IEF 20476

Prejudiciële vragen over alternatieve modellen

HvJ EU 21 dec 2021, IEF 20476; (Papierfabriek Doetinchem), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-alternatieve-modellen

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) 21 december 2021, IEF 20476, IEFbe 3359; C-684/21 (Papierfabriek Doetinchem) via MinBuza. Verzoekster is houder van het recht op een gemeenschapsmodel dat is ingeschreven en gepubliceerd (litigieus model) met betrekking tot een packing device. Verweerster verkocht een concurrerend product dat door verzoekster wordt beschouwd als een inbreuk op het litigieuze model. Verweerster is van mening dat het litigieuze model nietig is omdat alle kenmerken van het model uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel. Zij heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoeksters gemeenschapsmodel ingesteld. De rechter in eerste aanleg heeft haar vordering in reconventie afgewezen. Hij was van oordeel dat de kenmerken van het litigieuze model gezien het bestaan van een groot aantal ontwerpalternatieven niet uitsluitend worden bepaald door de technische functie ervan. In het hiertegen ingestelde hoger beroep heeft de verwijzende rechter de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen.

IEF 20474

Vernietiging beslissing Uniewoordmerk SO COUTURE

HvJ EU 21 jan 2021, IEF 20474; (L’Oréal tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-beslissing-uniewoordmerk-so-couture

HvJ EU Kamer van beroep 21 januari 2021, IEF 20474, IEFbe 3357; T-30/21 (L’Oréal tegen EUIPO) Verzoekschrift. L’Oréal is de verzoekende partij en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) de verwerende partij. L’Oréal heeft een inschrijvingsaanvraag gedaan bij EUIPO voor het Uniewoordmerk SO COUTURE. Dit verzoek is door de vijfde kamer van beroep van het EUIPO op 3 november 2020 in zaak R 158/2016-5 afgewezen. L'Oréal verzoekt nu dat deze beslissing op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad bij de globale beoordeling en de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt vernietigd. De Kamer van beroep oordeelt dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd.

IEF 20477

Meld je aan voor de Mr. S.K. Martens Academie

Kennis, vaardigheden, netwerk en het verleggen van grenzen: blijven leren is blijven groeien. De Mr. S.K. Martens Academie biedt  "interactief, praktisch, deskundig, verdiepend en leerzaam" onderwijs, direct toepasbaar in de praktijk. Ruim 36 gerenommeerde sprekers delen de fijne kneepjes van het vak, in negen masterclasses op locatie, twee online lessen, een terugkomdag met oud-studenten en een nieuw alumninetwerk. Dat is, kort samengevat, 'IE- en procesrecht in de commerciële praktijk' aan de Mr. S.K. Martens Academie.

Komend voorjaar start een nieuwe lichting advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels aan deze postacademische specialisatie-opleiding. Met deelnemers uit verschillende sectoren, die meer uit zichzelf willen halen. Is dit ook op jou van toepassing, heb je mimimaal drie jaar ervaring in de civiele praktijk en wil je deze praktijk versterken?

IEF 20473

HvJ EU Conclusie A-G over parallelimport van geneesmiddelen

HvJ EU 13 jan 2022, IEF 20473; ECLI:EU:C:2022:28 (Parallelimport geneesmiddelen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-over-parallelimport-van-geneesmiddelen

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2022, IEF 20473, LS&R 2014, IEFbe 3356; ECLI:EU:C:2022:28 (Parallelimport geneesmiddelen) Deze conclusie betreft drie rechtszaken waarin verschillende geschillen spelen betreffende parallelimport van geneesmiddelen. Het Landgericht Hamburg heeft de behandeling van deze rechtszaken geschorst en het Hof meerdere prejudiciële vragen gesteld. Onder andere de vragen of artikel 47 bis van richtlijn [2001/83] zo moet worden uitgelegd dat ten aanzien van parallel ingevoerde producten kan worden aangenomen dat de maatregelen ter zake van de verwijdering en het aanbrengen van de veiligheidskenmerken overeenkomstig artikel 54, onder o), van richtlijn [2001/83], hetgeen door de parallelimporteur wordt uitgevoerd door middel van ofwel heretikettering ofwel ompakking, gelijkwaardig zijn wanneer beide maatregelen voor het overige voldoen aan de voorwaarden van richtlijn [2001/83] en van gedelegeerde verordening [2016/161] en even geschikt zijn om de authenticiteit en de identiteit van het geneesmiddel te controleren en om te bewijzen dat met het geneesmiddel is geknoeid?

