IEF 20358

Vacature: advocaat-medewerker IT & Privacyrecht bij Dirkzwager

Dirkzwager is op zoek naar een advocaat-medewerker IT & Privacyrecht.
Je adviseert over – veelal complexe en strategische – kwesties op het gebied van IT- en privacyrecht, en in mindere mate over intellectueel eigendomsrecht. Je stelt contracten op, voert onderhandelingen en  waar nodig procedeer je ook. In eerste instantie werk je samen met de partners of neem je hen werkzaamheden uit handen. Na verloop van tijd bouw je je eigen relaties op met bestaande of nieuwe cliënten. Verder heb je een grote ondersteunende rol in de dagelijkse begeleiding van onze advocaat-stagiaires en junior-medewerkers, samen met de partners van de sectie. Je draait volop mee in de vele acquisitieve activiteiten van de afdeling IE-IT en Privacy, en je hebt alle ruimte om daarin een eigen profiel te kiezen. 
Lees verder >>

IEF 20357

Schending bedrijfsgeheim van chloordioxide product

Rechtbank Den Haag 4 aug 2021, IEF 20357; ECLI:NL:RBDHA:2021:12253 (ATSSE tegen eOx), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-bedrijfsgeheim-van-chloordioxide-product

Rechtbank Den Haag 4 augustus 2021, IEF 20357; ECLI:NL:RBDHA:2021:12253 (ATSSE tegen eOx) ATSSE heeft informatie verstrekt aan eOx Productie voor het produceren en commercialiseren van een chloordioxide product, genaamd DIOXID S. 0.45%. Deze overeenkomst is later uitgebreid met DIOXID SP 0.75% en bevatte een geheimhoudingsbepaling op straffe van een boete. De verwijten van ATSSE zijn toegespitst op het gebruik van de door haar verstrekte gegevens met betrekking tot DIOXID SP 0.75% in relatie tot (het door eOx International op de markt gebrachte) eOxide LQ (0,75%). Dat zijn allebei chloordioxide producten voor de desinfectie van drinkwater. Geoordeeld wordt onder meer dat Ox International de ATSSE-mengverhouding op onrechtmatige wijze heeft verkregen en gebruikt bij de ontwikkeling van een methode voor de productie van eOxide LQ (0.75%). Ander (onrechtmatig) gebruik door eOx International van de ATSSE-mengverhouding is onvoldoende concreet gesteld en volgt ook niet uit de vaststaande feiten. Bestuurdersaansprakelijkheid. Het stakingsbevel wordt ook opgelegd aan de bestuurder van eOx.

IEF 20356

Geen auteursrechtinbreuk op kavelontwerp

Hof Amsterdam 2 nov 2021, IEF 20356; ECLI:NL:GHAMS:2021:3358 (Arc2, Tulp ontwikkeling en O+M Team tegen Tulp), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-op-kavelontwerp

Hof Amsterdam 2 november 2021, IEF 20356; ECLI:NL:GHAMS:2021:3358 (Arc2, Tulp 1 en 2 en O+M Team tegen Tulp) De heer X is architect en directeur/eigenaar van Arc2. In februari 2016 zijn door hem twee ontwerptekeningen gemaakt voor de landschappelijke wooninrichting van een kavel in Almere. In 2017 zijn Tulp 1 en Tulp 2 opgericht ten behoeve van de projectontwikkeling van twee kavels in Almere. Zij hebben een ontwerp voor deze twee kavels gepresenteerd aan het publiek (het Tulp-ontwerp). Arc2 voert vijf grieven aan tegen het vonnis in eerste aanleg. Met grief 1) voert Arc2 aan dat de kantonrechter heeft nagelaten de feiten en omstandigheden vast te stellen die van belang zijn voor het antwoord op de ontlenings- en inbreukvraag. Met grief 2) komt Arc2 op tegen de door de kantonrechter aanlegde maatstaf voor een auteursrechtelijk beschermd werk.

