IEF 18485

Geen auteursrechtelijke bescherming Fashion Boot

Rechtbank Overijssel 23 mei 2019, IEF 18485; (Druppies tegen Gevavi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtelijke-bescherming-fashion-boot

Vzr. Rechtbank Overijssel 23 mei 2019, IEF 18485 (Druppies tegen Gevavi) Auteursrecht. Druppies stelt dat Gevavi, groothandel in schoeisel, met een geel kinderlaarsje inbreuk maakt op de auteursrechten van Druppies op het ontwerp van de Fashion Boot. De vorderingen van Druppies worden afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk dat Druppies maker/auteursrechthebbende op de Fashion Boot is. Een groot deel van de elementen is functioneel/technisch bepaald of zodanig triviaal of banaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Ook de combinatie van de elementen is niet op een zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve creatieve keuze van de maker die de Fashion Boot een eigen, oorspronkelijk karakter en een herkenbaar gezicht geeft.

IEF 18486

Duidelijke inbreuk op geldig model aardappelfriet

Hof Den Haag 21 mei 2019, IEF 18486; (McCain tegen Simplot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/duidelijke-inbreuk-op-geldig-model-aardappelfriet

Hof Den Haag 21 mei 2019, IEF 18486; (McCain tegen Simplot) Modellenrecht. Hoger beroep tussen twee Nederlandse McCain-vennootschappen en het Amerikaanse J.R. Simplot Company over vorm aardappelfriet. In eerste aanleg had de voorzieningenrechter onder meer een EU-verbod opgelegd, omdat volgens hem sprake was van een duidelijke inbreuk op het model van Simplot [IEF 17095]. De voorzieningenrechter overwoog in het kader van de belangenafweging dat sprake was van een duidelijke inbreuk op een model waarvan McCain op de hoogte was, en McCain de risico’s daarom over zichzelf had afgeroepen. Het hof komt tot oordeel dat sprake is van een duidelijke inbreuk op een geldig model en bekrachtigt het vonnis. Voor het opleggen van een verbod is niet nodig dat Simplot zelf op de EU-markt actief is of dat McCain op de hoogte is van het model. Na afweging van de wederzijdse belangen is geen reden om af te zien van oplegging van een verbod en er is geen sprake van misbruik van bevoegdheid.

IEF 18484

EUIPO wijst vordering nietigverklaring rode zool af

EUIPO - OHIM 22 mei 2019, IEF 18484; (Van Haren tegen Louboutin), http://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-wijst-vordering-nietigverklaring-rode-zool-af

EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484, IEFbe 2888; (Van Haren tegen Louboutin) In navolging van de rechtbank Den Haag [IEF 18217] heeft het EUIPO de door Van Haren ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk voor de rode zool afgewezen. Het EUIPO oordeelt dat:
(i)  de nieuwe nietigheidsgrond bepaald in artikel 7(1)(e)(iii) van de Uniemerkenverordening niet van toepassing is op merken gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe nietigheidsgrond;
(ii) de rode zool hoe dan ook niet onder deze nieuwe nietigheidsgrond valt, nu de rode zool geen wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Zie ook: IEF 17759; IEF 17487; IEF 17209; IEF 16890; IEF 15786; IEF 15746; IEF 14828; IEF 13716; IEF 12902 en IEF 12573.

IEF 18460

VvA-studiemiddag 24 mei, Tolhuistuin: DSM-auteursrechtrichtlijn

Onder voorzitterschap van prof. mr. Mireille van Eechoud organiseert de Vereniging voor Auteursrecht op vrijdag 24 mei a.s. in de Tolhuistuin in Amsterdam een studiemiddag die om 14.00 uur begint. Zelden bracht het auteursrecht zoveel mensen op de been als bij de protesten tegen de Europese hervorming van het auteursrecht. ‘Link tax’ en ‘uploadfilters’ waren niet alleen voer voor lobbyisten, maar het onderwerp van een breed maatschappelijk debat. Nu de strijd is beslecht door het aannemen door het Europese Parlement van de Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt zal de Vereniging voor Auteursrecht uitgebreid aandacht besteden aan de Richtlijn.
Tijdens de studiemiddag op 24 mei zal de richtlijn in de breedte worden behandeld, maar zullen ook twee veelbesproken onderwerpen worden uitgelicht in een debat. Gedurende het programma zullen de vele vragen die door de Richtlijn worden opgeroepen en de te verwachten ontwikkelingen uitgebreid aan bod komen.

