Octrooirecht

IEF 641

stemmen die roepen

EZ heeft het maar druk met het IE-recht de laatste tijd. Nieuwe publicatie 'Toekomst van de elektronische communicatie' meldt o.a: "Toegangs-, auteurs- en octrooirechten, waar steeds grotere belangen mee gemoeid zijn, leiden tot steeds meer conflicten om rechten en eisen steeds meer aandacht van politici en beleidsmakers op. Er is een tendens naar ‘juridisering’. Moet de politiek gehoor geven aan de roep (van sommige bedrijven) om meer rechten, of juist aan de stemmen van anderen (inclusief bedrijven) die roepen dat de ‘juridisering’ veel te ver gaat? Moeten rechten strenger gehandhaafd worden, of kunnen activiteiten zoals peer tot peer uitwisseling beter worden gedoogd?"  Lees hele verhaal hier.

IEF 630

hoog van de toren

Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem, 12-07-2005, LJN: AT9175, KG nr. 114169/KG ZA 05-322. Pharmachemie tegen MSD c.s.  Wat vooraf ging: Bij vonnis in kort geding van 25 april 2005 heeft de voorzieningenrechter te Den Haag geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat een octrooi (en daarmee ABC) van MSD c.s. nietig wordt verklaard. Een Europees octrooi van MSD c.s. is door het Europese Octrooibureau herroepen. 

Op 7 juni 2005 heeft MSD c.s. 13 groothandels van de farmaceutische industrie aangeschreven met kort weergegeven de mededeling dat de onderneming Pharmachemie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen toestemming heeft verkregen om het geneesmiddel alendroninezuur 10 mg tabletten te exploiteren en dat Merck tegen deze registratie bezwaar zal aantekenen. MSD c.s. schrijft in dezelfde brief dat op haar geneesmiddel octrooirechten rusten en beschermd wordt door het ABC dat gelding heeft tot 14 april 2008. Op 21 juni 2005 heeft MSD c.s. nogmaals de 13 groothandels aangeschreven waarin zij iets meer uit de doeken doet over de status van de verschillende procedures.

Pharmachemie vordert in kort geding onder meer een verbod tot het doen van mededelingen zonder vermelding van voornoemd vonnis en herroeping, rectificatie in de vorm van een brief aan de groothandels en plaatsing van een advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen grotendeels toe. De voorzieningenrechter doet dat onder meer onder verwijzing naar het arrest van het Hof te 's-Gravenhage van 12 september 1996 inzake Hoffmann-La Roche / Organon Teknika e.a. (BIE 1997/63), waarin is bepaald dat de zorgvuldigheid meebrengt dat, indien de octrooihouder derden kenbaar maakt dat een ander inbreuk op zijn octrooi maakt, hij hierbij tevens melding maakt van het andersluidende oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering. MSD c.s. hebben dit juist nagelaten.

Bovendien heeft MSD c.s. de onjuiste suggestie gewekt alsof haar medicijn onder meerdere octrooien zou vallen dan er daadwerkelijk zijn. Pharmachemie wil binnen enkele weken haar medicijn op de markt introduceren. Nu MSD c.s. de suggestie heeft gewekt dat Pharmachemie zonder meer inbreuk maakt op de exclusieve rechten van MSD heeft zij belang bij de gevraagde voorzieningen. Lees vonnis.

IEF 625

Zinderend slot zakloze zuiger zaak

Vandaag heeft de rechtbank Utrecht inzake Dyson/Philips, waarover IEForum reeds eerder berichtte, uitspraak gedaan.

De rechtbank oordeelde dat de uitlatingen van Philips inzake haar zakloze Marathon-stofzuiger ontoelaatbaar zijn, voor zover zij daarin claimt “dat de zuigkracht van de Marathon constant en/of op een gelijk niveau blijft. (…) Voorts heeft Dyson voldoende aannemelijk gemaakt dat de claims nog voorkomen op de website van Philips alsmede op het nog in de markt aanwezige materiaal. Onder deze omstandigheden ziet de voorzieningenrechter aanleiding om een verbod op te leggen, met dien verstande dat dit verbod zal worden beperkt tot claims waarin wordt gesteld dat de Marathon als eigenschap constante zuigkracht heeft (en claims die dit impliceren). Claims over de effectiviteit en duurzaamheid van de zuigkracht zijn daarvan uitgesloten, alsook claims over de initiële zuigkracht.” Lees hierhier het vonnis (met dank aan kmvs).

