IEF 19038

Ja/Ja stickersysteem geldt nog niet voor huis-aan-huisblad Utrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 feb 2020, IEF 19038; ECLI:NL:GHARL:2020:1528 (DPG Media tegen gemeente Utrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ja-ja-stickersysteem-geldt-nog-niet-voor-huis-aan-huisblad-utrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2020, IEF 19038; ECLI:NL:GHARL:2020:1528 (DPG Media tegen gemeente Utrecht) Kort Geding. Art. 10 EVRM. Persvrijheid. Opt-in-systeem. In de gemeente wordt het zogenoemde opt-in-systeem ingevoerd waardoor zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht. Voorheen gold het opt-out-systeem waarbij een huis-aan-huisblad bij alle adressen in de gemeente (behalve die met NEE/NEE-sticker) mocht worden bezorgd. Het hof legt als voorlopige maatregel aan de gemeente op dat het systeem met de JA/JA sticker voor het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht nog niet mag worden gehandhaafd, totdat uitspraak is gedaan in de lopende bodemprocedure. Het hof acht het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening (waardoor ook de huis-aan-huisbladen worden meegenomen in het opt-in systeem met de JA/JA sticker) in strijd is met art. 10 EVRM en dat op die grond de verordening voor de huis-aan-huisbladen buiten toepassing moet worden gelaten.

Lees ook het artikel op Mediareport.

IEF 19037

Inhoudsopgave Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)

Inhoudsopgave van twee nieuwe edities van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER).

IER 2019-06

Nr. 34    Het persuitgeversrecht – You ain’t seen nothing yet / Mr. dr. Stefan Kulk    p. 335
Nr. 35    Een alleenrecht op intelligentie. De nieuwe richtlijnen van het Europees octrooibureau voor het octrooieren van kunstmatige intelligentie / Prof. mr. P.H. Blok    p. 337
Nr. 36    Schadebegroting bij inbreuk op het auteursrecht van een fotograaf: een bespreking aan de hand van vonnissen gewezen door  kantonrechters in 2019 / Mr. R.C. Meurkens    p. 347
Nr. 37    Implementatie van de trademark package in het BVIE: procedurele aspecten / Mr. P. Veeze    p. 360
Nr. 38    Normaal gebruik van merken voor geneesmiddelen. Een analyse aan de hand van Viridis/Hecht-Pharma (Boswelan) / Mr. M. Meddens-Bakker & mr. D.L. Frowijn    p. 368
Jurisprudentie
Auteursrecht
Nr. 39    11-06-2019 Hof Den Haag (Sena/Dance) / m.nt. JMBS    p. 375
Merkenrecht
Nr. 40    3-07-2019  Hof van Justitie van de Europese Unie (Viridis/Hecht-Pharma (Boswelan)), zie artikel mr. M. Meddens-Bakker & mr. D.L. Frowijn onder IER 2019/38    p. 386
Nr. 41    12-06-2018 Hof van Justitie van de Europese Unie (Louboutin/Van Haren), m.nt. PGFAG & J.R. Torenbosch onder IER 2019/43    p. 393
Nr. 42    14-03-2019 Hof van Justitie van de Europese Unie (Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag), m.nt. PGFAG & J.R. Torenbosch onder IER  2019/43    p. 396
Nr. 43    22-05-2019 Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (Van Haren/Louboutin), m.nt. PGFAG & J.R. Torenbosch    p. 400
Nr. 44    Wetgevingsoverzicht / Mr. W.J. Brants LL.M    p. 409

IEF 19036

Bij gelijktijdige akte uitlaten over consequenties auteursrechtzaak

Hof Amsterdam 30 jul 2019, IEF 19036; ECLI:NL:GHAMS:2019:2811 (Curator tegen Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bij-gelijktijdige-akte-uitlaten-over-consequenties-auteursrechtzaak
fresh fm / Scoezh

Hof Amsterdam 30 juli 2019, IEF 19036; ECLI:NL:GHAMS:2019:2811 (Curator tegen Buma) In eerdere uitspraken [IEF 15970] en [IEF 16245]  is aan X en SCOEZH (een door X bestuurde vennootschap) op straffe van dwangsommen verboden inbreuken te maken op de auteursrechten en naburige rechten van rechthebbenden die door Buma en Sena worden vertegenwoordigd. In eerste aanleg heeft X, kort samengevat, gevorderd de bij vonnis opgelegde dwangsommen en beslagen op te heffen. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen [IEF 17002]. In hoger beroep wordt naar de rol verwezen. Gelet op het inmiddels uitgesproken faillissement en de omstandigheid dat de curator de zaak heeft overgenomen, wordt, uit proces-economische overwegingen, dienstig geacht dat alle partijen zich bij gelijktijdige akte uitlaten over de consequenties die in deze zaak aan het bepaalde in art. 611 e lid 2 Rv dienen te worden verbonden, en over de vraag in hoeverre, gelet op het faillissement, beslissingen over de beslagen nog noodzakelijk zijn.

