IEF 19016

Prejudiciële vragen over hergebruik inhoud databank

14 okt 2020, IEF 19016; (CV-Online Latvia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-hergebruik-inhoud-databank

Regionale rechter Riga 14 oktober 2019, IEF 19016, IT 3034, IEFbe 3039; C-762/19 (CV-Online Latvia) Verzoek om een prejudiciële beslissing. De regionale rechter in Riga onderzocht in een civiel geding de door SIA 'CV-Online Latvia' tegen SIA 'Melons' ingestelde vordering tot oplegging van een verbod om in een internetpagina links op te nemen die bij aanklikken toegang geven tot een databank. In de zaak Innoweb (C-202/12) oordeelde het Hof dat in het geval van een onderneming die een 'dedicated' metazoekmachine online op internet plaatst, sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank, zie ook [IT 1506].

IEF 19014

VvA studiemiddag vrijdag 14 februari

VvA studiemiddag op vrijdag 14 februari 2020 om 14:00 uur in de Tolhuistuin, IJpromenade 2 te Amsterdam.

Cofemel: Haken en ogen aan het geharmoniseerde werkbegrip en de cumulatie van beschermingsregimes

In Cofemel heeft het HvJ EU het communautaire werkbegrip als enig criterium voor de auteursrechtelijke bescherming van design aangewezen en het beginsel van een mogelijke cumulatieve bescherming bevestigd. In de uitspraak van het Hof klinkt een voortdurende roep om duidelijkheid (objectiviteit en nauwkeurigheid), maar hoe duidelijk is het Hof eigenlijk zelf?

IEF 19015

Auteursrechtinbreuk op Orange Slice-fauteuil

Rechtbank Den Haag 11 feb 2020, IEF 19015; ECLI:NL:RBDHA:2020:1088 (Jami tegen Dominidesign), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-orange-slice-fauteuil

Vzr. Rechtbank Den Haag 11 februari 2020, IEF 19015; ECLI:NL:RBDHA:2020:1088 (Jami tegen Dominidesign) Kort geding. Jami, onderdeel van het Lande concern, houdt zich bezig met project- en woningdesignmeubilair. Zij maakt gebruik van de ontwerpen van verschillende ontwerpers, waaronder een fauteuil van de inmiddels overleden ontwerper Paulin. Vanwege de visuele gelijkenis met sinaasappelschijven, heeft de fauteuil de bijnaam Orange Slice. Jami is houdster van het Uniewoordmerk Orange Slice, en exclusief licentienemer voor de vervaardiging en verkoop van de Orange Slice. Jami is gevolmachtigd om op eigen naam en zonder tussenkomst op te treden tegen inbreuken op dit auteursrecht. Dominidesign maakt met het aanbieden en verkopen van (de grote en kleine versie van) haar Dominidesign-stoel inbreuk op de auteursrechten op de Orange Slice en op het Uniemerk van Jami. Het gebod aan de bestuurder om toekomstige inbreuk te voorkomen is toewijsbaar.

IEF 19013

Fyffes International aan kop in de bananenoorlog

EUIPO - OHIM 21 jan 2020, IEF 19013; (Chiquita Brands tegen Fyffes International), http://www.ie-forum.nl/artikelen/fyffes-international-aan-kop-in-de-bananenoorlog

Board of Appeal EUIPO 21 januari 2020, IEF 19013, IEFbe 3038; zaak R 962/2019-5 (Chiquita Brands tegen Fyffes International) Deze zaak gaat om de bananenoorlog tussen Chiquita Brands en Fyffes International (“de EUTM eigenaar”). De EUTM eigenaar wilde bovenstaand merk registreren voor ananassen, bananen, vers fruit en groenten. Chiquita maakte bezwaar tegen registratie van dit merk. Er wordt geoordeeld dat uit alle bewijsmiddelen - waaronder het bewijs dat buiten de relevante periode is weergegeven - blijkt dat het gebruik zoals afgebeeld door de EUTM eigenaar in relatie tot “bananas, plantains and pineapples” voldoende is om een marktaandeel op een specifieke markt  in stand te houden, dan wel te creëren. Het is niet relevant of dit het resultaat is van eigenlijke commerciële successen. Er wordt daarom geconcludeerd dat het bestreden oordeel tot stand blijft, welke ook de registratie voor het teken voor “plantains’’ omvat.