IEF 20350

Prejudiciële vragen over compensatie bij kopiëren voor privégebruik

HvJ EU 4 jun 2021, IEF 20350; (Ametic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-compensatie-bij-kopi-ren-voor-priv-gebruik

Tribunal Supremo (Spanje) 4 juni 2021, IEF 20350, IEFbe 3325; C-263/21 (Ametic) via Minbuza. Verzoekster (AMETIC) heeft rechtstreeks beroep ingesteld tegen billijke compensatie voor het kopiëren voor privégebruik. De bestreden handeling is een regeling die is uitgevaardigd ter uitvoering van het nieuwe artikel 25 van de wet op de intellectuele eigendom zoals, gewijzigd bij koninklijk wetsbesluit 12/2017. Met de eerste vraag wenst de verwijzende rechter van het HvJ EU te vernemen of de samenstelling van de in lid 10 van het nieuwe artikel 25 van de wet op de intellectuele eigendom bedoelde rechtspersoon verenigbaar is met richtlijn 2001/29 of, meer in het algemeen, met de algemene beginselen van het Unierecht. De tweede vraag betreft of het verenigbaar is met richtlijn 2001/29 of met de algemene beginselen van het Unierecht, dat de nationale wetgeving die rechtspersoon de bevoegdheid verleent om informatie op te vragen, waaronder informatie over de boekhouding, van diegenen die verzoeken om afgifte van het certificaat inzake vrijstelling van de verplichting tot betaling van de billijke compensatie voor het kopiëren voor privégebruik.

IEF 20354

NS verwerkt persoonsgegevens rechtmatig

10 nov 2021, IEF 20354; ECLI:NL:RVS:2021:2509 (Appellant tegen AP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ns-verwerkt-persoonsgegevens-rechtmatig

Raad van State 10 november 2021, IEF 20354, IT 3725; ECLI:NL:RVS:2021:2509 (Appellant tegen AP) Appellant verzocht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om handhavend op te treden tegen de NS op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AP deed vervolgens onderzoek naar de NS, maar oordeelde dat er geen overtreding plaatsvond en wees daarom het verzoek af. Appellant ging hiertegen in beroep en kwam uiteindelijk terecht bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt dat op het moment dat de reiziger in het openbaar vervoer stapt er een vervoersovereenkomst tot stand komt. De verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. De Raad van State oordeelt dat dit het geval is. De gegevensverwerking heeft als doel vaststellen dat de NS het contractuele vervoer op een traject heeft verzorgd en de verschuldigde tegenprestatie van de reiziger.

IEF 20355

Uiting in strijd met Milieu Reclame Code

3 nov 2021, IEF 20355; (Too Good to Go en Albert Heijn), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uiting-in-strijd-met-milieu-reclame-code

RCC 3 november 2021, IEF 20335, RB  3569; Dossiernr: 2021/00432 (Too Good to Go en Albert Heijn) Buitenreclame. De klacht betreft een reclame-uiting op een digitaal scherm op het treinstation met de tekst “De #1 oplossing tegen klimaatverandering = minder voedsel verspillen”. De klacht houdt in dat de tekst onwaar is en ertoe kan leiden dat consumenten via de app van adverteerder 1 eten bestellen, terwijl ze dat wellicht niet hadden gedaan als niet op deze misleidende wijze reclame was gemaakt. Omdat de bestreden uiting refereert aan milieuaspecten wordt de uiting getoetst aan de Milieu Reclame Code (MRC). Volgens artikel 3 van de MRC moet de juistheid van een milieuclaim door de adverteerder aangetoond worden. De gemiddelde consument zal de reclame-uiting zo zou kunnen begrijpen dat het verspillen van voedsel op zich de nummer 1 oorzaak van klimaatverandering is.

IEF 20353

UBO-wetgeving hoeft niet buiten werking worden gesteld

Hof Den Haag 16 nov 2021, IEF 20353; ECLI:NL:GHDHA:2021:2176 (Privacy First tegen de Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ubo-wetgeving-hoeft-niet-buiten-werking-worden-gesteld

Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, IEF 20353, IT 3726; ECLI:NL:GHDHA:2021:2176 (Privacy First tegen de Staat) Kort geding. Naar aanleiding van de Europese anti-witwas richtlijn is in de Nederlandse wetgeving bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ’ultimate beneficial owners’ (UBO’s) zijn. Met deze UBO’s zijn bedoeld de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaren zijn. Daarbij moeten persoonsgegevens en de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang worden opgegeven. Het algemene publiek kan via het UBO-register economisch belang, geboortemaand- en jaar, en woonplaats en nationaliteit van de UBO te weten komen, maar het adres, burgerservicenummer, en geboorteland en -datum zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien.

