IEF 18036

Prejudicieel gestelde vragen over afgiftevoorwaarde art. 3a) ABC-verordening

HvJ EU 17 okt 2018, IEF 18036; (Afgiftevoorwaarde ABC-verordening), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-afgiftevoorwaarde-art-3a-abc-verordening

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 17 oktober 2017, IEF 18036; IEFBE 2766; LS&R 1653; C-650/17 (Afgiftevoorwaarde ABC-verordening) Octrooirecht. Via Minbuza. Verzoekster is houdster van een Europees octrooi, dat inmiddels door tijdsverloop is vervallen. Het octrooi betreft een procedure voor de verlaging van de bloedglucosespiegel bij zoogdieren door het toedienen van zogenoemde DPPIV- remmers. De onder deze categorie van werkzame stoffen vallende werkzame stof sitagliptine werd na de datum van de aanvraag van het basisoctrooi door een licentiehoudster ontwikkeld die hiervoor een octrooi heeft verkregen op grond waarvan een aanvullend beschermingscertificaat aan haar werd afgegeven. Verzoekster verzocht bij het Duits octrooi- en merkenbureau op grond van het Duitse deel van het Europese octrooi om afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor het product “sitagliptine in alle vormen die vallen onder de bescherming door het basisoctrooi”, subsidiair voor “sitagliptine, in het bijzonder sitagliptinefosfaat-monohydraat.” Ten aanzien van de vereiste vergunning voor het in de handel brengen als geneesmiddel baseerde zij zich hierbij op de toelatingen van het geneesmiddel Januvia van door het EMA. Bij besluit werd de aanvraag afgewezen, aangezien niet zou zijn voldaan aan de afgiftevoorwaarde overeenkomstig artikel 3a) van de ABC-verordening. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om richtsnoeren moet worden gevraagd over de uitlegging van artikel 3a) van de ABC-verordening.

IEF 18043

HvJ EU: Houder van internetaansluiting kan zich niet aan filesharing auteursrechtinbreuk onttrekken door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben

HvJ EU 18 okt 2018, IEF 18043; ECLI:EU:C:2018:841 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-houder-van-internetaansluiting-kan-zich-niet-aan-filesharing-auteursrechtinbreuk-onttrekken-d

HvJ EU 18 oktober 2018, IEF 18043; IEFbe 2767; IT 2657; ECLI:EU:C:2018:841; C-149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer)
Uit het persbericht: De houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, kan zich niet onttrekken aan zijn aansprakelijkheid door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben tot die aansluiting.  De rechthebbenden moeten beschikken over een doeltreffende voorziening in rechte of over middelen op grond waarvan de bevoegde rechterlijke instanties kunnen gelasten dat de noodzakelijke informatie wordt verstrekt. HvJ EU:

Artikel 8, leden 1 en 2, [InfoSoc-Richtlijn], gelezen in samenhang met artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, enerzijds, en artikel 3, lid 2,[Handhavingsrichtlijn], anderzijds, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling als in het hoofdgeding, zoals uitgelegd door de bevoegde nationale rechterlijke instantie, krachtens welke de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld, wanneer hij minstens één gezinslid aanwijst dat toegang had tot deze aansluiting, zonder dat hij meer preciseringen verstrekt over het tijdstip waarop deze aansluiting is gebruikt door dat gezinslid en over de aard van het gebruik ervan door dat gezinslid.

IEF 18040

Auteursrechtinbreuk: Coolbaby Pacifier aan het oog gelijk aan Moustache Pacifier

Rechtbanken 17 okt 2018, IEF 18040; ECLI:NL:RBOVE:2018:3902 (Fiftytwoways c.s. tegen Multismart c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-coolbaby-pacifier-aan-het-oog-gelijk-aan-moustache-pacifier

Vzr. Rechtbank Overijssel 17 oktober 2018, IE 18040; ECLI:NL:RBOVE:2018:3902 (Fiftytwoways c.s. tegen Multismart c.s.) Auteursrecht. Bitten B.V. heeft de "Moustache Pacifier" in Europa op de markt gebracht. Multi Smart c.s. heeft vanaf enig moment in 2017 fopspeen te koop aangeboden die nagenoeg gelijk is aan de Moustache Pacifier, in ieder geval via Bol.com met de naam "Coolbaby Pacifier". Op de website van Bol.com is het aanbod van de door Multi Smart c.s. aangeboden snorspeen voorzien van foto’s die de Amerikaanse distributeur van Fiftytwoways gebruikt om de ‘Moustache Pacifier’ in de VS op de markt te brengen. De vormgeving van het snorelement van de Moustache Pacifier wijkt zeer af van de vormgeving van de overige (snor)spenen, waardoor de de speen een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. De vormgeving van de door Multi Smart c.s. aangeboden Coolbaby Pacifier is op het oog gelijk, waardoor Multi Smart c.s. inbreuk op het auteursrecht maken. Vorderingen toegewezen.