IEF 20472

HvJ EU Conclusie A-G inzake rechtsverwerking wegens gedogen

HvJ EU 13 jan 2022, IEF 20472; ECLI:EU:C:2022:25 (Heitec AG tegen Heitech promotion GmbH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-inzake-rechtsverwerking-wegens-gedogen

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2022, IEF 20472, IEFbe 3355; ECLI:EU:C:2022:25 (Heitec AG tegen Heitech promotion GmbH) Heitec is houdster van het op 4 juli 2005 als Uniemerk ingeschreven woordmerk HEITEC. Verweerster in het hoofdgeding is op 16 april 2003 in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam HEITECH Promotion GmbH, waaronder zij haar activiteiten verricht (hierna: Heitech). Op 22 april 2009 is Heitech schriftelijk in gebreke gesteld door Heitec wegens het gebruik van de handelsnaam en het merk met het woordelement HEITECH. Heitec heeft voor de rechter primaire vorderingen ingesteld wegens inbreuk op de haar door haar handelsnaam HEITEC verleende rechten, en subsidiair vorderingen wegens inbreuk op haar Uniemerk HEITEC. Het Bundesgerichtshof heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof vier prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009]. De A-G concludeert o.a. dat alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen als de houder van oudere rechten laat blijken een einde te maken aan het gedogen door beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

IEF 20470

EUIPO: "Impossible Sausage" is een geldig Uniemerk

EUIPO - OHIM 22 dec 2021, IEF 20470; (Nestlé tegen Impossible Foods), http://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-impossible-sausage-is-een-geldig-uniemerk

EUIPO the Fifth Board of Appeal 22 December 2021 IEF 20470 , IEFbe 3353; R 972/2021 (Nestlé tegen Impossible Foods) In 2019 diende Impossible Foods Inc. (een bedrijf dat plantaardige vervangers voor vleesproducten ontwikkelt) een aanvraag in voor de inschrijving van het woordmerk Impossible Sausage. Het merk is op 19 september 2019 ingeschreven. Op 20 november 2019 heeft Nestlé een verzoek tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemerk ingediend. De argumenten die door Nestlé zijn aangevoerd ter onderbouwing van het feit dat het woordmerk slechts een verwijzing is naar de kenmerken van de waren en dus een onderscheidend vermogen mist, slagen niet. Nestlé wijst er ook op dat de houder van het Uniemerk de term onmogelijk op een beschrijvende manier gebruikt in zijn promotie- en reclameactiviteiten en dat dit dus zou aantonen dat het publiek het teken als niet-onderscheidend of beschrijvend zou opvatten.

IEF 20471

EUIPO: "Impossible Burger" is een geldig Uniemerk

EUIPO - OHIM 22 dec 2021, IEF 20471; (Nestlé tegen Impossible Foods), http://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-impossible-burger-is-een-geldig-uniemerk

EUIPO the Fifth Board of Appeal 22 December 2021 IEF 20471, IEFbe 3354 ; R 973/2021-5 (Nestlé tegen Impossible Foods) In 2018 diende Impossible Foods Inc. (een bedrijf dat plantaardige vervangers voor vleesproducten ontwikkelt) een aanvraag in voor de inschrijving van het woordmerk Impossible Burger. Op 28 februari 2019 is het merk ingeschreven. Op 18 maart 2019 heeft Nestlé een verzoek tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemerk ingediend. De argumenten die door Nestlé zijn aangevoerd ter onderbouwing van het feit dat het woordmerk slechts een verwijzing is naar de kenmerken van de waren en dus een onderscheidend vermogen mist, slagen niet. Nestlé wijst er ook op dat de houder van het Uniemerk merk de term onmogelijk op een beschrijvende manier gebruikt in zijn promotie- en reclameactiviteiten en dat dit dus zou aantonen dat het publiek het teken als niet-onderscheidend of beschrijvend zou opvatten.

