IEF 20701

Inhoudsopgave BMM Bulletin

Inhoudsopgave van BMM Bulletin 1-2022. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt drie maal per jaar.

REDACTIONEEL • DE LA RÉDACTION
Faillissement • La faillite / Joost Becker en Lenneke van Gaal

FAILLISSEMENT • LA FAILLITE
- Het maximaliseren van de waarde van merkenportfolio’s door het creëren van een zo sterk mogelijke registerpositie: een aantal tips & tricks  / Lenneke van Gaal
- Registerwijsheden voor merken en modellen / Dick van Engelen
- Merkrechten, licenties, zekerheden en faillissement  / Maartje ter Horst
- Modellen en faillissement  / Joost Becker en Lorena van den Berg

IEF 20699

Rudi Holzhauer: het NCC nu ook voor IE

Sinds 1 januari biedt de Nederlandse rechtspraak een volledig Engelstalige civiele procedure aan. Daarvoor is het Netherlands Commercial Court (NCC) ingesteld. Sinds april 2022 is de zaak-behandeling uitgebreid naar IE-geschillen. Dat is gebeurd met de toevoeging van een aantal gespecialiseerde rechters, zowel vanuit enkele reguliere rechtbanken als door het aantrekken van twee IE-gerichte hoogleraren. De NCC biedt een procedure aan als voorzieningenrechter (NCC Court in Summary Proceedings), als een eerste aanleg (NCC District Court) en als een hoger beroep (NCC Court of Appeal)

Lees verder >>

IEF 20698

Gerecht EU: schorsingsverzoek kan te allen tijde

4 mei 2022, IEF 20698; ECLI:EU:T:2022:270 (PwC tegen Haufe-Lexware), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-schorsingsverzoek-kan-te-allen-tijde

Gerecht EU 4 mei 2022, IEF 20698, IEFbe 3439; ECLI:EU:T:2022:270 (PwC tegen Haufe-Lexware) Het arrest betreft het meest recente hoofdstuk in een merkenstrijd tussen PwC (PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs, inmiddels Taxolutions) en Haufe-Lexware vanwege het ooit door PwC aangevraagde merk voor TAXMARC. Haufe-Lexware stelde oppositie in op basis van een figuratief merk X TAXMAN. De oppositie werd toegewezen, waarop PwC een nietigheidsactie instelde tegen het X TAXMAN merk. Tegelijkertijd vroeg PwC om schorsing van de oppositie, in afwachting van de beslissing op de geldigheid c.q. beschermingsomvang van het X TAXMAN merk. In dit arrest bevestigt het Gerecht EU, kortweg, dat een schorsingsverzoek te allen tijde kan worden ingediend en dat het beslissen daarop ter discretie van het EUIPO staat. Ook al is zo’n verzoek relatief laat ingediend, dan nog moet dat verzoek gedegen afgewogen worden. Die afweging blijkt niet uit de uitspraak van de BoA, aldus het Gerecht EU. Het verzoek kan niet afgewezen alleen op basis van die vermeende laattijdigheid. In deze procedure was PwC bovendien niet laattijdig, volgens het Gerecht EU, omdat het verzoek tot schorsing werd ingediend nog voordat de gronden van beroep in de oppositie werden ingediend. Omdat het schorsingsverzoek behandeld had behoren te worden vóórdat het inhoudelijke beroep in de oppositie werd behandeld, vernietigt het Gerecht EU de gehele beslissing van de Board of Appeal, alwaar de zaak nu overgedaan dient te worden (en dus waarschijnlijk alsnog geschorst dient te worden).

IEF 20697

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van het tijdschrift Mediaforum, nummer 2022-2.

