IEF 20250

Conclusie A-G in zaak Kwantum tegen Vitra

Hoge Raad 15 okt 2021, IEF 20250; (Kwantum tegen Vitra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-kwantum-tegen-vitra

HR Conclusie A-G 15 oktober 2021, IEF 20250, IEFbe 3296; 20/03272 (Kwantum tegen Vitra) Het gaat in deze zaak om de vraag of in Nederland en België auteursrechtelijke bescherming toekomt aan de Dining Sidechair Wood (DSW), een Amerikaanse designstoel uit de jaren ‘40 van de vorige eeuw. Verweerster in cassatie (Vitra) is de beweerde auteursrechthebbende. Eiseressen tot cassatie (Kwantum) zijn de beweerde inbreukmakers. Zij zijn aanbieders van een vrijwel identieke nabootsing van de DSW in Nederland en België. De conclusie van A-G Drijber strekt tot vernietiging van het arrest [IEF 19323]. Hij concludeert onder meer dat uitgaande van het vaststaande feit dat de DSW in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming geniet of heeft genoten, niet aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming op de voet van art. 2 lid 7 BC is voldaan.

IEF 20251

LISA symposium over aansprakelijkheid van online platforms

Kunnen online platforms aansprakelijk zijn voor onrechtmatige content die gebruikers naar hun dienst uploaden? In het verleden werd over deze kwestie nog vrij terughoudend gedacht, maar door onder andere de DSM-Richtlijn en het wetsvoorstel voor de DSA-Richtlijn verandert deze opvatting naar een snellere aansprakelijkheid voor online platforms als Facebook en YouTube. Is YouTube direct aansprakelijk wanneer zij geen preventief filter inschakelen om auteursrechtelijk inbreukmakend materiaal te weren? En is Facebook ertoe gehouden om advertenties van producten met een merkinbreuk te verwijderen als de DSA-Richtlijn is omgezet?

IEF 20249

Onduidelijkheid over rechthebbende

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 okt 2021, IEF 20249; ECLI:NL:RBZWB:2021:5120 (Eiser tegen gedaagde ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-rechthebbende

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 oktober 2021, IEF 20249; ECLI:NL:RBZWB:2021:5120 (Eiser tegen gedaagde) Kort geding. Gedaagde, eenmanszaak, is sinds 2019 houder van een Benelux model voor reclameborden die uitklapbaar zijn tot een overkapping voor supporters langs sportvelden. Gedaagde is werkzaam geweest bij eiser. Eiser is houder van een in 2020 ingeschreven Benelux model voor uitklapbare overkappingen voor statafels. Partijen vorderen over en weer een verbod om inbreuk te maken op een product waarvan zij stellen de auteurs- en modelrechthebbende te zijn. Eiser stelt zich op het standpunt dat gedaagde een identieke kopie van het door eiser ontworpen bord op de markt heeft gebracht. Gedaagde betwist dat hij inbreuk maakt op de rechten van eiser, omdat deze juist aan hem zouden toekomen. De voorzieningenrechter stelt vast dat eiser wel een model geregistreerd heeft, maar dat deze modelregistratie van latere datum is dan de modelregistratie van gedaagde. Hieruit volgt echter niet direct dat eiser te kwader trouw was. De vorderingen, zowel in conventie als reconventie, worden afgewezen. 

IEF 20247

Cirkl maakt inbreuk op merk en handelsnaam

Rechtbank Gelderland 13 okt 2021, IEF 20247; (Cirkel Makelaars tegen Cirkl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cirkl-maakt-inbreuk-op-merk-en-handelsnaam

