IEF 19361

Indicatietarieven octrooizaken per 1 september a.s.

Indicatietarieven octrooizaken per 1 september a.s.

1. Sinds de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn op 29 april 2006 is in octrooizaken art. 14 van die Richtlijn (respectievelijk na de implementatie van art. 14) art. 1019h Rv toegepast: "De verliezende partij wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

2. Anders dan in andere IE-zaken wordt de grote meerderheid van octrooizaken behandeld door een kleine groep gespecialiseerde advocaten bijgestaan door een of meer octrooigemachtigden voor (in de feitelijke instanties) gespecialiseerde colleges. Bestudering van beslissingen in octrooizaken met betrekking tot kosten ex art. 1019h Rv leert dat in ongeveer de helft van de zaken (en met name in de grotere zaken) partijen overeenstemming bereiken over de kosten. Hoewel de rechter ambtshalve toeziet op de kostenveroordeling heb ik geen uitspraak kunnen vinden waar de rechter hetgeen is afgesproken als niet redelijk, evenredig en/of billijk oordeelde.3. Nergens in de Richtlijn of de implementatiewetgeving wordt aangegeven dat de gewenste wijze van praktische uitvoering van de bepalingen met betrekking tot proceskosten bestaat uit door de rechter vastgestelde zgn. "indicatietarieven".

IEF 19362

Auteursrecht grafisch ontwerp uitgeput na wederverkoop vrachtwagens

Rechtbank Midden-Nederland 5 aug 2020, IEF 19362; (Eiseres tegen Lukassen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrecht-grafisch-ontwerp-uitgeput-na-wederverkoop-vrachtwagens

Rechtbank Midden-Nederland 5 augustus 2020, IEF 19362; 8416036 UC EXPL 20-2392 ID/963 (Eiseres tegen Lukassen) Auteursrecht. Procesrecht. Lukassen had in het verleden een aantal vrachtwagens gekocht waarop een grafisch ontwerp was aangebracht waarin foto’s van eiseres waren verwerkt. Lukassen had een sticker met haar eigen bedrijfsnaam geplakt over de bedrijfsnaam van de vorige eigenaar en heeft de vrachtwagens daarna voor zichzelf in gebruik genomen. Eiseres stelt dat daarmee haar auteursrechten op haar foto’s en de aan haar overgedragen auteursrechten ten aanzien van het gehele grafische ontwerp zouden worden geschonden. De kantonrechter oordeelt echter dat de auteursrechten van eiseres zijn uitgeput. Het gaat om dezelfde vrachtwagens die eerder met toestemming van eiseres in het verkeer zijn gebracht. Een beroep van eiseres op het arrest iz. NUV/Tom Kabinet (m.b.t. uitputting bij digitale verspreiding) slaagt niet, omdat het daar om digitale werken gaat. Omdat het auteursrecht van het grafische ontwerp (waarvan de foto’s van eiseres onderdeel uitmaakten) oorspronkelijk bij iemand anders lagen, kan eiseres geen persoonlijkheidsrechten inroepen. Ook als die auteursrechten overgedragen zouden zijn aan eiseres maakt dat niet dat zij ook de (niet-overdraagbare) persoonlijkheidsrechten van die derde partij kan uitoefenen. Eiseres wordt veroordeeld in de proceskosten, maar de rechter gaat niet mee in de vordering van Lukassen tot volledige vergoeding van de proceskosten. Het stond eiseres namelijk vrij om Lukassen te dagvaarden. Zij heeft in de dagvaarding stellingen opgenomen die haar vorderingen onderbouwen en ter onderbouwing bewijsstukken overlegd.

IEF 19360

Vervolg uitspraak DOLPHIN-zwembadrobots

Rechtbank Gelderland 5 aug 2020, IEF 19360; (ECG Nederland tegen Maytronics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vervolg-uitspraak-dolphin-zwembadrobots

Rechtbank Gelderland 5 augustus 2020, IEF 19360 (ECG Nederland tegen Maytronics) Merkenrecht. Vervolg op IEF 19279, waarin werd geoordeeld dat ECG de inbreuk op de aan Maytronics toekomende merkenrechten moest staken en gestaakt moet houden en een door de rechtbank opgestelde tekst op de homepages moest plaatsen van alle websites waarop zij onrechtmatig DOPLHIN-producten heeft aangeboden. ECG hield zich niet aan dit vonnis, waardoor Maytronics ter waarde van €300.000 aan verbeurde dwangsommen opeiste. Later heeft Maytronics beslag gelegd op de volledige bedrijfsinventaris van ECG. ECG is een executiegeschil gestart. In dit vonnis stelt de rechter Maytronics in het gelijk.

