IEF 19224

MedQ Consultants maakt geen inbreuk op merkrechten van Mediq

Rechtbank Amsterdam 20 mei 2020, IEF 19224; ECLI:NL:RBDHA:2020:4542 (Mediq tegen MedQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/medq-consultants-maakt-geen-inbreuk-op-merkrechten-van-mediq

Rechtbank Den Haag 20 mei 2020; IEF 19224, LS&R 1824; ECLI:NL:RBDHA:2020:4542 (Mediq tegen MedQ Consultants) Mediq is als onderneming actief in de medische industrie in Nederland en een aantal andere landen. MedQ Consultants adviseert bedrijven die medische hulpmiddelen (zoals implantaten, protheses en dialyse-apparaten) produceren en binnen de Europese Unie op de markt willen brengen, op het gebied van kwaliteitsnormen en het voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Mediq stelt dat het gebruik van de tekens ‘MedQ’, ‘MedQ Consultants’ en ‘MedQ Consultants B.V.’ zoals te zien op de website van MedQ Consultants, merkinbreuk oplevert op grond van (thans) artikel 2.20 lid 2 sub b en/of c BVIE en op grond van artikel 9 lid 2 sub b en/of c UMVo. Daarnaast stelt Mediq dat MedQ Consultants met het voeren van de handelsnaam ‘MedQ’ dan wel ‘MedQ Consultants B.V.’ jegens haar in strijd handelt met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).
De vorderingen worden afgewezen. MedQ Consultants maakt geen inbreuk op de merkrechten van Mediq. De door MedQ Consultants gevoerde handelsnaam is niet in strijd met het verbod van artikel 5 Hnw.

IEF 19214

Actualiteitenlunch Reclamerecht - Aanmelden nog mogelijk!

Zet lunch en laptop klaar en schuif aan tijdens de Actualiteitenlunch Reclamerecht van deLex op woensdag 27 mei! Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) en Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) loodsen u in hoog tempo door de relevante rechtspraak en nieuwe Europese regelgeving.

De onderwerpen zijn onder meer: reclame en misleiding in games en apps, prijspersonalisering in Europa, duurzaamheidsclaims, reclame versus de vrijheid van meningsuiting, reclame in coronatijd, en nog veel meer....

Ook online zorgen we voor een persoonlijk gerichte, interactieve sessie, met ruimte voor vragen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.


Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.15 – 14.30 uur

IEF 19219

Advies Raad van State inzake voorstel van wet houdende wijziging Auteurswet

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

Het voorstel wijzigt verschillende wetten om richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt te implementeren. Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van haar strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt (DSM). De richtlijn beoogt in het bijzonder tegemoet te komen aan snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd.

Lees verder op Overheid.nl.

IEF 19212

Red Bull heeft geen exclusief recht op kleurencombinatie blauw en zilver

HvJ EU 29 jul 2019, IEF 19212; ECLI:EU:C:2019:641 (Red Bull tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/red-bull-heeft-geen-exclusief-recht-op-kleurencombinatie-blauw-en-zilver

HvJ EU 29 juli 2019, IEF 19212, IEFbe 3079; ECLI:EU:C:2019:641 (Red Bull tegen EUIPO) Red Bull heeft twee merkaanvragen ingediend om de kleurencombinatie blauw en zilver als merk te registreren voor energiedranken. Red Bull voegde de volgende beschrijving toe bij de merkaanvraag: ‘De twee kleuren zullen in gelijke verhoudingen en nevengeschikt worden aangebracht’.

Het EUIPO schreef de gedoneerde merken in, waarop Optimum Mark een vordering tot nietigverklaring van beide merken heeft ingesteld op grond van art.7 lid 1 sub a Verordening nr. 207/2009. De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft beide merken nietig verklaard, met name omdat zij niet voldoende nauwkeurig waren. De nietigheidsafdeling heeft zich immers gebaseerd op het feit dat deze merken tal van verschillende combinaties toelieten, die de consument niet in staat stelden een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te herhalen. Red Bull heeft tegen deze twee beslissingen beroep ingesteld bij de kamer van beroep van het EUIPO. De eerste kamer van beroep heeft het hiertegen ingestelde beroep verworpen door te oordelen dat de litigieuze merken immers de schikking van twee kleuren volgens tal van verschillende combinaties, met een zeer verschillende totaalindruk, al toelieten. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de beroepen van Red Bull in hun geheel verworpen.

