IEF 19265

Geen verwarringsgevaar bij handelsnamen Budget Phone en Budget Mobiel

Rechtbank Amsterdam 5 jun 2020, IEF 19265; C/13/681170 (Budget Phone tegen Budget Mobiel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-bij-handelsnamen-budget-phone-en-budget-mobiel

Rechtbank Amsterdam 5 juni 2020, IEF 19265; C/13/681170 (Budget Phone tegen Budget Mobiel) Kort geding. Budget Phone vordert staking van het gebruik van de aanduiding Budget Mobiel. Uit artikel 5 Hnw volgt dat het voeren van een jongere handelsnaam kan worden verboden, indien deze in geringe mate afwijkt van Budget Phone Company, Budget Phone, dan wel budgetphone, voor zover verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. De handelsnaam Budget Mobiel wijkt in geringe mate af van Budget Phone, want het meest kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen (“budget”) zijn hetzelfde en de overige bestanddelen (“phone” en “mobiel”) stemmen grotendeels begripsmatig overeen. Deze geringe afwijking tussen twee handelsnamen rechtvaardigt alleen dan een verbod op het voeren van de jongere handelsnaam, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. Hierover wordt geoordeeld dat de handelsnaam Budget Phone (alsook budgetphone of Budget Phone Company) relatief weinig onderscheidend vermogen heeft en dat het voeren van die handelsnaam geen ruime bekendheid heeft, die een ruime beschermingsomvang rechtvaardigt. Daarnaast begeven partijen zich maar in beperkte mate op dezelfde markt en neemt Budget Mobiel afstand van Budget Phone met een visueel afwijkend logo. Derhalve is verwarringsgevaar en daadwerkelijke verwarring onvoldoende aannemelijk. De vordering wordt niet toegewezen.

IEF 19264

Inbreuk op modelrecht barbecuestandaard

Rechtbank Den Haag 10 jun 2020, IEF 19264; ECLI:NL:RBDHA:2020:5138 (Global tegen Outtrade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrecht-barbecuestandaard

Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, IEF 19264; ECLI:NL:RBDHA:2020:5138 (Global tegen Outtrade) Zowel Global en Outtrade zijn ondernemingen in de handel in consumentengoederen. Global heeft een standaard voor een kamado - keramische barbecue - ontwikkeld en laten uitwerken door freelance ontwerper Carana, die de intellectuele eigendomsrechten op de standaard aan Global heeft overgedragen. Global heeft de standaard voor het eerst in mei 2016 (via Xenos) aan het publiek ter beschikking gesteld en op 22 december 2016, binnen de in artikel 7 lid 2 GModVo4 bedoelde respijttermijn, heeft zij het uiterlijk van de standaard als Gemeenschapsmodel laten registreren. Outtrade brengt ook een barbecuestandaard op de markt. Global stelt onder meer dat Outtrade met deze standaard inbreuk maakt op haar (niet-geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten. Het beroep op modelrechtinbreuk slaagt, aan de bespreking van de (meer) subsidiaire grondslagen in conventie - auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing - wordt niet toegekomen. Zowel het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel als het ingeschreven Gemeenschapsmodel zijn rechtsgeldig.

IEF 19263

HR: beschuldigen oud-rechter niet onrechtmatig

Hoge Raad 12 jun 2020, IEF 19263; ECLI:NL:HR:2020:1046 (Medewerkster tegen oud-rechter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-beschuldigen-oud-rechter-niet-onrechtmatig

