Portretrecht

IEF 19199

Inbreuk door publiceren van sexy foto's uit fotoshoot

Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020, IEF 19199; ECLI:NL:RBROT:2020:4296 (Boudoir fotoshoot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-publiceren-van-sexy-foto-s-uit-fotoshoot

Ktr. Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020, IEF 19199, IT 3132; ECLI:NL:RBROT:2020:4296 (Boudoir fotoshoot) Gedaagde is bruidsfotograaf en beheert, onder andere, de website. Op 4 september 2017 heeft eiseres deelgenomen aan een in opdracht van eiseres door gedaagde uitgevoerde boudoir fotoshoot, op de website van gedaagde omschreven als ‘een romantische fotoshoot met een sexy randje’. Eiseres stelt dat gedaagde meervoudig inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van eiseres door het verveelvoudigen c.q. publiceren en/of openbaar maken. Gedaagde publiceerde namelijk in totaal 9 in opdracht van eiseres vervaardigde foto’s, zonder nadrukkelijke toestemming van eiseres. Daarnaast maakte gedaagde de foto’s openbaar door middel van plaatsing op de website en/of op social media platforms. Ook stelt ze dat gedaagde aansprakelijk is voor de door eiseres gelden en nog te leiden (immateriële) schade als gevolg van de meervoudige inbreuk op het portretrecht.

IEF 19077

Redelijke vergoeding wegens onrechtmatigheid foto

Rechtbank Amsterdam 24 jul 2019, IEF 19077; (nabestaanden tegen uitgeverij 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/redelijke-vergoeding-wegens-onrechtmatigheid-foto

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 19077 (nabestaanden tegen uitgeverij 2) Eisers zijn nabestaanden met een exclusief portretrecht op foto’s van een familielid. Gedaagde is uitgever van een biografie van het (bekende) familielid, met op de omslag een foto. Voor het gebruik van de foto hebben eisers geen toestemming verleend. In het tussenvonnis [IEF18359] werd geoordeeld dat de onrechtmatigheid van het gebruik van een foto van een bekende Nederlander onvoldoende grond is om openbaarmaking van de biografie te verbieden. In het eindvonnis vordert eisers een redelijke vergoeding. De vordering wordt echter in het eindvonnid niet toegewezen, gezien gedaagde haar verplichtingen van een redelijke vergoeding uit het tussenvonnis al heeft voldaan.

IEF 18929

Gebruik stemgeluid in theatershow is rechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 9 jan 2020, IEF 18929; ECLI:NL:RBMNE:2020:24 (Eiseres tegen Artiest), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-stemgeluid-in-theatershow-is-rechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 9 januari 2020, IE 18929, IT 2997; ECLI:NL:RBMNE:2020:24 (Eiseres tegen Artiest) Verweerder heeft in zijn theater-show een fragment van Opsporing Verzocht laten zien waarin de stem van eiseres te horen was. Eiseres stelt dat verweerder haar portretrecht heeft geschonden, onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van haar persoonsgegevens en haar persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM heeft geschonden. Het portretrecht ziet op een afbeelding van (een deel van) het gelaat van een persoon, zodanig dat de geportretteerde kan worden herkend. De stem valt hier niet onder, waardoor het beroep op het portretrecht in de zin van artikel 21 Auteurswet niet slaagt. De stem is wel te kwalificeren als biometrisch persoonsgegeven en is in dit geval ook te herleiden naar de identiteit van eiseres. De huidige verwerking van dit biometrisch persoonsgegeven valt echter onder de vrijheid van de artistieke uitdrukkingsvorm. Hierdoor kan eiseres geen beroep doen op het vergeetrecht in de zin van artikel 17 Algemene verordening gegevensbescherming. Ten slotte slaagt het beroep op een schending van haar persoonlijke levenssfeer ook niet, omdat dit niet opweegt tegen het recht op vrijheid van meningsuiting in de zin van artikel 10 EVRM. Bepalend hiervoor was het feit dat eiseres geen bezwaar had gehad als er een andere stem werd gebruikt bij dezelfde beelden, terwijl eiseres dan nog steeds wordt geconfronteerd met de herinneringen van de overval.

IEF 18876

Publicatie foto’s autocoureur wegens nieuwswaarde en ondergeschikte rol niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 8 okt 2019, IEF 18876; ECLI:NL:GHAMS:2019:3614 (Mavic en autocoureur tegen Karakter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-foto-s-autocoureur-wegens-nieuwswaarde-en-ondergeschikte-rol-niet-onrechtmatig

Hof Amsterdam 8 oktober 2019, IEF 18876; ECLI:NL:GHAMS:2019:3614 (Mavic en autocoureur tegen Karakter) De autocoureur heeft als jongste coureur ooit een Grand Prix gewonnen. Zijn zakelijke belangen worden door Mavic behartigd. Mavic heeft een exclusieve licentie om de intellectuele eigendomsrechten en het portretrecht van de autocoureur te promoten en te exploiteren. Karakter is een uitgeverij en heeft een boek, geschreven door X, uitgegeven. Naast de voorkant van het boek, bestaande uit een foto van de autocoureur, bevat het boek nog acht pagina’s met in totaal zeventien foto’s van de autocoureur. Het auteursrecht op deze foto’s ligt bij derden. Karakter heeft deze foto’s die eerder in verschillende media zijn gepubliceerd, van ANP gekocht. Noch de autocoureur noch Mavic hebben Karakter toestemming gegeven om de foto’s te publiceren.

