IEF 19702

Terugwerkende kracht herziening

Hof Den Haag 22 dec 2020, IEF 19702; ECLI:NL:GHDHA:2020:2543 (Audi Aktiengeschellschaft tegen Vof), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terugwerkende-kracht-herziening

Hof Den Haag 22 december 2020, IEF 19702; ECLI:NL:GHDHA:2020:2543 (Audi Aktiengeschellschaft tegen Vof) De vof drijft een detailhandel in auto-onderdelen. Audi is houder van de beeldmerken ingeschreven bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, onder meer voor waren in klasse 12. Op 3 april 2019 heeft de Douane een kennisgeving gezonden aan Audi, waarin melding wordt gemaakt van het aantreffen van logo's van het merk Audi. Daarop heeft Audi op 17 mei 2019 de voorzieningenrechter te Rotterdam verzocht de vof te bevelen om de inbreuk op de merkrechten te staken, op grond van de artikelen 9 lid 2 sub a en/of sub c Uniemerkenverordening (UMVo). De vof heeft aangevoerd dat de ex parte-rechter niet bevoegd was tot het geven van een Europawijde voorziening, dat de handelswijze van Audi niet proportioneel dan wel subisdiair was en dat er geen sprake was van inbreuk op de beeldmerken. De voorzieningenrechter oordeelde dat de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag onverlet laat dat andere rechtbanken voorlopige maatregelen mogen nemen ten aanzien van Uniemerken, voor zover beperkt tot Nederland. Verder werd geoordeeld dat niet is voldaan aan de eisen voor een toewijzing van een voorlopig inbreukverbod op de voet van artikel 1019e Rv. In hoger beroep slagen de preliminaire verweren van de vof niet. Verder blijft het bestreden vonnis in stand, het hof ziet geen reden, waarom de herziening geen terugwerkende kracht zou hebben. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat geen van de door Audi aangevoerde grieven slagen.

IEF 19700

Geen slaafse nabootsing Dr. Martensboot

Rechtbank Rotterdam 12 jan 2021, IEF 19700; (Airwair tegen Van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-dr-martensboot

Rechtbank Rotterdam 12 januari 2021, IEF 19700; C/10/607365 (Airwair tegen Van Haren) Kort geding. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk Dr. Martens en de exclusieve producent van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht. Eén van die schoenen is de 1460 boot. Van Haren is een schoenenretailer en verkoopt schoeisel dat aldus Airwair een verwarrende gelijkenis vertoont met haar ontwerpen. Zonder overige inbreuken uit te stuiten, wenst Airwair zich in dit geding te beperken tot de bescherming van één van haar ontwerpen — de 1460 boot — tegen slaafse nabootsing. De vorderingen van Airwair worden afgewezen. Het kan zijn dat de 1460 boot in het verleden een eigen gezicht op de markt had, maar aannemelijk is dat dit eigen gezicht, gelet op de grote hoeveelheid (op het eerste gezicht) vergelijkbare schoenen, inmiddels verwaterd is. Met het ontbreken van een eigen gezicht is reeds om die reden geen grond om uit te gaan van slaafse nabootsing. Ook kan er geen sprake zijn van enige product- of herkomstverwarring, en biedt het verbod op slaafse nabootsing geen bescherming tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk.

IEF 19701

De familie Wachtman, nieuwe roman van Christiaan Alberdingk Thijm

Op 20 januari verschijnt De familie Wachtman de nieuwe roman van Christiaan Alberdingk Thijm, auteur en partner bij bureau Brandeis.

De wetenschappelijke carrière van Philip Wachtman zit in een dip. Zijn promotieonderzoek over de anonimiteit van de spermadonor is overbodig geworden en hij dreigt gepasseerd te worden voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe anders vergaat het zijn vriendin, stemactrice Freya de Koning, die zich op het hoogtepunt van haar roem bevindt. Maar er is één groot gemis. Freya is op haar negenendertigste nog kinderloos. Het ligt aan Philip, denkt Freya. Maar hij weet dat de oorzaak niet bij hem kan liggen. Wachtman heeft naar schatting 411 nakomelingen, het gevolg van uit de hand gelopen praktijkonderzoek bij de spermabank. Door een uitspraak van de rechter dreigt hij zijn levenswerk niet langer geheim te kunnen houden.

Achtervolgd door zijn verleden en een opdringerige studente, komt Wachtman gaandeweg tot de conclusie dat hij niet is wie hij dacht te zijn. Een indrukwekkende roman over maakbaarheid, identiteit en privacy.