IEF 19359

Uitlatingen concurrerende onderneming niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 3 jul 2020, IEF 19359; ECLI:NL:RBMNE:2020:2703 (Eisers tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-concurrerende-onderneming-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 3 juli 2020, IEF 19359; ECLI:NL:RBMNE:2020:2703 (eisers tegen gedaagden) Onrechtmatige uitingen. Eisers en gedaagden zijn actief in de energiemarkt en richten zich op zakelijke energieverbruikers. Gedaagde bemiddelt eveneens tussen verbruikers en leveranciers. Gedaagden hebben zich negatief uitgelaten over de handelswijze van eisers om zo klanten te winnen. Eiser vordert in conventie dat alle uitlatingen van haar website en LinkedIn-account te verwijderen, waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat hij zich schuldig maakt aan oneerlijke dan wel onrechtmatige handelsprakrijken. Gedaagde vordert in reconventie dat het eiser verboden wordt om bij hun telefonische verkoopactiviteiten voor energiebedrijven de indruk te wekken dat gebeld wordt door of namens gedaagde. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in conventie af en in reconventie toe. Er is voldoende feitelijke onderbouwing dat bemiddelaar zich in telefoongesprek met potentiële klant voordeed als de vaste energie-adviseur van de klant.

IEF 19358

Foto zonder toestemming op website

Rechtbank Midden-Nederland 24 jun 2020, IEF 19358; ECLI:NL:RBMNE:2020:2793 (Eiser tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foto-zonder-toestemming-op-website

Rechtbank Midden-Nederland 24 juni 2020, IEF 19358; ECLI:NL:RBMNE:2020:2793 (Eiser tegen gedaagde) Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf, maakt foto’s in opdracht en beheert een beeldbank met foto’s die tegen betaling mogen worden gepubliceerd. Gedaagde houdt zich bezig met o. a. advisering en bemiddeling op het gebied van bedrijfsvoering en overdracht. Gedaagde heeft via de beeldbank van eiser een foto van het object geplaatst, terwijl eiser daar geen toestemming voor had gegeven en geen vergoeding voor heeft ontvangen. Eiser heeft meerdere keren gevraagd de foto van de websites te verwijderen. De foto is verwijderd, maar de vergoeding bleef uit. Eiser vordert inbreuk op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten op de foto en schadevergoeding. De rechtbank wijst de vorderingen toe.

IEF 19357

Geen rectificatie gepubliceerd onderzoeksrapport seksueel misbruik Jehova's Getuigen

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 aug 2020, IEF 19357; ECLI:NL:GHARL:2020:6085 (Jehova’s Getuigen tegen Universiteit Utrecht en de Nederlandse Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-gepubliceerd-onderzoeksrapport-seksueel-misbruik-jehova-s-getuigen

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, IEF 19357, IT 3204; ECLI:NL:GHARL:2020:6085 (Jehova’s Getuigen tegen Universiteit Utrecht en de Nederlandse Staat) Publicatieverbod. Rectificatie. De Universiteit heeft op verzoek van de Minister en het WODC een onderzoeksrapport opgesteld met als titel “Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van de Jehova’s Getuigen”. De Jehovah’s Getuigen hebben een publicatieverbod gevorderd van de Universiteit en de Staat. De vorderingen werden afgewezen door de kortgedingrechter. De Minister heeft het onderzoeksrapport daarna aan de Tweede Kamer gestuurd en het rapport is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl en op www.wodc.nl. In hoger beroep vorderen de Jehovah’s Getuigen, na vernietiging van de uitspraak van de kortgedingrechter, van de Staat en de Universiteit verwijdering van het rapport van deze websites en van de Staat het plaatsen van een rectificatie op deze sites. Daarnaast wordt gevorderd de Minister te gelasten een brief te sturen aan de Tweede Kamer met rectificerende mededelingen over het onderzoeksrapport. De vorderingen worden door het hof afgewezen.