IEF 19012

Inbreuk door gebruik 'Rataplan' als Google AdWord

Rechtbank Noord-Holland 12 feb 2020, IEF 19012; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-gebruik-rataplan-als-google-adword

Rechtbank Noord-Holland 12 februari 2020, IEF 19012, IT 3033; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar) Kort geding. Rataplan Beheer beroept zich op inbreuk op haar merk- en handelsnaam rechten ten aanzien van de naam “Rataplan”, welke naam door Stichting Kringloopwinkel Alkmaar werd ingekocht als zoekwoord in Google AdWords. Er wordt vastgesteld dat de wijze waarop Kringloopwinkel Alkmaar gebruik maakte van “Rataplan” als Google AdWord inderdaad een inbreuk oplevert. Kringloopwinkel Alkmaar heeft met Rataplan Beheer een ‘gentlemens agreement’ gesloten in welk kader zij de toezegging heeft gedaan om “Rataplan” niet meer als Google AdWord te gebruiken. Rataplan Beheer stelt dat Kringloopwinkel Alkmaar niet aan die toezegging voldoet. In kort geding kan niet worden vastgesteld of dat inderdaad zo is. Omdat Kringloopwinkel Alkmaar geen onthoudingsverklaring met boetebeding heeft willen tekenen en genoemde toezegging slechts is gedaan voor een periode van zes maanden is er aanleiding voor toewijzing van de vordering van Rataplan Beheer tot het niet inkopen van de naam Rataplan als zoekwoord in Google AdWords.

IEF 19011

Benelux Merkencongres 2020

Trots op het nieuwe programma van het Benelux Merkencongres 2020, op donderdag 11 juni, lichten we voor u graag alvast een tipje van de sluier!

Diverse experts uit bedrijfsleven, advocatuur en de rechterlijke macht geven acte de présence, met onder meer de volgende onderwerpen (en deze keer een internationaal tintje):

  • Merkdepots te kwader trouw, vanuit het gezichtspunt van rechter Sir Richard Arnold (High Court of Justice/Court of Appeal)
  • Merkwaardering in de praktijk, een uiteenzetting door experts van Duff & Phelps
  • Hoe verder na Red Bull/adidas/Hartwell? Bas Kist (Chiever) biedt perspectief
  • Verwijzend merkgebruik; nieuwe wetgeving en nieuwe jurisprudentie, door Adonna Alkema
IEF 19010

Programma IE Symposium 11 maart 2020 in Zeist

Graag nodigen wij u uit voor het IE Symposium op woensdag 11 maart 2020 in Zeist.

Het programma
In de ochtend zal er door diverse toonaangevende experts een overzicht worden gegeven van relevante ontwikkelingen binnen het octrooi-, merken- en auteursrecht. Prof. Christophe Geiger van CEIPI, University of Strasbourg spreekt over “Balancing Copyright and Freedom of Expression in the EU after the Funke Medien, Pelham and Spiegel Online decisions of the Court of Justice”. In de middag staan drie levendige parellel sessies op het programma met als onderwerp de Bescherming van Design, FRAND en Confidentiality Clubs.
 
Tijdens het symposium zal de Prof. Telderspenning worden uitgereikt. Deze penning wordt eenmaal per drie jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de (wetenschappelijke) beoefening van de intellectuele eigendom. En zoals ieder jaar zal de jury de winnaar van de VIE-prijs bekend maken.

IEF 19009

Perspublicaties over wantrouwige mediater zijn rechtmatig

Hof Amsterdam 28 jan 2020, IEF 19009; ECLI:NL:GHAMS:2020:227 (Mediator tegen Hoogendam Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-wantrouwige-mediater-zijn-rechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2020, IEF 19009; ECLI:NL:GHAMS:2020:227 (Mediator tegen Hoogendam Media) Hoogendam Media, althans haar dochtermaatschappij Carribean Media Group, is uitgever van onder meer Parbode, een Surinaams opiniemaandblad. In Parbode zijn twee artikelen over appellant gepubliceerd, waarin hij wordt beschuldigd van wanpraktijken in zijn functie als mediator. Appellant is van mening dat Hoogendam Media onrechtmatig handelt jegens hem met het tweede artikel en vordert verwijdering van het artikel en schadevergoeding.  

