IEF 18886

Geen inbreuk octrooi monopool-antenne

Rechtbank Den Haag 10 dec 2019, IEF 18886; (Fractus tegen Xiaomi c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-octrooi-monopool-antenne

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 december 2019, IEF 18886; (Fractus tegen Xiaomi c.s.) Kort geding. Fractus ontwikkelt en verkoopt telecommunicatie-antennes en is houder van een octrooi op de monopool-antenne. Xiaomi Technology is een Nederlands technologiebedrijf. Fractus stelt dat Xiaomi c.s. met de Xiaomi-telefoon inbreuk maakt op het octrooi. De vorderingen van Fractus zijn niet toewijsbaar. De beschermingsomvang van het octrooi kan niet zo ruim worden uitgelegd als Fractus voorstaat. Als wel van de omtrek uitgegaan zou worden, maakt het octrooi niet duidelijk bij welke breedte of dikte van de stralingsarm niet langer de vorm van de stralingsarm zelf, maar de vorm van de omtrek relevant wordt. De Xiaomi-telefoons vallen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi, omdat de vorm van de stralingsarm van de antennes van de Xiaomi-telefoons niet voldoet aan kenmerk 1.6. De stralingsarmen van de Xiaomi-antennes vormen geen “closed loop”. Ook de vorderingen op grond van een onrechtmatige daad worden afgewezen.

IEF 18885

De rechtbank is de weg kwijt (II)

Op 11 december jl. heeft de jaarlijkse octrooi-jurisprudentiebespreking georganiseerd door DeLex plaatsgevonden. Tijdens de voorbereiding stuitte ik op een bijdrage van Tsoutsanis op Boek9 (B15885) waarin hij mijn notitie [IEF 18547] met betrekking tot het vonnis van de rechtbank in de pemetrexed-zaak (d.d.19 juni 2019) [IEF 18534] ongenuanceerd noemt zonder overigens verder op mijn notitie in te gaan. Zijn bijdrage ging verder over een bijdrage van Kleemans.

Aangezien Tsoutsanis aanwezig zou zijn dacht ik dat het aardig voor de discussie zou zijn om (als er tijd voor zou zijn) een paar kanttekeningen bij de bijdrage van Tsoutsanis te plaatsen. Er was helaas geen tijd maar mijn kanttekeningen stonden wel op de slides die waren uitgedeeld. Ik heb toen toegezegd om die slides te publiceren en bovendien Tsoutsanis uitgedaagd voor een door DeLex te organiseren openbaar debat. Die uitdaging werd (nog niet) aanvaard.

Hieronder derhalve de slides waarbij ik aanteken dat slides natuurlijk niet alles weergeven wat ik over de verschillende punten had willen zeggen, maar belofte maakt schuld en derhalve gaan de slides hierbij.

Willem Hoyng

IEF 18884

Handelsnaaminbreuk touringcar afgewezen vanwege langdurig gedogen

Hof Den Haag 12 feb 2019, IEF 18884; ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (CCC tegen BV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaaminbreuk-touringcar-afgewezen-vanwege-langdurig-gedogen

Hof Den Haag 12 februari 2019, IEF 18884; ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (CCC tegen BV) Merkinbreukvordering afgewezen. CCC en BV zijn ondernemingen in touringcardiensten. BV is houder van Benelux-woordmerken en domeinnamen. Zelfs als zou moeten worden aangenomen BV niet wist dat CCC haar handelsnamen op haar touringcars gebruikte en die onwetendheid haar ook niet te verwijten was, zijn de overige omstandigheden van dit geval (het gedogen van handelsnamen op de touringcars en oldtimerbussen, de langdurige samenwerking tussen partijen en de gezamenlijke grootvader als oorsprong van de handelsnamen) voldoende om aan te nemen dat CCC gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat geïntimeerde zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam Almere-Tours op haar touringcars. Het vonnis van 10 mei 2017 [IEF 16780], verbeterd in het herstelvonnis van 28 juni 2017, wordt vernietigd.

IEF 18883

Aanscherping Wet Toezicht op collectieve beheersorganisaties

De Tweede Kamer behandelt volgend jaar veel wetgevingstrajecten op het gebied van het auteurs- en naburig recht. Zoals de implementatie van de nieuwe Auteursrecht- en Omroeprichtlijn en evaluatie van het Auteurscontractenrecht, maar ook een wijziging van de Wet Toezicht op collectieve beheersorganisaties. Een aanscherping vooral.