IEF 20469

Zorgplicht van niet-professionele partij

Rechtbank Rotterdam 10 apr 2020, IEF 20469; ECLI:NL:RBROT:2020:13344 (Sint en Piet foto’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zorgplicht-van-niet-professionele-partij

Ktr. Rechtbank Rotterdam 10 april 2020, IEF 20469; ECLI:NL:RBROT:2020:13344 (Sint en Piet foto’s) Gedaagde en zijn vader treden op als Sint en Piet. Van hun bezoekjes aan gezinnen en de lokale intocht worden vaak foto’s gemaakt en vragen zij om de foto’s naar hen toe te sturen. Dat is ook nu gebeurd en zij hebben de foto’s waarvan eiser stelt dat het zijn foto’s zijn, door iemand toegezonden gekregen. Gedaagde heeft deze foto’s online gebruikt voor het genereren van boekingen. Eiser vordert dat de kantonrechter de gedaagde veroordeelt tot betaling van € 4000 voor de inbreuken op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Gedaagde voert als verweer aan dat de foto’s geen oorspronkelijk karakter bezitten zodat op die foto’s geen auteursrechtelijke bescherming rust. Verder staat volgens hem niet vast dat eiser auteursrechthebbende is van de foto’s. De vordering tot betaling van schadevergoeding door gedaagde wordt afgewezen omdat gedaagde niet thuis is in de wereld van de auteursrechten. Hij heeft aan aanwezigen bij het evenement verzocht hem foto’s toe te sturen. Het is niet onlogisch dat gedaagde erop vertrouwde dat de mensen die de foto’s toestuurden daarmee toestemming gaven voor het opnieuw openbaar maken van de betreffende foto’s, omdat hij de foto’s expliciet voor dat doel had opgevraagd. Daarmee heeft gedaagde voldaan aan de op hem rustende zorgplicht. Zie ook de uitspraak van het hof op 26 oktober 2021 [IEF 20441].

IEF 20468

Berber Brouwer: privacy in het metaversum

Tijdens wat nutteloos tijdverdrijf op social media kreeg ik een melding dat het privacybeleid van Instagram is aangepast. Het bleek alleen te gaan om een wijziging van de naam van moederbedrijf Facebook in Meta, onder verwijzing naar het metaversum en de visie daarop van Mark Zuckerberg. Als het aan hem ligt bestaat de toekomst uit een 3D versie van het internet bewoond door onze avatars; een transcendente, online werkelijkheid die onder supervisie van Meta wordt gebouwd. Social media, gamen, werken en online winkelen vinden straks niet meer plaats achter een scherm, maar in het metaversum waar we in een zelfgekozen gedaante een tweede leven leiden. Op bezoek gaan bij oma in het bejaardentehuis is niet meer nodig. De kleinkinderen ontmoeten kan immers ook ‘live’ in het metaversum. Teleporteren is geen science fiction meer, maar een realiteit in het metaverse. In een reclamevideo op de Meta website zit oma met een VR-bril op de bank.

Lees verder >>

IEF 20467

Geen franchiserelatie met Halal Fried Chicken

Rechtbank Rotterdam 1 dec 2021, IEF 20467; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBROT:2021:12643 (Halal Fried Chicken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-franchiserelatie-met-halal-fried-chicken

Vrz. Rechtbank Rotterdam 1 december 2021, IEF 20467; ECLI:NL:RBROT:2021:12643 (Halal Fried Chicken) Kort geding. Eiser heeft in 2017 een franchiseformule ontwikkeld voor de exploitatie van halal fast food restaurants. Gedaagde heeft in 2015 een halal fast food restaurant opgericht. In augustus 2018 heeft gedaagde een activa-overeenkomst gesloten met eiser. In deze overeenkomst staat dat eiser tegen betaling van een bedrag van € 200.000,00 de franchiseformule en de handelsnaam van gedaagde overneemt. Eiser vordert dat de voorzieningenrechter voor recht verklaart dat gedaagde inbreuk maakt op haar merkrecht. Daarnaast is eiser van mening dat gedaagde een franchiseorganisatie is. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af nu het spoedeisend belang ontbreekt doordat tot oktober 2021 is gewacht is met enige verdere actie. Daarnaast is gedaagde volgens de voorzieningenrecht geen franchisenemer, maar had deze een aparte status in verband met het jarenlange gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