HR 12 juni 2020, IEF 19263, IT 3168; ECLI:NL:HR:2020:1046 (Medewerkster tegen oud-rechter) In cassatie op ECLI:NL:GHSHE:2018:4499, (gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen, conclusie [IEF 19051]. In deze zaak vordert een voormalig rechter schadevergoeding van een voormalig medewerkster. Zij zou hem in een anonieme brief aan een journalist en later in getuigenverklaringen hebben beschuldigd van onvoldoende onpartijdigheid als rechter. Het gerechtshof besliste dat de medewerkster onrechtmatig heeft gehandeld jegens de oud-rechter.
Het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 oktober 2018 wordt vernietigd maar uitsluitend voor zover daarin voor recht is verklaard dat de medewerkster jegens de oud-rechter en de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld door het (onder ede) herhalen van de in de anonieme brief geuite beschuldigingen. Het hof heeft weliswaar geoordeeld dat de herinneringen van de medewerkster zoals die uit haar stellingen en getuigenissen vallen af te leiden, de nodige vragen oproepen, maar (ook) dat is onvoldoende om te oordelen dat het in haar getuigenverklaringen herhalen van de in de anonieme brief geuite beschuldigingen onrechtmatig is.

IEF 19262

Na tekenen onthoudingsverklaring opnieuw verkoop illegale dvd's

Rechtbank Rotterdam 29 mei 2020, IEF 19262; ECLI:NL:RBROT:2020:5108 (Stichting Brein tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/na-tekenen-onthoudingsverklaring-opnieuw-verkoop-illegale-dvd-s

Ktr. Rechtbank Rotterdam 29 mei 2020, IEF 19262; ECLI:NL:RBROT:2020:5108 (Stichting Brein tegen gedaagde) Aanbieden van illegale dvd's. Gedaagde heeft via Marktplaats, gedurende geruime tijd op grote schaal, tegen betaling illegale dvd’s van verschillende tv-series aangeboden. Zij heeft dit gedaan onder verschillende aliassen. Stichting Brein heeft gedaagde op 19 juli 2018 aangeschreven naar aanleiding van de verkoop van dvd’s en op 5 augustus 2018 is door gedaagde een onthoudingsverklaring ondertekend. In deze zaak dient de vraag te worden beantwoord of gedaagde na het tekenen van de onthoudingsverklaring op 5 augustus 2018 opnieuw dvd’s op Marktplaats heeft aangeboden. Het verweer van gedaagde wordt verworpen. Er zijn geen aanwijzigingen dat iemand anders het heeft gedaan omdat zij het geld op haar rekening heeft gestort.

IEF 19261

Cassatieberoep Fresenius verworpen

Hoge Raad 12 jun 2020, IEF 19261; ECLI:NL:HR:2020:1036 (Fresenius tegen Eli Lilly), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatieberoep-fresenius-verworpen

HR 12 juni 2020, IEF 19261, LS&R 1826; ECLI:NL:HR:2020:1036 (Fresenius tegen Eli Lilly) Zie [IEF 19082], [IEF 17690] en [IEF 18534]. Zaak ziet op de (equivalente) beschermingsomvang van Europees octrooi EP (NL) 1 313 508, waarvan Lilly de houdster is. Het tweede medische indicatie octrooi speelt een rol bij een combinatietherapie gehanteerd bij de behandeling van bepaalde longkankers. Het is de vraag of het claimen van het dinatrium zout van de werkzame stof pemetrexed (in anion-vorm), een antifolaat (tegen vorming van kankercellen), ook bescherming geeft tegen een generieke producent die met pemetrexed dizuur met thromethamine komt in de betreffende combinatietherapie tegen longkanker met vitamine B12 en optioneel foliumzuur. Die combinatie vermindert de toxische bijwerkingen van het antifolaat, zonder afbreuk te doen aan de werking van de werkzame stof.
Het cassatieberoep van Fresenius wordt verworpen.