45 Opinie
Staatspropaganda en uitingsvrijheid, Wouter Hins
46 Rechtspraktijk
De Verordening transparantie en gerichte politieke reclame – een eerste verkenning, Paul Kreijger
59 Documentatie
Rechtspraak
Binnenland

Jurisprudentie
62 Nr. 4 • HvJ EU 24 maart 2022, X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens, m.nt. Q.R. Kroes
67 Nr. 5 • Rb. Amsterdam (vzr.), Centraal Joods Overleg en Stichting CIDI Legal/Thierry Baudet, m.nt. A.J. Nieuwenhuis

IEF 20695

Geen octrooirechtelijke inbreuk

Hof Den Haag 22 feb 2022, IEF 20695; ECLI:NL:GHDHA:2022:635 (ASSIA tegen KPN en Nokia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-octrooirechtelijke-inbreuk

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20695, IT 3919; ECLI:NL:GHDHA:2022:635 (ASSIA tegen KPN en Nokia) In een octrooirechtelijk geschil staat het Europees octrooi EP 1 869 790 van ASSIA centraal. Dit betreft een octrooi voor een 'DSL-state and line profile control'. Nokia levert in dit onderhavige geval een datatelecommunicatiesysteem aan KPN, waarbij een networkanalyser zit ingebouwd die de stabiliteit en kwaliteit van de DSL-lijnen regelt. Het is dit laatstgenoemde softwareonderdeel waar ASSIA vermeent dat Nokia en KPN inbreuk plegen op het octrooi. Bij de rechtbank zijn de vorderingen van ASSIA in eerste instantie afgewezen, [IEF 19696]. Bij het Haagse hof wordt nadat de conclusies uit het octrooi zijn nagelopen, geen inbreuk vastgesteld. De uitspraak van de rechtbank wordt bekrachtigd door het hof.

IEF 20692

Invoer zonnepanelen verboden vanuit Nederland

Hof Den Haag 1 mrt 2022, IEF 20692; ECLI:NL:GHDHA:2022:636 (LONgi tegen Hanwha Solutions), http://www.ie-forum.nl/artikelen/invoer-zonnepanelen-verboden-vanuit-nederland

Vzr. Hof Den Haag 1 maart 2022, IEF 20692; ECLI:NL:GHDHA:2022:636 (LONgi tegen Hanwha Solutions) In een zaak betreffende zonnepanelen is het octrooi in dit onderhavige geval in 16 landen actief, maar niet in Nederland. Hanwha vraagt aan de Nederlandse rechter om een grensoverschrijdend verbod uit te spreken op de invoer van de vermeend inbreukmakende zonnepanelen van LONGi in de landen waarin dit octrooi geldig is. De rechtbank acht zich in eerste aanleg niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen [IEF 20219]. Het hof acht zich daarentegen wel bevoegd om kennis te nemen van de zaak en oordeelt dat het octrooi geldig is en dat LONGi daarop inbreuk maakt, dan wel dreigt te maken. De vorderingen tot een verbod op de invoer van de inbreuk makende zonnepanelen worden dus in het hoger beroep van dit kort geding toegewezen. Zie in conventie [IEF 20112].

IEF 20694

Persbericht over ringkraan onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 28 apr 2022, IEF 20694; (Huisman tegen Mammoet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/persbericht-over-ringkraan-onrechtmatig

Vzr. Rb. Midden-Nederland 28 april 2022, IEF 20694; C/16/535543 / KG ZA 22-92 (Huisman tegen Mammoet) Huisman Equipment sloot eind 2021 een overeenkomst met BMS Heavy Cranes voor het bouwen van een Ringkraan in 2023. Ringkranen zijn bijzondere kranen die op de afnemer worden afgestemd, waardoor grote financiële belangen zijn gemoeid met deze projecten. In een vooronderzoek van Huisman heeft deze ook een onderzoek ingesteld naar eventuele IE-recht inbreuken en geconcludeerd dat deze geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht bij het maken van deze kraan. In reactie op een persbericht van Huisman over de samenwerking met BMS heeft Mammoet diens eigen persbericht gepubliceerd. Vervolgens verschenen er in dezelfde branche waarin de partijen actief zijn publicaties naar aanleiding van dit persbericht. In dit persbericht beschuldigde Mammoet Huisman van een mogelijke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten, aldus Huisman en deze stapt naar de rechter. De voorzieningenrechter gaat mee in de overwegingen van Huisman en acht dit als een onrechtmatige uitlating. Mammoet dient dus deze onrechtmatige uitlatingen hierover te staken en gestaakt te houden. Mammoet diende gezien het slechts de mogelijkheid betrof, bij diens verwijten additionele zorgvuldigheid in acht te nemen. Naast dit verbod zijn ook de twee rectificatievorderingen en de vordering tot opgave toegewezen. Hierbij diende Mammoet tevens een rectificatie aan te brengen op diens eigen website, ondanks dat het daadwerkelijke persbericht niet is gepubliceerd op haar website. 