IEF 20466

EUIPO vernietigt beslissing

EUIPO - OHIM 29 nov 2021, IEF 20466; (Volkswagen Aktiengesellschaft), http://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-vernietigt-beslissing

EUIPO First Board of Appeal 29 november 2021, IEF 20466, IEFbe 3352; Case R 2421/2020-1 (Volkswagen Aktiengesellschaft) In een verzoekschrift in 2017 verzocht Volkswagen tot inschrijving van een beeldmerk. Bij beslissing van 25 april 2018 is de aanvraag afgewezen. Op 1 juni 2018 is tegen die beslissing beroep ingesteld. Bij beslissing van 30 oktober 2020 heeft de onderzoeker de aanvraag voor alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van deze procedure afgewezen. The First Board of Appeal vernietigt de bestreden beslissing en wijst de vordering tot voortzetting van de inschrijvingsprocedure terug o.a. omdat verzoekster had bewezen dat het Bureau alle aanzichten van het vormmerk als beeldmerken al had ingeschreven. Uit het besluit blijkt niet waarom tot een andere conclusie is gekomen. 

IEF 20463

Handelen met kennis uit dataroom

Rechtbank Amsterdam 12 nov 2021, IEF 20463; ECLI:NL:RBAMS:2021:6491 (inbreuk geheimhoudingsbeding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelen-met-kennis-uit-dataroom

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 november 2021, IEF 20463, IT 3771; ECLI:NL:RBAMS:2021:6491 (inbreuk geheimhoudingsbeding) Werknemer doet met kennis uit de dataroom van zijn werkgever zelf een bod op een onderneming. Werkgever is hierachter gekomen door de e-mails van werknemers te lezen. De werkgever vordert een verklaring voor recht dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig vernietigd is en dat de ex-werknemers wanprestatie hebben gepleegd. De ex-werknemers vorderen een verklaring voor recht dat de werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door zich toegang te verschaffen tot hun e-mail. De kantonrechter oordeelt dat het openen door werkgever van de e-mail van werknemers als een inbreuk op de privacy moet worden beschouwd.

IEF 20465

Prejudiciële vragen over het begrip "benaming van het product"

HvJ EU 5 nov 2021, IEF 20465; (BiFi The Original), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-het-begrip-benaming-van-het-product

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Duitsland) 5 november 2021, IEF 20465, IEFbe 3351; C-595/21 (BiFi The Original) via MinBuza. Verzoekster produceert het product “BiFi The Original Turkey” en brengt het als voorverpakt levensmiddel via de detailhandel op de markt. Bij de productie worden palmvet en raadzaadolie gebruikt. “BiFi The Original” is een woord- en beeldmerk volgens het Duitse merkenrecht en een beeldmerk volgens het Unierecht. De instantie die toezicht houdt op levensmiddelen heeft op 7-1-2019 bij besluit bevolen dat het verzoekster verboden is het product onder de benaming “BiFi 100% Turkey” in de handel te brengen zonder de bij de productie gebruikte ingrediënten in de onmiddellijke nabijheid van de benaming van het product te vermelden in een specifiek bepaalde lettergrootte. Verzoekster heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Verzoekster heef de etikettering in het tweede kwartaal van 2019 gewijzigd. Sindsdien staat er in het hoofdgezichtsveld op de voorkant van de verpakking “BiFi The Original” en daarnaast of daaronder “Turkey”. Boven het woord “Turkey” staat een afbeelding van een kalkoen in het zwart. Op de achterzijde van het etiket wordt het levensmiddel telkens vóór de ingrediëntenlijst omschreven als “gevogelte-minisalami met palmvet en raapzaadolie”. De lettergrootten van “BiFi”, “The Original” en “Turkey” verschillen. “BiFi is het grootst geschreven en “The Original” het kleinst. Prejudiciële vragen:

