IEF 18820

Gereedschap is geen eigen intellectuele schepping

Rechtbank Den Haag 13 nov 2019, IEF 18820; ECLI:NL:RBDHA:2019:11957 (Vibropac tegen Hubitools), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gereedschap-is-geen-eigen-intellectuele-schepping

Rechtbank Den Haag 13 november 2019, IEF 18820; ECLI:NL:RBDHA:2019:11957 (Vibropac tegen Hubitools) Auteursrecht. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Slaafse nabootsing. Eiser Vibropac houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van gereedschap voor de automotivebranche. Hubitools houdt zich bezig met de handel in industriële gereedschappen, waaronder gereedschappen voor de automobielindustrie. Hubitools was exclusief distribiteur van Vibropac-producten in Europa, met uitzondering van Nederland en Duitsland. Vibropac en Hubitools hebben in het kader van die samenwerking een distributie-overeenkomst gesloten. Na afloop van de overeenkomst verhandelt Hubitools een gereedschapsset. Vibropac stelt dat Hubitools daarmee inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten op een gereedschapset van Vibropac. Vibropac heeft geen auteurs- of modelrechten op de set en/of gereedschappen. De gereedschapsset van Vibropac is geen eigen intellectuele schepping, want deze is grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes bepaald. De gereedschapsset en de afzonderlijke onderdelen daarvan zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken. Hubitools heeft daarom geen inbreuk gemaakt op deze rechten, de daarop gerichte vorderingen worden afgewezen.

IEF 18819

Onbehoorlijk handelen door inroepen verval Beneluxmerk SnowTrex

Rechtbank Rotterdam 13 nov 2019, IEF 18819; (TravelTrex tegen RLH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onbehoorlijk-handelen-door-inroepen-verval-beneluxmerk-snowtrex

Rechtbank Rotterdam 13 november 2019, IEF 18819; (TravelTrex tegen RLH) Eiser TravelTrex organiseert wintersportreizen in Europa. In Duitsland doet ze dat onder de naam Snowtrex, in de Benelux onder de naam WinterTrex. Verweerder RLH organiseert zomer- en wintervakanties en is houder van diverse woord- en beeldmerken. TravelTrec stelt dat RLH geen gebruik heeft gemaakt van haar merken SNOWTREX gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar en zonder geldige reden. TravelTrex vordert onder andere het Benelux woordmerk SNOWTREX en diverse Benelux beeldmerken van SNOWTREX van RLH als vervallen te verklaren. In reconventie vordert RLH TravelTrex te verbieden inbreuk te maken op de merken van RLH, onder andere: ieder (toekomstig) gebruik van de Uniemerkaanvrage SNOWTREX te staken en gestaakt te houden en de aanvrage in te trekken, en ieder (toekomstig) gebruik van de handelsnaam SNOWTREX en het woordmerk WINTERTREX te staken en gestaakt te houden. De eisen in conventie van Traveltrex  worden afgewezen, Geoordeeld wordt dat het TravelTrex niet vrij stond het verval het Beneluxmerk SNOWTREX in te roepen. Door dit wel te doen handelde TravelTrex in het licht van de langlopende relatie tussen partijen en het gedogen over en weer onbehoorlijk jegens RLH. De eisen in reconventie van RLH worden toegewezen.

IEF 18793

Nationaal Reclamerechtcongres op 12 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex! Ebba Hoogenraad en Willem Leppink staan garant voor een inspirerend en fris programma.

IEF 18818

Volledige veroordeling in kosten vanwege hoeveelheid bewijsverrichtingen

Hof Den Haag 29 okt 2019, IEF 18818; ECLI:NL:GHDHA:2019:2803 (X tegen Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/volledige-veroordeling-in-kosten-vanwege-hoeveelheid-bewijsverrichtingen