IEF 18483

Vragen in interview Linda niet misleidend of suggestief

Rechtbank Midden-Nederland 22 mei 2019, IEF 18483; ECLI:NL:RBMNE:2019:2286 (Linda), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-in-interview-linda-niet-misleidend-of-suggestief

Rechtbank Midden-Nederland 22 mei 2019, IEF 18483; ECLI:NL:RBMNE:2019:2286 (X tegen Mood for Magazines) Eiser heeft in 2011 een televisieprogramma gewonnen en geniet sindsdien landelijke bekendheid. Hij heeft met A een relatie gehad. In 2018 is hij in hoger beroep veroordeeld voor onder meer mishandeling van A. Gedaagde Mood For Magazines is uitgeefster van het magazine Linda. In Linda mei 2019 is een interview gepubliceerd met A over haar relatie met eiser. De publicatie van dit interview is niet onrechtmatig. Vorderingen tot rectificatie en betaling van schadevergoeding worden afgewezen. Er is voldoende duidelijk gemaakt dat de publicatie geen verslag is in het kader van onderzoeksjournalistiek. Het verhaal van A is opgetekend in de vorm van een interview. Er wordt visueel duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vraag en het antwoord. De vragen zijn niet leidend of suggestief van aard.

IEF 18482

Toestemming tot portretteren is niet gelijk aan toestemming tot publiceren

Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2019, IEF 18482; ECLI:NL:RBNHO:2019:4245 (X tegen Logistics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toestemming-tot-portretteren-is-niet-gelijk-aan-toestemming-tot-publiceren

Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2019, IEF 18482; ECLI:NL:RBNHO:2019:4245 (X tegen Logistics) Inbreuk op portretrecht. Gebruik portret voor reclame/commerciële doeleinden. Logistics behoort tot de PostNL-Groep en houdt zich onder de naam Extra@Home bezig met goederenvervoer. Eiser is een oud-werknemer van het inmiddels failliete Parcelplus, dat sinds 2014 in opdracht van Logistics vervoerswerkzaamheden verrichtte. Sinds 2013 worden portetten van hem gebruikt op de internetsite, vervoersmiddelen, posters en in een reclamespot van PostNL. Toestemming tot het portretteren kan niet gelijk worden gesteld met toestemming tot publiceren. Dat eiser zich op een bepaalde manier heeft laten portretteren, betekent dan ook niet dat hij daarmee toestemming heeft gegeven voor het (onbeperkte) gebruik van zijn portret. Logistics heeft inbreuk gemaakt op het portretrecht van eiser en daarmee onrechtmatig jegens hem gehandeld. Logistics is aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade.

IEF 18481

'Attendatieplicht' en in quarantaine houden domeinnaam, kwalificeert als bedrog

Rechtbank Noord-Nederland 21 mei 2019, IEF 18481; ECLI:NL:RBNNE:2019:2236 (Trademark tegen Orakel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/attendatieplicht-en-in-quarantaine-houden-domeinnaam-kwalificeert-als-bedrog