IEF 19356

Ontwikkeling methoden hardlooptrainingen geen eigen intellectuele schepping

Hof Amsterdam 31 mrt 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontwikkeling-methoden-hardlooptrainingen-geen-eigen-intellectuele-schepping

Hof Amsterdam 31 maart 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.) Auteursrecht. Databankenwet. Appellant heeft voor een lange periode als eenmanszaak onder de naam Team 10 hardlooptrainingen verzorgd. Van belang met betrekking tot het auteursrecht en het databankenrecht is dat appellant verschillende methoden had ontwikkeld voor hardlooptrainingen. Volgens appellant rust er auteursrechtelijke bescherming op deze ontwikkelde methode en op het klantenbestand als databank. Het hof ontkracht deze stellingen. Volgens het hof gaat het niet om een eigen intellectuele schepping die tot stand is gekomen door het maken van creatieve keuzes waaruit het persoonlijk stempel van appellant naar voren komt. Ook valt het klantenbestand niet onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwet. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 19355

Geen opheffing beslag door merkenrecht

Rechtbank Rotterdam 9 jun 2020, IEF 19355; ECLI:NL:RBROT:2020:6776 (TPL tegen EXE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-opheffing-beslag-door-merkenrecht

Vzr. Rechtbank Rotterdam 9 juni 2020, IEF 19355; ECLI:NL:RBROT:2020:6776 (TPL tegen EXE) Kort geding. Merkenrecht. TPL is producent en verkoper van zonnepanelen, EXE is handelaar in zonnepanelen. EXE heeft bij TPL orders geplaatst voor de productie en levering van zonnepanelen. Na ontvangst van order 3 wil EXE de orders ontbinden vanwege de slechte kwaliteit van de panelen. Als TPL probeert zonder toestemming van EXE de zonnepanelen te verkopen aan een derde, laat EXE beslag leggen op de partijen. Omdat de panelen zijn voorzien van EXE-merken, mogen de panelen niet zonder toestemming van EXE binnen de EER op de markt gebracht worden. TPL vordert opheffing van het beslag. Opheffing van het beslag wordt niet toegewezen, omdat de vordering waarvoor het beslag is gelegd niet summierlijk ondeugdelijk te achten is.

IEF 19354

Reis aanbieden met “gegarandeerd vertrek” in coronatijdperk misleidend

RCC 8 jul 2020, IEF 19354; (Aanklager tegen OAD), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reis-aanbieden-met-gegarandeerd-vertrek-in-coronatijdperk-misleidend

Reclame Code Commissie 8 juli 2020, IEF 19354, RB 3432; 2020/00219 (Aanklager tegen OAD) Reclamerecht. Reizen aanbieden met “gegarandeerd vertrek” wordt misleidend geacht, omdat “gegarandeerd vertrek” zorgvuldig moet worden gebruikt. De consument zal er bij deze toevoeging van uitgaan dat het zeker is dat een reis zal doorgaan, tenzij er sprake is van een plotselinge verhindering die op het moment van het aanbieden van de reis niet kon worden voorzien. Verhindering van de reis door corona is wel voorzienbaar.

IEF 19353

Bescherming via patenten, merken en modellen eenvoudig uitgelegd via webinars

Den Haag, 29 juli 2020 – De wereld van patenten (ook wel octrooien genoemd ) en merk- en modelbescherming kan ingewikkeld overkomen. Toch wil je als innovatieve ondernemer op de hoogte blijven van de mogelijkheden, zodat je de juiste keuzes maakt om jouw innovatie optimaal te laten renderen. In een reeks van zes webinars over strategisch omgaan met intellectuele eigendom worden daarom de belangrijkste vraagstukken eenvoudig uitgelegd. 

Vanaf vandaag is het mogelijk om je aan te melden voor het eerste webinar “Aan de slag met octrooien’, dat georganiseerd wordt op donderdag 27 augustus 2020. In dit webinar, waaraan kosteloos kan worden deelgenomen, gaat octrooigemachtigde Henri van Kalkeren van V.O. Patents & Trademarks in op de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot octrooien. 