Hof Den Haag 29 oktober 2019, IEF 18818; ECLI:NL:GHDHA:2019:2803 (X tegen Y) Kwekersrecht. Eindvonnis in langlopende zaak. Vernietiging van vonnis in eerste aanleg van 6 juli 2016 [IEF 16125] waarin geoordeeld werd dat de consumentenverkoop van bloembollen geen inbreuk is op kwekersrecht. Hof heeft alsnog inbreuk aangenomen en geïntimeerde veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en de proceskosten. In het tussenarrest van 13 februari 2018 is geoordeeld dat ook zgn. ‘leverbare bollen’ moeten worden aangemerkt als ‘teeltmateriaal’ in de zin van de ZPW, resp. ‘componenten’ in de zin van de Verordening inzake het communautaire kwekersrecht (GKVo). In dit eindarrest wordt een volledige veroordeling in de kosten redelijk en evenredig geacht vanwege de grote hoeveelheid bewijsverrichtingen die nodig zijn geweest ter weerlegging van het standpunt dat de bollen zouden zijn versnipperd.

IEF 18775

Laatste tickets ´The Future is Legal´

AI. Platforms. Fake news. Slimme auto’s. Gezondheid. Burgerrechten. Regulering. De thema’s van de toekomst in het ICT-recht. Op 15 november organiseert adviesbureau ICTRecht hét congres ‘The Future is Legal’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het eendaagse congres geeft een kijkje in de toekomst van technologie en recht met 15 unieke lezingen van toonaangevende sprekers uit de juridische en technische wereld. Bestel hier de laatste tickets! 

IEF 18780

MMA najaarslunch 2019 - 27 november

Elke keer weer een onvergelijkbare bron aan kennis: vergeet u niet aan te melden voor de  Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht van deLex op woensdag 27 november! Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen verzorgen een volledige update terwijl u geniet van uw lunch.

IEF 18817

Gerecht van forumkeuze beslist eerst over aanvaarding van forumkeuzebeding

Rechtbank Amsterdam 6 nov 2019, IEF 18817; (Dataprovider tegen Kapitol), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-van-forumkeuze-beslist-eerst-over-aanvaarding-van-forumkeuzebeding

Rechtbank Amsterdam 6 november 2019, IEF 18817, IT 2942, IEFbe 2989; (Dataprovider tegen Kapitol) Dataprovider is een Nederlands bedrijf dat informatie op internet indexeert en structureert door middel van een robot die websites afspeurt op zoek naar bruikbare gegevens. De datasets die hiermee worden verzameld worden vervolgens aangeboden aan haar klanten. Kapitol (handelend onder de naam Infobel) exploiteert online telefoongidsen. Op de website www.infobel.com worden contactgegevens van ondernemingen en personen beschikbaar gesteld. In de algemene voorwaarden van Kapitol staat dat een zakelijke gebruiker per dag 100 keer gegevens mag opvragen en dat vanaf de 101ste opvraag een bedrag in rekening zal worden gebracht. Verder staat in diezelfde algemene voorwaarden een forumkeuze voor de rechtbank te Brussel.

IEF 18814

Voegingsincident ex artikel 222 Rv toegewezen

Rechtbank Den Haag 23 okt 2019, IEF 18814; ECLI:NL:RBDHA:2019:11176 (Eiser tegen Formlabs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voegingsincident-ex-artikel-222-rv-toegewezen

Rechtbank Den Haag 23 oktober 2019, IEF 18814, IT 2942; ECLI:NL:RBDHA:2019:11176 (Eiser tegen Formlabs) Eiser is een kleine ondernemer in de edelsmederij. Hij heeft ongeveer 10 jaar geleden de naam Formlabs bedacht en sindsdien gebruikt ter aanduiding van zijn eenmanszaak. Hij heeft het woordmerk met een bijbehorend beeldmerk als Beneluxmerken laten registreren. Daarna heeft hij de domeinnaam laten registreren. Formlabs heeft de domeinnaam Formlabs.com in de VS laten registreren. Formlabs heeft het woordmerk bij het WIPO laten registreren en het voeren van de door hem geregistreerde domeinnamenn aangevochten bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Bij arbitraal vonnis is bepaald dat eiser de domeinnamen moest overdragen aan Formlabs. Volgens eiser moet de bestreden uitspraak overeenkomstig de WIPO arbitrageregels ongedaan worden gemaakt, omdat de uitspraak tot stand is gekomen in strijd met het recht op een eerlijk proces van eiser. Er was volgens eiser geen redelijke termijn gehanteerd voor een verweer, de voertaal Engels was een beletsel voor eiser en er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden voordat de uitspraak schriftelijk is gewezen. Er is tot voeging overgegaan. De beslissing in het incident wordt aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak is gewezen.