Rechtbank Noord-Nederland 21 mei 2019, IEF 18481; IT 2781; ECLI:NL:RBNNE:2019:2236 (Trademark tegen Orakel) Domeinnaamrecht. Trademark voert een onderneming die zich richt op het registreren van domeinnamen. Zij heeft de bij deze zaak betrokken bedrijven en personen, Orakel c.s, benaderd, die voor hun bedrijf een website gebruiken met (veelal) de extensie .nl. Trademark heeft door het opzettelijk doen van onjuiste mededelingen deze bedrijven en personen bewogen om een overeenkomst met Trademark te sluiten voor de registratie van de naam van hun website, maar dan met de extensie .com of .eu. Trademark maakte kenbaar dat er een aanvraag van een derde voor een domeinnaam was ontvangen en dat zij vanuit genoemde hoedanigheid een ‘attendatieplicht’ heeft ten opzichte van domeinnaamhouders op het moment dat er een aanvraag voor de registratie van een identieke domeinnaam met een andere extensie wordt ingediend. Orakel c.s. moesten binnen 24 uur voor de nieuwe domeinnaam kiezen, anders zou deze worden vrijgegeven aan de aanvrager. Er is sprake van bedrog. De betreffende bedrijven en personen hebben de overeenkomst met Trademark terecht vernietigd.

IEF 18480

Diner-lezing door Nederlandse groep van Union-ip op vrijdag 21 juni

Op vrijdag 21 juni organiseert de Nederlandse groep van Union-ip de diner-lezing 'The Beauty & the Beast'. Een voordracht over functionaliteit; het snijvlak tussen design en techniek. Met als gastsprekers:
- Martin Senftleben, professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en advocaat bij Bird & Bird
- Walter Hart, Associate Partner, Nederlands & Europees Octrooigemachtigde bij EP&C

IEF 18479

Uitlatingen in media over St Jansdal Ziekenhuis niet onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 21 mei 2019, IEF 18479; ECLI:NL:RBGEL:2019:2226 (X tegen St Jansdal), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-media-over-st-jansdal-ziekenhuis-niet-onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 21 mei 2019, IEF 18479, LS&R 1709; ECLI:NL:RBGEL:2019:2226 (X tegen St Jansdal) Eiseres exploiteert drie klinieken die zich bezig houden met het verlenen van behandelingen op het gebied van plastische chirurgie. Voor haar behandelingen maakte ze onder meer gebruik van ruimte van MC IJsselmeerziekenhuizen. Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen zijn alle activa en de bedrijfsvoering van MC IJsselmeerziekenhuizen aan St Jansdal overgedragen. Eiseres vordert dat St Jansdal stopt met het benaderen van haar patiënten om de overstap naar St Jansdal te maken. Daarnaast wilde zij een rectificatie op de website van gedaagde. Gedaagde op haar beurt eiste een rectificatie door eiseres, die onrechtmatige uitlatingen in de media zou hebben gedaan. Alle vorderingen worden afgewezen. De uitlatingen van eiseres in de media waren niet onrechtmatig. Het is juist dat zij een procedure is begonnen waarin zij de afgifte van patiëntendossiers vordert alsmede het staken van benaderen van patiënten door St Jansdal.

IEF 18478

Heineken hoeft aanduiding Tequila niet van Desperados producten te verwijderen

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2019, IEF 18478; ECLI:NL:RBAMS:2019:3564 (CRT tegen Heineken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heineken-hoeft-aanduiding-tequila-niet-van-desperados-producten-te-verwijderen

Rechtbank Amsterdam  15 mei 2019, IEF 18478, RB 3316; ECLI:NL:RBAMS:2019:3564 (CRT tegen Heineken) Tequila is een drank, die wordt gedestilleerd uit het sap van de blauwe ‘Tequilana Weber’- agaveplant en geproduceerd in bepaalde Mexicaanse staten. Tequila is in 1978 ingevolge het Verdrag van Lissabon (waarvan Mexico lid is) geregistreerd bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) als geografische aanduiding. Eiser CRT is onder de Mexicaanse Federal Law on Metrology and Standardization de bevoegde instantie die toeziet op de naleving van de op Tequila van toepassing zijnde regels. Heineken brengt o.a. bier op de markt met de naam Desperados. CRT stelt onder meer dat de Desperadosproducten niet voldoen aan de Mexicaanse regelgeving, terwijl dit op grond van de EU-MX-overeenkomst wel vereist is voor alle producten waarin Tequila zit. Daarnaast is sprake van misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken. De vorderingen worden afgewezen. Ondanks het prominente gebruik van het woord ‘Tequila’ op de voorzijde van de verpakking en in reclame-uitingen, moet het de redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument duidelijk zijn dat Tequila in Desperados fungeert als smaakmaker en dat het percentage Tequila in het bier relatief gering is.