IEF 20688

Coldeweijer moet uitingen op juicekanaal rectificeren

In korte tijd is Yvonne Coldeweijer (@lifeofyvonne) met haar online juicekanaal een van de populairste bronnen van roddels over BN’ers geworden. In een recente video meldde ze dat zangeres Samantha Steenwijk flink zou zijn afgevallen door het gebruik van ‘illegale dieetpillen’. Steenwijk ontkende dit, waarop Coldeweijer de video offline haalde en de ontkenning van Steenwijk op haar kanaal plaatste. Dat was niet genoeg voor Steenwijk, die een kort geding tegen Coldeweijer startte met als voornaamste inzet haar te dwingen tot het plaatsen van een rectificatie. De voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak van vandaag geoordeeld dat Coldeweijer inderdaad een rectificatie moet plaatsen. De rechter vond daarbij de volgende punten het belangrijkste.
Lees verder op Mediareport >>

IEF 20689

Noot Paul Geerts onder Sakura Sushi Bar/Blue Sakura

Rechtbank Gelderland 9 jun 2021, IEF 20689; ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/noot-paul-geerts-onder-sakura-sushi-bar-blue-sakura

Paul Geerts, noot onder vzr. rb. Gelderland 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (Sakura Sushi Bar/Blue Sakura) [IEF 20012]. De noot is eerder verschenen in IER 2022/4.

"3. Centraal staat de vraag of door het feit dat gedaagde een vestiging in Apeldoorn heeft geopend, ex art. 5 Hnw verwarring tussen zijn onderneming en die van eiseres te duchten valt. In zijn (veel besproken) DOC Dairy Partners/Dairy Partners-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven hoe dat verwarringsgevaar moet worden beoordeeld (r.o. 2.5.2) (...).

4. In het onderhavige vonnis heeft de Voorzieningenrechter aan de hand van deze door de Hoge Raad geformuleerde regels beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar en concludeert dat dit niet het geval is, met als gevolg dat de verbodsvordering van eiseres wordt afgewezen. Het oordeel van de Voorzieningenrechter dat geen verwarring te duchten is steunt met name op twee gronden: (i) er is slechts sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen (r.o. 4.8) en bovendien (ii) is de aard van beide ondernemingen verschillend (r.o. 4.16)."

Lees hier verder >>

IEF 20691

Update: wetgeving implementatie Europese patenten

In de nieuwe update van het publicatieblad van de European Patent Organisation zijn twee nieuwe amendementen verwerkt in de wetgeving inzake de implementatie van Europese Patenten. Het doel van deze wetgeving is om met één patentaanvraag, alle lidstaten te kunnen bereiken. De amendementen zien op de wetgeving omtrent de octrooibescherming zelf en de kosten voor het aanvragen van een Europees octrooi.

Lees meer op de website van het EPO.

IEF 20690

BIE symposium IE-procesrecht

Op vrijdag 17 juni a.s. in het Auditorium van de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam vindt het BIE symposium 2022 plaats, getiteld: ' IE - Procesrecht'. Sprekers uit binnen- en buitenland belichten verschillende onderwerpen die van belang zijn voor het IE -Procesrecht.

Het symposium staat onder leiding van oud-BIE-redactielid Toon Huydecoper. De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod:
Zoe Butler: About injunctions for patent infringement - is the UK approach proportionate?; Tobias Cohen Jehoram: Bewijslastverdeling in het merkenrecht; Constant van Nispen: De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-Zaken, Robert van Peursem: Over Bayer/Richter en Charlotte Vrendenbarg: Het ex parte bevel.

Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur - 17.15 uur
Feestelijk borrel: 17.15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten. Neem contact op via info@delex.nl, of meld je aan via de website.