IEF 19035

Spoedeisend belang ontbreekt bij octrooi-procedure van HE Licenties

24 jan 2020, IEF 19035; (HE Licenties tegen VG Colours en Logico), http://www.ie-forum.nl/artikelen/spoedeisend-belang-ontbreekt-bij-octrooi-procedure-van-he-licenties

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 januari 2020, IEF 19035 (HE Licenties tegen VG Colours en Logico) Deze uitspraak is het vervolg van een langlopende octrooi-procedure inzake de kleuring van orchideeën tussen HE Licenties enerzijds en VG Colours en Logico anderzijds. HE Licenties is een bedrijf dat heeft geïnvesteerd in een nieuwe, geoctrooieerde techniek voor onder andere het kleuren van orchideeën. HE Licenties beschikt over een exclusieve licentie voor de exploitatie van het betreffende octrooi. VG Colours is een verkooporganisatie van orchideeën. Zij koopt orchideeën in en laat deze in opdracht kleuren door Gerard de Koning Bloemen B.V. (hierna: De Koning). Logico is een groothandel in bloemen, met name orchideeën. Zij verhandelt onder meer orchideeën van VG Colours.

IEF 19034

Jong IE borrel op donderdag 12 maart

Jong IE

Ha mede Jong IE’er,

Op donderdag 12 maart zal de eerste Jong IE-borrel van het nieuwe decennium plaatsvinden! Bij de vorige edities ging het goed los en we hopen ook nu weer op een wilde borrel. Qua locatie moet dat vast lukken, want we hebben voor het Amsterdamse Café Wildschut gekozen!

Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Een borrel om het nieuwe decennium af te trappen
Waar? Roelof Hartplein 1-3, Amsterdam
Wanneer? Donderdag 12 maart vanaf 18:00 uur

IEF 19033

Overdracht domeinnaam door vertegenwoordiger

Hof Amsterdam 28 jan 2020, IEF 19033; ECLI:NL:GHAMS:2020:217 (Eten.nu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overdracht-domeinnaam-door-vertegenwoordiger

Hof Amsterdam 28 januari 2020, IEF 19033, IT 3044; ECLI:NL:GHAMS:2020:217 (Eten.nu) Geïntimeerde verricht domeinnaambeheer- en webhostingswerkzaamheden voor derden. Geïntimeerde heeft in opdracht van X (eenmanszaak van A, broer van appellant) de domeinnaam eten.nu geregistreerd. Vervolgens zijn met geïntimeerde mondeling domeinnaambeheer- en webhostingswerkzaamheden overeengekomen. Op een gegeven moment zijn deze werkzaamheden beëindigd, waarna appellant overdraging van de domeinnaam heeft gevorderd. Geïntimeerde stelt dat deze al is overgedragen aan een derde partij. Er wordt geoordeeld dat uit de feiten blijkt dat A als vertegenwoordiger van appellant is opgetreden. Daarin ligt tevens besloten dat appellant als rechthebbende op de domeinnaam moet worden beschouwd.

IEF 19031

Strongviking c.s. pleegt merkinbreuk jegens Viking

Rechtbank Den Haag 21 feb 2021, IEF 19031; (Viking tegen Strongviking c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/strongviking-c-s-pleegt-merkinbreuk-jegens-viking

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 februari 2020, IEF 19031 (Viking tegen Strongviking c.s.) Viking houdt zich bezig met de productie en verkoop van schaatsen en aanverwante artikelen, zoals schaatsbroeken, mutsen en sweaters, en is houdster van een aantal Uniemerken. Strongviking c.s. is een groep ondernemingen die zich bezighouden met het organiseren van zogenaamde obstacle runs: recreatieve hindernislopen waarbij de deelnemers naast het hardlopen ook verschillende obstakels moeten trotseren. Strongviking c.s. is tevens houder van een aantal Uniemerken. Viking stelt dat Strongviking c.s. merkinbreuk maakt op grond van artikel 9 lid 2 onder b UMVo, dan wel artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE. Er wordt geoordeeld dat is voldaan aan alle in artikelen 9 lid 2 sub b UMVo en 2.20 lid 2 sub b BVIE gestelde criteria, waardoor Strongviking c.s. inderdaad merkinbreuk pleegt op het merkenrecht van Viking.