IEF 18882

Tenuitvoerlegging bodemvonnis langlopende orchidee-zaak geschorst

Hof Den Haag 2 dec 2019, IEF 18882; (VG Colours tegen HE Licenties), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tenuitvoerlegging-bodemvonnis-langlopende-orchidee-zaak-geschorst

Hof Den Haag 2 december 2019, IEF 18882; (VG Colours tegen HE Licenties) Zie ook [IEF 17517], [IEF 18535] en [IEF 18796]. Arrest in incident in octrooizaak met betrekking tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het bodemvonnis. HE Licenties maakt onderdeel uit van de Hanson groep. Zij houdt zich bezig met het beheren van octrooirechten in de sierplantenindustrie en is houdster van het Nederlandse octrooi NL1040904. VG Colours is een onderneming die zich bezighoudt met het kunstmatig kleuren van witte orchideeën. Het beroep van HE Licenties op niet-ontvankelijkheid wordt verworpen.  Dat de rechtbank bij de beoordeling een aantal verweren ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten, brengt niet zonder meer mee dat het eindoordeel over de inbreuk onjuist is. Dat moet in de hoofdzaak worden bepaald. Wel staat daarmee vast dat de beoordeling onvolledig is geweest. De ten uitvoerlegging van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 2019 [IEF 18535] wordt geschorst.

IEF 18881

Verzet tegen hoogte griffierecht in cassatieberoep auteursrechtenzaak ongegrond

Hoge Raad 6 dec 2019, IEF 18881; ECLI:NL:HR:2019:1912 (Opposant tegen griffier ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzet-tegen-hoogte-griffierecht-in-cassatieberoep-auteursrechtenzaak-ongegrond

Hoge Raad 6 december 2019, IEF 18881; ECLI:NL:HR:2019:1912 (Opposant tegen Griffier) ING bank heeft cassatieberoep ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het betreft een springcassatie. Het griffierecht is vastgesteld op 6591,- euro: het tarief voor voor niet-natuurlijke personen voor zaken met een betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan 100.000,- euro. Bij verzoekschrift is in verzet gekomen tegen de hoogte van het bedrag. Volgens opposant ziet de vordering waar het in de genoemde cassatieprocedure om gaat enkel op een verklaring voor recht dat ING geen geldig pandrecht heeft gevestigd op auteursrechten ten aanzien van een door gefailleerde ontwikkelde software. Er zou daarom sprake zijn van een vordering van onbepaalde waarde. De procureur-generaal concludeert dat het verzet ongegrond moet worden verklaard. Hij stelt daartoe dat voor de berekening van het griffierecht moet worden aangeknoopt bij de waarde van de vordering waarover de rechter tegen wiens uitspraak het beroep in cassatie is gericht, had te beslissen, ook indien niet de betaling van een geldsom is gevorderd. Het verzet wordt bij beschikking ongegrond verklaard.

IEF 18880

Schikkingsregeling snijplaten-octrooi blijft in stand

Hof Den Haag 7 mei 2019, IEF 18880; ECLI:NL:GHDHA:2019:3224 (Jet Set tegen BIS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schikkingsregeling-snijplaten-octrooi-blijft-in-stand

Hof Den Haag 7 mei 2019, IEF 1880; ECLI:NL:GHDHA:2019:3224 (Jet Set tegen BIS) X is houder van het octrooi EP1507630. Het betreft een systeem voor het snijden van staalplaten. Jet Set exploiteert de door X ontwikkelde snijmachines. Tussen Jet Set en Brielle Industrie Services is een regeling overeengekomen, de schikkingsregeling. In deze schikkingsregeling tussen Jet Set en BIS is onder meer bepaald dat BIS elke inbreuk op het octrooi zal staken. In eerste aanleg werd het Nederlandse deel van EP 630 vernietigd. De schorsing van de schikkingsregeling die voorafgaand aan de bodemprocedure is getroffen omtrent het onthouden van handelingen die inbreuk maken op EP 630 werd niet toegewezen. Strijd met de schikkingsregeling werd evenmin toegewezen omdat een elektrisch aangedreven motor niet binnen de beschermingsomvang valt. Jet Set is niet ontvankelijk in haar principaal appel. Door BIS wordt een incidenteel appel gestart. De gewezen vonnissen worden bekrachtigd. 