Het Hof oordeelt dat het merk niet geldig is omdat een merk dat bestaat uit een kleurencombinatie een systematische schikking moet hebben die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. De kleurencombinatie blauw en zilver is dan ook onvoldoende en voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid.

IEF 19216

Hof vernietigt uitspraak over publicatie historische foto's

Hof Den Haag 19 mei 2020, IEF 19216; (Uitgever tegen Erfgoed Leiden en Omstreken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-uitspraak-over-publicatie-historische-foto-s

Hof Den Haag 19 mei 2020, IEF 19216; 200.239.160/01 (Uitgever tegen Erfgoed Leiden en Omstreken) In 1982 hebben een Rotterdamse uitgever en wijlen fotograaf Roovers een overeenkomst gesloten waarmee de auteursrechten van 35.000 foto's van Roovers zijn overgedragen aan de uitgever. Erfgoed Leiden, een regionaal kennis- en adviescentrum, heeft in haar beeldbank 25 afbeeldingen van Roovers opgenomen. De kantonrechter oordeelde in 2018 dat Erfgoed Leiden hiermee inbreuk maakte op het auteursrecht van de uitgever en wees een vergoeding van € 75,- per foto toe [IEF 17607].
Dit vonnis wordt vernietigd. 11 afbeeldingen zijn anonieme werken die voor 1946 openbaar zijn gemaakt, de beschermingsduur van 70 jaar is inmiddels verstreken. Voor de overige 14 foto’s neemt het hof de auteursrechtenorganisatie Pictoright tot uitgangspunt en stelt het de vergoeding voor het gebruik van 14 foto's gedurende een jaar vast op de Pictoright-vergoeding van € 60,- (€ 50,-- plus 20%). Hierdoor heeft het hof ook rekening gehouden met de niet betwiste stelling van de uitgever dat de Roovers-foto's een hogere waarde hebben dan andere foto's.

Lees meer op ErfgoedLeiden.nl. Op 4 juni organiseert de Universiteit Leiden een gratis online seminar over deze uitspraak

IEF 19215

Onrechtmatige reviews op Google Maps

Rechtbank Oost-Brabant 18 mei 2020, IEF 19215; ECLI:NL:RBOBR:2020:2626 (Reviews op Google Maps), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-reviews-op-google-maps

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 18 mei 2020, IEF 19215, IT 3145; ECLI:NL:RBOBR:2020:2626 (Reviews op Google Maps) Eiser is een gerechtelijk deskundige. Eiser wordt geconfronteerd met recensies (‘reviews’) die via Google Maps op de bedrijfspagina van Eiser worden geplaatst. De gerechtelijk deskundige stelt dat de reviews onrechtmatig zijn en zijn geplaatst door betrokkenen in een geschil waarvoor de deskundige eerder een deskundigenbericht heeft opgesteld. In kort geding wordt verwijdering van de reviews en een verbod om vergelijkbare uitlatingen openbaar te maken gevorderd. Gedaagden ontkennen dat zij achter een deel van de reviews schuilgaan en stellen dat zij door het plaatsen van de reviews het publiek belang dienen. Geoordeeld wordt dat uit de inhoud en timing van publicatie van de reviews blijkt dat gedaagden de reviews hebben geplaatst. Hoewel men zich kritisch en opiniërend mag uitlaten in een recensie of review, zijn bepaalde in de betrokken reviews vermelde feiten onjuist en bedienen gedaagden zich van kwalificaties met een sterk feitelijk karakter, die gedaagden niet of onvoldoende onderbouwen. Bovendien hebben gedaagden er bewust voor gekozen om de reviews op het medium Google Maps te plaatsen, waardoor zij een groot publiek zouden (kunnen) bereiken. Het gevorderde bevel tot verwijdering en het verbod worden toegewezen.

IEF 19213

HvJ EU: beeldmerk in Uniemerkenblad irrelevant bij fonetische perceptie

HvJ EU 4 jul 2019, IEF 19213; ECLI:EU:C:2019:565 (FTI Touristik tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-beeldmerk-in-uniemerkenblad-irrelevant-bij-fonetische-perceptie

HvJ EU 4 juli 2019, IEF 19213; IEFbe 3078; ECLI:EU:C:2019:565 (FTI Touristik tegen EUIPO) Touristik verzoekt een vernietiging van een arrest van het Gerecht. Touristik stelt dat het Gerecht de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens onjuist heeft beoordeeld en er ten onrechte een zwak onderscheidend vermogen aan het oudere merk is toegekend voor het Engelstalige publiek, zodat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens zou bestaan.