IEF 18815

Heroeping inzake afgewezen beroep nietigverklaring merk is geldig

HvJ EU 31 okt 2019, IEF 18815; ECLI:EU:C:2019:916 (Repower tegen EUIPO/repowermap.org), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heroeping-inzake-afgewezen-beroep-nietigverklaring-merk-is-geldig

HvJ EU 31 oktober 2019, IEF 18815, IEFbe 2988; ECLI:EU:C:2019:916 (Repower tegen EUIPO/repowermap.org) Repower heeft het woordmerk “Repower“ laten inschrijven bij het EUIPO. Vervolgens heeft repowermap.org als interveniënte een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld. Volgens interveniënte mist het merk onderscheidend vermogen voor alle door dit merk aangeduide waren en diensten. Het EUIPO wijst de vordering toe. Beroep tegen de nietigverklaring wordt afgewezen. Vervolgens heeft het EUIPO het besluit tot afwijzing van het beroep herroepen wegens ontoereikende motivering. De kamer van beroep beoogde daarmee om het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk nog een keer te analyseren. Vervolgens is tegen deze herroeping is door Repower beroep ingesteld bij het Gerecht. Dit beroep is in eerste aanleg in zijn geheel verworpen, omdat aan de voorwaarden van de toepassing van het algemene rechtsbeginsel dat de intrekking van onrechtmatige bestuurshandelingen toestaat, was voldaan. De vergissing van de kamer van beroep bij de keuze van de rechtsgrondslag rechtvaardigde de vernietiging van de litigieuze beslissing niet. In het onderhavige geschil is hoger beroep ingesteld tegen de genoemde uitspraak van het Gerecht. Repower is in deze zaak in het ongelijk gesteld. Volgens het Hof is het besluit tot afwijzing namelijk geldig herroepen.

IEF 18816

Google moet recensies verwijderen en NAW-gegevens afgeven

11 nov 2019, IEF 18816; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (Kleermakerij tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/google-moet-recensies-verwijderen-en-naw-gegevens-afgeven

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019, IEF 18816, IT 2940; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (Kleermakerij tegen Google) Eiseres is een kleermakerij en heeft last van recensies die via Google Reviews worden geplaatst bij haar bedrijfsvermelding op Google Maps. Zij vermoed dat het gaat om nep recensies. De kleermakerij vordert verwijdering van de Google-recensies en vordert afgifte van de NAW-gegevens van de persoon/personen die de Google-recensies heeft/hebben geschreven. Google stelt dat zij een hoge mate van terughoudendheid betrachten ten aanzien van het verwijderen van recensies en al helemaal ten aanzien van het verstrekken van gegevens van haar gebruikers aan derden. Geoordeeld wordt dat de tien besproken recensies dezelfde kenmerken vertonen. De zeer specifieke combinatie van identificerende gegevens rechtvaardigt het vermoeden dat de recensies afkomstig zijn van dezelfde persoon of personen. De recensies beschrijven dan ook geen werkelijke gebeurtenissen en zijn schadelijk en onrechtmatig jegens de kleermakerij. De vordering tot verwijdering van de recensies wordt toegewezen. De vordering tot afgifte van NAW-gegevens wordt ook toegewezen. Aan de vereisten van het arrest HR Lycos/Pessers is voldaan. De bescherming van de eer en goede naam van de kleermakerij weegt zwaarder dan de vrijheid van Google-gebruikers om valse recensies te plaatsen, en van het internetpubliek om die recensies te kunnen ontvangen.

