfort), http://www.ie-forum.nl/artikelen/lawfort-visueel-en-auditief-in-hoge-mate-overeenstemmend-met-oudere-lawfox
LAWFOX LawFort

Vzr. Rechtbank Rotterdam 28 september 2018, IEF 17997 (Lawfox tegen Lawfort) Merkenrecht. LAWFOX is een advocatenkantoor sinds 2013 en is houdster van Benelux-woordmerk. LawFort is opgericht in 2017 voor verlenen van juridische bijstand. LawFort verweert dat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid op grond van 2.28 lid 1 sub d BVIE het woordmerk nietig zal worden verklaard, omdat het woordmerk uitsluitend bestaat uit teken of benamingen die in het normale taal gebruikelijk zijn. Dit is echter niet nader onderbouwd. Bij de vergelijking stemmen vijf letters overeen "LAWFO", daarmee stemmen de tekens visueel in hoge mate met elkaar overeen, een sterke auditieve overeenstemming. Beide tekens beginnen met LAW, verwijzend naar de juridische dienstverlening, het tweede gedeelte heeft een andere betekenis die niet overeenstemt. LAWFOX heeft voldoende inspanning verricht om haar landelijke naamsbekendheid te vergroten, zoals reviews van klanten, juridische cursussen en publiceert ze regelmatig artikelen op weblog en in diverse vakliteratuur. De voorzieningenrechter gebiedt LawFort inbreuk middel LawFort (juristen/B.V.) te staken) op last van een dwangsom.

IEF 17989

Beheer uw juridische risico’s met behulp van ‘legal tech’

WK 28sept-5okt framework

Download Whitepaper, Framework 7 Steps to Legal Risk Management for General Counsel, Wolters Kluwer. Als bedrijfsjurist wordt er vaak aan u gevraagd om de juridische riscio’s te beoordelen. Echter, dit blijkt een moeizame klus te zijn, vooral wanneer alle informatie op meerdere plekken binnen het bedrijf wordt opgeslagen zoals in gedeelde mappen, op harde schijven en in e-mails. Processen worden vaak handmatig uitgevoerd, en er wordt veel tijd besteedt aan het krijgen van een actueel overzicht van de status van alle lopende hoofdzaken. Veel bedrijven hebben met inefficiënte processen te maken, maar ‘legal tech’ kan u helpen!  

Graag delen we 3 tips met u, waarmee we uitleggen hoe u door middel van ‘legal tech’ efficiënter kunt werken en uw juridische informatie op een gestructureerde manier kunt organiseren om uw riscio’s te identificeren, beheren en op kan rapporteren.  

IEF 17994

Partij voor Weert verboden Weerter wapen als logo te gebruiken

Rechtbanken 5 sep 2018, IEF 17994; ECLI:NL:RBLIM:2018:8307 (Gemeente Weert tegen Partij voor Weert), http://www.ie-forum.nl/artikelen/partij-voor-weert-verboden-weerter-wapen-als-logo-te-gebruiken

Rechtbank Limburg 5 september 2018, IEF 17994; ECLI:NL:RBLIM:2018:8307 (Gemeente Weert tegen Partij voor Weert) Merkenrecht. Partij voor Weert gebruikte het Weerter wapen als logo. Het logo is aan de gemeente toegekend bij KB. Gemeente Weert stelde dat gebruik niet toegestaan is. Partij voor Weert gaf veranderingen aan het logo. De gemeente heeft alsnog per brief gesommeerd dat de partij het logo zal staken. Partij voor Weert gaf aan dat, sinds zij aanpassingen heeft gemaakt, het logo er niet meer op lijkt. De rechtbank oordeelt dat de logo's veel gelijkenissen tonen en dat er bovendien kans is op verwarringsgevaar doordat beide partijen actief zijn op politiek en bestuurlijk vlak. 