IEF 20464

Prejudiciële vragen over handhaving intellectuele-eigendomsrechten

HvJ EU 25 nov 2021, IEF 20464; (Castorama Polska et Knor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-handhaving-intellectuele-eigendomsrechten

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) 25 november 2021, IEF 20464, IEFbe 3350; C-628/21 (Castorama Polska et Knor) via MinBuza. De rechthebbende (TB) in het hoofdgeding, is eigenaar van webwinkels met siervoorwerpen. In het kader van haar commerciële activiteit verkoopt zij machinaal door haar vervaardigde reproducties van afbeeldingen, aangeduid als A, B en C. De rechthebbende beroept zich erop dat zij de ontwerper van de door haar gereproduceerde afbeeldingen is en dat deze afbeeldingen werken in de zin van het auteursrecht zijn. Getrouwe kopieën van de afbeeldingen A en B worden zonder goedkeuring van de rechthebbende verkocht in de webwinkel en in de fysieke winkels van betrokkene nr. 1 (de vennootschap Castorama Polska), die deze kopieën aangeleverd krijgt door betrokkene nr. 2 (de vennootschap Knor). Na betrokkene nr. 1 te hebben aangemaand de inbreuken op het auteursrecht te staken heeft de rechthebbende de verwijzende rechter bij verzoekschrift van 15-12-2020 verzocht de betrokkenen te verplichten tot het verstrekken van inlichtingen over het distributiekanaal, de datum waarop de goederen voor het eerst in de fysieke winkels en de webwinkel te koop zijn aangeboden, de hoeveelheid goederen die in de fysieke winkels en de webwinkel zijn verkocht en de prijs die uit de verkoop van de goederen is verkregen.

IEF 20462

Schending vaststellingsovereenkomst over zitzak

Rechtbank Amsterdam 14 dec 2021, IEF 20462; ECLI:NL:RBAMS:2021:7304 (Fatboy tegen ZET), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-vaststellingsovereenkomst-over-zitzak

Vrz. Rechtbank Amsterdam 14 december 2021, IEF 20462; ECLI:NL:RBAMS:2021:7304 (Fatboy tegen ZET) Kort geding. Fatboy brengt een zitzak in de vorm van een groot kussen op de markt. ZET brengt onder de naam Sitonit producten op de markt die soortgelijk zijn aan de zitzak van Fatboy. In 2012 sloten de partijen een “vaststellingsovereenkomst tevens licentieovereenkomst”. Daarin staat dat Fatboy zich niet zal verzetten tegen de Sitonit-zitzak in bepaalde afmetingen en dat “De zitzakken zullen altijd vergezeld gaan van een groot driehoekig label, althans een label in een andere vorm dan rechthoekig”. In april 2021 constateert Fatboy dat ZET de producten float, brownie en Sitonit verhandelt met een rechthoekig label. Dat is niet toegestaan op grond van de vaststellingsovereenkomst. De voorzieningenrechter veroordeelt ZET om de vaststellingsovereenkomst na te komen op straffe van een dwangsom van €200 voor iedere zitzak die zij vervaardigt en op de markt brengt en die niet voldoet aan de afspraken neergelegd in de vaststellingsovereenkomst, met een maximum van € 100.000,00.

IEF 20461

Afwijzing enqueteverzoek na verbod gebruik Pizza Hut-merk

Hof Amsterdam 15 apr 2021, IEF 20461; ECLI:NL:RBROT:2020:11356 (Shirin tegen PH Express), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afwijzing-enqueteverzoek-na-verbod-gebruik-pizza-hut-merk

Hof Amsterdam 15 april 2021, IEF 20461; ECLI:NL:GHAMS:2021:1441 (Shirin tegen PH Express) Deze zaak gaat over een geschil tussen Shirin en PH NL over het bestuur van PH Express en over onvrede over de verlieslatende exploitatie door PH Express van een Pizza Hut restaurant dat inmiddels definitief is gesloten. Shirin houdt 25% van de aandelen in PH Express. PH Nederland is in de bodemprocedure [IEF 19718] bevolen het gebruik van de handelsnaam en merkenrecht en franchiseformule van Pizza Hut te staken. De verzoeken van Shirin bij de Ondernemingskamer, waaronder onderzoek naar beleid, ontslaan van bestuurders en meer, worden afgewezen. Het gevorderde valt buiten het bereik van een eventuele enquêteprocedure.