IEF 19260

Merkinbreuk afgewezen wegens ontbreken toestemming van merkhouder

Rechtbank Den Haag 9 jun 2020, IEF 19260; (Silk Cosmetics tegen Notino), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-afgewezen-wegens-ontbreken-toestemming-van-merkhouder

Rechtbank Den Haag 9 juni 2020, IEF 19260; C/09/570432 (Silk Cosmetics tegen Notino) Notino verkoopt via haar webshops onder andere parfums van de merken Montale en M Mancera. Zij wordt aangesproken wegens merkinbreuk door Silk Cosmetics, Benelux-distributeur van een aantal luxueuze parfumhuizen. Silk Cosmetics heeft met betrekking tot de Montale- en M Mancera-producten een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst en treedt zowel namens de merkhouder als voor zichzelf als licentiehouder op. Notino betwist dat Silk Cosmetics vorderingsgerechtigd is en dit verweer treft doel. Silk Cosmetics kan slechts vorderingen instellen met toestemming van de merkhouder of indien de merkhouder niet zelf - na daartoe te zijn aangespoord - een vordering wegens inbreuk instelt. Silk Cosmetics beschikt niet over deze toestemming, noch is er sprake van een uitblijvende reactie van de merkhouder als bedoeld in artikel 25 lid 3 Uniemerkenverordening. Derhalve wordt de vordering van Silk Cosmetics afgewezen.

IEF 19259

HvJ EU Brompton Bicycle

HvJ EU 11 jun 2020, IEF 19259; ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton Bicycle), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-brompton-bicycle

HvJ EU 11 juni 2020, IEF 19259, IEFbe 3082, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton Bicycle) Brompton Bicycle beschuldigt CHEDECH ervan inbreuk te maken op Bromptons auteursrecht betreffende haar vouwfietsen. Net als de vouwfietsen van CHEDECH, hebben die van Brompton drie standen (gevouwen, open en stand-by). Brompton meent dat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht door de identieke verschijningsvormen van de vouwfietsen. Richtlijn 2001/29/EG bepaalt dat voor gebruiksvoorwerpen auteursrechtelijke bescherming uitgesloten is indien het gaat om verschijningsvormen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het technische resultaat. CHEDECH stelt dat dit laatste in deze zaak ook het geval is. In de Belgische rechtspraak wordt om de noodzakelijkheid te bepalen het onlosmakelijke verbandcriterium toegepast. Het Hof past een ander criterium toe, namelijk het oorzakelijkheidscriterium. De Belgische rechter vroeg het Hof om verduidelijking. Is auteursrechtelijke bescherming van de vouwfiets uitgesloten als de verschijningsvorm noodzakelijk is voor het technische resultaat [IEF 18332]?
Zie ook de bijdrage van Dirk Visser over deze uitspraak [IEF 19258].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 19258

Dirk Visser: Brompton techniek > idee

Brompton arrest HvJ EU 11 juni 2020. Het Hof benadrukt “dat aan het criterium van oorspronkelijkheid niet kan worden voldaan door onderdelen van een voorwerp die uitsluitend door hun technische functie worden gekenmerkt, aangezien met name uit artikel 2 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht volgt dat de auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot ideeën. Het beschermen van ideeën door middel van het auteursrecht zou in feite neerkomen op het bieden van de mogelijkheid om ideeën te monopoliseren, ten koste van met name de technische vooruitgang en de industriële ontwikkeling” (punt 27).

techniek > idee

Lees ook de column van Dirk Visser op Mr-online.nl.

IEF 19257

Internet Archive aangeklaagd wegens piraterij

Internet Archive is een non-profitorganisatie die online e-boeken, films en muziek uitleent. Vanwege de coronacrisis versoepelde de organisatie de beperkingen op gescande boeken. Waar normaal gesproken slechts één lezer tegelijk het e-boek kon bekijken, kon dat na de versoepeling door een oneindig aantal personen tegelijk. Internet Archive verwijderde de wachtlijsten en creëerde de ‘National Emergency Library’, met het doel om studenten en leerlingen te laten leren in quarantaine. De Amerikaanse uitgevers Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons en Penguin Random House stelden daarom een gezamenlijke klacht in waarin zij Internet Archive beschuldigen van piraterij. Het beschikbaar stellen van 1,3 miljoen boeken is een opzettelijke auteursrechtinbreuk en derhalve niet anders dan andere piratenwebsites.