IEF 17992

Een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie van modellentreinen zorgt niet voor auteursrecht Venus

Rechtbanken 19 sep 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/een-zo-getrouw-mogelijke-verkleinde-kopie-van-modellentreinen-zorgt-niet-voor-auteursrecht-venus

Rechtbank Den Haag 19 september 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus) Auteursrecht. Modelrecht. De broers zijn actief op de markt van schaalmodelbouw, onder andere van modeltreinen. Venus houdster van de volgende Gemeenschapsmodellen. De VOF is gesplitst. Nu vaststaat dat de VOF-G-modellen geen onderdeel uitmaakten van het te verdelen vermogen van de VOF, was Venus c.s. niet gehouden om die modellen over te dragen ter uitvoering van de vaststellingsovereenkomst. De modellen (2012/2013) zijn niet nieuw en hebben geen eigen karakter, door het bedrijf Philotrain zijn er eerder Ovaalramer-modeltreinen in 1993 uitgegeven. Artitec c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat de mallen van het zwanenhalsdraaistel gedurende de samenwerking in de VOF gezamenlijk ontwikkeld zijn voor het C12/C6400 personenrijtuig, zodat, zo de mallen al een werk zijn in de zin van de Auteurswet, dit niet (uitsluitend) aan Venus c.s. toekomt. De met de mallen verkregen samengestelde eindproducten, de modeltreinen, zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn omdat deze een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie vormen van originele treinstellen.

IEF 17991

Merkaanvraag NorthSeaGrid toch toegewezen, geen verwarring met NationalGrid

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 sep 2018, IEF 17991; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkaanvraag-northseagrid-toch-toegewezen-geen-verwarring-met-nationalgrid

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 17991; IEFbe 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid) Merkenrecht. TenneT is nationale beheerder van elektriciteitstransmissienetten van Nederland. Ngrid is onder meer eigenaar van het elektriciteitstransmissiesysteem in het Verenigd Koninkrijk. TenneT heeft een registratie gedaan bij EUIPO van NorthSeaGrid. Ngrid is houdster van onder andere woord- en beeldmerken nationalgrid, bluegrid en greengrid. Ngrid heeft oppositie ingediend tegen de registratie van TenneT. De Kamer van beroep heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarring en heeft het beroep toegewezen. TenneT is hiertegen in beroep gegaan. Het Gerecht oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. De conflicterende tekens zijn qua visuele, fonetische en conceptuele aspecten zwak vergelijkbaar voor het Engelstalige publiek. Voor wat betreft het niet-Engelstalige grote publiek, moet worden opgemerkt dat de betrokken waren en diensten identiek zijn en dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen met de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element "grid". De verschillen tussen het aangevraagde merk enerzijds en het oudere beeldmerk en het oudere woordmerk anderzijds maken het echter mogelijk om uit te sluiten dat verwarringsgevaar is bij dat publiek. Het merk wordt geregistreerd.

IEF 17993

Conclusie AG: verwerping cassatie tegen publicatie De Gekooide Recherche

Hoge Raad 7 sep 2018, IEF 17993; ECLI:NL:PHR:2018:941 (eiser tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatie-tegen-publicatie-de-gekooide-recherche

Conclusie AG HR 7 september 2018, IEF 17993; ECLI:NL:PHR:2018:941 (eiser tegen Staat der Nederlanden) Onrechtmatige publicatie. Een oud-rechercheur, heeft een boek geschreven over zijn ervaringen bij de politie. Hierin wordt een aantal onderzoeken beschreven waarbij de rechercheur betrokken was en waarin eiser figureert. Eiser stelt dat sprake is van een onrechtmatige publicatie en doet daartoe een beroep op schending van ambtsgeheim en schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, schending artikel 16 Wbp, verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken. Het hof [IEF 16906, 15800] heeft overwogen dat niet kan worden aangenomen dat oud-rechercheur gebruik heeft gemaakt van geheime informatie, dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het recht op privacy en dat het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken geen toepassing vindt omdat deze verwerking noodzakelijk is voor uitsluitend journalistieke doeleinden (art. 3 lid 2 Wbp). In cassatie wordt geklaagd dat niet op een juiste en begrijpelijke wijze toepassing is gegeven aan de regels over schending van ambtsgeheim en de journalistieke exceptie van art. 3 lid 2 Wbp. De conclusie AG strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