De voorziening wordt dan ook afgewezen. Het Gerecht heeft door te concluderen dat die aanduiding niet bepalend is voor de beoordeling van de betrokken fonetische indruk, impliciet maar noodzakelijkerwijs geoordeeld dat die aanduiding geen aanwijzing vormt voor de wijze waarop het relevante publiek het betrokken merk waarneemt. Verder wordt er overwogen dat de aanduiding in standaardschrift van een beeldmerk in het Uniemerkenblad irrelevant is voor de beoordeling van de fonetische perceptie van de tekens, die niet samenvallen met de aanduiding ervan in het blad.

IEF 19211

Mijlpaalarrest: NOS tegen KNVB

Hoge Raad , IEF 19211; ECLI:NL:HR:1987:AD0055 (NOS tegen KNVB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mijlpaalarrest-nos-tegen-knvb

HR 23 oktober 1987, IEF 19211, ECLI:NL:HR:1987:AD0055 (NOS tegen KNVB) De KNVB organiseert de nationale competitie, de bekercompetities en overige wedstrijden van het betaald en amateurvoetbal bij de als leden bij hem aangesloten clubs. De NOS verzorgt onder meer driemaal per week (met uitzondering van de periode in de zomer omdat dan de voetbalcompetitie stil ligt) een radioprogramma, getiteld "Langs de Lijn". Op zondagmiddag wordt dit programma van 14.00 tot 18.00 uur uitgezonden. Van een keur aan sportevenementen, waaronder wedstrijden van het betaald voetbal, wordt dan verslag gedaan. Op grond van de bestaande overeenkomst tussen partijen worden van deze voetbalwedstrijden na het eerste halfuur flitsen van ten hoogste 90 seconden uitgezonden. Wanneer zich in een dergelijke wedstrijd een spannend moment voordoet, wordt een flits direct uitgezonden.

IEF 19207

Nederlands Octrooicongres in twee delen

Actueel, volledig en praktijkgericht: het Nederlands Octrooicongres! Met paneldiscussies, uitgebreide jurisprudentieoverzichten, uitspraken van het EOB en diverse actuele onderwerpen.

Dit jaar verdelen we het programma over twee dagen: een online sessie op dinsdag 9 juni, gevolgd door een tweede deel op dinsdag 8 september, op een locatie in Amsterdam. Dagvoorzitters Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Peter Blok (Gerechtshof Den Haag, CIER) zorgen, samen met experts uit binnen- en buitenland, voor twee inspirerende middagen!

 

IEF 19210

Merkinschrijving Xales is nietig

Rechtbank Oost-Brabant 6 mei 2020, IEF 19210; ECLI:NL:RBOBR:2020:2620 (Gala tegen Xales), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinschrijving-xales-is-nietig

Rechtbank Oost-Brabant 6 mei 2020, IEF 19210; ECLI:NL:RBOBR:2020:2620 (Gala tegen Xales) Gala houdt zich sinds 1999 bezig met het ontwerpen en produceren van partytenten, paviljoens en andere overkappingen voor evenementen. Gala is internationaal actief, waaronder in Nederland. Zij maakt daarbij gebruik van exclusieve distributeurs. Xales bv houdt zich bezig met de handel in tuinartikelen, waaronder ook (party-) tenten. Xales Holding is de holdingmaatschappij van Xales bv en is merkhouder van diverse (woord-)merken. Tot het assortiment van Gala behoren partytenten met de aanduiding Pro 40 en Pro 50. Gala heeft op 20 mei 2014 o.a. de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 in het Verenigd Koninkrijk als merk geregistreerd. Verder was Xales in de periode van 2011 tot begin 2015 de distributeur in Nederland van producten van (onder meer) Gala. Deze distributierelatie is in het eerste kwartaal van 2015 geëindigd. Xales schrijft na deze beïndiging de volgende Beneluxmerken in: Pro 40 en Pro 50. Gala stelt dat de merkinschrijvingen Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw zijn gedeponeerd en nietig verklaard dienen te worden.

