Octrooirecht

IEF 583

Kamervragen

"Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?"

Vragen van de leden Kortenhorst en Hessels (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de toepassing van octrooiregels, n.a.v. NRC Handelsblad, 17 juni jl.,«Amerikaanse octrooi-oorlog tot in Drenthe». (lees hier)(Ingezonden 30 juni 2005)

1) Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?

2) Klopt het, in algemene zin, dat de toepassing van octrooi-regels in Nederland strenger is dan in andere landen van de EU? Zo ja, in hoeverre kan hierdoor een achterstandspositie ontstaan voor Nederlandse (vestigingen van) bedrijven ten opzichte van het buitenland?

3) Vindt u het toelaatbaar dat daarmee sprake is van het niet hebben van een Level Playing Field in Europa voor de Nederlandse industrie?

4) Bent u, indien blijkt dat dergelijke verschillen bestaan dan wel kunnen bestaan, bereid om met de minister van Justitie na te gaan of maatregelen genomen kunnen worden om deze verstoring van concurrentieverhoudingen te corrigeren? Zo ja, bent u bereid die maatregelen onverkort in te gaan zetten?

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004–2005. Vragen gesteld door de leden der Kamer 2040517440. Besproken vonnis hier.

IEF 545

Een gevoelige octrooi-aanvrage

Vandaag in de Volkskrant aandacht voor de zitting het EPO komende woensdag inzake het 'BRCA2-octrooi' van Myriad Genetics. De octrooi-aanvrage is omstreden, aangezien ze een conclusie bevat die betrekking heeft op de bescherming van één bepaalde mutatie van een gen die frequent voorkomt in joodse populaties en een aanleg voor borstkanker verraadt bij Asjkenazische joodse vrouwen.

Het is volgens prof. dr. Gert-Jan van Ommen de eerste maal dat een verwijzing naar etniciteit of ras is opgenomen in een octrooiaanvraag. Verder komt ook mr. dr. Sven Bostyn aan het woord.
IEF 537

Uitstel (tot afstel?) van executie

Vers op rechtspraak.nl, het vonnis volgend op dit bericht dat Cordis Roden zou moeten sluiten:  Voorzieningenrechter Rechtbank Assen, 23 juni 2005, LJN: AT8164, 52213 / KG ZA 05-90. Cordis tegen Schneider.

Interessant vonnis. Mens verslaat Mammon, althans voorlopig. De Rechtbank Assen schorst de door Schneider aangevangen executie van het tussen partijen op 8 juni 2005 door de rechtbank ’s-Gravenhage gewezen vonnis, omdat de belangen van de Rodense werknemers die hun baan dreigen te verliezen opwegen tegen de eventuele financiële schade van Schneider. In het genoemde vonnis had de rechtbank ’s-Gravenhage Cordis onder meer verboden directe inbreuk te maken op Europees octrooi 0 650 740, in het bijzonder door onder de bescherming van dat octrooi vallende katheters (voor andere producten) in Nederland te vervaardigen, in te voeren, te leveren, te verkopen of in voorraad te hebben. Daarnaast was Cordis geboden producten terug te halen en een nog nader te bepalen schadevergoeding te betalen. Het vonnis mag nu niet geëxecuteerd worden totdat in hoger beroep in de zaak in Den Haag is beslist.

"In dit verband is nog relevant dat ook niet weersproken is dat na executie van het arrest van het Haagse Hof in de zaak Medinol/Cordis bij Cordis inderdaad 60 arbeidsplaatsen zijn verdwenen, terwijl nadien het octrooi, waar het om ging, door de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau te Munchen is herroepen. De kosten van een bedrijfsverplaatsing zijn bovendien aanzienlijk. Voor een deel gaat het om schade, die achteraf onherstelbaar is. Uit het vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage blijkt niet dat met deze feiten rekening is gehouden.

Cordis heeft aldus een zeer zwaarwegend belang bij schorsing van de executie. Vergeleken bij het bovenomschreven belang van Cordis bij schorsing van de executie is het belang van Schneider bij onmiddellijke executie onvoldoende geconcretiseerd. Schneider heeft zich daarbij vooral beroepen op de belangen die in het algemeen zijn gemoeid bij een handhaving van het octrooirecht. Zij heeft onvoldoende aangegeven, waarom het in dit concrete geval zo urgent is, dat aan het reeds langere tijd bestaande gebruik van het betreffende octrooi door Cordis stante pede een eind wordt gemaakt. De financiële schade die Schneider ondervindt door mogelijk onterecht gebruik hangende het appel is bovendien makkelijker herstelbaar dan het verlies van arbeidsplaatsen bij onmiddellijke executie. Lees vonnis.

IEF 526

Geïmplementeerde uitvindingen

Voor wie bij probeert te blijven in de software-octrooi discussie: "The Parliament's Legal Affairs Committee adopted on 20 June the draft directive on the patentability of computer-implemented inventions. Most of the major amendments  proposed by the rapporteur, Michel Rocard, and other MEPs critical of the proposal were rejected." Lees hier meer.

IEF 525

Klepmechanisme beertender geoctrooieerd

Vonnis voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage, KG ZA 05-444, 16-06-2005 (Heineken 5 liter vaatje). Deze uitspraak bevestigt weer eens het belang van het werk van uitvinders.