IEF 18878

Prejudiciële vraag: is overgenomen website-informatie merkinbreuk?

Duitse Gerechten 9 sep 2019, IEF 18878; (MK Advokaten ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-is-overgenomen-website-informatie-merkinbreuk

Oberlandesgericht Düsseldorf 9 september 2019, IEF 18878, IEFbe 3003; C-684/19 ( MK Advokaten) Via MinBuza. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Verzoekster met de naam “MBK Rechtsanwälte” is een advocatenmaatschap. Verzoekster is tevens houder van datzelfde Duitse woordmerk dat staat ingeschreven voor onder meer “advies bij rechtszaken; juridisch advies; advocatendiensten; dienstverlening”. Verweerster is ook een advocatenmaatschap die enige tijd actief was onder de namen “mbk rechtsanwälte” en “mbk advokaten”. Landsgericht Düsseldorf verbood verweerster om juridische diensten aan te bieden onder het teken “mbk”. Na dit vonnis heeft verzoekster aangevoerd dat er nog steeds vermelding op internet zijn te vinden van “mbk advokaten”. Deze vermeldingen zijn overgenomen uit een lokaal telefoonboek waar verweerster stond vermeld. Echter, deze vermelding heeft verweerster na het vonnis laten verwijderen. Zij was niet verplicht verdere inspanningen te leveren. In eerste aanleg is verweerster een boete opgelegd omdat zij als gevolg van het vonnis niet alleen de vermeldingen diende te verwijderen waar zij zelf opdracht toe had gegeven, maar ook alle andere vermeldingen die haar economisch voordeel verschaften en gebaseerd waren op de rechtstreeks door haar aangevraagde vermelding. Tegen deze beslissing heeft verweerster beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.

IEF 18879

Idee van getapete banaan een beschermd kunstwerk?

“Jeetje, iemand gaat er vandoor met mijn idee”. 
Jaren geleden bedacht studente Merel Engelman een kunstwerk te maken voor een schoolopdracht van een getapte banaan. Dit idee is overgenomen door kunstenaar Maurizio Cattelan, aldus Engelman. Maar kan een getapte banaan wel beschouwd worden als een beschermd kunstwerk? Lees hier wat Dirk Visser erover te zeggen heeft. 

IEF 18877

Verzoek tot bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk

Antilliaanse Gerechten 5 aug 2019, IEF 18877; ECLI:NL:OGEAC:2019:272 (Jas Hennessy tegen Lunapark), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-tot-bewijsbeslag-en-beslag-tot-afgifte-wegens-merkinbreuk

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 5 augustus 2019, IEF 18877; ECLI:NL:OGEAC:2019:272 (Jas Hennessy tegen Lunapark) Jas Hennesy heeft een verzoek ingediend tot bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk door verwijdering identificatiecodes van flessen drank. Zij verwijt Lunapark inbreuk te hebben gemaakt op haar merkrecht 'Hennessy' door de van Jan Hennessy afkomstige flessen sterke drank te verhandelen, waarvan de identificatiecodes van het etiket en de flessenhals zijn verwijderd. Bij dat laatste is volgens verzoekster een oplosmiddel gebruikt. Stellende dat niet ondenkbaar is dat de resten van dit middel zijn achtergebleven, hetgeen schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben, is volgens Jas Hennessy de integriteit van het product aangetast. Zij verlangt om deze redenen terugroeping en vernietiging van de inbreukmakende producten en beoogt verdere verhandeling van deze producten (en daarmee ook verdere schade) te voorkomen met het gevorderde conservatoir beslag en de gerechtelijke bewaring. Het bewijsbeslag dient er volgens haar toe het bewijs zeker te stellen en de omvang van de als gevolg van de schending geleden schade te bepalen en de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende producten te achterhalen. Het gerecht verwijst naar jurisprudentie waaruit voortvloeit dat het belang van het ongemoeid laten van identificatiecodes niet opweegt tegen het belang bij een door de wetgever vrije parallelhandel met gedecodeerde producten. Daarnaast wordt gesteld dat een dergelijk verzoek pas kan worden toegewezen, nadat ook de wederpartij is gehoord. Er is om deze reden een hoorzitting gelast, waarin verder op het onderhavige verzoek zal worden beslist. 