IEF 18813

Facebook moet aanvullende maatregelen treffen tegen nepadvertenties

Rechtbank Amsterdam 11 nov 2019, IEF 18813; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebook-moet-aanvullende-maatregelen-treffen-tegen-nepadvertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019, IE 18813, RB 3353, IT 2939; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook) Eiser is een bekende mediaondernemer en eigenaar van Talpa Network. Vanaf oktober 2018 tot in ieder geval maart 2019 verschijnen er advertenties op Facebook waarbij eiser in verband wordt gebracht met Bitcoin en Bitcoin investeringen. Gebruikers die op de advertenties ingaan raken hun geld kwijt. De totale omvang van de schade door gedupeerden is zeker 1,7 miljoen euro. Eiser stelt dat Facebook onrechtmatig handelt door niet alles te doen wat in haar vermogen ligt om dergelijke advertenties te voorkomen of spoedig te verwijderen. Facebook verweert zich door te stellen dat zij al alles doet wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Daarbij stellen ze dat een verdergaand optreden tegen dergelijke adverteerders niet hoeft, niet mag en ook technisch niet kan. Vaststaat dat het zonder toestemming gebruiken van naam en portret met als doel mensen op te lichten een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en is derhalve ook onrechtmatig. Het bieden van een platform voor dergelijke advertenties, waarbij geen tegenmaatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht, kan in beginsel ook op zichzelf als onrechtmatig handelen worden bestempeld. Facebook zal in het vervolg meer moeten doen tegen nepadvertenties. Dit is mogelijk zonder een (wettelijk verboden) algemeen filter. Verder zal Facebook ook gebruiks- en betaalgegevens van de adverteerders moeten overhandigen.

Lees ook het interview met Christaan Alberdingk Thijm in De Volkskrant over deze zaak.

IEF 18812

Data Mr. S.K Martens Academie 2020/2021 bekend

De lesdagen van de tweede editie van de Mr. S.K. Martens Academie zijn bekend. Dit zijn volgend seizoen de lesdagen: 1 oktober 2020, 5 november 2020, 3 december 2020, 14 januari 2021, 11 februari 2021, 11 maart 2021, 8 april 2021, 13 mei 2021 en 10 juni 2021.

De Mr. S.K. Martens Academie is een nieuwe specialisatieopleiding voor ervaren juristen. In tien dagen verdiept u uw kennis van het intellectueel eigendoms- en procesrecht aan de hand van actuele ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Lees ook de sfeerimpressie van de allereerste bijeenkomst vorige week.

IEF 18811

Sfeerimpressie van eerste opleidingsdag Mr. S.K. Martens Academie

De specialisatieopleiding IE procesrecht van start met zestien hyperenthousiaste deelnemers

Welke beoordeling mag je niet vergeten bij de merkenrechtelijke sub a inbreukgrond? Wat zijn de praktische tips voor administratieve procedures? Welke omstandigheden zijn bij het depot te kwader trouw van belang? Deze vragen staan centraal tijdens de eerste bijeenkomst van de Mr S.K. Martens Academie op 31 oktober 2019. Met speciale aandacht voor de struikelblokken in de praktijk en het perspectief van de IP-counsel. De kick-off is in Spaces, een van de meest creatieve en inspirerende werkplekken op de Zuidas.

IEF 18810

Aanvulling ex artikel 31/32 Rv afgewezen

Rechtbank Den Haag 6 nov 2019, IEF 18810; (Medical Workshop tegen Sharpsight), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanvulling-ex-artikel-31-32-rv-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 november 2019, IEF 18810, LS&R 1754; (Medical Workshop tegen Sharpsight) Kort geding. Aanvullend vonnis. Medical Workshop is een totaalleverancier in oogheelkunde. De heer Gonçalves, bestuurder van Sharpsight, is oogarts en houder van een aantal octrooien waaronder het Europees octrooi EP 2 109 425 B1. Dit octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties. Eind 2009 hebben Medical Workshop en Sharpsight een licentieovereenkomst gesloten m.b.t. Invitria, een product voortgekomen uit het octrooi. Eerder werd geoordeeld [IEF 18761 en LS&R 1745] dat men kon verwachten dat de naam Invitria aan het product verbonden zou blijven. Dit leidt ertoe dat (Sharpsight via Gonçalves, omdat hij de octrooihouder is en hij na afloop van de Licentieovereenkomst als enige recht heeft het product te (doen) produceren en verhandelen, ook het recht heeft de naam Invitria voor het product te gebruiken. Volgens Medical Workshop dient het vonnis op twee punten te worden aangevuld ex artikel 31/32 Rv. Dit verzoek wordt afgewezen. Er is o.a. niet verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde. Ook bevat het vonnis geen fouten die hersteld moeten worden.