In deze zaak speelt de vraag naar de nietigheid van een merkinschrijving op grond van artikel 2.2bis BVIE. Er wordt geoordeeld dat de inschrijving te kwader trouw is ingediend. Xales wist of behoorde te weten dat Gala een soortgelijk teken gebruikte. Er is geen sprake van voor-voorgebruik door gedaagde. Het teken van Gala en het gedeponeerde merk van gedaagde vertonen dermate onbeduidende verschillen, dat deze aan de aandacht van een gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Ook is er bij gedaagde het oogmerk om Gala te beletten het teken verder te gebruiken. Proceskosten conform het liquidatietarief, omdat in deze zaak de inbreukvraag niet speelt en artikel 1019h Rv daarom toepassing mist.

IEF 19209

Vragen aan Hoge Raad over Dairy Partners toch mogelijk

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij beschikking van 4 oktober 2019 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over de vraag of, en zo ja onder welke eventuele voorwaarden, de Handelsnaamwet bescherming verleent aan handelsnamen die (in meer of mindere mate) beschrijvend zijn of onderscheidend vermogen missen [IEF 18744].

De bij het gerechtshof aanhangige zaak is intussen door de procespartijen geschikt. Beantwoording van de vragen door de Hoge Raad is dus niet meer nodig om de zaak te beslissen.

De Hoge Raad heeft echter besloten de vragen in het algemeen belang toch te zullen beantwoorden. De Hoge Raad biedt de gelegenheid aan een ieder tot het maken van schriftelijke opmerkingen. Die gelegenheid bestaat tot uiterlijk 1 juli 2020. De schriftelijke opmerkingen moeten via een civiele cassatieadvocaat worden ingediend.

Lees verder op Rechtspraak.nl.

IEF 19208

Facebook treft voldoende maatregelen tegen nep-bitcoin advertenties

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2020, IEF 19208; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebook-treft-voldoende-maatregelen-tegen-nep-bitcoin-advertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 mei 2020, IEF 19208, IT 3139, RB 3414; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook) Kort geding. Presentator en AVROTROS vorderen dat Facebook (i) ieder onrechtmatig handelen jegens hen - het toestaan van advertenties op Facebook en Instagram waar naam en portret van de presentator in verband worden gebracht met (investeringen in) Bitcoin of andere cryptovaluta - staakt en gestaakt houdt; (ii) alle identificerende gegevens van de voor de advertenties verantwoordelijke partijen afgeeft. Facebook voert onder meer aan dat zij al alles doet wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om deze advertenties tegen te gaan. Volgens Facebook is het echter ondoenlijk en technisch onmogelijk om te garanderen dat dergelijke advertenties niet meer zullen verschijnen. Geoordeeld wordt dat Facebook vooralsnog voldoende maatregelen treft om nep-bitcoin advertenties met bekende Nederlanders te weren. Facebook handelt niet onrechtmatig geacht jegens eiser en AVROTROS, omdat onvoldoende is geconcretiseerd welke extra maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. De vordering tot het verstrekken van identificerende gegevens van adverteerders wordt toegewezen.

IEF 19205

Gedeeltelijke schorsing op grond van artikel 132 lid 1 UMVo

Rechtbank Den Haag 6 mei 2020, IEF 19205; ECLI:NL:RBDHA:2020:4236 (Oriental Europe en Sin Wah Foods), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedeeltelijke-schorsing-op-grond-van-artikel-132-lid-1-umvo

Rechtbank Den Haag 6 mei 2020, IEF 19205; ECLI:NL:RBDHA:2020:4236 (Oriental Europe en Sin Wah Foods) Vonnis in incident. Oriental Europe en Sin Wah Foods vorderen dat de rechtbank de behandeling van de hoofdzaak schorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau uitspraak heeft gedaan in de procedures over bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan in de procedure over het vernietigde Uniemerk. Op grond van artikel 132 lid 1 UMVo vorderen Oriental Europe en Sin Wah Foods dan ook schorsing van de hoofdzaken, die later zijn ingesteld. Deze schorsing dient ook de overige door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken te betreffen, omdat deze merken identiek aan althans sterk overeenkomstig zijn met de Uniemerken waartegen reeds nietigheidsprocedures lopen. Om onverenigbare beslissingen te vermijden en ten behoeve van een efficiënte rechtsgang is gelijktijdige behandeling en berechting aangewezen.
De procedure wordt gedeeltelijk geschorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo. De procedure in de hoofdzaak voor zover deze betrekking heeft op inbreuk en/of onrechtmatig handelen (door inbreuk) op de bestreden Uniemerken en het vernietigde Uniemerk wordt geschorst, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan in de procedures over de bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep definitief uitspraak heeft gedaan in de procedure over het vernietigde Uniemerk.

