Wet- en regelgeving

IEF 427

informatici tegen software-octrooien

Persbericht "Met de definitieve beslissing rond de softwarepatentenrichtlijn in zicht, slaan Europese informatici op donderdag 2 juni de handen in elkaar om met een internationale betoging de Europese beleidsmakers ervan te overtuigen strenge beperkingen aan softwareoctrooien op te leggen. Niet minder dan negen ICT-organisaties steunen de protestactie, daarbij geflankeerd door de grootste bedreigde groep, de Europese kleine en middelgrote ondernemers.

De betoging komt er als reactie op het bericht dat voorstanders van de richtlijn, veelal grote multinationals, op het laatste moment via professionele lobbyisten de Europarlementariërs op het verkeerde been proberen te zetten. Volgens de voorstanders zou de huidige tekst "geen softwarepatenten toelaten", hoewel workshops in het Britse patentbureau en recente studies het tegendeel bewezen.

De betoging wordt op woensdag 1 juni voorafgegaan door een conferentie georganiseerd door de FFII, waarop ondernemers, politici, juristen en economen via paneldiscussies willen aantonen waarin het gevaar van de softwarepatenten schuilt. Toegang tot de conferentie is vrij. Omdat het gedeelte voor de lunch in het Europese Parlement zelf plaatsvindt, is het  nodig vooraf te registreren.

Vlak voor de betoging vinden op donderdag 2 juni ook nog twee politieke bijeenkomsten rond de richtlijn plaats. De Europese fractie van de Groenen  organiseert een conferentie over softwarepatenten en vrije software, de  Europese Volkspartij een hoorzitting over de voorgestelde richtlijn. In  de namiddag, om 13.00u, vertrekt dan de massabetoging aan het Schuman  metrostation. In Wenen vindt op dat moment een gelijksoortige betoging plaats."

Grote demonstratie tegen softwarepatenten. Persberichten.com

IEF 193

Verklaring van de commissie

Betreffende artikel 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2005/295/EG).

De Commissie is van oordeel dat ten minste de volgende intellectuele-eigendomsrechten onder het toepassingsgebied
van de richtlijn vallen:

— auteursrechten,
— naburige rechten van het auteursrecht,
— het recht sui generis van de maker van een databank,
— de rechten van de maker van topografieën van halfgeleiderproducten,
— merkenrechten,
— rechten op tekeningen of modellen,
— octrooirechten, met inbegrip van de rechten afgeleid van aanvullende beschermingscertificaten,
— geografische aanduidingen,
— rechten op gebruiksmodellen,
— kwekersrechten,
— handelsnamen, voorzover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten
worden beschermd.

NL 13.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/37

IEF 155

Sense & Simplicity

Kamerstukken 2004-2005, 29874, nr. 7 & nr. 8, Tweede Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag & Nota van wijziging.

Goedkeuring en uitvoering Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, het  Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.

Staatssecretaris Van Gennip maakt meteen werk van haar nieuwe octrooibeleid. De nota "strekt ertoe de vertaaleis voor Engelstalige octrooiconclusie te laten vervallen. Met deze wijziging vindt een verdere reductie plaats van administratieve lasten."

IEF 11

Octrooirecht

UK Patent Office: The Computer Implemented Inventions Directiveexplained (Brochure). Reactie NoSoftwarePatents.com "That pamphlet is an insult to human intelligence but, quite frankly, I've seen stuff like that which is even worse. Compared to the misinformation that is spread by the German Federal Ministry of Justice, this UK thing is "the lesser evil" but still pretty bad"