IEF 20352

Verkoop van valse pretparkvouchers

Rechtbank Gelderland 10 nov 2021, IEF 20352; ECLI:NL:RBGEL:2021:5968 (Julianatoren tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-van-valse-pretparkvouchers

Ktr. Rechtbank Gelderland 10 november 2021, IEF 20352; ECLI:NL:RBGEL:2021:5968 (Julianatoren tegen gedaagde) Op Marktplaats.nl zijn meerdere valse vouchers voor een gezinsabonnement op familiepretpark Julianatoren verkocht. Julianatoren stelt dat gedaagde dit heeft gedaan. Gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld door inbreuk te maken op het auteursrecht van Julianatoren op de vouchers. De vouchers zijn vanwege het grafisch ontwerp, met een origineel karakter dat zintuiglijk waarneembaar is en geen technisch of functioneel effect heeft, auteursrechtelijk beschermd. De kantonrechter volgt Julianatoren hierin en wijst een deel van de gevorderde schade toe.

IEF 20351

Prejudiciële vragen over mededingingsrecht SEO-houder

HvJ EU 3 mei 2021, IEF 20351; (Nokia Technologies), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-mededingingsrecht-seo-houder

Landgericht Düsseldorf (Duitsland) 3 mei 2021, IEF 20351, IT 3723, IEFbe 3326; C-182/21 (Nokia Technologies) Via Minbuza. Verzoekster (Nokia Technologies) heeft een Europees octrooi voor een verzendmethode van gegevens in een telecommunicatiesysteem. Nokia Corporation heeft ETSI in kennis gesteld van de aanmelding van het litigieuze octrooi. Zij heeft verklaard dat zij deze als essentieel voor de LTE-standaard beschouwt en een FRAND-verklaring afgegeven. In verweersters voertuigen zijn onder andere TCU’s (Telematics Control Units) ingebouwd waarmee de voertuigen (Connected Cars), met name via het LTE-netwerk, verbinding kunnen maken met het internet. Nokia vordert staking van de inbreuk op het litigieus octrooi. Volgens verweerster volgt uit artikel 102 VWEU en ook uit de afgegeven FRANDverklaring, dat een SEO-houder aan elke licentieverzoeker die bereid is een licentie te nemen een eigen onbeperkte licentie moet aanbieden voor alle octrooirechtelijk relevante vormen van gebruik van dit SEO. De verwijzende rechter overweegt dat artikel 102 VWEU ruimte laat voor verschillende uitleggingen die voor een ervaren jurist redelijkerwijs in gelijke mate mogelijk zijn, en dat de voor het oordeel relevante vragen nog niet door het Hof zijn uitgelegd, en vooral niet afdoend zijn beantwoord in het arrest Huawei/ZTE. 

IEF 20348

Litigieuze model wekt déjà-vu-indruk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 10 nov 2021, IEF 20348; ECLI:EU:T:2021:782 (Eternit tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/litigieuze-model-wekt-d-j-vu-indruk

Gerecht EU 10 november 2021, IEF 20348 , IEFbe 3322 ; ECLI:EU:T:2021:782 (Eternit tegen EUIPO) Verzoekster, Eternit is houdster van het gemeenschapsmodel dat in 2014 bij EUIPO is aangevraagd en ingeschreven. In 2016 heeft interveniënte, Eternit Österreich GmbH een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend. Interveniënte voerde aan dat het litigieuze model niet nieuw was in de zin van artikel 5 van verordening nr. 6/2002, dat het geen eigen karakter had in de zin van artikel 6 van deze verordening en dat de uiterlijke kenmerken ervan uitsluitend door de technische functie werden bepaald in de zin van artikel 8, lid 1, van deze verordening. De nietigheidsafdeling verklaarde het litigieuze model nietig omdat het geen eigen karakter heeft ten opzichte van een model dat in 2013 openbaar was gemaakt in een brochure. Verzoekster heeft bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling. De derde kamer van beroep van het EUIPO heeft het beroep verworpen op grond dat het litigieuze model geen eigen karakter had aangezien het voor de geïnformeerde gebruiker in het algemeen overeenstemde met het oudere model. Eternit verzoekt nu het Gerecht deze beslissing te vernietigen. Het beroep wordt verworpen omdat het litigieuze model bij de geïnformeerde gebruiker een déjà-vu-indruk ten opzichte van het oudere model wekt.