Vzr. Rechtbank Gelderland 13 oktober 2021, IEF 20247; C/05/391238 / KG ZA 21-265 (Cirkel Makelaars tegen Cirkl) Kort geding. Eiser Cirkel Makelaars uit Haarlem is in oktober 2006 opgericht, en staat onder die handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Cirkel Makelaars heeft het Benelux woordmerk 'Cirkel Makelaars' gedeponeerd. Verweerder Cirkl is een platform voor woningzoekenden en is in 2020 opgericht. Zij heeft haar handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de domeinnaam www.cirkl.nl geregistreerd. Cirkel Makelaars stelt dat Cirkl door gebruik van het teken 'Cirkl' inbreuk maakt op haar woordmerk 'Cirkel Makelaars'. De voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat Cirkl inbreuk maakt op het merk en de handelsnaam Cirkel Makelaars. De aard van de ondernemingen is nauw verwant, beide partijen zijn actief in hetzelfde geografische gebied, namelijk heel Nederland. Overlegde zoekresultaten op Google tonen aan dat indien op de term 'Cirkel Makelaars' wordt gezocht, ook de website van Cirkl prominent in beeld verschijnt. Ook de vordering tot overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen. 

IEF 20248

Vermelding filmproducent aan te merken als handelsnaamgebruik

Hof Den Haag 14 sep 2021, IEF 20248; ECLI:NL:GHDHA:2021:1953 (Rat Pack tegen Ratpac), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vermelding-filmproducent-aan-te-merken-als-handelsnaamgebruik

Gerechtshof Den Haag 14 september 2021, IEF 20248; ECLI:NL:GHDHA:2021:1953 (Rat Pack tegen Ratpac) Rat Pack DE is een Duitse filmproducent van speelfilms, met name kinder- en jeugdfilms. Ratpac US is actief in de filmindustrie en is betrokken bij de financiering van Hollywoodspeelfilms. Ratpac US heeft een Uniemerk aangevraagd voor het woordmerk RATPAC. De vordering van Rat Pack DE dat Ratpac US bevolen wordt het gebruik van deze naam te staken in Nederland is door de rechtbank afgewezen. In hoger beroep richten de grieven zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van voldoende bekendheid van de naam RAT PACK in Nederland om voor bescherming als handelsnaam in aanmerking te komen. Door het vermelden van de handelsnaam in de voor- en aftiteling is er sprake van handelsnaamgebruik die het publiek kan herkennen. De grieven slagen en het vonnis wordt vernietigd. 

IEF 20246

Kerkgenootschappen moeten documenten overhandigen

Rechtbank Noord-Holland 13 okt 2021, IEF 20246; ECLI:NL:RBNHO:2021:8863 (Documenten dwangarbeid), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kerkgenootschappen-moeten-documenten-overhandigen

Rechtbank Noord-Holland 13 oktober 2021, IEF 20246, IT 3683; ECLI:NL:RBNHO:2021:8863 (Documenten dwangarbeid) Twee kerkgenootschappen moeten diverse officiële documenten verstrekken aan negentien vrouwen die stellen dat ze tussen 1951 en 1979 dwangarbeid moesten verrichten voor de katholieke congregatie van de Zusters van de Goede Herder. De vrouwen stellen hierdoor schade te hebben geleden. Zij vinden dat de kerkgenootschappen onrechtmatig hebben gehandeld en civielrechtelijk aansprakelijk zijn.

IEF 20245

Dierentuinbestuurder schreef opinie op persoonlijke titel

Rechtbank Amsterdam 8 sep 2021, IEF 20245; ECLI:NL:RBAMS:2021:5395 (Dierentuinen tegen EAZA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dierentuinbestuurder-schreef-opinie-op-persoonlijke-titel

Rechtbank Amsterdam 8 september 2021, IEF 20245, IT 3682; ECLI:NL:RBAMS:2021:5395 (Dierentuinen tegen EAZA) Vonnis in incident. Voorlopige voorziening. Eiseressen zijn twee in Engeland gelegen dierentuinen. EAZA is een vereniging voor dierentuinen in Europa en West-Azië. Een van de bestuurders van de dierentuinen publiceerde onder meer in de Britse krant 'The Independant' een opiniërend artikel waarin hij kritiek uit op kleine dierentuinen en stelt dat (beschermde) dieren naar natuurlijke leefgebieden moeten worden gebracht. Ook brengen de dierentuinen twee cheeta's naar een reservaat in Zuid-Afrika in plaats van naar een EAZA-dierentuin. EAZA heeft vervolgens de dierentuinen voor twee jaar de status 'uitgesloten' opgelegd op basis van een sanctieprotocol. Geoordeeld wordt onder meer dat de uitingen in de pers op persoonlijke titel zijn gedaan en niet door de dierentuinen zelf. De waarschuwingsbesluiten van EAZA zijn echter wel op die veronderstelling gegrond. EAZA moet de aan de dierentuinen opgelegde status ‘uitgesloten’ ongedaan maken voor de duur van de procedure in de hoofdzaak.