Ambo|Anthos uitgevers, € 22,99, paperback, 378 blz, ISBN 9789026352508.
Reserveer hier alvast een exemplaar.

IEF 19699

Internetconsultatie wijziging Rijksoctrooiwet 1995

Voorstel van de Kamerleden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een dwanglicentie in te zetten.
Lees meer over de consultatie op Overheid.nl.

IEF 19698

Reclamerechtcongres op donderdag 28 januari

Onze eerste online editie van het Nationaal Reclamerechtcongres op 10 december was een geslaagd event! Persoonlijk gericht, met ruimte voor discussie en vragen. Binnenkort, op donderdagmiddag 28 januari, volgen we met deel 2. Ook dan komen we weer met nieuwe en boeiende onderwerpen, toegelicht door sprekers uit de praktijk!

Zo vertelt Bernadette van Buchem, lid raad van bestuur en vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit, alles over reclame voor kansspelen. Een actueel onderwerp, nu dit voorjaar naar  verwachting online kansspelen worden gelegaliseerd. Wat is toegestaan voor gokreclames en hoe ziet men daar op toe? Otto van der Harst, directeur van de Stichting Reclamecode, gaat in op online zelfregulering, de uitdagingen en nieuwe experimenten vanuit de Reclamecode Commissie. Jan-Pieter Hustinx, partner bij Picnic, deelt zijn inzichten over E-commerce vanuit de praktijk.

Tot slot vertellen Tim Claassen (Havas Lemz, VIA) en Baba Touré (Hammerfest, VIA, VEA) hoe reclamebureau’s om kunnen gaan met inclusiviteit en (het voorkomen van) sterotyping in reclame.

De tijden
14.00 – 14.45 Kansspelautoriteit (KSA)
14.55 – 15.45 E-commerce
15.55 – 16.35 Stichting Reclame Code
16.45 – 17.30 Stereotyping, diversiteit en inclusiviteit in reclame

Kortom: ook nu hebben we een actueel programma, met toezichthouders, advocaten en sprekers uit de praktijk. Mis deze editie niet. Schrijf je hier in en schuif aan!

IEF 19696

Geen gebruik estimated data KPN

Rechtbank Den Haag 30 dec 2020, IEF 19696; (Assia tegen KPN en Nokia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-gebruik-estimated-data-kpn

Rechtbank Den Haag 30 december 2020, IEF 19696, IT 3375; C/09/571729 / HA ZA 19-364 (Assia tegen KPN en Nokia) Vervolg op [IEF 18709]. Assia is de rechthebbende van het octrooi EP 790. Het octrooi heeft betrekking op de werkwijze van een digitaal communicatiesysteem. Het gaat daarbij om de afstemming van individuele parameters, waarbij een problematische parameter wordt gedetecteerd en de waarde ervan wordt gewijzigd om de belemmering te corrigeren of te compenseren. Dit maakt het beheer van het systeem praktischer. In deze werkwijze zijn er twee sleutelbegrippen: prioriteit en haalbaarheid. Prioriteit heeft betrekking op de aantrekkelijkheid van een bepaald doelprofiel en de haalbaarheid heeft betrekking op de feitelijke geschiktheid in de gegeven omstandigheden, die binair wordt bepaald. KPN past de vectorstandaard toe in haar VDSL systemen. Nokia levert daartoe aan KPN onder meer de voor toepassing van haar breedbandarchitectuur essentiele Digital Subscriber Line Access Multiplexer (hierna: "DSLAM"). Volgens ASSIA is daarmee het genoemde octrooirecht, dat is onderverdeeld in verschillende deelkenmerken, geschonden door KPN en Nokia. Assia wordt in het ongelijk gesteld. Het systeem van KNP/Nokia voldoet niet aan één van deelkenmerken van het octrooi, omdat daarin geen sprake is van toepassing van geschatte data.