IEF 19203

Nederlands deel van octrooien nietig vanwege toegevoegde materie

Rechtbank Den Haag 13 mei 2020, IEF 19203; ECLI:NL:RBDHA:2020:4264 (DTS tegen Samsung), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlands-deel-van-octrooien-nietig-vanwege-toegevoegde-materie

Rechtbank Den Haag 13 mei 2020, IEF 19203; ECLI:NL:RBDHA:2020:4264 (DTS tegen Samsung) DTS legt zich – onder meer – toe op het technisch en commercieel exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten die zij overgedragen heeft gekregen van Ward Participations bv. Samsung c.s. is actief op het gebied van computers, software, elektronische en telecommunicatieapparatuur. DTS is houdster van Europees octrooi EP 099 en EP 140. DTS stelt dat Samsung inbreuk maakt op EP 099 en EP 140 in Nederland en de overige gedesigneerde landen. Er wordt geoordeeld dat het Nederlandse deel van de octrooien nietig is vanwege de toegevoegde materie. Er is dus geen inbreuk gemaakt en daardoor hoeft Samsung geen producten van de Nederlandse markt te halen. De procedure wordt geschorst in afwachting van het oordeel over nietigheid van bevoegde rechters over de buitenlandse delen.

IEF 19206

Benelux Merkencongres op 11 juni en 6 oktober

Op 11 juni staat het Benelux Merkencongres 2020 gepland. Natuurlijk gaat dat gewoon door. Maar we pakken het dit jaar iets anders aan.
We verdelen het programma over 2 dagen: op 11 juni organiseren we een online sessie. Op 6 oktober volgt deel 2, hopelijk offline, op een locatie in Amsterdam.
Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor boeiende en inspirerende dagen met experts uit binnen- en buitenland. De sessies zijn interactief. We zorgen voor pauzes en natuurlijk krijgt u ruimte om vragen te stellen. U bent na afloop weer helemaal bij. 

IEF 19199

Inbreuk door publiceren van sexy foto's uit fotoshoot

Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020, IEF 19199; ECLI:NL:RBROT:2020:4296 (Boudoir fotoshoot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-publiceren-van-sexy-foto-s-uit-fotoshoot

Ktr. Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020, IEF 19199, IT 3132; ECLI:NL:RBROT:2020:4296 (Boudoir fotoshoot) Gedaagde is bruidsfotograaf en beheert, onder andere, de website. Op 4 september 2017 heeft eiseres deelgenomen aan een in opdracht van eiseres door gedaagde uitgevoerde boudoir fotoshoot, op de website van gedaagde omschreven als ‘een romantische fotoshoot met een sexy randje’. Eiseres stelt dat gedaagde meervoudig inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van eiseres door het verveelvoudigen c.q. publiceren en/of openbaar maken. Gedaagde publiceerde namelijk in totaal 9 in opdracht van eiseres vervaardigde foto’s, zonder nadrukkelijke toestemming van eiseres. Daarnaast maakte gedaagde de foto’s openbaar door middel van plaatsing op de website en/of op social media platforms. Ook stelt ze dat gedaagde aansprakelijk is voor de door eiseres gelden en nog te leiden (immateriële) schade als gevolg van de meervoudige inbreuk op het portretrecht.

IEF 19198

Mijlpaalarrest: Holland Nautic/Decca

Hoge Raad 27 jun 2020, IEF 19198; ECLI:NL:HR:1986:AD7158 (Holland Nautic/Decca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mijlpaalarrest-holland-nautic-decca

HR 27 juni 1986, IEF 19189; ECLI:NL:HR:1986:AD7158 (Holland Nautic/Decca) Decca heeft sinds 1946 voor de zeevaart (en de luchtvaart) een omvangrijk radio-navigatiesysteem ontwikkeld, genaamd "Decca Navigator System" (hierna DNS). Het DNS bestaat uit ketens van radiozendstations enerzijds en radio-ontvangers aan boord anderzijds. Decca kan zich ter bescherming van het DNS niet beroepen op octrooirechten. Alhoewel Decca de eigendom en exploitatie van een groot aantal radiozendstations aan de diverse staten heeft overgedragen, heeft zij (binnen haar concern) een aantal radiozendstations in eigendom c.q. exploitatie behouden, die drukbevaren wateren als het Kanaal bedienen. De daaraan verbonden kosten bestrijdt zij uit de opbrengsten van de verhuur van Decca -ontvangers. Decca verhuurt in Nederland voor een huurprijs van ongeveer ƒ10.000,- per jaar Decca-ontvangers, genaamd "Mark". Holland Nautic importeert en verkoopt tegen een prijs van ongeveer ƒ10.000,- zelfstandig in Nederland radio-ontvangers van het merk RAUFF & SORENSEN, genaamd "Shipmate" type RS 4000 en RS 4000 C. Deze radio-ontvangers zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van het DNS en zijn enkel daarvoor bruikbaar. Holland Nautic draagt niet bij in de instandhouding van de radiozendstations van Decca.