IEF 18856

Laatste plaatsen Nationaal Reclamerechtcongres

Klagers en influencers, purposewashing, rebranding, online reclame en het Nationaal Preventie-akkoord: allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex!

Met het jaarlijkse overzicht van rechterlijke hits and misses door Ebba Hoogenraad, een terugblik van Anne-Jel Hoelen (ACM), Madeleine de Cock Buning (UU) over online en de huidige stand van de regelgeving, en de volgende onderwerpen en sprekers:

  • Waarom is klagen leuk?  Otto van der Harst (Stichting Reclame Code) licht toe, en vertelt over het nut van klagen.
  • De #Ad campagne Nationale betutteling of niet: het Nationaal Preventieakkoord bestaat nu een jaar. Sarah Arayess licht de juridische kaders toe, en neemt samen met Otto van der Harst, Theo Heere (VBZ), Eva Knipscheer (Albert Heijn) en Peter de Wolf (Stiva) deel aan de paneldiscussie.
  • Van Nuon naar Vattenfall: Melle van Diepen (Vattenfall) schetst de praktische ervaringen bij dit rebrandingtraject.
  • Commercie en duurzaamheid: een goede combinatie? Willem van der Schoot, CEO bij Havas Lemz, kiest voor de positieve invalshoek en geeft aan hoe creativiteit ten goede kan worden ingezet in een commerciële omgeving.

Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) staan garant voor een inspirerend en nieuw programma. Waar en wanneer? Op donderdag 12 december 2019 in het West-Indisch Huis. Het volledige programma is hier bijgevoegd. Meteen inschrijven kan ook.

We zien u graag tegemoet op 12 december!

IEF 18876

Publicatie foto’s autocoureur wegens nieuwswaarde en ondergeschikte rol niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 8 okt 2019, IEF 18876; ECLI:NL:GHAMS:2019:3614 (Mavic en autocoureur tegen Karakter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-foto-s-autocoureur-wegens-nieuwswaarde-en-ondergeschikte-rol-niet-onrechtmatig

Hof Amsterdam 8 oktober 2019, IEF 18876; ECLI:NL:GHAMS:2019:3614 (Mavic en autocoureur tegen Karakter) De autocoureur heeft als jongste coureur ooit een Grand Prix gewonnen. Zijn zakelijke belangen worden door Mavic behartigd. Mavic heeft een exclusieve licentie om de intellectuele eigendomsrechten en het portretrecht van de autocoureur te promoten en te exploiteren. Karakter is een uitgeverij en heeft een boek, geschreven door X, uitgegeven. Naast de voorkant van het boek, bestaande uit een foto van de autocoureur, bevat het boek nog acht pagina’s met in totaal zeventien foto’s van de autocoureur. Het auteursrecht op deze foto’s ligt bij derden. Karakter heeft deze foto’s die eerder in verschillende media zijn gepubliceerd, van APN gekocht. Noch de autocoureur noch Mavic hebben Karakter toestemming gegeven om de foto’s te publiceren.

IEF 18875

Beweringen over omkoping moeten worden gerectificeerd

Antilliaanse Gerechten 13 nov 2019, IEF 18875; ECLI:NL:OGEAC:2019:254 (Journalist tegen uitgeverij Amigoe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beweringen-over-omkoping-moeten-worden-gerectificeerd

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 13 november 2019, IEF 18875; ECLI:NL:OGEAC:2019:254 (Journalist tegen uitgeverij Amigoe) Kort geding. Krant Amigoe heeft artikelen gepubliceerd over ‘omkoping’ van journalisten door het Bestuurscollege Bonaire. Eiser is bestuurder van een adviesbureau en Pensioenfonds Caribisch Nederland. Daarnaast schrijft hij journalistieke bijdragen voor de websites www.bonaire.nu en www.bes-reporter.com. Amigoe is uitgever van de krant de Amigoe. Op de voorpagina van de Amigoe van 16 september 2019 is een artikel gepubliceerd naar aanleiding van het besluit van het Bestuurscollege van Bonaire tot het tijdelijk inhuren van een journalist en eiser voor ondersteuning bij lokale overheidscommunicatie. In de Amigoe van 17, 18 en 19 september 2019 zijn nadere artikelen verschenen over dit besluit en over de (afwijzende) reacties daarop van onder meer oppositiepartij DP en kamerleden in Den Haag. Eiser heeft Amigoe bij brief van zijn advocaat van 20 september 2019 tevergeefs verzocht tot rectificatie over te gaan. Enkele beweringen over eiser moeten worden gerectificeerd omdat onderbouwing en nuancering ontbreekt.