IEF 18807

Noot Seignette bij Hof Dutch Film Works Ziggo

, IEF 18807; http://www.ie-forum.nl/artikelen/noot-seignette-bij-hof-dutch-film-works-ziggo

Anoniem illegaal downloaden – een grondrechtelijk beschermd belang?
Reactie op Hof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch Film works/Ziggo).

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 6 november uitspraak in de zaak van Dutch Film Works (DFW) tegen internet provider Ziggo [IEF 18806, IT 2935]. DFW wil  internet gebruikers aanpakken die illegaal films downloaden en uploaden met behulp van BitTorrent. Daartoe vraagt zij Ziggo om de NAW gegevens van de betreffende klanten te verstrekken. Ziggo wil deze niet geven. Het Hof Arnhem- Leeuwarden oordeelt dat Ziggo dat ook niet hoeft te doen omdat DFW onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welke actie zij precies tegen welke klant gaat nemen en welke bedragen zij precies gaat vorderen. Die informatie is volgens het Hof nodig om te kunnen toetsen of de actie passend is in het licht van het grondrechtelijk verankerde privacybelang van de Ziggoklant. Het Hof vraagt zich daarbij af of schadevergoeding en kostenveroordeling wel passend zijn gezien de “zeer geringe” schade die de rechthebbende per downloader lijdt. Een vergaande uitspraak waarmee het Hof lijkt te willen zeggen: handen af van de downloadende internet consument. Maar op grond van welk grondrechtelijk belang precies?

IEF 18806

Ziggo hoeft persoonsgegevens niet af te staan aan Dutch Film Works

5 nov 2019, IEF 18806; ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch Film Works tegen Ziggo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ziggo-hoeft-persoonsgegevens-niet-af-te-staan-aan-dutch-film-works

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, IEF 18806, IT 2935; ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch Film Works tegen Ziggo) Dutch Film Works is voor de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ in Nederland de sub-distribiteur. Tevens is zij gerechtigd om op te treden tegen inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten. Dutch Film Works heeft Ziggo verzocht opgave te doen van bepaalde klantgegevens die zijn gekoppeld aan IP-adressen afkomstig van haar klanten. Ziggo antwoordt dat zij de gegevens, voor zover nog beschikbaar, zal bewaren maar dat zij niet vrijwillig tot afgifte van de gegevens zal overgaan. Daartoe voeren zij onder andere aan dat het verzoek te weinig informatie bevat om te concluderen dat, en welke, klanten van Ziggo inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten. In eerste aanleg is Dutch Film Works in het ongelijk gesteld. Zie de uitspraak van 8 februari 2019, [IT 2712]. Er wordt overgegaan tot een belangenafweging van enerzijds het recht op bescherming van persoonsgegevens en anderzijds de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht. Vast komt te staan dat Dutch Film Works onvoldoende transparant is over de gevolgen die haar acties voor de betrokken Ziggo klanten teweeg kan brengen. Hierdoor kan er niet getoetst worden of de voorgenomen maatregelen in redelijke verhouding staan tot het gevolg. Ziggo handelt zodoende niet onrechtmatig door de gevraagde klantgegevens niet af te geven. 

IEF 18805

Alexander Tsoutsanis: Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier

1. Op 19 juni jl. wees de rechtbank Den Haag een interessant vonnis in de octrooizaak Eli Lilly v. Fresenius Kabi [IEF 18534]. De zaak gaat over de vraag of een farmaceut een generiek, en dus doorgaans goedkoper, geneesmiddel kon verbieden omdat dit inbreuk zou maken op haar octrooi. Die vraag staat ook maatschappelijk in de belangstelling. De belangentegenstellingen tussen producenten van nieuwe resp. generieke medicijnen haalden in 2019 herhaaldelijk het nieuws. De zaak is in de octrooipraktijk niet onopgemerkt gebleven. De zaak is eerder besproken op diverse blogs door o.a. Hoyng en Lambers, [IEF 18547].(1)