U komt te weten wanneer u kiest voor octrooiering of geheimhouding en hoe u uw innovatie beter kunt laat renderen middels een octrooi. Ook gaat hij in op meer praktische zaken zoals de vereisten voor een octrooiaanvraag,  het proces en de kosten die hierbij komen kijken. 

Tijdens de uitzending is er ook de mogelijkheid tot het insturen van vragen via de live chat. Een team van octrooigemachtigden met kennis van verschillende sectoren zit klaar om alle vragen te beantwoorden. 

Op dinsdag 29 september 2020 volgt het tweede webinar, met als onderwerp merk- en modelbescherming. Hierna volgt om de vier weken een nieuw onderwerp over strategisch omgaan met intellectuele eigendom. Aanmelden kan via de website van V.O. Patents & Trademarks.

Zie hier een filmpje voor meer informatie.

IEF 19352

Alle IE-vakken aan de Universiteit Leiden dit najaar online

, IEF 19352; http://www.ie-forum.nl/artikelen/alle-ie-vakken-aan-de-universiteit-leiden-dit-najaar-online

Alle IE keuzevakken in de Master Rechtsgeleerdheid in Leiden (Auteursrecht, Merkenrecht en Octrooirecht) worden in het najaar van 2020 volledig online gegeven, met masterclasses en praktijktutoren. 

Het keuzevak Auteursrecht  (“profileringsvak IE Auteursrecht”) begint op dinsdag 1 september om 9.00 uur online in de Kaltura Live Room. De interactieve online sessies zijn op dinsdag en donderdagochtend in september en begin oktober. Voorafgaand aan iedere online sessie dienen de deelnemers de bijbehorende powerpointfilmpjes te bekijken. Op vrijdagmiddag wordt er een online masterclass gegeven van uur. De eerste online masterclass wordt gegeven door mr. Klos op 4 september over het Vitra/Kwamtum arrest en de Berner Conventie bij bescherming van vormgeving. De overige masterclasses worden gegeven door mrs. Alkema, Wildeman, Fresco en Chavannes.

Daarnaast hebben de deelnemers in kleine groepjes wekelijks online contact met een Leidse IE alumnus- ‘praktijktutor’ met wie zij allerhande onderwerpen kunnen bespreken. Als praktijktutor treden op mrs. Van den Akker, Bakers, Chalmers, Elferink, Van Gijn, Van der Jagt, Van Leeuwen, Louwers, Menkhorst, Van Nieuwenhuizen, Van Triest en Wigman.

Aanmelden voor het vak Auteursrecht is mogelijk vanaf 4 augustus 2020 en dient te gebeuren via uSis. Alle informatie is vervolgens te vinden in de BrightSpace-omgeving van het vak auteursrecht.

Hoofddocent van het vak Auteursrecht is prof. mr. D.J.G. Visser en de andere vaste docent is mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg.

De vakken Merkenrecht en Octrooirecht zullen in oktober en november worden gegeven volgens ongeveer hetzelfde format. Hoofddocent van het vak Merkenrecht is mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg en van het vak Octrooirecht mr. R.P. Soullié.

Intro keuzevak Auteursrecht 2020: https://video.leidenuniv.nl/media/t/1_oxlpt7l1/172279931.

Zie hier het voorlopige volledige programma voor het vak Auteursrecht.

IEF 19351

Auteursrechtinbreuk op luchtfoto

Rechtbank Midden-Nederland 4 mrt 2020, IEF 19351; ECLI:NL:RBMNE:2020:2618 (Luchtfoto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-luchtfoto

Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2020, IEF 19351; ECLI:NL:RBMNE:2020:2618 (Luchtfoto) Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf en heeft een luchtfoto gemaakt. Gedaagde heeft die foto in bewerkte vorm op haar website geplaatst, zonder toestemming van de fotograaf. Na verzoeken om de foto te verwijderen en een schadevergoeding te betalen, verwijdert gedaagde de foto, maar betaalt niet. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van auteursrechtinbreuk, omdat gedaagde de foto zonder toestemming, in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding op haar website geplaatst. Naast een gederfde licentievergoeding, moet gedaagde schadevergoeding vanwege het ontbreken van een naamsvermelding betalen.