IEF 19697

Onrechtmatig gebruik van Scios-merk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 dec 2020, IEF 19697; ECLI:NL:RBZWB:2020:6829 ( Stichting Scios tegen Inspectieland.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-van-scios-merk

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 december 2020, IEF19697; ECLI:NL:RBZWB:2020:6829 (Stichting Scios tegen Inspectieland.nl) Kort geding. Eiseres richt zich op schemabeheer van het kwaliteitsmanagementsysteem op het gebied van inspecties en onderhoud aan onder meer technische installaties. Zij is eigenaar van het kwaliteitssysteem dat is ondergebracht in de Scios-certificatieregeling en is daarmee rechthebbende op de bekende Scios-merken, ingeschreven in de Benelux. Gedaagde is een niet Scios-gecertificeerde onderneming. Op de website van gedaagde werden Scios-merken gebruikt. Eiseres stelt zich op het standpunt dat gedaagde inbreuk maakt op haar merkrechten en stelt dat gedaagde zich schuldig maakt aan misleidende reclame, in de zin van artikel 6:194 BW. Daarop heeft eiseres gedaagde gesommeerd dit handelen direct te staken. Gedaagde heeft daarop de logo's verwijderd en stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van misleiding, omdat via de website opdrachtgevers in contact worden gebracht met gecertificeerde inspectiebedrijven die conform de reglementen werken. Gedaagde wordt bevolen zich van ieder gebruik van de Scios-merken te onthouden en dient hierover een rectificatie op haar website te plaatsen. Er is sprake van merkinbreuk door gedaagde. En dat door het gebruik van dit merk zij zich schuldig hebben gemaakt aan het doen van misleidende mededelingen.

IEF 19695

HvJ EU: geen verwarringsgevaar merk Athlon

HvJ EU 15 okt 2020, IEF 19695; ECLI:EU:T:2020:488 (Decathlon tegen Athlon Custom Sportswear PC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-geen-verwarringsgevaar-merk-athlon

HvJ EU 15 oktober 2020, IEF 19695, IEFbe 3169; ECLI:EU:T:2020:488 (Decathlon tegen Athlon Custom Sportswear PC) Op 14 december 2016 heeft Athlon een aanvraag gedaan bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) voor de registratie van een Uniemerk, in de klassen 25 'kleding, hoeden' en 28 'sportartikelen- en apparatuur'. Op 14 april 2017 heeft Decathlon hiertegen oppositie ingesteld, op grond van artikel 41 van de Verordening (EG) nr. 207/2009. De oppositie wordt gebaseerd op het Unie-woordmerk Decathlon, dat geregistreerd staat sinds 28 april 2004, eveneens voor de klasse 25. In eerste instantie wordt de oppositie gegrond verklaard, omdat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8 lid 1 sub b van de Verordening (EG) 2017/1001. De Kamer van beroep vernietigt echter deze beslissing. Hiertegen richt zich de vordering van Decathlon. Zij eist dat de beslissing op de oppositie in stand wordt gehouden. De vraag is of verwarringsgevaar bestaat tussen de twee merken. De vordering wordt afgewezen. Er zijn weinig visuele gelijkenissen tussen de merken en er is sprake van een weinig onderscheidend vermogen van het merk van Decathlon. Voor het algemene, relevante publiek valt er geen verwarring te duchten.

IEF 19694

Onrechtmatige uitlatingen zwarte lijst artsen

Rechtbank Midden-Nederland 8 jan 2021, IEF 19694; ECLI:NL:RBMNE:2021:23 (Stichting SOS tegen SIN.nl ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-zwarte-lijst-artsen

Rechtbank Midden-Nederland 8 januari 2021, IEF 19694, IT 3372; ECLI:NL:RBMNE:2021:23 (Stichting SOS tegen SIN.nl) Ten grondslag aan dit kort geding ligt de rechtmatigheid van de zwarte lijst met artsen, die via domeinnaam www.zwartelijstartsen.nl op internet wordt aangeboden door Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-nl). Op deze website worden zowel artsen als zorgverleners vermeld en neergezet als plegers van 'medische misdrijven'. Daarop heeft Stiching Stop Online Shaming (Stichting SOS) een vordering ingesteld om SIN.nl deze uitlatingen, die volgens hen in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te doen laten stoppen. Ook vordert Stichting SOS om gedaagden de ingang te verbieden naar de domeinnaam en om gedaagden een verzoek te laten indienen bij Google, om alle verwijzingen naar de website te laten verwijderen.

IEF 19682

Verdiepingsseminar nieuwe Franchisewetgeving op 21 januari

De inwerkingtreding van de nieuwe Franchisewet per 1 januari 2021 heeft aanzienlijke gevolgen voor ondernemers en voor uw rechtspraktijk. Hoe grijpt dit in op bijvoorbeeld contracten? In de komende weken zetten verschillende experts de praktische gevolgen uiteen in een serie korte online seminars.