IEF 19255

Geen merkinbreuk op certificering SCHIP en SCHIP-aanpak

Rechtbank Noord-Holland 4 jun 2020, IEF 19255; ECLI:NL:RBNHO:2020:4102 (Maatschap tegen Schipmediator), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-op-certificering-schip-en-schip-aanpak

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 4 juni 2020, IEF 19255, ECLI:NL:RBNHO:2020:4102 (Maatschap tegen Schipmediator) Kort geding. Centraal staat de vraag of gedaagde inbreuk maakt op certificeringsmerk “SCHIP” en/of individueel merk “SCHIP-aanpak” van eisers door zichzelf te profileren als Schipmediator. Gedaagde heeft in 2017 een training in de zogenaamde Schip-aanpak gedaan, waarna zij van eisers het certificaat SCHIP-therapeut/mediator heeft ontvangen. Nadien hebben eisers een licentieregime geïntroduceerd en zijn zij in dat kader (aanvullende) voorwaarden gaan stellen aan het gebruik van haar certificeringsmerk “SCHIP” en het individuele merk “SCHIP-aanpak".

IEF 19254

SGOA Academy Online: het raakvlak van security en privacy

Op 18 juni a.s. verzorgt de SGOA in samenwerking met deLex Media weer een nieuwe SGOA Academy. De komende sessie wordt opgezet als webinar, met als thema: het raakvlak van security en privacy. Christian Prickaerts (FOX-IT, arbiter bij de SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) en Peter van Schelven (bestuurslid en arbiter bij SGOA en lid van de Privacy & Security Kamer) geven ieder een presentatie van 45 minuten.

IEF 19218

VvA organiseert webinar met best practices op 12 juni

Article 17 of the new Copyright Directive is designed to promote licensing agreements between rightholders and content platforms. To do this, the national laws must provide that online content sharing services providers (OCCSPs) perform a communication to the public and have to obtain authorization for the content uploaded to their services. Article 17(4) states the conditions under which OCSSPs are not liable in the event they do not reach an agreement with the rightholder. The European Commission is in the process of drafting guidelines for the application of Article 17 and in particular on the cooperation between rightholders and OCCSPs under Article 17(4).

The Dutch copyright society Vereniging voor Auteursrecht organizes a webinar meeting on June 12 (13:30-15:40) in which representatives of the various sectors involved will give their view on best practices (registration required). Marco Giorello, Head of Copyright Unit of the European Commission, will also join the webinair meeting.

Lees meer over de webinar op 12 juni.

IEF 19252

Vacature: advocaat-medewerker IE bij Nysingh

Nysingh is op zoek naar een advocaat-medewerker IE. Locatie: Utrecht/Arnhem.

Als advocaat-medewerker Intellectuele Eigendom houd je je bezig met het behandelen van inbreukzaken, die veelal een internationaal karakter hebben. Daarnaast adviseer je over uiteenlopende IE-vraagstukken en stel je IE-gerelateerde overeenkomsten op. Ook geef je regelmatig advies over reclamerecht en behandel je zaken bij de Reclame Code Commissie. Je volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet en je bent actief bezig met netwerken om zo je praktijk op- en uit te bouwen. Zowel binnen als buiten het IE-team werk je nauw samen met collega’s om de cliënt van een op maat gesneden advies te voorzien.

IEF 19250

Inbreuk op modelrecht afwasborstel

Rechtbank Den Haag 3 jun 2020, IEF 19250; ECLI:NL:RBDHA:2020:4863 (Casa Vigar tegen Edco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-modelrecht-afwasborstel

Rechtbank Den Haag 3 juni 2020, IEF 19250, ECLI:NL:RBDHA:2020:4863 (Casa Vigar tegen Edco)
Casa Vigar stelt dat Edco met de verhandeling van Edco-afwasborstels inbreuk heeft gemaakt op de modelrechten op haar afwasborstels (hierna: de modellen). In reconventie vordert Edco nietigheid van de modellen van Casa Vigar. Er wordt geoordeeld dat de modellen zowel aan het nieuwheidscriterium voldoen als een eigen karakter hebben. Derhalve rust er op de modellen wel een geldig modelrecht.