IEF 18039

Succesvolle oppositie tegen JAGUAR vanwege grote overeenstemming op auditief en begripsmatig vlak

Gerechtshoven 31 jul 2018, IEF 18039; ECLI:NL:GHDHA:2018:2669 (Jaguar tegen Compagnia Del Viaggio), http://www.ie-forum.nl/artikelen/succesvolle-oppositie-tegen-jaguar-vanwege-grote-overeenstemming-op-auditief-en-begripsmatig-vlak

Hof Den Haag 31 juli 2018, IEF 18039; ECLI:NL:GHDHA:2018:2669 (Jaguar tegen Compagnia Del Viaggio) Merkenrecht. Compagnia del Viaggio heeft een internationale beeldmerkaanvraag ingediend voor de Benelux. Jaguar heeft oppositie ingesteld tegen deze inschrijving, gebaseerd op haar oudere woord- en beeldmerken. Het woordmerk JAGUAR is identiek en op het beeldmerk van beide partijen staat een springende jaguar. Auditief en visueel is sprake van grote overeenstemming. De waren waarvoor het teken en de ingeroepen merken van Jaguar zijn gedeponeerd zijn deels identieke en deels in hoge mate soortgelijk. Hierdoor is er verwarringsgevaar aanwezig als bedoeld in art. 2.3 sub b BVIE (oud). Het hof wijst de oppositie toe. 

IEF 18038

Artikel Story over nieuwe partner bekende tv-presentatrice geen inbreuk privacy

Rechtbanken 12 okt 2018, IEF 18038; (Eiser tegen Sanoma c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-story-over-nieuwe-partner-bekende-tv-presentatrice-geen-inbreuk-privacy

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018, IE 18038 (Eiser tegen Sanoma c.s.) Portretrecht. Mediarecht. De (nieuwe) partner van een bekende tv-presentatrice en nieuwslezeres vordert een verbod op het vastleggen van zijn portret en een verbod op (verdere) publicatie van zijn portret in weekblad "Story", uitgegeven door Sanoma. Hij is meerdere malen gevolgd en gefotografeerd. Sanoma c.s. hebben o.a. de toezeggingen gedaan hem niet meer te volgen voor foto's van hem alleen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat deze toezeggingen geen gestand zullen doen. Eiser heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de foto's en het artikel schadelijk zijn voor zijn reputatie. Het artikel bevat geen onjuistheden of grievende passages. De vorderingen zijn afgewezen. 

IEF 18037

IE-C online databank met artikelsgewijs commentaar

IE-C.nl

Er is een nieuw online artikelsgewijs commentaar op IE-wetten, -verordeningen en -verdragen: IE-C.nl geeft inzicht in de laatste stand van de rechtspraak en wordt bijgewerkt door haar 50 auteurs* als nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Bijzonder uitgebreid en met links naar andere online toegankelijke bronnen. De commentarendatabank IE-C.nl staat onder hoofdredactie van prof. mr. F.W. Grosheide, prof. mr. J.H. Spoor en mr. J.C.S. Pinckaers. Zo zijn er bijvoorbeeld annotaties van:
Peter Ras op de artikelen 15b, 16a t/m n Aw
Tjeerd Overdijk op artikel 13, 13a en 14 Aw
Bart Lenselink op artikel 9 WNR

IEF 18033

Vordering afgewezen, Converse heeft administratie niet meer nodig

Rechtbanken 16 okt 2018, IEF 18033; (Converse c.s. tegen curator Sporttrading c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-afgewezen-converse-heeft-administratie-niet-meer-nodig

Vzr. Rechtbank 16 oktober 2018, IEF 18033 (Converse c.s. tegen curator Sporttrading c.s.) Merkenrecht. Sporttrading c.s. zouden volgens Converse c.s. grote partijen namaak Converseschoenen op de Nederlandse en Belgische markt hebben gebracht. Converse c.s. hebben met verlof van de voorzieningenrechter conversatoir beslag laten leggen op de schoenen en administratie. Zij vorderen de curator en FM Fashion te bevelen de tenuitvoerlegging van het vonnis, waaronder begrepen de terugname van de in bewaring gegeven schoenen en administratie te staken en gestaakt te houden totdat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben gekregen. De voorzieningenrechter ziet geen reden dit toe te wijzen, omdat FM Fashion zelf zich niet echt druk lijkt te maken en Converse c.s. de administratie ook niet meer nodig blijkt te hebben ter onderbouwing van een vordering tegen FM Fashion. Het gaat hier om een complex (gemaakt) kort geding zodat bij het vaststellen van de kosten een maximumtarief geldt van €25.000,--. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18035

Prejudicieel gestelde vraag: Geldt bescherming van de volledige benaming 'Aceto Balsamico di Modena' ook voor niet-geografische bestanddelen?