IEF 20460

Inhoudsopgave BMM Bulletin

Inhoudsopgave van het onlangs verschenen BMM Bulletin 3-2021. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt drie maal per jaar.

REDACTIONEEL • DE LA RÉDACTION
Fenêtre sur Cours / Sarah van den Brande en Sabin Tigu

FENÊTRE SUR COURS
– Wat IEdereen moet weten over het afgelopen jaar • Des décisions qui ont MARQUÉ l’année écoulée 
Joost Becker, Sarah van den Brande, Bart ten Doeschate, Marjolein Driessen, Lenneke van Gaal, Carina Gommers, Camille Janssen, Elise Menkhorst, Maarten Rijks, Sabin Tigu, Landine Varela, Florence Verhoestraete en Olivier Vrins

IEF 20458

Schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk afgewezen

Rechtbank Midden-Nederland 8 dec 2021, IEF 20458; ECLI:NL:RBMNE:2021:6042 (ANP tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-wegens-auteursrechtinbreuk-afgewezen

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 8 december 2021, IEF 20458; ECLI:NL:RBMNE:2021:6042 (ANP tegen gedaagde) ANP exploiteert een beeldbank met foto’s. Daarin is een foto opgenomen, waarop een deel van het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 staat afgebeeld. Bij de foto staat onder andere vermeld: “Datum 20-02-2017”, “Rechten Editorial”, “Bron ANP” en “Fotograaf [X] ” Gedaagde heeft zonder toestemming van ANP een uitsnede van de foto in bewerkte vorm op haar website geplaatst. ANP vordert nu dat de gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van € 500,00 aan schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk. Gedaagde voert hiertegen verweer en betwist o.a. dat de rechten op de foto aan ANP toekomen en dat ANP de opgevoerde schade heeft geleden.

IEF 20455

Vordering afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang

16 dec 2021, IEF 20455; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBLIM:2021:9567 (Eiseres tegen Eet.nu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-afgewezen-wegens-ontbreken-spoedeisend-belang

Vrz. Rechtbank Limburg 16 december 2021, IEF 20455, IT 3768; ECLI:NL:RBLIM:2021:9567 (Eiseres tegen Eet.nu) Kort geding. Eiseres is uitbater van een restaurant op Eet.nu staat. Eet.nu is een website waarop de contactgegevens van restaurants in Nederland staan en een online Butler-functie wordt aangeboden. Consumenten kunnen die Butler-functie gebruiken om via de website een reservering te vragen bij een restaurant dat is vermeld op de website. Tevens kunnen consumenten een account aanmaken en een recensie op de website plaatsen over hun beleving in een bepaald restaurant. Eiseres vordert o.a. dat Eet.nu wordt veroordeeld om alle onderdelen van haar website waarop het restaurant van eiseres staat vermeld te verwijderen. De voorzieningenrechter wijst de vordering af omdat eiseres onvoldoende heeft onderbouwd dat er in deze zaak sprake is van een spoedeisend belang.

IEF 20459

Goud Advocaten maakt inbreuk op handelsnaam Vangoud Advocaten

Hof Den Haag 21 dec 2021, IEF 20459; ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (Vangoud Advocaten tegen Goud Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/goud-advocaten-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-vangoud-advocaten

Hof Den Haag 21 december 2021, IEF 20459; ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (Vangoud Advocaten tegen Goud Advocaten) Handelsnaamrecht. Hoger beroep. Kort geding. Vangoud Advocaten is in 2011 opgericht en in Arnhem gevestigd. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in vastgoed en overheid. Geïntimeerde had voorheen een advocatenkantoor onder de naam Putters Advocatuur in Gorinchem. Op 13 juli 2020 is deze handelsnaam gewijzigd in Goud Advocaten. Goud Advocaten is een dag later door Vangoud advocaten gesommeerd het gebruik van de handelsnaam te staken. Saillant detail is dat beide kantoren op dat moment een procedure tegen elkaar voerden. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van een handelsnaaminbreuk [IEF 19511], maar het hof Den Haag denkt daar anders over.