IEF 19032

Zesde deel 'IE in bedrijf' gaat over inbreuk op IE-rechten

In de boekenserie IE in Bedrijf verscheen deze maand een nieuw, zesde deel: Inbreuk op IE-rechten. In dit deel, dat los van de rest te lezen is, vertellen auteurs Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen bedrijven en ondernemers alles wat zij moeten weten over inbreuk op IE-rechten op onder meer design, merken, foto’s en in reclame. In begrijpelijke taal en met veel herkenbare praktijkvoorbeelden leggen ze uit hoe je inbreuken voorkomt of oplost.

IEF 19030

Merkinbreukvordering van Crossfit is afgewezen

Rechtbank Den Haag 19 feb 2020, IEF 19030; ECLI:NL:RBDHA:2020:1395 (CF tegen VES), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreukvordering-van-crossfit-is-afgewezen

Rechtbank Den Haag 19 februari 2020, IEF 19030; ECLI:NL:RBDHA:2020:1395 (CF tegen VES) CF is opgericht door de Amerikaan X, bedenker van het zogenoemde CrossFit-trainingsprogramma. CF is houdster van het Uniewoordmerk CROSSFIT (hierna: Crossfit-merk). VES is een overkoepelende fitnessorganisatie waarbij zo’n honderd (zelfstandige) sportscholen uit Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten en heeft het Benelux beeldmerk met de bewoording “The Crossbox” ingeschreven (hierna: The Crossbox-merk). Rond de tijd dat VES haar merk heeft gedeponeerd, is zij aan haar leden een trainingsprogramma onder de naam ‘The CrossBox’ gaan aanbieden. CF is van mening dat VES hiermee inbreuk maakt op haar merkenrecht op grond van artikel 9 lid 2, aanhef en onder c, dan wel aanhef en onder b UMVo. Het beroep op sub c slaagt niet, omdat uit de feiten onvoldoende blijkt dat het Crossfit-merk bekendheid geniet als bedoeld in die bepaling. Het beroep op sub b slaagt ook niet, omdat er onvoldoende overeenstemming tussen de merken bestaat om te spreken van verwarringsgevaar. Tot slot kan niet worden geoordeeld dat aan de vereisten voor vervallenverklaring van het Crossfit-merk is voldaan, zodat de reconventionele vordering wordt afgewezen.  

IEF 19029

Bas Kist: wat als je merknaam plotseling een eng virus is?

Wat doe je als je merk plotseling ook een eng virus is? Eind jaren 80 daalde de verkoop in de VS van het populaire snoepmerk Ayds met 50%. De oorzaak was de opkomst van de ziekte AIDS, in klank identiek aan Ayds. Dep Corporation, de eigenaar van het snoepje, besloot de naam in de VS te wijzigen in Diet Ayds. En in Engeland maakten ze er Aydslim van. Het mocht niet baten. Korte tijd later verdween het merk van de markt.

Zo’n vaart zal het niet lopen met Corona, het paradepaardje van 's werelds grootste brouwer AB Inbev. Maar toch: hoe schadelijk is dat ellendige coronavirus nu voor het biermerk Corona? Is er blijvende merkschade?

Lees hier de hele column van Bas Kist.
Deze bijdrage verscheen eerder in De Volkskrant.

IEF 19028

Programma IE Symposium 11 maart 2020 in Zeist

Graag nodigen wij u uit voor het IE Symposium op woensdag 11 maart 2020 in Zeist.

Het programma
In de ochtend zal er door diverse toonaangevende experts een overzicht worden gegeven van relevante ontwikkelingen binnen het octrooi-, merken- en auteursrecht. Prof. Christophe Geiger van CEIPI, University of Strasbourg spreekt over “Balancing Copyright and Freedom of Expression in the EU after the Funke Medien, Pelham and Spiegel Online decisions of the Court of Justice”. In de middag staan drie levendige parellel sessies op het programma met als onderwerp de Bescherming van Design, FRAND en Confidentiality Clubs.
 
Tijdens het symposium zal de Prof. Telderspenning worden uitgereikt. Deze penning wordt eenmaal per drie jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de (wetenschappelijke) beoefening van de intellectuele eigendom. En zoals ieder jaar zal de jury de winnaar van de VIE-prijs bekend maken.