IEF 18477

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht - woensdag 29 mei

Wanneer schrijft u een merk beter in als beeldmerk, en wanneer als kleurmerk? Is een tijgerprintje registratiewaardig? Hoe staat het met de bescherming van (stof)patronen? En welke prejudiciële zijn inmiddels beantwoord? Na de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 29 mei a.s. weet u meer!

Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Jacqueline Seignette bieden u in korte tijd een overzicht van alle relevante en recente rechtspraak per vakgebied. Enkele voorbeelden van te behandelen uitspraken:

IEF 18476

Conclusie AG: klachten octrooi met ondergrens voor boor in staalplaat ongegrond

Hoge Raad 19 apr 2019, IEF 18476; ECLI:NL:PHR:2019:510 (Tata Steel IJmuiden tegen ArcelorMittal France), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-klachten-octrooi-met-ondergrens-voor-boor-in-staalplaat-ongegrond

Conclusie AG HR 19 april 2019, IEF 18476, IEFbe 2886; ECLI:NL:PHR:2019:510 (Tata Steel IJmuiden tegen ArcelorMittal France) Octrooirecht. Deze octrooizaak gaat over de beschermingsomvang van EP 0 971 044 B1 (hierna: EP 044 of het octrooi), waarvan ArcelorMittal houdster is, voor een bepaald soort staalplaat met hoge treksterkte, zie ook [IEF 16130]. Het octrooi vermeldt in de conclusies als ondergrens voor het element boor in de staalsamenstelling >0,0005 gewichtsprocenten (hierna: wt%). Tata Steel zoekt in deze zaak zekerheid alvorens de markt te betreden voor staal met een bepaald gewichtspercentage boor (clearing the way in jargon) en vordert daartoe brede verklaringen voor recht, onder meer inhoudend dat met staalplaten met minder dan 0,00045 wt% boor die verder wel aan de kenmerken van de conclusies van EP 044 beantwoorden, niet onder de beschermingsomvang van EP 044 wordt gekomen.  AG acht alle klachten van Tata Steel - juiste maatstaf voor de beschermingsomvang is miskend, uitvindingsgedachte is niet als gezichtspunt maar als uitgangspunt gehanteerd en weginterpreteren van het conclusiekenmerk van de boor-ondergrens - ongegrond.

IEF 18475

Niet alle tarievenlijsten van De Persgroep ingebracht

Rechtbank Amsterdam 17 mei 2019, IEF 18475; ECLI:NL:RBAMS:2019:3566 (Journaliste tegen De Persgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-alle-tarievenlijsten-van-de-persgroep-ingebracht

Rechtbank Amsterdam 17 mei 2019, IEF 18475; ECLI:NL:RBAMS:2019:3566 (Journaliste tegen De Persgroep) en ECLI:NL:RBAMS:2019:3565 (Journalist tegen De Persgroep) Tussenvonnis. Eiseres is freelance journaliste. De Persgroep is uitgever, onder meer van regionale kranten als de Twentsche Courant Tubantia. Eiseres kreeg betaald volgens het basistarief voor regionale bijdragen, per woord € 0,13. Of dit billijk is, moet bekeken worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval, zoals aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, marktverhoudingen (de onderhandelingspositie van de maker) en exploitatierisico’s. Voorts is van belang wat in de branche gebruikelijk is. Niet alle relevante gegevens zijn in het geding gebracht, waaronder meerdere tarievenlijsten. Partijen moeten dat alsnog doen.