Afgelopen week verscheen ook een commentaar van Kleemans en Drok.(2) Het is natuurlijk mooi dat auteurs een bijdrage leveren aan juridisch debat. Punt is echter dat bepaalde commentaren tamelijk onevenwichtig zijn. Zo suggereert Hoyng dat de rechtbank de ‘weg kwijt zou zijn’ en stelt Kleemans dat equivalentie in Nederland weer ‘weg’ zou zijn. Dergelijk onevenwichtig commentaar is een punt van zorg: het doet geen recht aan de afgewogen oordeelsvorming van de rechtbank in kwestie en doet ook afbreuk aan de aanvaardbaarheid van rechterlijke beslissingen in het algemeen. En dat is des te belangrijker bij thema’s die in de maatschappelijke belangstelling staan. Bij de vorige week verschenen bijdrage van Kleemans en Drok zijn in dit verband enkele kanttekeningen te plaatsen. Ik beperk me daarbij tot vier algemene thema’s: feiten, maatstaf, harmonisatie en aanvaardbaarheid.

IEF 18804

Jong IE Pubquiz

Ha mede Jong IE-er,

Zitten alle nutteloze feitjes die je in de schoollokalen hebt geleerd nog een beetje vers in het geheugen? Dan komen ze binnenkort goed van pas in Lokaal de Pijp in Amsterdam! De Jong IE Pubquiz 2019 vindt daar dit jaar op donderdag 12 december om 20:00 uur plaats. Lokaal de Pijp heeft plek voor 70 deelnemers. Voorgaande edities van de Pubquiz zaten al snel vol, dus geef je meteen op en wie weet ga jij er dit jaar met de wisselbeker vandoor. Je kunt je alleen of met je (kantoor)team opgeven.

IEF 18803

Inhoudsopgave Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)

Inhoudsopgave van de nieuwe editie van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER).

Nr. 23    SRC’s #AD infl uencer-campagne: mooi - maar kan het nóg wat vlotter met de vlogger? / Prof. mr. dr. M. de Cock Buning & mr. E.H. Hoogenraad    p. 245
Nr. 24    Social Media Infl uencers; liever door de hond of door de kat gebeten? Een analyse van de nieuwe Europese regelgeving voor infl uencer-marketing / Prof. mr. dr. M. de Cock Buning    p. 247
Nr. 25    Goederenrechtelijke rechtskeuze in het IE-recht, een goed idee? / Mr. L.J. Braams    p. 261
Nr. 26    D e opeisingstorpedo: een sterk strategisch wapen / Mr. ir. M.W. de Koning    p. 268
 

IEF 18802

Levering valse horloges is een tekortkoming in de nakoming

Rechtbank Amsterdam 18 sep 2019, IEF 18802; ECLI:NL:RBAMS:2019:7796 (Westwing tegen Perfect Wave), http://www.ie-forum.nl/artikelen/levering-valse-horloges-is-een-tekortkoming-in-de-nakoming

Rechtbank Amsterdam 18 september 2019, IEF 18802; ECLI:NL:RBAMS:2019:7796 (Westwing tegen Perfect Wave) Westwing is gericht op het in Nederland verkopen van producten, met name op het gebied van wonen, via haar webshop. Perfect Wave is een in Polen gevestigde leverancier van modeproducten en accessoires. Westwing en Perfect Wave hadden een overeenkomst gesloten op grond waarvan Perfect Wave verplicht was horloges van Daniel Wellington, een Zweedse horlogeproducent, te leveren. De door Perfect Wave geleverde horloges zijn door Westwing op de markt gebracht en verkocht aan consumenten. Er is op verzoek van Daniel Wellinton een testaankoop gedaan op de website van Westwing. Uit de controle is vervolgens gebleken dat sprake is van een vals exemplaar, aangezien de serienummers niet bestaan en uit de uiterlijke kenmerken kan worden opgemaakt dat het niet gaat om een Daniel Wellington-horloge. Westwing heeft naar aanleiding van de levering van valse horloges een geding aanhangig gemaakt en eist ontbinding van de overeenkomst, terugbetaling van de koopprijs en aanvullende schadevergoeding op grond van non-conformiteiten tekortkoming in de nakoming. Gebleken en bewezen is in deze zaak dat de geleverde horloges vals zijn. Daarnaast heeft Perfect Wave haar stellingen betreffende de herkomst en authenticiteit van de horloges onvoldoende onderbouwd. Bijgevolg zijn de vorderingen van Westwing toegewezen.