HvJ EU 12 apr 2018, IEF 18035; (Balsamico), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-geldt-bescherming-van-de-volledige-benaming-aceto-balsamico-di-modena-oo

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 12 april 2018, IEF 18035; IEFbe 2765; C-432/18 (Balsamico) Oorsprongsbenamingen. Via Minbuza. Verzoekster vervaardigt op azijn gebaseerde producten en brengt deze in de handel in de regio Baden. Zij verkoopt al minstens 25 jaar producten onder de benaming “Balsamico” en “Deutscher Balsamico”. Verweerster is een vereniging van producenten van producten met de benaming “Aceto Balsamico di Modena”. Dit is een benaming als bedoeld in verordening 583/2009 voor azijn uit de streek Modena. Verweerster is van mening dat het gebruik van de benaming “Balsamico” door verzoekster in strijd is met de bescherming van de geografische aanduiding “Aceto Balsamico di Modena”. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om een richtsnoer moet worden gevraagd over de uitlegging van bescherming van een volledige oorsprongsbenaming indien niet-geografische bestanddelen gebruikt worden.

IEF 18034

Kangoeroechips wel gebruikt, maar niet als 3D-merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 sep 2018, IEF 18034; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kangoeroechips-wel-gebruikt-maar-niet-als-3d-merk
Kangoeroechips

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 18034 ; IEFbe 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips) Merkenrecht. Vernietiging. M J. Quinlan heeft een 3D-merk in de vorm van een Kangoeroe voor o.a. chips. Intersnack vordert de doorhaling van dit merk vanwege niet normaal gebruik in de afgelopen vijf jaren. De nietigheidsafdeling wijst het verzoek af. Partijen hebben een licentieverdrag voor de octrooien en modellen voor kangoeroechips gesloten in 1994 en zodoende is er wel normaal gebruik gemaakt van het merk. Echter de Kamer van beroep komt tot de conclusie dat de snacks zijn verkocht, maar niet als merk wordt gebruikt. Op de verpakking staan woorden als 'Jumpy's' of een beeldelement met een gestileerde 2D-silhouet van een kangoeroe. Van de respondenten van het marktonderzoek herkent 60% de vorm, maar slechts de helft daarvan herkent het als afkomstig van een bepaalde onderneming. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18032

Eerste Kamer heeft de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de richtlijn (PbEU 2016, L157) inzake de harmonisatie in de lidstaten van de Europese Unie van de regels betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. De richtlijn geeft verder aan wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke vormen van inbreuk daarop (onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken) kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

IEF 18031

Beroep op Asics merk tegen beeldmerkaanvraag met vier lijnen die kruisen slaagt niet

Gerecht EU (voorheen GvEA) 16 okt 2018, IEF 18031; ECLI:EU:T:2018:685 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-asics-merk-tegen-beeldmerkaanvraag-met-vier-lijnen-die-kruisen-slaagt-niet
van lieshout textiel asics

Gerecht EU 16 oktober 2018, IEF 18031; IEFbe 2763; ECLI:EU:T:2018:685; T-581/17 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen) Merkenrecht. Van Lieshout Textielagenturen heeft een beeldmerkaanvraag gedaan voor vier gekruiste lijnen. Oppositie is gebaseerd op Asics beeldmerken. Oppositiedivisie wees de oppositie af. Board of Appeal wijst het beroep af: "the only similarity resulting from the presence of lines which crossed". Gerecht EU wijst het beroep af.