IEF 20244

Auteursrechtelijk beschermde foto gebruikt op website

Kantonrechter 13 aug 2021, IEF 20244; ECLI:NL:RBROT:2021:9733 (ANP tegen Trident), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtelijk-beschermde-foto-gebruikt-op-website

Rechtbank Rotterdam 13 augustus 2021, IEF 20244; ECLI:NL:RBROT:2021:9733 (ANP tegen Trident) ANP stelt dat Trident zonder toestemming of licentie een auteursrechtelijk beschermde foto op haar website heeft geopenbaard en bijgesneden zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of rechthebbende. Het auteursrecht op deze foto behoort toe aan ANP. Door deze handelswijze zou Trident inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van ANP, waardoor ANP schade heeft geleden. Een schikkingsvoorstel van ANP is door Trident niet geaccepteerd. Vanwege het ontbreken van stukken is niet duidelijk of de persoon die ter zitting is verschenen namens Trident gemachtigd is. De vordering van ANP komt de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt toegewezen.

IEF 20243

Inbreuk op auteursrecht theorie-examen

Hof Amsterdam 9 jun 2021, IEF 20243; ECLI:NL:GHAMS:2021:2934 (Auteursrechtschending CBR), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-theorie-examen

Hof Amsterdam 9 juni 2021, IEF 20243; ECLI:NL:GHAMS:2021:2934 (Auteursrechtschending CBR) Strafrecht. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op het auteursrecht van het CBR en IBKI door het met een spybril opnemen van examenvragen en deze beelden vervolgens te verwerken in een theorie-cursus. Dit is aan te merken als een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet. De inbreuk op het auteursrecht is gepleegd met een commercieel oogmerk en daarmee gepaard gaand geldelijk gewin. De verdachte heeft met zijn handelen de concurrentieverhoudingen tussen verkeersscholen geweld willen aandoen en daarbij ook andere mensen gebruikt om zijn persoonlijk geldelijk gewin te kunnen bereiken. Voorts heeft het handelen van verdachte bijgedragen aan het ondermijnen van het stelsel van examinering. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een wapen en munitie, en aan het witwassen van bijna € 100.000,00.

IEF 20242

HvJ EU over decompileren van computerprogramma

HvJ EU 6 okt 2021, IEF 20242; ECLI:EU:C:2021:811 (Top System SA tegen Belgische Staat)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-over-decompileren-van-computerprogramma

HvJ EU 6 oktober 2021, IEF 20242, IT 3680, IEFbe 3295; ECLI:EU:C:2021:811 (Top System SA tegen Belgische Staat)  Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Top System SA en de Belgische Staat over de decompilatie door Selor, het selectiebureau van de federale overheid (België), van een door Top System ontwikkeld computerprogramma dat deel uitmaakt van een applicatie waarvoor dit selectiebureau een gebruikslicentie heeft. De verwijzende rechter is van oordeel dat hij, om uit te maken of Selor die decompilatie mocht verrichten op grond van artikel 6, § 1, WCP, dient na te gaan of de decompilatie van een computerprogramma of een deel daarvan onder de in artikel 5, onder a) en b), WCP bedoelde handelingen valt.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 20240

EUIPO: verzoek tot nietigverklaring lampenmerk afgewezen

EUIPO - OHIM 7 okt 2021, IEF 20240; (Ikea tegen Ledar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-verzoek-tot-nietigverklaring-lampenmerk-afgewezen