IEF 19008

Conclusie AG inzake auteursrecht op vervallen octrooi

6 feb 2020, IEF 19008; ECLI:EU:C:2020:79 (SI en Brompton Bicycle Ltd tegen Chedech / Get2Get), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-inzake-auteursrecht-op-vervallen-octrooi

Conclusie AG 6 februari 2020, IEF 19008, IEFbe 3037; ECLI:EU:C:2020:79 (SI en Brompton Bicycle Ltd tegen Chedech / Get2Get) Geschil tussen de bedenker van een vouwsysteem voor fietsen (en het bedrijf dat die fietsen produceert) en een Koreaanse onderneming die soortgelijke fietsen produceert die door eerstgenoemde wordt beschuldigd van schending van zijn auteursrecht. De rechtsvraag luidt of een fiets waarvan het vouwsysteem vroeger onder een – thans vervallen – octrooi viel, als auteursrechtelijk beschermbaar werk kan worden beschouwd. Met name belangrijk is of een dergelijke bescherming is uitgesloten wanneer de vorm van het voorwerp “noodzakelijk is om technisch resultaat te bereiken” en op basis van welke criteria hij die beoordeling moet maken.

IEF 19007

HvJ EU geeft verdere uitleg aan reproductierecht en recht van mededeling

HvJ EU 14 nov 2019, IEF 19007; ECLI:EU:C:2019:970 (Spedidam e.a. tegen INA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-geeft-verdere-uitleg-aan-reproductierecht-en-recht-van-mededeling

HvJ EU 14 november 2019, IEF 19007, IEFbe 3036; ECLI:EU:C:2019:970 (Spedidam e.a. tegen INA) Spedidam, een vereniging voor de inning en distributie van de rechten van uitvoerend kunstenaars van muziek en dans, staat in deze zaak samen met PF en GF tegenover INA, het nationaal audiovisueel instituut. PF en GF zijn rechtsopvolgers van ZV, een overleden muzikant, en hebben geconstateerd dat INA zonder hun toestemming op zijn webwinkel video-opnamen en fonogrammen met een aantal uitgevoerde werken van ZV te koop aanbood en vorderde daarom in voorgaande procedures schadevergoeding van INA. Spedidam intervenieert vrijwillig aan de kant van PF en GF.

IEF 19006

Inzagevordering van Schmitz toegewezen

Rechtbank Limburg 5 feb 2020, IEF 19006; (Schmitz tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzagevordering-van-schmitz-toegewezen

Rechtbank Limburg 5 februari 2020, IEF 19006, IEF 3029; C/03/261042/ HA ZA 19-120 (Schmitz tegen X) Vonnis in incident. Eiser zijn de aan Schmitz verbonden ondernemingen in het vervaardigen van scholabsorberende en drainerende producten, onder de merknaam 'Proplay'. X was uit hoofde van een overeenkomst aangesteld als algemeen directeur bij een van de ondernemingen van Schmitz c.s. Na beëindiging van de overeenkomst stelt Schmitz c.s. dat er sprake is van een schending van postcontractuele verplichtingen. Schmitz heeft bij verzoekschrift van 10 januari 2019 de voorzieningenrechter verzocht om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op een aantal bescheiden, waaronder alle documenten in geschreven en elektronische vorm. Schmitz heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk. In dit stadium van het geding - is wel voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van bedrijfsgeheimen en dat deze zijn geschonden. De inzagevordering wordt toegewezen.

IEF 19005

Ompakken tandenragers van TePe was niet noodzakelijk

Rechtbank Midden-Nederland 24 jan 2020, IEF 19005; ECLI:NL:RBMNE:2020:216 (TePe tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ompakken-tandenragers-van-tepe-was-niet-noodzakelijk

Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2020, IEF 19005; ECLI:NL:RBMNE:2020:216 (TePe tegen X) Kort geding. TePe is een onderneming die functionele mondhygiëneoplossingen ontwikkelt, produceert en verkoopt, waaronder ragers waarmee de ruimte tussen de tanden schoongemaakt wordt. Zij is houdster van twee Uniemerken: het woordmerk TePe en een beeldmerk. Gedaagde is een groothandel in onder meer medische en tandheelkundige instrumenten. Via haar webshop biedt zij ook ragers van TePe aan. Deels betreft het doorverkoop van ragers in originele verpakkingen van TePe, en deels verkoop van ragers die zij van een andere verpakking heeft voorzien (omgepakt). Kern van het geschil is de vraag of TePe zich op grond van haar merkrecht kan verzetten tegen het ompakken van haar producten door gedaagde. Gedaagde heeft niet voldaan aan de aan uitputting van het merkrecht gestelde voorwaarden en inbreuk gemaakt op het merkrecht van TePe.