IEF 18590

Geen inbreuk portret Mathijs Bouman

Rechtbank Amsterdam 12 jul 2019, IEF 18590; (Dijkstra tegen Dutch News), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-portret-mathijs-bouman

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 juli 2019, IEF 18590 (Dijkstra tegen Dutch News) Publicatie foto. Inbreuk auteursrecht. Portret. Dijkstra is professioneel fotograaf. Dutch News is een kleinschalig nieuwsplatform. Dijkstra is auteursrechthebbende op de foto ‘Mathijs Bouman’. Dutch News heeft deze foto meerdere malen bij artikelen geplaatst die geschreven zijn door Mathijs Bouman. Dutch News heeft de foto van Mathijs Bouman toegestuurd gekregen. Hij heeft toestemming gegeven om de foto op de website te gebruiken bij de artikelen die door hem geschreven zijn. Dijkstra vordert inbreuk op de auteursrechten. De vordering wordt afgewezen.

IEF 18541

Terechte toewijzing schadevergoeding na auteursrechtelijke inbreuk foto's catsuit

Kantonrechter 14 jun 2019, IEF 18541; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terechte-toewijzing-schadevergoeding-na-auteursrechtelijke-inbreuk-foto-s-catsuit

Ktr Rechtbank Amsterdam 14 juni 2019, IEF 18541, IT&R 2805; ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper) Auteursrecht. Portretrecht. Inbreuk. Een professioneel fotograaf heeft foto’s gemaakt op een boekpresentatie van een derde. Ontwerper ontwerpt en verkoopt catsuits. Op zijn website hebben veertien foto’s gestaan die door de fotograaf zijn gemaakt van de boekpresentatie. De ontworpen catsuit wordt op de foto’s gedragen. De fotograaf heeft verzocht de foto’s te verwijderen vanwege inbreuk op het auteursrecht en verzocht de geleden schade te vergoeden. De ontwerper heeft de foto’s verwijderd, maar de schade niet vergoed. De fotograaf vordert inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten en betaling van de schadevergoeding. Inbreuk wordt vastgesteld en de schadevergoeding worden toegewezen.

IEF 18482

Toestemming tot portretteren is niet gelijk aan toestemming tot publiceren

Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2019, IEF 18482; ECLI:NL:RBNHO:2019:4245 (X tegen Logistics), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toestemming-tot-portretteren-is-niet-gelijk-aan-toestemming-tot-publiceren

Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2019, IEF 18482; ECLI:NL:RBNHO:2019:4245 (X tegen Logistics) Inbreuk op portretrecht. Gebruik portret voor reclame/commerciële doeleinden. Logistics behoort tot de PostNL-Groep en houdt zich onder de naam Extra@Home bezig met goederenvervoer. Eiser is een oud-werknemer van het inmiddels failliete Parcelplus, dat sinds 2014 in opdracht van Logistics vervoerswerkzaamheden verrichtte. Sinds 2013 worden portetten van hem gebruikt op de internetsite, vervoersmiddelen, posters en in een reclamespot van PostNL. Toestemming tot het portretteren kan niet gelijk worden gesteld met toestemming tot publiceren. Dat eiser zich op een bepaalde manier heeft laten portretteren, betekent dan ook niet dat hij daarmee toestemming heeft gegeven voor het (onbeperkte) gebruik van zijn portret. Logistics heeft inbreuk gemaakt op het portretrecht van eiser en daarmee onrechtmatig jegens hem gehandeld. Logistics is aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade.

IEF 18359

Onrechtmatigheid foto is onvoldoende grond om openbaarmaking biografie te verbieden

Rechtbanken 19 dec 2018, IEF 18359; ECLI:NL:RBAMS:2018:9089 (Nabestaanden tegen uitgeverij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatigheid-foto-is-onvoldoende-grond-om-openbaarmaking-biografie-te-verbieden

Rechtbank Amsterdam 19 december 2018, IEF 18359; ECLI:NL:RBAMS:2018:9089 (Nabestaanden tegen uitgeverij)  Portretrecht. Eisers zijn nabestaanden met een exclusief portretrecht op foto's van een familielid. Gedaagde is uitgever van een biografie van het (bekende) familielid, met op de omslag een foto. Voor het gebruik van de foto hebben eisers geen toestemming verleend. Eisers kunnen in beginsel aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor het gebruik van de foto. Omdat gedaagde niet voorafgaand de openbaarmaking een redelijke vergoeding heeft aangeboden, moet worden geconcludeerd dat de openbaarmaking van de foto onrechtmatig is. Deze onrechtmatigheid is echter onvoldoende grond om verdere openbaarmaking te verbieden. Hiervoor moet namelijk meer aan de hand zijn, zoals dat de openbaarmaking van de foto afbreuk doet aan of schadelijk is voor de reputatie van het familielid. Het debat over de omvang van de gestelde schade is nog onvoldoende gevoerd. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.