IEF 20346

Inbreuk op auteursrecht van voormalig werkgever

Rechtbank Limburg 25 okt 2021, IEF 20346; ECLI:NL:RBLIM:2021:8632 (verzoekster tegen Vita Natura), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-van-voormalig-werkgever

Ktr. Rechtbank Limburg 25 oktober 2021, IEF 20346; ECLI:NL:RBLIM:2021:8632 (Verzoekster tegen Vita Natura) Verzoekster is op staande voet ontslagen door Vita Natura. De arbeidsovereenkomsten van verzoekster bevatten een non-concurrentiebeding met een werkingsduur van twee jaar na einde van die arbeidsovereenkomsten. Na haar ontslag benadert verzoekster klanten van Vita Natura en biedt zij producten te koop aan met logo van Vita Natura. Verzoekster vordert in geding primair voor recht te verklaren dat het non-concurrentiebeding uit haar arbeidsovereenkomsten komt te vervallen en zij niet meer gebonden is aan dit beding. Verzoekster voert daarvoor onder andere aan dat het non-concurrentiebeding uitdrukkelijk opnieuw schriftelijk overeengekomen had moeten worden omdat door haar functiewijziging (van medewerkster verkoop binnendienst naar leidinggevende callcenter) het non- concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken.

IEF 20347

Kwartaalbericht CvTA

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft een nieuw kwartaalbericht gepubliceerd.
Lees verder >>

 

IEF 20345

Vacature: merken- en modellengemachtigde in opleiding bij V.O.

V.O., een van de grootste octrooibureaus in Europa, is op zoek naar een merken- en modellengemachtigde in opleiding.
Als merken- en modellengemachtigde in opleiding leer je in een 3-jarig intern opleidingstraject merken- en modellenportefeuilles van cliënten in binnen- en buitenland te beheren. Samen met een mentor ga je aan de slag met het adviseren van cliënten inzake de bescherming en handhaving van merken, modellen, handelsnamen en auteursrecht. Gaandeweg leer je registratieprocedures te begeleiden en te bewaken en hoe je het beste contacten onderhoudt met cliënten en instanties. Ook het voeren van oppositie en nietigheidsprocedures behoren tot het opleidingstraject. Bij dit alles zorg je voor een optimale behartiging van de commerciële belangen van jouw cliënten. Je wordt in de gelegenheid gesteld de externe BBMM opleiding tot merkengemachtigde te volgen en het beroepsexamen af te leggen.
Lees verder >>

IEF 20344

Schending waarheidsplicht

Rechtbank Den Haag 18 nov 2021, IEF 20344; (Hornbach tegen AMS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-waarheidsplicht

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 november 2021, IEF 20344; C/09/616944 / KG ZA 21-806 (Hornbach tegen AMS) Kort geding. Hornbach c.s. vorderen een verbod jegens AMS Digital c.s. (exploitant voucherplatform) op grond van merkinbreuk. De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van schending van art. 21 Rv (waarheidsplicht) door Hornbach c.s. doordat een schikkingsvoorstel van AMS Digital c.s. niet is opgenomen in de dagvaarding en pas kort voor de zitting onder druk van de advocaat van AMS Digital c.s. in het geding wordt gebracht. Er is ook geen sprake van spoedeisend belang aangezien AMS Digital c.s al een onthoudingsverklaring op straffe van een boete had afgegeven. Geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid omdat de website op naam stond van bestuurder.

IEF 20343

Vernietiging octrooien op kentekendocument met chip

Rechtbank Den Haag 17 nov 2021, IEF 20343; (RDW tegen Octrooihouder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-octrooien-op-kentekendocument-met-chip

Rechtbank Den Haag 17 november 2021, IEF 20343; C/09/600708 / HA ZA 20-983 (RDW tegen Octrooihouder) Gedaagde in conventie en eiser in reconventie (hierna: gedaagde) is houder van de octrooien NL 286 en NL 756 voor een kentekendocument met geïntegreerde RFID-chip. De RDW (Dienst Wegverkeer) is het publiekrechtelijke rechtspersoon dat belast is met het uitgeven van kentekens van motorrijtuigen, het inschrijven en tenaamstellen van motorvoertuigen in het kentekenregister, en het afgeven van kentekenbewijzen. Na berichtgeving in de media over tests met kentekenplaten met RFID-chips in 2012 en de invoering van de kentekencard in 2014, heeft gedaagde de RDW aangegeven dat hij betrokken wenst te worden bij RFID-ontwikkelingen. Gedaagde is van mening dat RDW althans de overheid zijn idee gebruikte en aldus inbreuk maakte op zijn rechten. In deze procedure vordert de RDW de vernietiging van octrooien NL 286 en NL 756 wegens gebrek aan inventiviteit. De rechtbank vernietigt de octrooien.