IEF 18874

Is luchtfoto van landgoed een auteursrechtelijk beschermd werk?

Hof Amsterdam 15 okt 2019, IEF 18874; ECLI:NL:GHAMS:2019:3746 (Sembono tegen Performance Impressions), http://www.ie-forum.nl/artikelen/is-luchtfoto-van-landgoed-een-auteursrechtelijk-beschermd-werk

Gerechtshof Amsterdam 15 oktober 2019, IEF 18874; ECLI:NL:GHAMS:2019:3746 (Sembono tegen Performance Impressions) Performance Impressions verkoopt de foto’s van de Amerikaanse fotograaf X via internet. X heeft de auteursrechten op zijn foto’s, waaronder een luchtfoto van landgoed, aan Performance Impressions overgedragen. Sembono is een reisorganisatie. Het geschil is ontstaan naar aanleiding van de, zonder toestemming van Performance Impressions en zonder naamsvermelding van X, gepubliceerde luchtfoto van landgoed op de website van Sembono. Performance Impressions eiste in eerste aanleg onder andere staking van de inbreuk en schadevergoeding. Sembono werd toen in het ongelijk gesteld. In de onderhavige procedure tracht Sembono alsnog gelijk te krijgen, stellende dat de luchtfoto slechts een kopie van de werkelijkheid is en geen werk dat auteursrechtelijke bescherming geniet. Sembono steunt dit mede op het feit dat andere fotografen het landgoed ook al op een soortgelijke manier hebben gefotografeerd. Echter Sembono wordt opnieuw in het ongelijk gesteld. De maatstaven die door de kantonrechter ter beoordeling van de vraag of de foto een werk is in de zin van de auteursrecht werden gehanteerd, waren juist. De luchtfoto wordt als auteursrechtelijk werk aangemerkt. Ook de geschatte schadevergoeding is redelijk.

IEF 18873

Vordering tot afgifte kunstgras-recepten onvoldoende onderbouwd

Rechtbank Overijssel 14 okt 2019, IEF 18873; ECLI:NL:RBOVE:2019:4040 (BGY tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-afgifte-kunstgras-recepten-onvoldoende-onderbouwd

Vrz. Rechtbank Overijssel 14 oktober 2019, IEF 18873; ECLI:NL:RBOVE:2019:4040 (BGY tegen X) BGY ontwikkelt en produceert kunstgrasgarens. Zij hebben daartoe een grasgarenmachine aangeschaft. In deze machine worden instellingen gezet, die zijn gebaseerd op bepaalde recepten van kunstgrasgarens. Gedaagde was werkzaam voor BGY. Op een bepaald moment is BGY overgenomen en is besloten alle activiteiten omtrent kunstgrasgarens te beëindigen. Aan gedaagde is een vaststellingsovereenkomst aangeboden om zijn dienstverband te beëindigen. Er ontstaat een discussie over de afwikkeling en dan met name over de vraag wie eigenaar is van de recepten voor de kunstgrasgarens en de bijbehorende instellingen van de machine.

IEF 18872

Laatste plaatsen beschikbaar voor Jurisprudentielunch Octrooirecht

Weer volledig op de hoogte na de jaarlijkse Jurisprudentielunch Octrooirecht van deLex, op woensdag 11 december 2019. Bart van den Broek en Willem Hoyng presenteren tijdens de lunch het complete overzicht van actuele uitspraken die relevant zijn voor uw praktijk.