Het Hof heeft geoordeeld dat Holland Nautic door in Nederland, zonder enige redelijke vergoeding aan Decca, in het verkeer te brengen radionavigatie-ontvangers, waarin identieke gegevens als in die van Decca zijn opgeslagen, die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van radiosignalen van radiozendstations welke in niet onaanzienlijke mate aan Decca toebehoren en/of door haar worden geëxploiteerd, in strijd handelt met de zorgvuldigheid die Holland Nautic jegens Decca in het maatschappelijk verkeer betaamt en dat zij daarmede onrechtmatig handelt ten opzichte van Decca.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof. Er wordt geoordeeld dat profiteren of aanhaken bij de prestaties van een ander op zichzelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die Holland Nautic als concurrent van Decca jegens deze in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook niet als dit Decca nadeel toebrengt. Tot slot draagt een ieder het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht.

IEF 19202

Oma moet foto’s van sociale media verwijderen

Rechtbank Gelderland 13 mei 2020, IEF 19202; ECLI:NL:RBGEL:2020:2521 ((Foto's kleinkinderen)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oma-moet-foto-s-van-sociale-media-verwijderen

Rechtbank Gelderland 13 mei 2020, IEF 19202, IT 3133; ECLI:NL:RBGEL:2020:2521 (Foto’s kleinkinderen) Eiseres is de dochter van gedaagde. Vanwege een ruzie hebben partijen al ruim een jaar geen contact meer met elkaar. Eiseres heeft drie minderjarige kinderen. Ze heeft samen met haar ex-partner het gezamenlijke ouderlijk gezag over het oudste kind en zij heeft als enige het ouderlijk gezag over de twee jongste kinderen. Het oudste kind heeft een aantal jaren bij zijn grootouders in huis gewoond. Daarna is hij bij zijn vader gaan wonen. De oma plaatste in die tijd – maar ook daarna – foto’s van haar kleinkinderen op Facebook. Eiseres stelt dat zij en haar ex-partner geen toestemming hebben gegeven en sommeerde via een advocaat haar moeder om de geplaatste foto’s van haar kinderen op Facebook te verwijderen. De vraag is dus of oma gehouden is om de foto’s van de kinderen van eiseres van social media te verwijderen.

Op last van een dwangsom is bepaald dat de foto’s van het internet moeten, omdat niet gebleken is dat de vrouw de foto’s slechts gebruikt voor een zuiver persoonlijke activiteit. Verder is het onduidelijk in hoeverre zij haar Facebook-account had afgeschermd voor derden en is onduidelijk of de foto’s via een zoekmachine te vinden zijn. Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto’s verspreid kunnen worden en in handen van derden kunnen komen. De AVG en Uavg zijn dan ook van toepassing. In de UAVG is bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) is vereist. Daarnaast is overwogen dat oma geen nieuwe afbeeldingen van haar kleinkinderen op social media mag plaatsen zonder toestemming. Haar emotionele band met het oudste kind leidt niet tot een ander oordeel.

IEF 19200

VvA organiseert webinar met best practices op 12 juni

Best practices for cooperation of rightholders and OCSSPs under article 17 Copyright Directive

Article 17 of the new Copyright Directive is designed to promote licensing agreements between rightholders and content platforms. To do this, the national laws must provide that online content sharing services providers (OCCSPs) perform a communication to the public and have to obtain authorization for the content uploaded to their services. Article 17(4) states the conditions under which OCSSPs are not liable in the event they do not reach an agreement with the rightholder. The European Commission is in the process of drafting guidelines for the application of Article 17 and in particular on the cooperation between rightholders and OCCSPs under Article 17(4).

The Dutch copyright society Vereniging voor Auteursrecht organizes a webinar meeting on June 12 (13:30-15:40) in which representatives of the various sectors involved will give their view on best practices (registration required).

Lees meer over de webinar op 12 juni.