IEF 17990

Niet aannemelijk dat auteursrecht Groot Surinaams Kookboek bij voormalig distributeur ligt

Hof Amsterdam 11 sep 2018, IEF 17990; ECLI:NL:GHAMS:2018:3327 (Groot Surinaams Kookboek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-aannemelijk-dat-auteursrecht-groot-surinaams-kookboek-bij-voormalig-distributeur-ligt

Hof Amsterdam 11 september 2018, IEF 17990 ; ECLI:NL:GHAMS:2018:3327 (Groot Surinaams Kookboek) Auteursrecht. Stichting Kankantrie verzet zich tegen het op de markt brengen van een vernieuwde versie van het “Groot Surinaams Kookboek” door de voormalig distributeur van dit kookboek. Zij vordert op haar beurt schadevergoeding omdat de Stichting het boek in strijd met de exclusieve distributieovereenkomst zelf op de markt heeft gebracht. Zij stelt bovendien zelf auteursrechthebbende te zijn. Anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg, oordeelt het hof dat niet aannemelijk is geworden dat de Stichting het auteursrecht heeft verkregen op het kookboek. De Stichting stelt dat haar dit bij akte is overgedragen door de makers, maar zij is niet bereid geweest die akte in het geding te brengen, ondanks het feit dat die akte zich naar haar eigen zeggen in haar dossier bevond. Haar vorderingen worden daarom afgewezen.

IEF 17988

Puma doet bij Gerecht EU alsnog succesvol beroep op onderscheidend vermogen door gebruik van haar merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 26 sep 2018, IEF 17988; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools), http://www.ie-forum.nl/artikelen/puma-doet-bij-gerecht-eu-alsnog-succesvol-beroep-op-onderscheidend-vermogen-door-gebruik-van-haar-me
Puma puma

Gerecht EU 26 september 2018, IEF 17988; IEFbe 2738; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools) Merkenrecht. Doosan registreert het beeldmerk PUMA voor klasse 7: "Lathes; CNC (computer numerical control) lathes; machining centres; turning centre; electric discharge machine". Puma doet voor de oppositie-afdeling en bij board of appeal een niet-succesvol beroep op haar eerdere beeldmerken, omdat er geen gelijkenis is tussen de goederen. Het Gerecht EU oordeelt dat de Board of Appeal niet de bekendheid van het eerdere PUMA-merk door het gebruik ervan.

IEF 17987

Henk Westbroek: Gratis fairtrade-koffie, Wow!

Henk Westbroek - foto: Sander Heezen

Henk Westbroek, Gratis fairtrade-koffie, Wow!, Sena Performers Magazine 2018-3, p. 27 Er bestaan mensen met de opvatting dat vroeger alles beter was. Als ik een broodje slagersachterham eet dat met 30 procent biologisch regenwater is verzwaard, ervaar ik dat deze mensen niet altijd ongelijk hebben. Er zijn ook mensen die vinden dat vroeger alles slechter was. In de wetenschap dat zelfdenkende mensen ooit als heks verbrand werden of als slaaf verkocht, is er voor die gedachtegang ook wat te zeggen. Genuanceerd als ik ben, omarm ik de gedachte dat er in de loop de jaren ook een groot aantal dingen onveranderd bleef. Zo lang ik besta leven er immers al mensen die het dom vinden hun kinderen een prikje te laten geven tegen besmettelijke ziekten waaraan je dood kunt gaan. Zolang ik leef is er woningnood onder mensen die weinig verdienen of de mazzel niet hadden om als prins Bernhard geboren te zijn. En ik kan me ook niet herinne- ren dat er een tijd was waarin omroe- pen populaire artiesten niet tot gratis optreden dwongen.