Op donderdag 21 januari besteedt Esther Brons-Stikkelbroeck in een verdiepend seminar aandacht aan:

IEF 19693

Verzoek nietig verklaren vormmerk wordt afgewezen

EUIPO - OHIM 17 dec 2020, IEF 19693; (Looplabb tegen Izipizi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-nietig-verklaren-vormmerk-wordt-afgewezen

EUIPO 17 december 2020, IEF 19693, IEFbe 3168; C 40365 (Looplabb tegen Izipizi) Het EUIPO oordeelt dat de door Izipizi geregistreerde verpakking als zodanig (dus zonder vermelding van het woord Izipizi) géén onderscheidend vermogen heeft. Omdat het merk is gedeponeerd met de omschrijving “driedimensionaal merk” en het depot vier kanten van het teken laat zien, is het duidelijk dat het om een vormmerk gaat. Uit de grafische vormgeving blijkt dat het om een doos voor brillen gaat. Voor vormmerken geldt geen verzwaarde eis dat zij onderscheidend vermogen zouden moeten hebben verkregen. De vereisten voor het aannemen van onderscheidend vermogen zijn hetzelfde als voor andere merken. Echter, de perceptie van het publiek kan wel anders zijn, doordat consumenten die de vorm van een product zien daar niet altijd de herkomst uit afleiden. Dit is alleen het geval bij een vorm die aanzienlijk afwijkt van de gebruikelijke norm in de industrie. Het onderscheidend vermogen moet beoordeeld worden ten aanzien van het gehele teken, en met betrekking tot de waren en/of diensten waarvoor het is geregistreerd. Als één element onderscheidend is, kan daarom het hele teken onderscheidend zijn. Het woord IZIPIZI heeft sterk onderscheidend vermogen. Om deze reden is het hele teken onderscheidend. Er hoeft geen onderzoek te worden gedaan naar de mate waarin de vorm afwijkt van de gebruiken in de industrie.

IEF 19692

NXP in ongelijk gesteld

Hoge Raad 8 jan 2021, IEF 19692; ECLI:NL:HR:2021:37 (Infineon tegen NXP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nxp-in-ongelijk-gesteld

HR 8 januari 2021, IEF 19692, ECLI:NL:HR:2021:37 (Infineon tegen NXP) Zie [IEF 18431] en de Conclusie A-G [IEF 19379]. Deze merkenzaak betreft een geschil tussen twee chipfabrikanten. NXP is eigenaar van de ‘zogeheten Mifare-technologie’, die wordt gebruikt in chipkaarten en kaartlezers voor het openbaar vervoer. Met deze technologie is NXP wereldwijd marktleider op het gebied van electronic ticketing. NXP is tevens houdster van diverse Mifare-merken, waaronder twee woordmerken ‘MIFARE’. Infineon brengt kaartchips op de markt, in concurrentie met NXP. Infineon vermeldt bij de productspecificaties van een deel van haar kaartchips dat deze ‘Mifare compatible’ zijn. Volgens NXP vormt een dergelijke uiting een inbreuk op haar merkrechten en een vorm van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

IEF 19691

Tekortkoming in nakoming van huurovereenkomst rechtvaardigt ontbinding

Hof 's-Hertogenbosch 8 dec 2020, IEF 19691; ECLI:NL:GHSHE:2020:3766 (Vof tegen Designer Outlet Centre), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tekortkoming-in-nakoming-van-huurovereenkomst-rechtvaardigt-ontbinding

Hof 's-Hertogenbosch 8 december 2020, IEF 19691; ECLI:NL:GHSHE:2020:3766 (Vof tegen Designer Outlet Centre) TEICS is door het in strijd met de huurovereenkomst verkopen van kleding van het merk Colin's Jeans in plaats van kleding van het merk Mexx tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst en deze tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding. Het beroep van TEICS op vernietiging van de bestemmingsbepalingen in de huurovereenkomst omdat deze een beperking inhouden van het recht van de huurder om zijn onderneming over te dragen (artikel 7:307 BW jo. 7:291 BW), is hier naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. In deze zaak is het belang dat artikel 7:291 lid 2 BW dient door goedkeuring van een afwijking van artikel 7:307 BW uit te sluiten, niet in het geding.

IEF 19690

Voorjaarsagenda deLex

Ook in 2021 komt deLex met diverse nieuwe initiatieven en opleidingen. Online zolang het moet en offline, op locatie, zodra het weer kan. Schuif aan en blijf op de hoogte!