IEF 19350

Perspublicatie NRC niet onrechtmatig


Rechtbank Amsterdam 22 jul 2020, IEF 19350; ECLI:NL:RBAMS:2020:3557 (Eiser tegen NRC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicatie-nrc-niet-onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 22 juli 2020, IEF 19350, IT 3199; ECLI:NL:RBAMS:2020:3557 (Eiser tegen NRC) Mediarecht. Eiser vordert schadevergoeding van NRC wegens onrechtmatige perspublicatie. Eiser stelt dat er inbreuk is gemaakt op zijn persoonlijke levenssfeer. Toewijzing van de vorderingen van eiser zouden een beperking vormen op het grondrecht van NRC op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijke beperking is alleen indien de perspublicatie onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. De rechtbank weegt alle wederzijdse belangen af, waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen en oordeelt dat de perspublicatie niet onrechtmatig is. Dat de naam van de bestuurder van de rechtspersoon vaak wordt genoemd, dat er geen wederhoor is toegepast en dat de gevolgen van publicatie ernstig voor die voormalige bestuurder, doen hier niet aan af.

IEF 19349

Artikel 223 Rv-verzoek afgewezen wegens onvoldoende inspanning

Rechtbank Den Haag 22 jul 2020, IEF 19349; (Spirits tegen FKP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-223-rv-verzoek-afgewezen-wegens-onvoldoende-inspanning

Rechtbank Den Haag 22 juli 2020, IEF 19349; C/09/437955 (Spirits tegen FKP) Merkenrecht. Deze uitspraak gaat over een (gecombineerd) artikel 223 Rv- en 611d Rv-incident in het conflict tussen Spirits en FKP over de Stolichnaya-merken in 13 Europese landen. De inspanningen van FKP om aan het exhibitiebevel te voldoen worden onvoldoende geacht. De rechtbank gaat niet mee in de stelling van FKP dat Spirits hen heeft gedwarsboomd in het voldoen aan het exhibitiebevel. Het 223 Rv verzoek van FKP wordt afgewezen en er wordt geoordeeld dat FKP dwangsommen heeft verbeurd.

IEF 19341

Conclusie A-G in Eiser tegen Het Parool

Hoge Raad 26 jun 2020, IEF 19341; ECLI:NL:PHR:2020:652 (Eiser tegen Het Parool), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-eiser-tegen-het-parool

Parket bij de HR 26 juni 2020, IEF 19341; ECLI:NL:PHR:2020:652 (Eiser tegen Het Parool) Mediarecht. In publicaties uit 2016 van Het Parool staat dat de gemeente Amsterdam en de politie onzorgvuldig hebben gescreend, omdat de kopers van een pand waar iemand onderdook, een link zouden hebben met de ondergedokene. Deze kopers zijn de eisers in deze zaak. Zij stellen dat twee van de publicaties onrechtmatig zijn jegens hen. De rechtbank oordeelt dat beide publicaties niet onrechtmatig zijn en het hof oordeelt dat er één onrechtmatig is. In cassatie voeren eisers onder meer aan dat bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad niet mag worden volstaan met een beoordeling of het artikel voldoende steun vindt in het feitenmateriaal, maar dat ook moet worden beoordeeld wat het artikel suggereert en wat er dus blijft hangen bij de gemiddelde lezer die met gemiddelde aandacht van het artikel kennis neemt, gezien de veranderende impact van de publicaties sinds de komst van het internet. De A-G wijst in deze context op de jurisprudentie van het EHRM over het belang van de functie van de archieven van de pers, omdat die een belangrijke bijdrage leveren aan het bewaren en beschikbaar maken van nieuws en informatie. Daarnaast is er in deze zaak sprake van een botsing tussen twee fundamentele rechten: recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Eisers klagen dat het hof deze botsing heeft miskend. Deze klacht kan niet slagen, omdat het hof alle wederzijdse af te wegen belangen heeft genoemd. Ook klagen eisers dat het hof miskent dat de onrechtmatige daad niet zozeer is gelegen in de schending van de privacy, maar in de schending van de eer en goede naam in de vorm van reputatieschade. Ook deze klacht heeft volgens de A-G geen kans van slagen, omdat de privacyvraag bestaat uit twee aspecten, waaronder het recht op eer en goede naam. Ook de andere onderdelen falen, waardoor de conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