EUIPO 7 oktober 2021, IEF 20240, IEFbe 3294; 40840 (Ikea tegen Ledar) Op 5 oktober 2021 heeft het EUIPO het merk LEDAR geldig verklaard [zie IEF 20231]. In reactie hierop heeft IKEA bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring gedaan. Hierbij wordt bepleit dat de onderdelen van het ingeschreven merk uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan en dat LEDAR nu een standaard benaming voor lampen is geworden. Door het ontbreken van onderscheidend karakter zou de inschrijving nietig verklaard moeten worden. Ledar verweert door te stellen dat het element 'AR' geen betekenis heeft. Het publiek zal 'LEDAR' niet als een woord zien dat begint met een apart element LED, maar eerder als een neologisme. Gelet op al het voorgaande komt de nietigheidsafdeling tot de conclusie dat het merk niet valt binnen de werkingssfeer van het verbod van artikel 7, lid 1, sub b, c of d, EUTMR valt. Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

IEF 20239

Oppervlaktepatroon niet onderscheidend genoeg

Hof Den Haag 5 okt 2021, IEF 20239; (Birkenstock tegen Footsie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppervlaktepatroon-niet-onderscheidend-genoeg

Gerechtshof Den Haag 5 oktober 2021, IEF 20239; C/09/511931 (Birkenstock tegen Footsie) Beide partijen in het geding ontwikkelen en produceren onder andere orthopedisch schoeisel. Birkenstock heeft het Birkenstock-merk ook als Uniemerk willen inschrijven. Footsie vorderde in dit geschil dat de rechtbank de inschrijving nietig zal verklaren en dat deze wordt geschrapt uit het Benelux merkenregister. De rechtbank heeft het Birkenstock-merk inderdaad nietig verklaard wegens gebrek aan ieder onderscheidend vermogen. Birkenstock heeft hiertegen grieven gericht en vordert vernietiging van het vonnis voor zover de vorderingen van Footsie zijn toegewezen. Het hof kijkt opnieuw naar het onderscheidende vermogen van de merkinschrijving. Of er sprake is van een gelijkenis tussen het merk moet worden beoordeeld uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, gelet op de intrinsieke kenmerken van het merk. Het Birkenstock-merk bestaat uit een herhalend patroon waarbij de indruk wordt gewekt dat het afgebeelde vierkant slechts een uitsnede is hiervan. Dit moet volgens het hof worden aangemerkt als een oppervlaktepatroon. Er kan daarom alleen onderscheidend vermogen zijn indien het significant afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Het hof is van oordeel dat dit vermogen ten tijde van het inschrijven niet aanwezig was en bekrachtigt dan ook het vonnis. 

IEF 20237

Akkoord homologatie verkoop IE activa

Rechtbank Den Haag 8 okt 2021, IEF 20237; ECLI:NL:RBDHA:2021:11006 (Verzoek homologatie ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/akkoord-homologatie-verkoop-ie-activa

Rechtbank Den Haag 8 oktober 2021, IEF 20237; ECLI:NL:RBDHA:2021:11006 (Verzoek homologatie) Verzoekster is een vennootschap waarbij de activa voornamelijk bestaat uit intellectuele eigendommen. Op 24 juni 2021 heeft verzoekster een crediteurenakkoord aan haar schuldeisers aangeboden. Het akkoord wordt gefinancierd door de verkoop van de activa. Verzoekster verzoekt homologatie van het aangeboden akkoord. De rechtbank wijst dit verzoek toe, tenzij zich één of meer van de afwijzingsgronden voordoen zoals deze bestaan in artikel 384 lid 1 Fw. Gronden om het homologatieverzoek af te wijzen zijn niet aanwezig en ook de schuldeisers hebben geen bezwaar gemaakt. De rechtbank homologeert het door verzoekster aangeboden akkoord.

