Procesrecht

IEF 597

Kamervragen (2)

Antwoord op deze kamervragen wordt vandaag gegeven door de Raad voor de Rechtspraak: "Nederlandse economie gebaat bij goede rechtspraak. De wijze waarop in Nederland recht en rechtspraak functioneren draagt substantieel bij aan de groei van onze economie. Van de 2% economische groei per jaar gemiddeld over de afgelopen decennia, kan 0,8% per jaar worden toegerekend aan het goed functioneren van wetgeving, rechtspraak en rechtshandhaving in brede zin. Deze berekening maakt onderzoeker dr. B.C.J. van Velthoven in een studie in opdracht van de Raad voor de rechtspraak naar het belang van de juridische infrastructuur voor het niveau en de groei van de welvaart in Nederland. " Lees meer.

IEF 439

SUCCESVOL OPTREDEN VAN CHIVAS TEGEN PARALLEL-HANDELAAR

 

Op 26 mei jl. wees het Hof Den Haag arrest in een opheffingskortgeding tussen Maxifood B.V. en Chivas Brothers (Europe) Ltd. over een partij Chivas Regal van Maxifood waarop door Chivas conservatoir beslag was gelegd.

Alhoewel volgens het hof aannemelijk was dat de partij whisky met toestemming van Chivas in Italië in het verkeer was, kon Chivas zich toch tegen gebruik van het merk Chivas Regal verzetten, omdat het aannemelijk was dat Maxifood het imago van het merk had aangetast door het op amateuristische wijze bijwerken (met zwart) van beschadigingen die door de verwijdering van de accijnslabel (met het accijnszegel) aan weerskanten van de capsuledop van de whiskyfles waren ontstaan.

Daardoor zou bij de koper de gedachte kunnen postvatten dat met de whisky is "geknoeid." Daarbij werd mede in aanmerking genoemen dat Chivas Regal een hoogwaardige kwaliteit bezit en in 2003 in "Wine Enthusiast Magazine" uitgeroepen was tot "distiller of the year".

Ondanks dat de whisky alleen was opgeslagen, en dus door Maxifood nog niet was doorverkocht, was volgens het Hof toch sprake van (dreigend) merkgebruik, omdat "Maxifood als eigenares over de partijen whisky kan beschikken en de bestemming daarvan kan bepalen. Mede daarom is er "voldoende vrees dat Maxiffod de inbeslaggenomen partijen whisky of een gedeelte daarvan eveneens zal verkopen aan een binnen de EER gevestigde afnemer en aldus het merk zal gebruiken." Lees arrestLees arrest

IEF 354

GEEN VERPLICHTE PROCUREUR MEER BIJ CIVIELE RECHTSZAAK

Geen IE, maar wel goed nieuws voor de vaak landelijk opererende IE-advocaten en cliënten. Minister Donner wil het verplichte procuraat afschaffen per 1 juli 2007. Nu nog moeten advocaten een collega inschakelen wanneer zij buiten hun eigen arrondissement willen procederen, met als gevolg extra kosten voor de cliënten. De planning is om nog dit jaar daartoe een wetsvoorstel naar de ministerraad te sturen. Lees persbericht

IEF 161

Rome II

"Welk nationaal recht beheerst de auteursrechtinbreuk met grensoverschrijdende aspecten? Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig te beantwoorden vraag. Vanuit het idee dat auteursrecht territoriaal is, ligt het voor de hand inbreuken te onderwerpen aan het nationale recht van de plaats(en) van handeling. Toepassing van de normale regels van Nederlands internationaal privaatrecht voor onrechtmatige daden leidt echter tot andere resultaten. De Europese wetgever staat de klassieke lex protectionis voor, blijkens de 'Rome II'-ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen. Vooral bij inbreuken op internet werkt de Nederlandse oplossing beter."

Link via de ivir-site: M.M.M. van Eechoud,  Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening, uit  AMI, 2005-2, p. 45-56.