 

IEF 19004

Berber Brouwer: het einde van de intellectuele schepping

Ik heb deLex gevraagd mijn tafelrede (tijdens het IE-diner op 30 januari jl., red.) op te luisteren met een drietal afbeeldingen, zojuist uitgedeeld op uw tafel. Geen videoschermen, maar papieren hand-outs, in schril contrast met het onderwerp van deze rede. Want die gaat over technologie van de toekomst. Maar misschien is het goed om vast te houden aan het verleden, aan old school printjes in plaats van de nieuwe technische snufjes, want de vraag is of de toekomst veel goeds graat brengen voor de IE-jurist. Daarover later meer.

Ik wil jullie een afbeelding laten zien. Een still uit het werk Memories of Passersby I, onlangs geveild door Sotheby’s. Twee schermen gekoppeld aan een computer in een houten kastje, die steeds nieuwe portretten genereert. Vreemde, vervormde gezichten geïnspireerd op portretten uit de 17e eeuw. Een kunstwerk dat voortdurend verandert omdat het systeem de werken ter plekke creëert.

Lees hier de hele tafelrede van Berber Brouwer.

IEF 19003

Dirk Visser: is het auteursrechtelijke bewerkingsrecht Europees geharmoniseerd?

Een reactie op de noot van Martin Senftleben in AMI onder het Pelham-arrest (AMI 2019/6, p. 212) en die van Antoon Quaedvlieg onder het Diwar-arrest (BIE 2019/6, nr. 28).
Tevens noot bij Vzr. Rechtbank Gelderland 4 februari 2020, [IEF 18995] (Droomparken / Lacet)

“De Berner Conventie (BC) onderscheidt ten aanzien van het auteursrecht […] duidelijk tussen het reproductierecht enerzijds (art. 9 BC) en het bewerkingsrecht anderzijds (artt. 8, 12 en 14 BC). Deze scheidslijn tussen bewerkingen en reproducties wordt ook in het auteursrechtelijke acquis getrokken. Terwijl de Softwarerichtlijn – als lex specialis – expliciet het bewerkingsrecht vis-à-vis computerprogramma’s harmoniseert, heeft in de algemene Arl geen vergelijkbare harmonisering van bewerkingsscenario’s plaatsgevonden”, aldus Martin Senftleben in zijn noot onder het Pelham-arrest. Helemaal eens.

Lees hier de hele reactie van Dirk Visser.

IEF 19002

Nieuwe commentaren Auteurswet door prof. mr. F.W. Grosheide, mr. M. de Zwaan en mr. C. Kan op IE-C

Er zijn drie nieuwe commentaren gepubliceerd op IE-C. De commentaren hebben betrekking op de inleiding van de Auteurswet en de artikelen 1 en 18a  van de Auteurswet. 

De inleiding Auteurswet van prof. mr. F.W. Grosheide ziet op de achtergrond en plaatsbepaling van het auteursrecht.

Commentaar op artikel 1 Aw van prof. mr. F.W. Grosheide heeft betrekking op de begripsbepaling en vereisten, onder meer het ontstaan, makerschap en de werktoets.

Commentaar op artikel 18a Aw van mr. M. de Zwaan en mr. C. Kan heeft betrekking op de vereisten ‘incidentele verwerking’ en ‘van ondergeschikte betekenis’ van het artikel.

De commentaren zijn te vinden op: https://www.ie-c.nl onder ‘auteursrecht’.

IEF 19001

Video rondetafelgesprek met advocaten Kraftwerk-zaak

Afgelopen jaar, tijdens Amsterdam Dance Event (ADE), vond er een rondetafeldiscussie plaats over de historische beslissing van het Europese Hof van Justitie [IEF18613] in de zaak Kraftwerk tegen de twee Duitse hiphopproducenten, Moses Pelham en Martin Haas. Bjorn Schipper nodigde beide Duitse advocaten uit die bij deze zaak betrokken waren om de uitkomst en de implicaties van deze beslissing van het HvJ EU voor de muziekindustrie te bespreken.
Hermann Lindhorst (Schlarmann Von Geyso, Hamburg) vertegenwoordigt Kraftwerk en Udo Kornmeier (Schalast, Frankfurt) vertegenwoordigt Martin Haas cs. Bjorn Schipper leidde de rondetafeldiscussie. Bekijk hier de video.