IEF 19027

Prijsdifferentiatie door Media Concept via Google Shopping is toegestaan

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 feb 2020, IEF 19027; (Digital Revolution tegen Media Concept), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prijsdifferentiatie-door-media-concept-via-google-shopping-is-toegestaan

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2020, IEF 19027, IT 3040 (Digital Revolution tegen Media Concept) Digital Revolution en Media Concept bieden online inkt- en tonercartridges voor printers aan: Digital Revolution via haar webwinkel 123ink.nl en Media Concept via haar webwinkel prindo.nl. Media-Concept maakt reclame voor haar printercartridges via Google Shopping, waarbij zij met een lagere prijs adverteert dan te zien is als haar website rechtstreeks – dus niet via Google Shopping – wordt benaderd. Eenmaal aangekomen op prindo.nl via Google Shopping, kan de klant echter maar één product voor die lagere prijs kopen. Dat staat dan wel duidelijk bij het prijsaanbod vermeld. Digital Revolution meent dat er sprake zou zijn van misleiding, oneerlijke handelspraktijken en ongeoorloofde vergelijkende reclame.

IEF 19026

Actualiteitenlunch Reclamerecht I 27 mei 2020

Wegens succes geprolongeerd: de ‘Actualiteitenlunch Reclamerecht’ met Ebba Hoogenraad en Bram Duivenvoorde! Kort en krachtig; tijdens de lunchpauze krijgt u in hoog tempo alle relevante Europese en Nederlandse rechtspraak en actualiteiten aangeboden, om daarna, helemaal up to date, weer verder te werken op kantoor. Reserveer woensdag 27 mei alvast in uw agenda!
 
Tijd en datum: woensdag 27 mei, van 12:15 – 14:30 uur (12:00 uur inloop en lunch pakken)
Accreditatie: 2 PO-punten
Locatie: Het Amsterdamse Proeflokaal, Amsterdam Zuid

Meer informatie of inschrijven? Mail naar info@delex.nl.

IEF 19025

Publicatie over PAK in Marinjo is onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 19 feb 2020, IEF 19025; (Toestemming PAK T-shirts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-over-pak-in-marinjo-is-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 19 februari 2020, IEF 19025 (Toestemming PAK T-shirts) Eiseres is een Molukse vrijwilligster voor de Molukse mensenrechtenorganisatie (tevens stichting) Perintis Aksi Kilat (“PAK”). PAK zet zich in voor de belangen van Molukse gewetensgevangenen op de Molukken en in Indonesië en is opgezet net nadat een hoogstaande RMS-activist was opgepakt (hierna: “de gevangene”), die sinds afgelopen december overleden is. Gedaagde 1 is ook Molukker en in het verleden actief geweest voor PAK. Nu vormt hij samen met gedaagde 2 de vertegenwoordiging van het Front Kedaulatan Maluku (“FKM”) – een samenbundeling van verschillende RMS-organisaties op de Molukken. Gedaagde 3 is een uitgever die via zijn eenmanszaak MalukuXperience, het tweemaandelijkse Molukse magazine Marinjo uitgeeft.

IEF 19024

Nieuw commentaar Auteurswet door mr. B.J. Lenselink op IEC

Nieuw commentaar gepubliceerd op IE-C. Het commentaar, geleverd door mr. B.J. Lenselink, heeft betrekking op artikel 12a van de Auteurswet. Het commentaar is te vinden op www.ie-c.nl, onder 'auteursrecht'.

Commentaar op art. 12a Aw heeft betrekking op de overdracht van het verhuurrecht van maker op producent en de daarbij horende billijke vergoeding.

IEF 19023

Call for tender for a study on copyright and new technologies

The European Commission has launched a call for tenders for a study on copyright and new technologies. The time limit for receipt of tenders is 03/04/2020 16:00 hours CET (study reference: SMART 2019/0038).

The aim of the study is to help European creative industries unleash the potential of new technologies. The study will look into two issues related to copyright and new technologies: the management of copyright data linked to protected content and the interaction between artificial intelligence (AI) and the creative industries.
Lees hier verder.

IEF 19022

Geen verwijt inbreukmakend gebruik kledingadvertentie

Rechtbank Oost-Brabant 11 feb 2020, IEF 19022; ECLI:NL:RBOBR:2020:895 (Kledingverkopers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwijt-inbreukmakend-gebruik-kledingadvertentie