IEF 19347

Eindbeslissing EUIPO in Nomenta tegen Nikki

EUIPO - OHIM 14 nov 2019, IEF 19347; (Nomenta tegen Nikki), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eindbeslissing-euipo-in-nomenta-tegen-nikki

EUIPO 14 november 2019, IEF 19347, IEFbe 3112; 106284, 106283, 105019, 106282 (Nomenta tegen Nikki) Modellenrecht. Op 14 november 2019 heeft het EUIPO vier separate beslissingen genomen, maar met dezelfde inhoud. Het gaat om een eindbeslissing, want Nomenta is niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep. Nikki.Amsterdam BV heeft bij het EUIPO een vordering ingediend tot nietigverklaring voor een viervoudig Internationaal model met bescherming in de EU van Nomenta Technologies (Guangzhou) (Nomenta GZ). Op 14 november 2019 heeft het EUIPO geoordeeld dat het viervoudige model nietig is in de EU op grond van art. 25 (1)(b) Gemeenschapsmodellenverordening (GMoVo) jo. art. 5 en art. 6 GMoVo. Nomenta heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld, maar het hoger beroep is niet-ontvankelijk verklaard waardoor de besluiten van het EUIPO van kracht blijven. Een model wordt door de GMoVo door het modelrecht beschermd, indien het model ‘nieuw’ is (art. 5 GMoVo) en een ‘eigen karakter’ heeft (art. 6 GMoVo). In de nietigheidsprocedure heeft Nikki.Amsterdam gesteld (en bewezen) dat het viervoudige model van Nomenta niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt, omdat er eerder modellen aan het publiek beschikbaar zijn gesteld die geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruikers wekken. Nikki.Amsterdam voert aan dat de door haar op de markt gebrachte ‘The.Lampion’ geen andere algemene indruk wekt dan het viervoudige model van Nomenta. Het model van Nomenta GZ is geregistreerd op 6 november 2017. Tussen 2 maart 2017 en 6 april 2017 heeft Nikki.Amsterdam diverse foto’s gepubliceerd van ‘The.Lampion’ op haar Facebook- en Instagram account. Het EUIPO komt tot de conclusie dat het model van Nomenta GZ geen andere algemene indruk wekt dan het eerdere model ‘The.Lampion’. De beperkte verschillen tussen de twee modellen, namelijk de lijnen van het decoratieve oppervlak (licht golvend versus recht) en de handvatten (eenvoudig versus gedecoreerd met een bout) zijn onvoldoende om van uiteenlopende algemene indrukken te spreken. Het model van Nomenta GZ heeft kenmerken van het eerdere model ‘The.Lampion’ die willekeurig zijn gekozen, en die niet onderhevig zijn aan een technische noodzaak die Nomenta GZ verplicht een bepaalde grootte en vorm aan te nemen. Op grond van het bovenstaande komt het EUIPO tot de conclusie dat bij het model van Nomenta GZ het eigen karakter in de zin van art. 6 GMoVo ontbreekt en dus wordt de vordering van Nikki.Amsterdam tot nietigheidsverklaring toegewezen. Nomenta GZ wordt als de verliezende partij veroordeeld in de kosten van de procedure.

IEF 19346

Vacature: advocaat-medewerker IT & Privacy bij Dirkzwager

Wat ga je doen?
Je adviseert over – veelal complexe en strategische – kwesties op het gebied van IT- en privacyrecht, en in mindere mate over intellectueel eigendomsrecht. Je stelt contracten op, voert onderhandelingen en  waar nodig procedeer je ook. In eerste instantie werk je samen met de partners of neem je hen werkzaamheden uit handen. Na verloop van tijd bouw je je eigen relaties op met bestaande of nieuwe cliënten. Verder heb je een grote ondersteunende rol in de dagelijkse begeleiding van onze advocaat-stagiaires en junior-medewerkers, samen met de partners van de sectie. Je draait volop mee in de vele acquisitieve activiteiten van de afdeling IE-IT en Privacy, en je hebt alle ruimte om daarin een eigen profiel te kiezen.  

Waar ga je werken?
Wij zijn een hecht team, bestaande uit 10 advocaten, twee juridisch medewerkers en het secretariaat, met passie voor het vak. De advocaten hebben verschillende aandachtsgebieden, mét overlap maar zonder dat verkokering optreedt. Samenwerken is voor ons van groot belang, zo willen we verder groeien. 