IEF 20687

Aflevering oplichters aangepakt mag uitgezonden

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IEF 20687; ECLI:NL:RBAMS:2022:1966 (Eiser tegen RTL en Simpelzodiak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aflevering-oplichters-aangepakt-mag-uitgezonden

Vzr. Rb. Amsterdam 13 april 2022, IEF 20687; ECLI:NL:RBAMS:2022:1966 (Eiser tegen RTL en Simpelzodiak) In een nieuwe aflevering van Oplichters aangepakt staat het verhaal van eiser centraal. Het programma beschuldigt eiser van oplichting en gaat hier uitgebreid op in. Het programma wordt uitgezonden door RTL en centraal staat voor hen de uitingsvrijheid van art. 10 lid 1 EVRM die dient te worden afgewogen tegen het recht op privacy van eiser. De voorzieningenrechter oordeelt dat de rechten van eiser voldoende worden gewaarborgd, gezien deze ten aanzien van de beschuldigingen voldoende de kans krijgt op wederhoor, dat het feitencomplex de vermeende feiten ondersteunen en dat ten opzichte van de vermeende inbreuk op diens privacy ook voldoende waarborgen worden getroffen door de programmamakers. Hierdoor wordt het beroep van eiser verworpen.

IEF 20686

Kroniek van de intellectuele eigendom

De kroniek, geschreven door Dirk Visser en Simon Dack, bestrijkt IE-ontwikkelingen in de periode april 2021 - maart 2022.
"In tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot. De Haagse octrooirechtspraak gaat te langzaam en het Unified Patent Court begint eind dit jaar. Herhaaldepots zijn vermoedelijk ontoelaatbaar. Uitputting blijft ingewikkeld. Het exploiteren van één snackbar in Goes kan normaal gebruik van een Beneluxmerk opleveren. Overblokkering lijkt mee te vallen. Stukjes van een Ferrari kunnen modelrechtelijk beschermd zijn. Stukjes van een scheerapparaat of een Landrover zijn lastiger auteursrechtelijk te beschermen. Champagne is erg goed beschermd en Delfts Blauw straks ook."

Lees verder in het Nederlands Juristenblad.

IEF 20684

Conferentie European Copyright Society

De jaarlijkse conferentie van de European Copyright Society (ECS) vindt plaats op 27 mei in het Engelse Nottingham. De titel van de conferentie is “The Constitutional Turn in Copyright Law – From human rights, to competition aspects and fairness concerns”. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is 18 mei. U kunt het programma van de conferentie hier vinden.

IEF 20682

Onrechtmatig gebruik IE-rechten na beëindiging samenwerking

Rechtbank Den Haag 28 apr 2022, IEF 20682; ECLI:NL:RBDHA:2022:3771 (360 Europe Asset Management tegen HCI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-ie-rechten-na-be-indiging-samenwerking

Vzr. Rb. Den Haag 21 april 2022, IEF 20682; ECLI:NL:RBDHA:2022:3771 (360 Europe Asset Management tegen HCI) In een kort geding betreffende de afwikkeling van het samenwerkingsverband tussen partijen veroordeelt de voorzieningenrechter HCI voor het gebruik van de intellectuele-eigendomsrechten van 360 Europe Asset Management(360 EAM), gezien HCI geen toestemming meer had van 360 AEM voor het gebruik ervan. HCI maakte hierbij onrechtmatig gebruik van zowel de auteurs- als het merkenrecht van 360 EAM. Ook het gebruik van de domeinnaam wordt onrechtmatig geacht. HCI verkrijgt nu drie maanden om deze inbreuken te stoppen.

IEF 20681

Gerecht EU: douchegoot is geldig model

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 apr 2022, IEF 20681; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-douchegoot-is-geldig-model

Gerecht EU 27 april 2022, IEF 20681, IEFbe 3431; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO) In deze modelrechtzaak aan het Gerecht staat de inschrijving van douchegoten door het EUIPO centraal. Ook in een eerdere uitspraak zijn modellen van douchegoten aan bod gekomen bij het HvJ EU [IEF 17130], waarbij Nivelles ook partij was in de procedure tegen Easy Sanitary Solutions. In het onderhavige geval gaat het om een besluit van het EUIPO om het litigieuze model geldig te verklaren, waardoor deze kon worden ingeschreven binnen het modellenregister. Aldus Nivelles is deze geldigverklaring onjuist en dient dit besluit te worden vernietigd. Het Gerecht is het hier niet mee eens en verwerpt de aangedragen middelen van Nivelles. Hierbij waren ook de eerdere ingeschreven en beschikbare modellen van dit soort afvoerputjes in het geding, alhoewel op meer processuele gronden. Bij de vergelijking van de conflicterende modellen en een behandeling van het eigen karakter van het litigieuze model werden de overwegingen van het EUIPO verder bevestigd. Het Hof concludeert dus dat dit een geldig model betreft.
Tot slot wordt in bewijsrechtelijke zin nogmaals benadrukt dat bij weigering van een verzoek het geen fout is, wanneer de partij die het getuigenverhoor heeft ingediend, deze het getuigenverhoor ook schriftelijk had kunnen overleggen.