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 11 februari 2020, IEF 19022; ECLI:NL:RBOBR:2020:895 (Kledingverkopers) Kort geding. Eiseres verkoopt basic streetwear en is houdster van een Benelux woord-beeldmerk en Uniemerk voor woord/beeld voor kleding. Gedaagde is een onderneming gespecialiseerd in (online)verkoop van onder meer kleding en accessoires. In de zomer van 2019 is eiseres begonnen met ‘rebranden’, waarbij zij producten die zij voorheen aanbood onder de merknaam [D] en [E] is gaan aanbieden onder haar eigen – gedeponeerde – merk. Eiser stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar merkrecht; uit een proefverkoop bleek dat gedaagde de onder het merk van eiseres bestelde handschoenen uitleverde onder de merknaam [D]. De vorderingen worden afgewezen. Eiseres heeft dit inbreukmakend gebruik zelf in de hand gewerkt door de productinformatie behorende bij het aan dit product gekoppelde EAN-nummer aan te passen en vervolgens gebruikers van haar advertenties daarvan niet in kennis te stellen. Ook heeft gedaagde eenmaal geconfronteerd met de inbreukmakende advertenties al haar advertenties handmatig nagelopen.

IEF 19021

Inbreukvordering Graco wordt deels toegewezen

Rechtbank Den Haag 11 dec 2019, IEF 19021; ECLI:NL:RBDHA:2019:13703 (Graco tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukvordering-graco-wordt-deels-toegewezen

Rechtbank Den Haag 11 december 2019, IEF 19021; ECLI:NL:RBDHA:2019:13703 (Graco tegen gedaagden) Graco is wereldwijd actief op het gebied van materiaalbehandelsystemen en -componenten. Graco houdt een aantal Graco-merken die zijn ingeschreven bij het Benelux merkenbureau. Gedaagden drijven beide een eenmanszaak die zich gezamenlijk bezighouden met verkoop van materialen en gereedschap voor wand- en plafondafwerking en verhuur en reparatie van wand- en plafondafwerkingsmachines. Graco stelt dat gedaagden inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten. De vorderingen van Graco jegens gedaagde 2 worden bij gebrek aan belang afgewezen. De vorderingen van Graco jegens gedaagde 1 worden wel toegewezen.

IEF 19020

Consument heeft overeenkomst muziekrechten tijdig ontbonden

Rechtbank Noord-Holland 16 jan 2020, IEF 19020; ECLI:NL:RBNHO:2020:1121 (Webcasting tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/consument-heeft-overeenkomst-muziekrechten-tijdig-ontbonden

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 16 januari 2020, IEF 19020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1121 (Webcasting tegen X) Consumentenzaak. Muziekrechten Buma/Stemra. Tussen partijen is een overeenkomst tot het verrichten van diensten aangegaan, betreffende een lidmaatschap van Webcasting en het verlenen van muziekrechten voor radio- en tv-uitzendingen via internet. De overeenkomst is in april 2018 aangegaan voor zes maanden en tegen betaling van € 78,34 per maand. Gedaagde X heeft in een brief van 6 juni 2018 de overeenkomst met Webcasting herroepen. Webcasting heeft de kosten van de dienstverlening over de periode van april tot en met november 2018 in rekening gebracht. Het gaat in deze zaak om de vraag of X moet worden veroordeeld tot betaling aan Webcasting. De vordering van Webcasting wordt afgewezen. X wordt als consument beschouwd, en heeft de overeenkomst voor het gebruik van muziekrechten tijdig en geldig ontbonden. De termijn daarvoor wordt verlengd van 14 dagen naar 12 maanden, omdat consument niet is geïnformeerd over het recht van ontbinding.

IEF 19019

Auteursrechtschending door overnemen publicatie op Facebook

Antilliaanse Gerechten 14 feb 2020, IEF 19019; ECLI:NL:OGEAC:2020:26 (Eiser tegen Amigoe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtschending-door-overnemen-publicatie-op-facebook

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 14 februari 2020, IEF 19019, IT 3036; ECLI:NL:OGEAC:2020:26 (Eiser tegen Amigoe) Kort geding. Eiser is journalist. Hij doet via zijn Facebook-account verslag van actuele ontwikkelingen in de Curaçaose samenleving. Amigoe geeft een dagblad uit. In december 2019 heeft Amigoe in haar krant een commentaar geplaatst, eiser heeft dit commentaar op zijn Facebookpagina geplaatst. Amigoe heeft eiser verzocht het bericht te verwijderen en bij Facebook een klacht ingediend over schending van haar auteursrecht, waarna Facebook het account van eiser heeft geblokkeerd. Eiser heeft met het zonder toestemming overnemen van het commentaar inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Amigoe. Amigoe heeft daarom niet zonder goede grond bij Facebook geklaagd. Amigoe wordt veroordeeld om binnen twee weken een bericht naar Facebook te sturen met het verzoek tot deblokkering van het account. Eiser dient het commentaar van zijn Facebook-pagina te verwijderen onmiddellijk nadat hij weer toegang heeft tot zijn account.