We hebben veel aandacht voor kennisontwikkeling en verdieping. Ons team volgt de laatste ontwikkelingen op de voet, onder andere door wekelijkse gezamenlijke jurisprudentie-, modellen- en themalunches (soms met externe sprekers) te houden, blogs te publiceren en wetenschappelijke artikelen te schrijven. 

Onze cliëntenkring is zeer divers, uiteenlopend van het MKB tot beursgenoteerde ondernemingen uit verschillende branches. In het bijzonder werken wij ook veel voor zorg- en onderwijsinstellingen, overheden, IT- en internetbedrijven. 

Wie ben jij?
Je bent een ervaren advocaat op het gebied van IT/privacy/IE (ca. 6-8 jaar ervaring) die in staat is complexe dossiers zelfstandig te behandelen. Je bent juridisch-dogmatisch sterk, zonder de praktische of commerciële kant van een kwestie uit het oog te verliezen. Verder zie je jezelf junior advocaten begeleiden. Je bent nuchter en je beschikt over het nodige relativeringsvermogen, maar weet waar nodig krachtig op te treden. Je bent ambitieus en wilt meebouwen aan de volgende stap van de sectie.  

Interesse?
Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan met Ernst-Jan van de PasJoost Becker of Mark Jansen. Je bereikt hen op telefoonnummer 088 – 242 41 00.

Klik hier voor de arbeidsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure.

Wil je solliciteren? Richt je motivatiebrief aan Melanie Kraan (HR adviseur). Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! 

Zie hier de vacature.

IEF 19345

Vacature: advocaat-stagiair(e) IE, IT en Privacy bij Dirkzwager

Wat ga je doen?
We vinden het belangrijk dat je gedurende je advocaat-stage kennismaakt met alle pijlers van de sectie IE/IT/Privacy en in brede zin ervaring opdoet. Je gaat dus werken met veel verschillende collega’s. Jouw patroon wordt Christel Jeunink, die veel ervaring heeft op IE-recht.
 
Voor het IE-recht geldt meer specifiek dat onze praktijk bestaat uit:

  • het procederen en adviseren over IE-rechten zoals merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, databankrechten, modelrechten en onrechtmatige (slaafse) nabootsingen;
  • het procederen en adviseren over reclamerecht, misleidende en vergelijkende reclame en internetmarketing;
  • het opstellen en toetsen van allerhande licentie- en exploitatieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, aktes van overdracht en geheimhoudingsverklaringen.

Enerzijds word je betrokken in de procespraktijk, waaronder het voeren van kort gedingen, en bodemprocedures, anderzijds neem je deel aan adviestrajecten en advisering over overeenkomsten op IE-vlak.
 
Voor IT en Privacy geldt dat je voornamelijk de volgende werkzaamheden verricht:

  • het beoordelen en opstellen van IT-contracten, zoals leverings- en implementatiecontracten van hardware en software, ASP en SaaS contracten;
  • de begeleiding van cliënten in (procedures over) IT-geschillen, bijvoorbeeld mislukte automatiseringsprojecten;
  • het adviseren over privacywetgeving , bijvoorbeeld over big data projecten en datalekken, bijstand bij handhavingstrajecten van de Autoriteit Persoonsgegevens en het opstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten.

Je draait verder volwaardig mee in onze acquisitieactiviteiten. Wij vragen, ook hier, een commerciële en proactieve houding.
 
Het startsalaris bedraagt € 3.282,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (excl. 8% vakantietoeslag). Klik hier voor de overige arbeidsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure.

Wat kenmerkt ons?
Wij zijn een hecht team, bestaande uit 10 advocaten, twee juridisch medewerkers en het secretariaat, met passie voor het vak. De advocaten hebben verschillende aandachtsgebieden, mét overlap maar zonder dat verkokering optreedt. Samenwerken is voor ons van groot belang, zo willen we verder groeien.
 
We hebben veel aandacht voor kennisontwikkeling en verdieping. Ons team volgt de laatste ontwikkelingen op de voet, onder andere door wekelijkse gezamenlijke jurisprudentie-, modellen- en themalunches (soms met externe sprekers) te houden, blogs te publiceren en wetenschappelijke artikelen te schrijven. 
 