IEF 20676

Merkenrechtelijke inbreuk bij look-a-like watergeweer

Rechtbank Den Haag 2 mrt 2022, IEF 20676; ECLI:NL:RBDHA:2022:3596 (Look-a-like Spyra water gun), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkenrechtelijke-inbreuk-bij-look-a-like-watergeweer

Vzr. Rb. Den Haag 19 april 2022, IEF 20676; ECLI:NL:RBDHA:2022:3596 (Spyra tegen Designnest) Spyra heeft een watergeweer op de markt gebracht genaamd de Spyra One. Op de website van Designnest c.s. verschijnen advertenties met een look-a-like watergeweer die volgens hen als voorbeeld dienen om anderen te laten zien hoe producenten van nepproducten zich ontwikkelen op de markt. Op de website van Disignnest  stond bij deze advertentie de zin "Only open to business enquiries", waardoor de schijn wordt gewekt dat het aanbod openstaat voor business klanten. Tezamen met de mogelijkheid voor gebruikers om een bestelproces te doorlopen, achtte de voorzieningenrechter dat de schijn van het tonen van een ontwikkelingsproces niet opgaat en verwerpt dit verweer. Hierdoor was er sprake van gebruik van het merk van Spyra in het economisch verkeer. Zelfs nadat Designnest op diens website de banner "Intellecutal Property Infringement" plaatste, achtte de voorzieningenrechter dit niet anders. Dit kwalificeerde daardoor als gebruik van het merk van een ander en daardoor ook als merkenrechtelijke inbreuk. Overige vorderingen van Spyra falen.

IEF 20680

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op 18 mei

Raak in één keer volledig up-to-date bij deze halfjaarlijkse jurisprudentielunch! Op woensdag 18 mei geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merkenrecht, het auteursrecht en productvormgeving.

Enkele uitspraken die worden behandeld:
HvJ EU 24 maart 2022 C-433/20 (Austro-Mechana) – Privé kopiëren en billijke vergoeding) – IEF 20616
Hoge Raad 17 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1923 (Martin Garrix/Spinnin records) - fonogrammenproducent – IEF 20407
Rechtbank Midden Nederland 22 december 2021 ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 (VvZ B2B informatie/Kamer van Koophandel) – databankenrecht  – IEF 20423
Vzr. Rb. Gelderland 18 februari 2022 ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Jaguar Land Rover/Ineos) auteursrecht op industriële vormgeving – IEF 20543

IEF 20679

HvJ EU: nietigverklaring Polen slaagt niet, art. 17 DSM blijft overeind

HvJ EU 26 apr 2022, IEF 20679; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-nietigverklaring-polen-slaagt-niet-art-17-dsm-blijft-overeind

HvJ EU 26 april 2022, IEF 20679, IT 3911, IEFbe 3429; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie) Met invoering van de richtlijn 2019/790 betreffende auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt, hierna de DSM-richtlijn, is er een nieuw regime inzake de aansprakelijkheid van grote platformen geïntroduceerd in art. 17. Aanbieders kunnen op grond van dit artikel direct aansprakelijk gesteld worden voor content die is geüpload door gebruikers van het platform. Op grond van art. 17 lid 4 onder b en c DSM-richtlijn kunnen deze platformen deze aansprakelijkheid vermijden door actief toezicht te houden op de geüploade content. Polen heeft hiertegen een beroep op de nietigverklaring van lid 4 sub b en c van dit artikel ingesteld. Hiervoor stelt zij dat de automatische filtersoftware die wordt gebruikt door deze grote platformen voorzien is van te weinig waarborgen om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie te verzekeren. De grote kamer van het Hof verwerpt dit beroep van Polen en oordeelt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat er een passend evenwicht wordt gecreëerd tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op intellectuele eigendom.