IEF 18030

Kaartsysteem voor zorgconsument staken en lijst geanonimiseerde personen en instellingen verstrekken

Hof Amsterdam 16 okt 2018, IEF 18030; (Hallo Dokter/Stichting Effectief Medicijngebruik tegen MediSecureCards), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kaartsysteem-voor-zorgconsument-staken-en-lijst-geanonimiseerde-personen-en-instellingen-verstrekken

Hof Amsterdam 16 oktober 2018, IEF 18030; IT 2653; LS&R 1649 (Hallo Dokter/Stichting Effectief Medicijngebruik tegen MediSecureCards) Geheimhoudingscontract. Medisecurecards ontwikkelt een systeem/werkwijze voor de persoonlijke veiligheid van de zorgconsument en medische gegevens toegankelijk en beschikbaar te maken voor derde zorgverleners. De voorzieningenrechter [IEF 17385] oordeelt dat er in strijd met de overeengekomen geheimhoudingsverplichting is gehandeld. Het hof vernietigt het vonnis voor zover afgifte van een lijst van geanonimiseerde personen en instellingen is geweigerd en beveelt SEM om gebruik van de kaart waarmee toegang tot de online Persoonlijke Gezondheidsomgeving kan worden verkregen te staken en veroordeelt SEM om een volledig leesbaar afschrift te verstrekken van een lijst van geanonimiseerde personen en van instellingen met wie SEM sinds 13 augustus 2016 een overeenkomst is aangegaan aangaande de kaart en de data waarop de overeenkomst is aangegaan en het aantal gebruikers. Dit op straffe van een dwangsom van €500 voor iedere dag, tot maximum van €50.000,00.

IEF 18029

Geen voeging in VRO en in afwachting van arbitrageprocedure in 2019

Rechtbank Den Haag 10 okt 2018, IEF 18029; ECLI:NL:RBDHA:2018:12029 (Nikon tegen ASML), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-voeging-in-vro-en-in-afwachting-van-arbitrageprocedure-in-2019
Nikon ASML Carl Zeiss

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, IEF 18029; ECLI:NL:RBDHA:2018:12029 (Nikon tegen ASML) Voegingsincident. Zeiss vordert dat haar wordt toegestaan zich in de hoofdzaak te voegen aan de zijde van ASML. Afgewezen. Niet voldaan aan eis dat vordering wordt ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding wordt genomen in VRO. Daarnaast geen belang bij voeging. Los daarvan geldt dat het belang van Zeiss bij voeging, dat ziet op de uitleg van de tussen Nikon en Zeiss (en Nikon en ASML) gesloten Cross-License Agreement en de sublicentie van Zeiss aan ASML, niet kan worden ingezien. De rechtbank bepaalde dat het geplande pleidooi in afwachting is van de uitkomst van de tussen Nikon en Zeiss/ASML aanhangige arbitrageprocedure. Nu Nikon heeft aangegeven dat er eerst medio september 2019 een uitspraak van het ICDR kan worden verwacht, zal de rechtbank de zaak verwijzen naar de parkeerrol van 2 oktober 2019.

IEF 18026

Geen slaafse nabootsing van scheerapparaat dat niet meer op de markt is

Rechtbanken 10 okt 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-van-scheerapparaat-dat-niet-meer-op-de-markt-is
Philips Lidl

Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Philips is houdster van de Philips-merken waaronder de scheerapparaten ST3D en Artitec worden verkocht. Tussen Philips International en de ontwerper van de scheerapparaten enerzijds en Koninklijke Philips anderzijds is een akte gemaakt ter overdracht van auteursrechten. Deze is alleen ondertekend door ontwerper en Koninklijke Philips. Op grond van artikel 2 lid 3 Aw geschiedt overdracht van auteursrecht door levering middels een daartoe bestemde akte. Nu voor een geldige (onderhandse) akte in elk geval vereist is dat deze is ondertekend door de vervreemder, in dit geval Philips International, is de “Deed of Assignment” niet als een geldige levering van de auteursrechten op de Arcitec aan te merken. Eventuele auteursrechten op de ST3D komen toe aan Koninklijke Philips en dat eventuele auteursrechten op de Arcitec toekomen aan Philips International, welke laatste echter geen partij is bij deze procedure. Lidl heeft onder de merknaam Silvercrest scheerapparaten op de markt gebracht. Philips beroept zich op ten onrechte op haar auteursrecht: veel van de overeenkomende elementen in de Silvercrest en de ST3D zijn ook te vinden in de Artitec, zodat wat die elementen betreft geen sprake is van auteursrechtelijke beschermde eigen creatieve keuzes in de ST3D. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt niet, omdat Philips geen eigen gezicht op de markt had ten tijde van het op die markt verschijnen van Silvercrest. Vorderingen afgewezen.