Het programma van januari t/m juni:

 • Vanaf februari 2021: Mr. S.K. Martens Academie
 • Donderdag 28 januari: Nationaal Reclamerechtcongres 2020
 • Januari - Februari: Nieuwe Franchisewet
  Serie: 21 januari,  4 februari 2021,  25 februari 2021
 • Donderdag 15 april: Actualiteiten Entertainment en Muziek
 • April - Mei: Kunst en IE, tentoonstelling en seminars
  Serie: 22 april, 23 april, 28 april, 29 april, donderdag 6 mei
 • Dinsdag 18 mei: Jurisprudentielunch Privacyrecht
 • Woensdag 19 mei: Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht
 • Woensdag 2 juni: Actualiteitenlunch Reclamerecht
 • Dinsdag 8 juni: Nationaal Octrooicongres 2021
 • Donderdag 17 juni: Benelux Merkencongres 2021

Voor meer informatie en/of aanmelden kijk hier.

IEF 19688

Vrijheid van meningsuiting prevaleert

Rechtbank Gelderland 20 nov 2020, IEF 19688; ECLI:NL:RBGEL:2020:6145 (Taalhorizon B.V. tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-prevaleert

Rechtbank Gelderland 20 november 2020, IEF 19688, IT 3368; ECLI:NL:RBGEL:2020:6145 (Taalhorizon B.V. tegen X) Taalhorizon verzorgde onder andere taaltrainingstrajecten Nederlands aan anderstaligen ten behoeve van inburgering. Taalhorizon had een keurmerk van het onafhankelijk kwaliteitsinstituut Blik Op Werk. Indien het opleidingsinstutuut beschikt over dit keurmerk dan worden de kosten voor het lesgeld en het examengeld vergoedt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De inburgeringsplichtigen die taallessen gaan volgen, kunnen voor de financiering van de kosten een lening afsluiten bij DUO. Gedaagde heeft vanaf maart 2018 taallessen gevolgd bij Taalhorizon en heeft zijn (negatieve) ervaringen met het instituut gedeeld via Facebook. Taalhorizon vordert dat gedaagde bij vonnis wordt veroordeeld om een vergoeding van € 5.000,- te betalen vanwege reputatieschade en om alle onrechtmatige uitlatingen over Taalhorizon te verwijderen van Facebook. De kantonrechter wijst de vorderingen van Taalhorizon af en veroordeelt Taalhorizon daarbij in de proceskosten.

IEF 19687

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, Stb. 2020, nr. 558. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wijzigt de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet in verband met de omzetting van de richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Lees de officiele bekendmaking in het Staatsblad.

IEF 19684

Marktplaats mocht zakelijk adverteerder weren

Rechtbank Amsterdam 23 dec 2020, IEF 19684; (123Bied tegen Marktplaats), http://www.ie-forum.nl/artikelen/marktplaats-mocht-zakelijk-adverteerder-weren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 december 2020, IEF 19684, IT 3366; C/13/693258 (123Bied tegen Marktplaats) Kort geding. Food International, handelend als '123Bied', vordert in kort geding dat Marktplaats wordt bevolen haar weer toe te laten tot het platform als zakelijk adverteerder. 123Bied was door Marktplaats van het platform geweerd, nadat overtredingen van de Marktplaats-gebruiksvoorwaarden waren geconstateerd. 123Bied biedt een zogeheten online 'centenveiling' aan, waarbij consumenten credits kunnen kopen waarmee zij aan veilingen van consumentenproducten kunnen meedoen. De voorzieningenrechter wijst de door 123Bied gevraagde voorzieningen af. Het is volgens de voorzieningenrechter onwaarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Marktplaats de overeenkomst met 123Bied moet nakomen en de advertenties van 123Bied weer moet toelaten op het platform.

IEF 19683

Erwin Angad-Gaur: Visie gevraagd

De blijde boodschap wordt voorzichtig, maar persistent uitgedragen dezer dagen en weken: er is licht aan het eind van de tunnel. In de loop van volgend jaar zal een van de vele vaccins in ontwikkeling de wereld normaliseren. Corona zal achter ons liggen. We zullen deze zomer weer op het terras kunnen zitten, vermoedelijk in de lente al, en weer naar het theater en naar de bioscopen gaan. En voor de mensen die daarmee hun geld verdienen: ja, ze zullen weer kunnen optreden voor een volle zaal en er zal, naar alle waarschijnlijkheid, ruimte zijn voor een ouderwetse festivalzomer. Misschien met lichte restricties. Mogelijk met een vaccinatieplicht voor bezoekers. Maar vrijheid lonkt.
Lees verder in Sena Performers Magazine 2020-4.