IEF 20341

Conclusie A-G over kosten octrooigemachtigde

HvJ EU 11 nov 2021, IEF 20341; ECLI:EU:C:2021:918 (NovaText tegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-over-kosten-octrooigemachtigde

HvJ EU Conclusie A-G 11 november 2021, IEF 20341, IEFbe 3322 ;ECLI:EU:C:2021:917 (NovaText GmbH tegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) De Universiteit van Heidelberg heeft bij het Landgericht Mannheim tegen NovaText een vordering tot staking van de inbreuk op haar Uniemerken en tot erkenning van haar rechten op deze Uniemerken ingesteld. De vertegenwoordiger van de universiteit heeft in het verzoekschrift gewezen op de bijstand van een octrooigemachtigde. Het geding werd beëindigd door een schriftelijke schikking tussen de partijen. Daarop heeft NovaText bij het Oberlandesgericht Karlsruhe hoger beroep ingesteld tot nietigverklaring van de beschikking over de begroting van de kosten, voor zover deze zag op de voor rekening van NovaText komende kosten van de octrooigemachtigde.

IEF 20340

Conclusie A-G over advocaatkosten in buitengerechtelijke stap

HvJ EU 11 nov 2021, IEF 20340; ECLI:EU:C:2021:918 (Koch Media GmbH tegen FU), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-over-advocaatkosten-in-buitengerechtelijke-stap

HvJ EU Conclusie A-G 11 november 2021, IEF 20340, IEFbe 3321; ECLI:EU:C:2021:918 (Koch Media GmbH tegen FU) Koch Media is een onderneming die computerspellen verkoopt en is op het Duitse grondgebied houdster van de exclusieve naburige rechten op het computerspel “This War of Mine”. FU is een natuurlijk persoon en heeft, zonder een bedrijfs- of beroepsbelang na te streven en in strijd met de rechten van Koch Media, dit computerspel tussen 26 en 28 november 2014 op ten minste dertien tijdstippen via zijn internetaansluiting op een onlineplatform voor filesharing geplaatst en aan derden beschikbaar gesteld voor download. Koch Media heeft een advocatenkantoor in de arm genomen, dat in haar naam een aanmaning naar FU heeft gestuurd waarin onder ander € 20.000 euro schadevergoeding is gevorderd. De diensten van de advocaat brachten € 984,60 met zich mee, deze heeft Koch Media ook van de inbreukmaker gevorderd.

IEF 20338

Inbreuk op auteursrecht straatmeubilair

Rechtbank Den Haag 17 nov 2021, IEF 20338; (IPV Delft tegen Van Vilsteren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-straatmeubilair

Rechtbank Den Haag 17 november 2021, IEF 20338; C/09/589928 / HA ZA 20/284 (IPV Delft tegen Van Vilsteren) IPV Delft is een ingenieurs- en ontwerpbureau dat meubels ontwerpt voor de openbare ruimte. Van Vilsteren is een eenmanszaak in het verhandelen van meubilair voor de openbare ruimte. IPV Delft c.s. heeft het auteursrecht op de Falco Linealijn van straatmeubilair. Van Vilsteren heeft ook straatmeubilair op de markt gebracht (hierna: Van Vilsteren Objecten). IPV Delft c.s. stelt dat de Van Vilsteren Objecten inbreuk maken op het auteursrecht dat zij hebben op de Falco Linealijn. IPV Delft c.s. vordert onder andere dat de rechtbank Van Vilsteren beveelt de auteursrechtinbreuken, slaafse nabootsing en het onrechtmatig handelen te staken. Er wordt in deze zaak onder meer overwogen dat er op detailniveau verschillen zijn tussen het straatmeubilair van beide partijen maar dat die ondergeschikt zijn aan de totaalindruk van de objecten. De rechtbank oordeelt dan ook dat Van Vilsteren inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van IPV Delft c.s. op de straatmeubilairserie uit de Falco Linealijn. Daarnaast heeft Van Vilsteren zich schuldig gemaakt aan slaafse nabootsing.