Octrooirecht. Heineken is in 1996 begonnen met de ontwikkeling van een 5 liter vaatje onder de codenaam Delft-project. Het project is nu voltooid en de uitvinder van het klepmechanisme eist nu alle octrooien op die gerelateerd zijn aan de Nederlandse octrooien 1008601, 1012802 en 1012921. Eiser is in deze octrooien als uitvinder vermeld. Hoe kan dat? Eiser is een uitvinder en is via zijn levenspartner in contact gekomen met Heineken. Heineken zag brood in de werkzaamheden van eiser en bood hem een arbeidsovereenkomst aan. Volgens de arbeidsovereenkomst moet de uitvinder aan Heineken kenbaar maken aan welke projecten hij werkte bij het aangaan van de overeenkomst en welke activiteiten hij verricht naast zijn werkzaamheden voor Heineken. Eiser heeft niet aan deze verplichtingen voldaan.

In de arbeidsovereenkomst is bovendien vastgelegd dat alle kennis en ideeën die binnen het dienstverband door de uitvinder worden ontwikkeld automatisch en rechtswege eigendom worden van de werkgever. In 1999 heeft de uitvinder aanspraak gemaakt op vergoeding van de door Heineken gebruikte, maar door hem voorafgaand aan zijn dienstverband aangedragen technologie. Na zware onderhandelingen hebben partijen overeenstemming bereikt, te weten de uitvinder ontvangt NLG 250.000 voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de klep aan Heineken.

De uitvinder is toegestaan zijn rechten uit te oefenen buiten de bierindustrie. Partijen komen opnieuw overeen dat de uitvinder een overzicht moet geven van de projecten waaraan hij heeft gewerkt voorafgaand en buiten het dienstverband. Ook dit laat de uitvinder na. De vraag is nu wie heeft wat uitgevonden en welke rechten zijn overgedragen. De uitvinder eist nu alle octrooien op waarin een klepmechanisme voorkomt, omda hij deze allen zou hebben uitgevonden buiten dienstverband. Hoewel opeising in kortgeding niet mogelijk is, oordeelt de voorzieningenrechter dat er sprake is van een ordemaatregel die wel in kortgeding is toegestaan. Met gebruikmaking van het Haviltex-criterium oordeelt de voorzieningenrechter dat het maar zeer de vraag is of de uitvinder voorafgaand aan zijn dienstverband wel zoveel had uitgevonden als hij nu claimt. Dit is ook niet controleerbaar, omdat de uitvinder tot twee keer toe niet aan zijn verplichting heeft voldaan een overzicht te verschaffen van zijn werkzaamheden buiten dienstverband.

Lees het vonnis hier.

IEF 523

Ondertussen in Libië

Dr. Kamil Idris bericht met blijdschap dat Libië, of voluit, the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, is toegetreden tot het verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). Op 15 september a.s. treedt het verdrag in werking voor Libië.

IEF 507

Octrooigeschil leidt tot banenverlies

"De Amerikaanse farmaceutische onderneming Johnson & Johnson moet van de FNV snel zorgen voor vervangend werk voor 150 tot 400 werknemers in Roden, nu dochter Cordis daar per direct geen stents meer mag maken. Het patent voor de stents berust volgens de rechter bij concurrent Boston. Cordis moet meteen stoppen met de productie na een uitspraak van de rechter in Den Haag. Scientific. Vandaag diende een kort geding bij de rechtbank in Assen. Cordis wil toestemming om de productie voort te zetten zolang geen uitspraak is gedaan in hoger beroep. Dat dient volgende week al in Den Haag."

Patentkwestie bedreigt banen bij Cordis in Roden

De Amerikaanse farmaceutische onderneming Johnson & Johnson moet snel zorgen voor vervangend werk in Roden nu dochter Cordis daar per direct geen stents (holle buisjes ter voorkoming van adervernauwing) meer mag maken.
Zo reageert FNV Bondgenoten op het dreigende verlies van 150 tot 400 banen in de Drentse fabriek. Cordis moet meteen stoppen met de productie na een uitspraak van de rechter in Den Haag. Het patent voor de stents berust volgens de rechter bij concurrent Boston Scientific.

De productielijnen worden schoongemaakt, werknemers met behoud van loon naar huis gestuurd. "Twee multinationals vechten met elkaar over de ruggen van werknemers en patiënten", constateert vakbondsbestuurder Jan Lutje.

Donderdag dient een kort geding bij de rechtbank in Assen. Cordis wil toestemming om de productie voort te zetten zolang geen uitspraak is gedaan in hoger beroep. Dat dient volgende week al in Den Haag.

In België heeft Cordis een vergelijkbare zaak gewonnen. "Als het mis gaat, zullen we eerst een open brief naar de grote bazen in Amerika sturen, met handtekeningen van de werknemers hier. Het Amerikaanse managent in Roden volgt wat ze daar zeggen. Dus moeten ze daar wel weten wat de sociale gevolgen hier zijn. Wij gaan voor behoud van werk", zegt Lutje.

Cordis in Roden is een groot, winstgevend bedrijf voor Johson & Johnson, met hoofdkantoor in New Brunswick (New Jersey).

Persbericht FNV

IEF 502

Misbruik van recht

"The European Commission has fined Anglo-Swedish group AstraZeneca €60 million for misusing the patent system and the procedures for marketing pharmaceuticals to block or delay market entry for generic competitors to its ulcer drug Losec.

Competition Commissioner Neelie Kroes commented: “I fully support the need for innovative products to enjoy strong intellectual property protection so that companies can recoup their R & D expenditure and be rewarded for their innovative efforts. However, it is not for a dominant company but for the legislator to decide which period of protection is adequate." Lees meer