IEF 19251

Vacature: senior jurist CvTA

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties is op zoek naar een senior jurist.

CvTA
Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) is een onafhankelijke toezichthouder en houdt toezicht op het functioneren van collectieve beheersorganisaties (CBO’s en OBO’s) die belast zijn met de inning en/of verdeling van vergoedingen op grond van auteurs en/of naburige rechten en actief zijn voor vrijwel alle beroepsgroepen en disciplines in de culturele en literaire wereld. Het CvTA bestaat uit een College van drie leden en een kleine specialistische staf onder leiding van de secretaris/directeur van het CvTA.

IEF 19253

Vacature: advocaat contracten-, media- en auteursrecht bij NVJ

De NVJ zoekt een advocaat contracten-, media- en auteursrecht

De Nederlandse Vereniging van Journalisten is een beroepsvereniging en vakorganisatie voor journalisten. Vanuit ons kantoor in Amsterdam werken wij voor een breed scala aan cliënten, van freelance (foto)journalisten tot verslaggevers in loondienst bij omroeporganisaties en dag- en weekbladen. Daarbij staat het belang van persvrijheid, maar ook de belangenbehartiging van journalisten centraal.

IEF 19249

Jan Smolders: The Pirate Bay blijft geblokkeerd

Zojuist gecheckt: via onze provider is The Pirate Bay nog steeds te bezoeken. Providers zijn niet zo dol op regels die hen klanten kosten. De duurste abonnementen van 1gigabit glasvezel heb je niet nodig om YouTube te kijken. Dan is het vervelend als je ineens The Pirate Bay (TPB) moet blokkeren. Uiteraard voeren providers bij rechters geheel andere argumenten aan. Die enigszins cynische gedachte betekent overigens niet dat er geen principiële punten kunnen zijn. Afgelopen week (2 juni 2020) kwam weer een nieuwe episode uit in de sinds 2010 lopende zaak tussen Brein, XS4ALL en Ziggo [IEF 19248].

Ik schreef al vaker over deze kwestie. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? The Pirate Bay is een website met links naar illegale kopieën van films, muziek en software. Als je op zo’n link klikt, start je een download vanaf de computers van andere gebruikers. In 2010 startte auteursrechtwaakhond BREIN een rechtszaak tegen providers XS4ALL en Ziggo. XS4ALL en Ziggo moesten van de rechtbank The Pirate Bay blokkeren, van het hof in hoger beroep weer niet. Uiteindelijk kwam de zaak bij de Hoge Raad. Belangrijk was de vraag of The Pirate Bay zèlf inbreuk maakt op het auteursrecht. The Pirate Bay host immers geen films. The Pirate Bay bevat alleen meta-informatie (‘op welke computer kan ik stukjes van film x downloaden’). De Hoge Raad moest om die vraag te kunnen beantwoorden Europese regels interpreteren. De Hoge Raad kwam er niet uit wat nou precies wel en niet mocht volgens de Europese regels. De Hoge Raad vroeg dus het Europese hof om uitleg van de regels. Het Europese hof besliste dat Piratebay toch zelf inbreuk maakte op het auteursrecht, door alles zo netjes te categoriseren en doorzoekbaar te maken [IEF 16859]. De Hoge Raad stuurde de zaak weer terug naar hof Amsterdam [IT 2592], die deze week uitsprak deed.

Lees verder.