IEF 620

Kamerstukken

Uit de vandaag gepubliceerde kamerstukken spreekt hoop. Hoop voor Nederland: "Ik heb er dus het volste vertrouwen in dat het EOB, als gerenommeerde en gerespecteerde internationale kennisorganisatie, voor Nederland behouden blijft."

En hoop voor Europa: "Het Vertalingenprotocol op zich is een nuttige bijdrage aan verdere convergentie van de octrooiwetgeving in Europa. Inwerkingtreding ervan zou erop kunnen wijzen dat de betrokken (ook grotere) landen kennelijk bereid zijn taalpolitieke problemen uit de weg te ruimen. Die houding zou positief kunnen uitpakken voor de totstandbrenging van het Gemeenschapsoctrooi. Nederland steunt dus zowel de verbetering van het EOV-systeem met behulp van het Vertalingenprotocol als de totstandkoming van een Gemeenschapsoctrooi."

Kamerstukken, 29874 nr. 10  (2e Kamer) Goedkeuring en uitvoering van de Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, het Verdrag inzake octrooirecht, het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien. Nota naar aanleiding van het nader verslag

IEF 599

Volledig Weggestemd

Nog geen bericht van de EU zelf, maar diverse media berichten dat het EP de Richtlijn Computer Geïmplementeerde Uitvindingen (sotware-octrooien, eerdere berichten hier)) heeft weggestemd.

De stemming vond vandaag plaats om 12.00 in Straatsburg..
18 parlementariërs hadden geen mening, 14 stemden voor en 648 stemden tegen. De uitslag van de stemming betekent een voorlopig einde van het software-octrooi in de Europese unie. Een eventuele nieuwe of herziene richtlijn zal in ieder geval nog jaren op zich laten wachten. EP hier. Mediaberichtgeving hier.

IEF 595

Software-octrooien

In het vervolgverhaal over het software-octrooi: VVD-europarlementariër Tom Manders lijkt voldoende steun te krijgen voor zijn voorstel om octrooiering van software pas mogelijk te maken zodra het Gemeenschapsoctrooi geregeld is. Aangezien de discussie zo mogelijk nog langer speelt dan de discussie over het software-octrooi, lijkt dit laatste onderwerp weer op de lange baan geplaatst te zijn. Lees bericht

IEF 590

Gemoederen

De Telegraaf bericht dat ongeveer honderd demonstranten zich hebben verzameld buiten het gebouw van het Europese Parlement in het Franse Straatsburg om te protesteren tegen de richtlijn computer-geïmplementeerde uitvindingen. "De Europese wetsmakers stemmen morgen over het omstreden voorstel. Volgens de demonstranten zullen softwarepatenten innovatie hinderen en grote, kapitaalkrachtige bedrijven in de kaart spelen. Deze worden in de ogen van critici met de patentenwet in staat gesteld om zich softwaretechnologieën toe te eigenen en vervolgens uit te melken." Voor wie geen tijd of zin heeft om naar Straatsburg te gaan is er ook een online demonstratie.

Het FD belicht de visie van het bedrijfsleven in het stuk: 'Techbedrijvensturen EU brandbrief.' Topmannen van vijf grote Europese bedrijven roepen in een gezamenlijke brandbrief politici in Europa op de voorgestelde amendementen op de Europese richtlijn over softwareoctrooien te verwerpen. Het Europees Parlement stemt morgen over deze richtlijn. 'Als we niet in staat zijn om onze met computers geïmplementeerde uitvindingen te octrooieren, zal Europa moeite hebben concurrerend te blijven', schrijft Carl-Henric Svanberg, bestuursvoorzitter van Ericsson in de brief, die ook is ondertekend door Philips , Nokia , Siemens en Alcatel .


'Als een deel van de amendementen wordt aangenomen dan is dat heel schadelijk, omdat er dan onduidelijkheid ontstaat over de rechtsgeldigheid van bestaande octrooien en nieuwe uitvindingen moeilijker kunnen worden geoctrooieerd', zegt Caroline Kamerbeek van de licentie- en octrooiafdeling van Philips. 'Je loopt het risico dat Europese bedrijven in de toekomst in Europa hun uitvindingen niet meer kunnen beschermen. Europa wordt dan een copycat-paradise.' Philips ook tevreden wanneer een van de drie amendementen wordt aangenomen die de richtlijn helemaal verwerpen.  'Liever geen richtlijn dan een slechte richtlijn'