IEF 18474

Tarievenlijsten van Persgroep nodig voor beoordeling of vergoeding foto billijk is

Rechtbank Amsterdam 17 mei 2019, IEF 18474; ECLI:NL:RBAMS:2019:3565 (Fotograaf tegen De Persgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tarievenlijsten-van-persgroep-nodig-voor-beoordeling-of-vergoeding-foto-billijk-is

Rechtbank Amsterdam 17 mei 2019, IEF 18474; ECLI:NL:RBAMS:2019:3565 (Fotograaf tegen De Persgroep) Tussenvonnis. Eiser is fotograaf. De Persgroep is uitgever, onder meer van regionale kranten als het Brabants Dagblad. Eiser leverde bij De Persgroep foto’s aan. Vergoeding was het basistarief van De Persgroep voor regionale bijdragen, € 42,00 per foto. Eiser acht een vergoeding op basis van € 150,00 per foto billijk. Of een met een freelance journalist overeengekomen vergoeding billijk is moet beantwoord worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, de marktverhoudingen (de onderhandelingspositie van de maker) en de exploitatierisico’s. Voorts is van belang wat in de branche gebruikelijk is. Niet alle relevante gegevens zijn in het geding gebracht, zoals beschikbare tarievenlijsten en bijbehorende toelichting. Partijen moeten dat alsnog doen.

IEF 18473

Benelux Merkencongres op 20 juni

Wat levert forumshoppen in merkenzaken u op? Hoe zet u verschillende beschermingsregimes in voor een effectief merkenbeheer? En: hoe verhouden juridische overwegingen over onderscheidend vermogen zich tot de dagelijkse merkbeleving van consumenten?

Dit en meer komt aan de orde tijdens het Benelux Merkencongres op donderdag 20 juni onder leiding van Tobias Cohen Jehoram en Martin Senftleben. Actueel, praktijkgericht en volledig.

Met onder meer: “Online content filtering in copyright: a model for trademark law?” (Martin Husovec, Universiteit Tilburg), “Grensoverschrijdende bevoegdheid in merkenzaken (forumshoppen en meer)” (Laura Fresco, HOYNG ROKH MONEGIER), “Het strategisch inzetten van beschermingsregimes” (Diana Versteeg, AkzoNobel), .

Uiteraard passeert ook het actuele jurisprudentie-overzicht de revue, en geeft Pieter Veeze van het BBIE acte de présence met een update van het afgelopen jaar.

Inschrijven of meer informatie? Klik hier, of mail naar info@delex.nl.

 

IEF 18472

Niet enkel lovende aard ten grondslag aan betwist merk

HvJ EU 15 mei 2019, IEF 18472; ECLI:EU:C:2019:406 (VM tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-enkel-lovende-aard-ten-grondslag-aan-betwist-merk

HvJ EU 15 mei 2019, IEF 18472, IEFbe 2885; ECLI:EU:C:2019:406 (VM tegen EUIPO) In 2009 heeft VM Vermögens-Management bij EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009 voor woordteken 'Vermögensmanufaktur'. Interveniënte in eerste aanleg, DAT Vermögensmanagement, diende bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk in. VM voert zes middelen aan, waaronder schending van artikel 65, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, in samenhang met artikelen 17 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Schending van artikel 36, eerste zin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hogere voorziening wordt in geheel afgewezen. Het argument van VM dat het gerecht blijk gaf van onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat het betwiste merk onderscheidend vermogen miste, alleen omdat de uitdrukking Vermögensmanufaktur een lovende verwijzing is, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

IEF 18471

Summiere en algemene bewoordingen in dagvaarding scheppen onduidelijkheid

Rechtbank Den Haag 10 mei 2019, IEF 18471; ECLI:NL:RBDHA:2019:4822 (Afvalzuiger), http://www.ie-forum.nl/artikelen/summiere-en-algemene-bewoordingen-in-dagvaarding-scheppen-onduidelijkheid