IEF 20236

Uitzending 'Undercover in Nederland' niet onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 6 okt 2021, IEF 20236; (Eiser tegen Talpa en Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-undercover-in-nederland-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2021, IEF 20236, IT 3677; C/13/706042 (Eiser tegen Talpa en Noordkaap) Kort geding. Noordkaap produceert het programma 'Undercover in Nederland', wat wordt uitgezonden door Talpa. In deze zaak is betrokkene door de presentator van het programma gefilmd, gevolgd en geconfronteerd. Talpa heeft deze opnames uitgezonden, waarbij betrokkene herkenbaar in beeld is. De raadsman van betrokkene heeft Noordkaap verzocht deze uitzending, die nog 'on demand' te bekijken is te verwijderen, dan wel het gezicht van betrokkene te 'blurren'. Na dit verzoek is er in een tweede uitzending nogmaals aandacht aan betrokkene besteed. Betrokkene vordert in deze zaak dat Noordkaap wordt verboden het beeld- en geluidsmateriaal dat er van hem is openbaar te maken, evenals hetgeen al openbaar is gemaakt te verwijderen. Toewijzing van deze vordering zou een beperking vormen op de vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het belang van Noordkaap als medium is dat zij zich kritisch, informerend en waarschuwend moet kunnen uitlaten. Het belang van betrokkene is dat hij niet in zijn privacy en goede naam wordt aangetast. Voor de beoordeling of deze aantasting zwaarder weegt dan het grondrecht wordt naar de feiten van de zaak en de omstandigheden van het geval gekeken. De rechtbank oordeelt dat de handelwijze van betrokkene kan worden aangemerkt als een misstand waarbij Noordkaap belang had om deze aan de kaak te stellen. Het belang van betrokkene weegt volgens de rechter minder zwaar. Het beschikbaar houden van de beelden is onder deze omstandigheden niet onrechtmatig. 

IEF 20238

Vervolg in zaak over zonnepanelen

Hof Den Haag 17 sep 2021, IEF 20238; ECLI:NL:GHDHA:2021:1739 (LONGi tegen Hanwha), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vervolg-in-zaak-over-zonnepanelen

Gerechtshof Den Haag 17 september 2021, IEF 20238; ECLI:NL:GHDHA:2021:1739 (LONGi tegen Hanwha) LONGi Nederland maakt onderdeel uit van een concern dat zich onder meer toelegt op de productie en verkoop van zonnepanelen, net als Hanwha. Het geschil draait om Europees octrooi EP 2 220 689. Partijen verschillen van mening wanneer het gaat over het recht tot inbeslagname op grond van een buitenlands octrooirecht [zie IEF 20112]. LONGi kan aantonen dat tienduizenden beslagen zonnepanelen zijn bestemd voor afnemers in landen waar het octrooi niet geldt. Dat alle overige beslagen zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in de gevalideerde landen is onvoldoende aannemelijk. Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dat er onvoldoende grond is voor opheffing van het bewijsbeslag. Dit kan immers relevant zijn voor de beoordeling van de door Hanwha gestelde inbreuken. Die dreiging is voldoende om de beslaglegging niet op te heffen. 

IEF 20235

Doorverwijzing na wijziging grondslag voor inzagevordering

Rechtbank Oost-Brabant 7 okt 2021, IEF 20235; (FrieslandCampina tegen Van Loon Group), http://www.ie-forum.nl/artikelen/doorverwijzing-na-wijziging-grondslag-voor-inzagevordering

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 oktober 2021, IEF 20235; C/01/373700 (FrieslandCampina tegen Van Loon Group) Kort geding. FrieslandCampina vermoedt dat Van Loon Group inbreuk heeft gemaakt op haar bedrijfsgeheimen en een wanprestatie onder de NDA heeft gepleegd. Voor de voorzieningenrechter wordt gevorderd dat zij inzage krijgt in afschriften van de door de deurwaarder opgemaakte gedetailleerde beschrijvingen die betrekking hebben op deze inbreuk. Na de per 1 augustus jl. inwerking getreden wijziging van art. 80 lid 2 ROW komt de rechtbank Den Haag op grond van het toegevoegde sub c van genoemd artikel een exclusieve bevoegdheid toe ten aanzien van onder meer een inzagevordering die verband houdt met de handhaving van een octrooi.