Onze cliëntenkring is zeer divers, uiteenlopend van het MKB tot beursgenoteerde ondernemingen uit verschillende branches, alsook zorg- en onderwijsinstellingen, overheden, IT- en internetbedrijven.

Wie ben jij?
Jij hebt een passie voor IE, IT & Privacyrecht en werkt graag in een hecht team. Jij bent gedreven, zelfstandig en analytisch sterk en dit blijkt uit je studieresultaten. Daarnaast wil jij met ons bouwen aan onze groeiende sectie en de praktijk. We maken graag kennis met jou!

Interesse?
Wil je meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met je beoogd patroon Christel Jeunink of met sectiehoofd Joost Becker. Wil je liever eerst met een junior advocaat van gedachten wisselen, bel of mail dan gerust eens met Sven Wakker of Jeroen Lubbers. Je kunt ons allemaal bereiken op 088-24 24 100.

Wil je solliciteren? Klik dan op de button ‘online solliciteren’ hieronder. Je motivatiebrief mag je richten aan Petra Kiphardt (HR adviseur).

Zie hier de vacature.

IEF 19344

Leiden Revisited 28 augustus 2020

Op vrijdag 28 augustus 2020, tijdens Leiden Revisited, de traditionele opening van het Leidsch academisch IE jaar, signaleert Dirk Visser samen met Charlotte Vrendenbarg dit jaar online in sneltreinvaart de belangrijkste auteursrechtelijke en merkenrechtelijke rechtspraak van het afgelopen jaar. De IE sessie is van 13.30 tot 14.15 uur. Aanmelden kan hier.

Wat is er nieuw sinds de vorige Leiden Revisited?

Auteursrecht
HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel/G-star)
HvJ EU 14 november 2019, ECLI:EU:C:2019:970 (Spedidam)
HvJ EU 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1111 (Tom Kabinet)
Concl. AG 20 maart 2020, ECLI:NL:PHR:2020:354 (Lira/Ziggo) [arrest HR 25 september 2020]
HvJ EU 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:268 (Stim en SAMI)
HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750 (Montis)
Hof Den Haag 19 mei 2020, IEF 19216 (Erfgoed Leiden)
Hof Amsterdam 2 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (Brein/Ziggo)
Hof Amsterdam 2 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 (Verstappen/Picnic)
HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton)
Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2020, IEF 19292 (The Sting/Krakatau)
HvJ EU 9 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:542 (Constantin Film) 
Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218 (Vitra/Kwantum)
Concl. AG HvJ EU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:586 (YouTube & Cyando)
HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1300 (AMP/Sena)

Merkenrecht
BenGH 14 oktober 2019, A 2018/1/8 (Dom Pérignon/Cédric Peers)
HvJ EU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998 (Spin Master/High5 Products)
HvJ EU 29 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/SkyKick)
HvJ EU 27 februari 2020, ECLI:EU:C:2020:118 (Constantin Film/EUIPO)
HvJ EU 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO/Equivalenza Manufactory)
HvJ EU 5 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:170 (Halloumi/BBQLOUMI)
HvJ EU 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:267 (Coty/Amazon)
HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743 (Spin Master/High5 Products)
HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:790 (Amsterdam University)
HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc)
HvJ EU 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:341 (Kogellagers)
HvJ EU 2 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:519 (MBK Rechtsanwälte)
HR 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1221 (Stokke/Hauck)
BGH 23 juli 2020, I ZB 42/19 (Ritter Sport/Milka)

Tweede Kamer Benelux Gerechtshof:
Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, C 18/7, (Bimbo/BBIE – Thins)
Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, C 18/8 (Sportsdirect/Nethys)
Benelux Gerechtshof 12 november 2019, C 18/5 (Alliance/Sinovita)
Benelux Gerechtshof 4 december 2019, C 18/11 (DIDI/GiGi)
Benelux Gerechtshof 16 januari 2020, C 18/9 (NOVA HOLDING/NOVAGRAAF)
Benelux Gerechtshof 23 januari 2020,  C 2019/3 (Karstadt/Castart)
Benelux Gerechtshof 15 juni 2020, C 19/5/5 (SPORTS DIRECT)