IEF 19231

Mijlpaalarrest: Staat tegen Den Ouden

Hoge Raad 20 nov 2020, IEF 19231; ECLI:NL:HR:1987: (Staat tegen Den Ouden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mijlpaalarrest-staat-tegen-den-ouden

HR 20 november 1987, IEF 19231; ECLI:NL:HR:1987:AD0056 (Staat tegen Den Ouden)  Het Staatsdrukkerij- en -uitgeverijbedrijf vervaardigt het Staatsblad. Daartoe verricht het telkens het nodige zetwerk doordat het van de te publiceren tekst loodzetsels (litho's) maakt, met behulp waarvan het vervolgens op zijn drukpersen tot het drukken van de tekst overgaat. Volgens deze werkwijze wordt in het Staatsblad 1983, nr. 682 afgedrukt het Binnenvaartpolitiereglement, behorend bij het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1983, gepubliceerd in hetzelfde nummer. De kosten van het samenstellen van de litho's bedragen ongeveer f. 60.000,-. Met behulp van diezelfde litho's brengt genoemd bedrijf voorts afzonderlijk gebundelde edities van dat reglement tot stand voor commerciële doeleinden. Deze worden in februari 1984 uitgegeven en op de markt gebracht onder de titel Binnenvaartpolitiereglement 1983. De door het publiek voor het boekwerk te betalen prijs is f. 19,50. Den Ouden heeft een bedrijf dat zich toelegt op scheepvaart- en watersportartikelen. Met behulp van fotografische reproductietechnieken kopieert Den Ouden de pagina's waarop dat reglement aldus is afgedrukt, waartoe zij gedeeltelijk gebruik maakt van pagina's uit een exemplaar van het desbetreffende Staatsbladnummer, gedeeltelijk van pagina's uit een exemplaar van de in boekvorm verschenen uitgave.

IEF 19248

Bevel tot blokkeren van websites The Pirate Bay

Hof Amsterdam 2 jun 2020, IEF 19248; ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 ((Ziggo en XS4all tegen Brein)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevel-tot-blokkeren-van-websites-the-pirate-bay

Hof Amsterdam 2 juni 2020, IEF 19248, IT 3159; ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (Ziggo en XS4all tegen Brein) Auteursrecht. Vervolg op HR 29 juni 2018 [IT 2592]. Bevel tegen internetproviders tot blokkering van IP-adressen en domeinnamen die toegang bieden tot websites van The Pirate Bay waarmee inbreuk op auteursrecht wordt gemaakt (art. 26d Aw en art. 15e Wnr). De regels uit HvJ EU UPC/Telekabel Wien [IT 1470] worden toegepast. Zijn de door Brein gevorderde bevelen verenigbaar met het rechtvaardige evenwicht tussen de drie grondrechten: de (intellectuele) eigendom, de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap? Er wordt geoordeeld dat dit het geval is. Aan de dubbele voorwaarde wordt voldaan. Er is sprake van niet nodeloos ontzeggen van toegang tot rechtmatige informatie, en van verhinderen of serieus ontmoedigen van toegang tot beschermde werken.

IEF 19247

Erwin Angad-Gaur: niks linkse hobby´s

Premier Rutte was kristalhelder, begin april, schijnbaar alweer een eeuwigheid geleden. “We moeten geen schijntegenstelling creëren tussen volksgezondheid en de economie.” Zijn goede vriend Jort moest niet te serieus genomen worden. De gezondheid gaat boven alle overwegingen.

Evengoed is er alle reden voor zorg om onze economie en met name de sectoren waarin (grote) groepen mensen samenkomen. Ook na 1 juni, wisten wij al snel, zou het leven niet snel terugkeren naar het ‘oude normaal’. Een ‘anderhalvemetersamenleving’ zal voor die sectoren nog maandenlang onwerkbaar zijn. Ook daar heeft de regering oog voor, maar niet in alle opzichten gelijkwaardig.

Lees verder.

Bovenstaand artikel is eerder verschenen in Sena Performers Magazine nr. 2.