IEF 20232

HR: Adidas tegen H&M

Hoge Raad 8 okt 2021, IEF 20232; ECLI:NL:HR:2021:1474 (Adidas tegen H&M ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-adidas-tegen-h-m

HR 8 oktober 2021, IEF 20232; ECLI:NL:HR:2021:1474 (Adidas tegen H&M) Het cassatieberoep van Adidas wordt verworpen. Zie ook de conclusie van A-G Drijber [IEF 19896]. H&M bood in 1997 fitness-kleding aan met twee strepen die, net als de merken van Adidas, zijn gepositioneerd op de mouwen en de broekspijpen van sportkleding. Adidas is daartegen in kort geding opgekomen. Die procedure waarin door de Hoge Raad eerder aan het HvJ EU prejudicële vragen werden gesteld heeft alles bij elkaar 18 jaar geduurd en liep via de Rechtbank Breda, het hof 's-Hertogenbosch en de Hoge Raad. Eind 2015 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden [IEF 15491], na verwijzing door de Hoge Raad, dat H&M inbreukmakend heeft gehandeld. Adidas heeft vervolgens tegen H&M de onderhavige bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank Den Haag. De rechtbank Den Haag oordeelde evenals het hof Arnhem-Leeuwarden dat sprake was van merkinbreuk vanwege verwarringsgevaar tussen het teken van H&M en de beeldmerken van Adidas [IEF 17252]. In hoger beroep oordeelde het hof Den Haag echter dat van merkinbreuk geen sprake was. De tussenruimte tussen de twee strepen is kleiner dan de tussenruimte tussen de drie strepen op de kleding van Adidas, die even breed is als zijn als een Adidas streep [IEF 18980]. Met het vandaag gewezen arrest is het oordeel van het hof Den Haag definitief geworden.

IEF 20234

Studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 15 oktober

Vrijdag 15 oktober a.s. vindt de studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht plaats. Het thema van deze middag is 'Recente rechtspraak Naburige rechten'.  De ledenvergadering begint om 13.30 uur

Het wetenschappelijk programma is als volgt:
14.00 – 14.10 uur – Opening door de dagvoorzitter Prof. mr. Stef van Gompel (Hoogleraar VU Amsterdam)
14:10 – 14.35 uur – presentatie mr. Paul Kreijger (Visser Schaap & Kreijger)(RAAP/PPI)
14.35 – 15.15 uur – presentatie mr. Rob van Dongen (Dikhoff Van Dongen Advocaten)(Atres Media/ AGEDI en AIE, AMP/Sena)

IEF 20233

Geen spoedeisend belang vanwege toezegging

Rechtbank Midden-Nederland 22 sep 2021, IEF 20233; (Alk-Abello tegen Allergy Therapeutics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-vanwege-toezegging

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 22 september 2021, IEF 20233, LS&R 1989; C/16/524820 / KG ZA 21-414 (Alk-Abello tegen Allergy Therapeutics) Kort geding. Partijen zijn vergunninghouder van geneesmiddelen en allergeenproducten en zijn directe concurrenten van elkaar. Een van de producten die AT op de markt brengt is het receptgeneesmiddel Pollinex, een immunotherapiekuur. AT heeft op eigen websites en in een brief aan huisartsen uitingen over de werking van het geneesmiddel gedaan. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of de door AT gedane uitingen onrechtmatig en/of misleidend zijn. ALK vordert dat het AT verboden wordt om de uitingen of uitingen met vergelijkbare strekking te gebruiken. Geoordeeld wordt onder meer dat ALK onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van schade of dreigende schade. Een spoedeisend belang ontbreekt aangezien AT in augustus per e-mail de toezegging heeft gedaan de uiting te staken en gestaakt te houden. ALK wordt in het ongelijk gesteld.