IEF 18027

Privacy moeder in autobiografisch boek niet geschonden

Rechtbank Amsterdam 11 okt 2018, IEF 18027; (Eiseres tegen Uitgeverij van Oorschot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/privacy-moeder-in-autobiografisch-boek-niet-geschonden

Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2018, IEF 18027; IT 2651 (Eiseres tegen Uitgeverij van Oorschot) Vrijheid van meningsuiting. Privacy. Eiseres is moeder van de schrijfster van De Porseleinenkast, Faxen aan Ger en is uitgegeven door Uitgeverij van Oorschot. Het boek bevat een bundeling van door schrijfster geschreven faxen. Uit de passages blijkt dat de moeder van schrijfster afkeer tegen haar heeft. Gevorderd is dat het boek uit de handel wordt gehaald, omdat er onjuiste en beschadigende beweringen zijn gedaan. Deze vinden geen steun in de feiten en doen ze dat wel, dan wordt de persoonlijke levenssfeer van eiseres geschonden. De rechtbank oordeelt dat het werk is aan te merken als autobiografisch dagboek, maar de gemiddelde lezer zal begrijpen dat het boek niet altijd een objectieve beschrijving van de werkelijkheid betreft. Om deze reden is de persoonlijke levenssfeer van eiseres ook niet geschonden. Bovendien is door het autobiografische karakter haar moeder moeilijk te fingeren of zijn daarin moeilijk wijzigingen aan te brengen. De passages zijn niet buiten proportie grievend, het gedrag van eiseres wordt in het boek ook wel eens goedgepraat, de moeder heeft een beperkte rol in het boek en de boek is maar 800 keer gedrukt. Hierdoor weegt de uitingsvrijheid van Uitgeverij van Oorschot zwaarder. De rechtbank wijst de vordering af. 

IEF 18028

18 oktober - Oratie Daniel Gervais The Law of Human Progress

Daniel Gervais is vorig jaar bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder handel- en investeringsgerelateerde aspecten van de informatiemaatschappij. In zijn inaugurele rede getiteld The Law of Human Progress bespreekt Prof. Gervais de vraag in hoeverre het IE-recht bijdraagt aan de menselijke vooruitgang, en hoe de regulering en governance van innovatie eruit zou moeten zien in de 21ste eeuw. De oratie vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411, Amsterdam), op donderdag 18 oktober, 16.00-17.00 uur. Toegang is vrij.

IEF 18025

Wet bescherming bedrijfsgeheimen dinsdag als hamerstuk in de Eerste Kamer

, IEF 18025; http://www.ie-forum.nl/artikelen/wet-bescherming-bedrijfsgeheimen-dinsdag-als-hamerstuk-in-de-eerste-kamer

Het wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen wordt op 16 oktober 2018 als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer. Lees hier het verslag, nota naar aanleiding van het verslag , tweede nota van wijziging en de brief van de minister inzake toezegging betreffende dit wetsvoorstel.

IEF 18024

Corrigendum: In en rond Buma/Stemra

Corrigendum: Hoewel VCTN en Ntb/Kunstenbond ook bij inschakelen van Hopstaken als adviseur van de RvT en voordracht voor de openstaande RvT functie, wegens diens achtergrond en verleden bij de organisatie, vragen hebben en houden, hechten wij eraan de eerdere publicatie op dit punt te rectificeren [ zie IEF 18012].

IEF 18023

Prof. Sierd Schaafsma - Reactie op cassatie in belang der wet

Is de voorzieningenrechter in Den Haag binnen Nederland exclusief bevoegd ter zake van inbreuk op Gemeenschapsmodellen en Uniemerken? Of zijn ook andere voorzieningenrechters in den lande bevoegd? Over deze vraag heerst al meer dan tien jaar verdeeldheid. De vraag is onlangs aan de Hoge Raad voorgelegd: op 31 augustus 2018 stelde A-G van Peursem hierover cassatieberoep in het belang der wet in (zie IEF 17968).

De A-G geeft een nieuwe wending aan het debat. Prof. Schaafsma (Universiteit Leiden/Hof Den Haag) reageert in dit artikel.

IEF 18021

15 november - Nationaal Mediarechtcongres - ‘Het Nieuwe Mediarecht’

Europese wetgevingsinitiatieven zoals de gewijzigde Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn, de voorgestelde richtlijn Auteursrechten in de DSM en de inmiddels in werking getreden AVG geven een nieuwe dynamiek aan de media, met name bij omroepen, online diensten en interactieve media. Hoe werkt dit uit in de praktijk? Wat heeft dit voor impact op uw rechtspraktijk, en op de werkwijze van de media?
En - welke initiatieven ontplooit het Commissariaat voor de Media?

Allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens het Nationaal Mediarechtcongres van deLex op 15 november 2018 te Amsterdam, samengesteld door Remy Chavannes, advocaat en partner bij Brinkhof. Met als verdere sprekers Madeleine de Cock Buning, Louise Doorman, Anke Strijbos en Anne Bekema. Bestellen