Aanmelden is nog mogelijk, via info@delex.nl, of via de website. Let op: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

IEF 18870

Maaltijdpotten niet auteursrechtelijk beschermd

Rechtbank Midden-Nederland 1 nov 2019, IEF 18870; ECLI:NL:RBMNE:2019:5134 (Antropia tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/maaltijdpotten-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Rechtbank Midden-Nederland 1 november 2019, IEF 18870; ECLI:NL:RBMNE:2019:5134 (Antropia tegen X) Antropia en X stellen beide dat zij de intellectuele eigendomsrechten hebben op het woord- en beeldmerk van Abel’s Deli. Antropia is rechthebbende van dit woord- en beeldmerk, nu dit gedeponeerd is in het Merkenregister en het verder niet is weersproken. X, de originele maker van het woord- en beeldmerk, maakt vermelding van dit project op zijn portfoliowebsite. Dit is geen (dreigende) merkinbreuk. Verder is er onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat aan de logo’s auteursrechtelijke bescherming toekomt. Ook is er onvoldoende gesteld om aan te nemen dat de uiterlijke vormgeving van de maaltijdpotten auteursrechtelijke bescherming toekomt.

IEF 18871

Licentiehouder niet ontvankelijk in vordering auteursrechteninbreuk

Rechtbank Den Haag 16 okt 2019, IEF 18871; ECLI:NL:RBDHA:2019:10905 (Cardiac Output tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/licentiehouder-niet-ontvankelijk-in-vordering-auteursrechteninbreuk

Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, IEF 18871, IT 2962; ECLI:NL:RBDHA:2019:10905 (Cardiac Output tegen X) Cardiac Output heeft een fotograaf ingeschakeld voor het maken van foto’s op een dansproject. Zij zijn overeengekomen dat Cardiac Output de exclusieve licentierechten krijgt voor het gebruik van de foto’s en dat de auteursrechten bij de fotograaf blijven. Met instemming van Cardiac Output heeft de fotograaf een van de foto’s op zijn Instagram-account geplaatst. De twee gedaagden hebben deze vervolgens gerepost op hun eigen Instagram-account. Cardiac Output meent dat er sprake is van inbreuk en schade door deze publicatie.

IEF 18869

Op foto staat duidelijk copyright-teken bedrijf gedrukt

Rechtbank Amsterdam 15 okt 2019, IEF 18869; ECLI:NL:RBAMS:2019:8643 (Fotografe tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/op-foto-staat-duidelijk-copyright-teken-bedrijf-gedrukt

Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2019, IEF 18869, IT 2961; ECLI:NL:RBAMS:2019:8643 (Fotografe tegen gedaagde) Eiseres is professioneel fotografe en heeft omstreeks september 2011 een foto gemaakt van een persoon. Deze foto stond in 2017 op de website van eiseres. Over de lengte van de rechterzijde van de foto staat in witte letters de naam van haar bedrijf gedrukt. Op 23 maart 2017 heeft gedaagde een oude column uit het NRC van de gefotografeerde persoon geplaatst op zijn weblog. Bij deze column stond de hiervoor genoemde foto afgebeeld. Gedaagde heeft geen toestemming verkregen voor het gebruik van de foto. Gevorderd wordt schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten en  persoonlijkheidsrechten, en wegens materiële en immateriële schade door uitlatingen van gedaagde. Er is sprake van inbreuk op het auteursrecht van eiseres, waarvoor gedaagde schadeplichtig is. De eer en goede naam van eiseres worden niet zodanig aangetast door de teksten van gedaagde dat daarvoor het recht van vrijheid van meningsuiting van gedaagde dient te wijken.

IEF 18867

Incidentele vordering auteursrechtenzaak afgewezen

Hof Amsterdam 12 nov 2019, IEF 18867; ECLI:NL:GHAMS:2019:4093 (X tegen Rodi Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/incidentele-vordering-auteursrechtenzaak-afgewezen

Hof Amsterdam 12 november 2019, IEF 18867; ECLI:NL:GHAMS:2019:4093 (X tegen Rodi Media) Appelante heeft tijdens een musicalvoorstelling een foto gemaakt. Deze foto is later door Rodi Media gebruikt op een website en papieren editie van ‘Almere Deze Week’, zonder naamsvermelding. Vast kwam te staan dat er sprake was van een inbreuk op auteursrechten. Er werd een redelijke schadevergoeding van 426 euro toegewezen [zie ook: IEF 18388]. De (niet-professionele) fotografe is hiertegen in beroep gegaan. Rodi Media heeft een incident opgeworpen.