IEF 19000

Tjibbe Douma en Alexandra Michel over de conclusie AG in de CJEU Santen-zaak

Will Neurim be a "rare wild animal"?
CJEU’s AG again tries to persuade the CJEU to abandon its famous SPC decision in Neurim, this time in Santen.

The Opinion is currently only available in a limited number of languages including French. The Opinion was eagerly awaited by those wanting to know whether after Neurim and after Abraxis an SPC can be obtained for a new indication of an old active ingredient. The AG primarily proposes to essentially abandon Neurim and treat this as an exceptional case (a new human indication following a first veterinary indication): a rare wild animal which should never surface again. Only alternatively, does the AG propose a balanced interpretation of Neurim in response to the questions posed. In that case an SPC can be obtained for a new therapeutic indication for an old active ingredient or relate to a use of that active ingredient, in which it should exert a new pharmacological, immunological or metabolic action of its own.

Lees hier het hele artikel van Tjibbe Douma en Alexandra Michel.

IEF 18999

Perspublicaties over Soliditry zijn onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 17 jul 2019, IEF 18999; ECLI:NL:RBGEL:2019:5946 (Soliditry c.s. tegen De Persgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-soliditry-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 juli 2019, IEF 18999; ECLI:NL:RBGEL:2019:5946 (Soliditry c.s. tegen De Persgroep) Soliditry B.V. is een vennootschap die bestuurder is van verschillende organisaties die zich bezighouden met (woning)recht en werkzaamheden hebben verricht voor Centurion. De Persgroep is uitgever van onder andere het dagblad De Gelderlander. Zij exploiteert daarnaast de websites Gelderlander.nl, Destentor.nl, AD.nl en Topics.nl. Twee leidinggevenden van Centurion veroordeeld wegens onder meer en kort gezegd, feitelijk leiding geven aan de oplichting door Centurion van een groot aantal beleggers. De Gelderlander heeft artikelen gepubliceerd over de oplichting door Centurion. Soliditry c.s. vordert verwijdering van deze artikelen, omdat De Persgroep met publicatie van deze artikelen jegens Soliditry c.s. onrechtmatig handelt, omdat deze artikelen de reputatie van Soliditry c.s. beschadigt. De Persgroep betwist dit.

IEF 18998

Inzet SyRI in strijd met hoger recht

Rechtbank Den Haag 5 feb 2020, IEF 18998; ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (NJCM c.s. tegen de Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzet-syri-in-strijd-met-hoger-recht

Rechtbank Den Haag 5 februari 2020, IEF 18998, IT 3028; ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (NJCM c.s. tegen de Staat) NJCM c.s. is een coalitie van maatschappelijke organisaties en twee natuurlijke personen en tevens eiser in deze zaak. Het Systeem Risicoindicatie (hierna: SyRI) is een wettelijk instrument dat de overheid gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude op het terrein van de sociale zekerheid en inkomensafhankelijke regelingen, de belasting- en premieheffing en de arbeidswetten. Het gaat volgens de wetgever om technische infrastructuur en de bijbehorende procedures waarmee in een beveiligde omgeving anoniem data kunnen worden gekoppeld en geanalyseerd, zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd.

IEF 18996

Vorderingen inzage afgewezen

Rechtbank Midden-Nederland 21 jan 2020, IEF 18996; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-inzage-afgewezen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 21 januari 2020, IEF 18996, LS&R 1784, IEFbe 3033; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ) Vrije Universiteit Brussel (hierna: VUB) is houdster van de basis octrooifamilie voor de zware-keten antilichamen, de VHH’s (hierna: de Hamers-octrooien). Ablynx is een biofarmaceutisch bedrijf en tevens eigenaar van een sublicentie voor de Hamers-octrooien met het doel de Nanobody technologie te kunnen exploiteren voor medische toepassingen. QVQ is een serviceonderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van VHH’s voor andere ondernemingen op het gebied van medische producten, farmaceutische processen en voeding.