Ktr. Rechtbank Den Haag 10 mei 2019, IEF 18471; ECLI:NL:RBDHA:2019:4822 (Afvalzuiger) Auteursrecht, slaafse nabootsing en (vorm)merk. Eiser produceert de mobiele afvalzuiger Glutton en is houder van het Uniewoordmerk en Unievormmerk. Gedaagde is een bedrijf in de exploitatie van industriële oplossingen en apparatuur gericht op de Nederlandse markt. Zij heeft een mobiele afvalzuiger, onder de naam Vanguard op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Eiser heeft in de dagvaarding slechts zeer summier en in algemene bewoordingen uiteengezet op welke feiten en omstandigheden hij zijn vorderingen baseert. Bij een industrieel product zoals de afvalzuiger waaraan allerlei technische en functionele eisen zijn te stellen, die van directe invloed zijn op bestaan en reikwijdte van de ingeroepen rechten, verzet het karakter van een kort geding zich ertegen dat een eisende partij afwacht of bepaalde verweren zullen komen. Cruciale geschilpunten komen nu onvoldoende uit de verf. De onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan, is voor rekening van de eisende partij. Vorderingen afgewezen.

IEF 18470

Zonder toestemming uploaden foto niet toegestaan

Rechtbank Overijssel 19 mrt 2019, IEF 18470; ECLI:NL:RBOVE:2019:1633 (ANP tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zonder-toestemming-uploaden-foto-niet-toegestaan

Rechtbank Overijssel 19 maart 2019, IEF 18470; ECLI:NL:RBOVE:2019:1633 (ANP tegen X) en ECLI:NL:RBOVE:2019:1632 (ANP tegen STEP Nederland) Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Het verweer van gedaagde dat hij de foto’s van Facebook heeft gehaald en dat iedereen ze daarna mag gebruiken, slaagt niet, vergelijk HvJ EU 7 augustus 2018 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Renchoff), IEF 17900. Het kopiëren en uploaden van een foto op een website die met toestemming van de rechthebbende op een andere website vrij toegankelijk was, is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende.

IEF 18466

Inbreuk auteursrechten ANP door gebruik foto

Rechtbank Rotterdam 7 mrt 2019, IEF 18466; ECLI:NL:RBROT:2019:2464 (ANP tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-auteursrechten-anp-door-gebruik-foto

Ktr. Rechtbank Rotterdam 7 maart 2019, IEF 18466; ECLI:NL:RBROT:2019:2464 (ANP tegen X) Inbreuk gemaakt op auteursrechten van ANP door publicatie van een foto afkomstig van een bron waarvoor geen toestemming is gevraagd. Gedaagde X heeft onvoldoende onderbouwd dat hij in de veronderstelling verkeerde dat aan de foto geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Dat hij een artikel met de foto heeft gehaald van een andere bron, ontslaat hem niet van zijn verplichting zich ervan te vergewissen dat daarop geen auteursrechtelijke bescherming zou rusten. Ook als het gebruik van de foto te goeder trouw is gebeurd, levert openbaarmaking zonder toestemming van de rechthebbende een inbreuk van het auteursrecht op. Het verweer dat hij de naam van de bron van de foto op zijn website heeft geplaatst, kan hem niet baten nu dit door ANP gemotiveerd is weersproken en gedaagde dit niet met stukken heeft onderbouwd.

IEF 18469

Conclusie AG naburige rechten Spedidam

16 mei 2019, IEF 18469; ECLI:EU:C:2019:423 (Spedidam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-naburige-rechten-spedidam

Conclusie AG 16 mei 2019, IEF 18469, IEFbe 2884; ECLI:EU:C:2019:423 (Spedidam) Is het toelaatbaar dat een lidstaat in zijn wetgeving inzake het auteursrecht voorziet in een vermoeden dat de uitvoerend kunstenaar van een bepaald werk een openbare instelling die tot taak heeft audiovisuele opnamen te bewaren, toestemming heeft gegeven om het werk te publiceren en indien nodig, te exploiteren door middel van een stilzwijgende overdracht van de rechten van de uitvoerend kunstenaar? Dat is de kernvraag waar het in dit verzoek om een prejudiciële beslissing om gaat.