Octrooirecht

IEF 441

Brief van de staatsecretaris

"Ik onderschijf de mening van de commissie dat naar  huidig inzicht het onderscheid tussen in computers geïmplementeerde uitvindingen en software, dan wel computerprogramma’s steeds meer zal vervagen, en de mening dat er geen goede rechtvaardigingsgrond bestaat om software of computerprogramma’s uit te sluiten van octrooieerbaarheid. Maar evenals de commissie ben ik zeker geen voorstander van ongebreidelde octrooiering van software-uitvindingen.

Het is de commissie gebleken dat er te veel octrooien zijn verleend die geen of slechts een zeer beperkte bijdrage leveren aan de stand der techniek, dan wel op andere punten tekort schieten. Ik herken dat beeld. Er is, bij voor- en tegenstanders, kritiek op de verleningspraktijk rond softwareoctrooien. Gezien de fase waarin de concept-richtlijn zich momenteel bevindt (tweede lezing door het Europees Parlement), richt ik mij vooralsnog op de tweede optie uit het advies. (om in te zetten op de totstandkoming van een richtlijn die zo min mogelijk een eigenstandig octrooiregime introduceert voor in computers geïmplementeerde uitvindingen, computerprogramma’s en/of softwareuitvindingen.)

Daarbij zullen tevens de problemen ten aanzien van de verleningspraktijk aangepakt moeten worden. Ik deel het belang van het realiseren van flankerend beleid en een verbetering van de bestuurlijke inbedding van het octrooisysteem. Ik zal hiertoe nadere initiatieven ontwikkelen waarover ik u ter gelegener tijd zal informeren." Lees volledige brief + bijlage (richtlijn

IEF 427

informatici tegen software-octrooien

Persbericht "Met de definitieve beslissing rond de softwarepatentenrichtlijn in zicht, slaan Europese informatici op donderdag 2 juni de handen in elkaar om met een internationale betoging de Europese beleidsmakers ervan te overtuigen strenge beperkingen aan softwareoctrooien op te leggen. Niet minder dan negen ICT-organisaties steunen de protestactie, daarbij geflankeerd door de grootste bedreigde groep, de Europese kleine en middelgrote ondernemers.

De betoging komt er als reactie op het bericht dat voorstanders van de richtlijn, veelal grote multinationals, op het laatste moment via professionele lobbyisten de Europarlementariërs op het verkeerde been proberen te zetten. Volgens de voorstanders zou de huidige tekst "geen softwarepatenten toelaten", hoewel workshops in het Britse patentbureau en recente studies het tegendeel bewezen.

De betoging wordt op woensdag 1 juni voorafgegaan door een conferentie georganiseerd door de FFII, waarop ondernemers, politici, juristen en economen via paneldiscussies willen aantonen waarin het gevaar van de softwarepatenten schuilt. Toegang tot de conferentie is vrij. Omdat het gedeelte voor de lunch in het Europese Parlement zelf plaatsvindt, is het  nodig vooraf te registreren.

Vlak voor de betoging vinden op donderdag 2 juni ook nog twee politieke bijeenkomsten rond de richtlijn plaats. De Europese fractie van de Groenen  organiseert een conferentie over softwarepatenten en vrije software, de  Europese Volkspartij een hoorzitting over de voorgestelde richtlijn. In  de namiddag, om 13.00u, vertrekt dan de massabetoging aan het Schuman  metrostation. In Wenen vindt op dat moment een gelijksoortige betoging plaats."

Grote demonstratie tegen softwarepatenten. Persberichten.com

IEF 412

Studie naar Software octrooien en innovatie

De Universiteit van Maastricht (zie ook het bericht over flossworld)  is door de Europese Commissie verzocht een studie te verrichten naar het effect van software octrooien op de innovatie van software. Het onderzoek is in december 2005 gestart en zal in 2007 afgerond worden; eind 2005 zal een tussenrapportage gepubliceerd worden. Vooralsnog is de Commissie echter niet van plan de de procedure rondom de Richlijn "in computers geimplementeerde uitvindingen" op te schorten. Bron: webwereld

IEF 396

Octrooien in het FD

Hugo Everaerd en Bas van Houts (manager bij Deloitte) pleiten in het FD voor invoering van een fiscale 'octrooibox'. Inkomsten uit de exploitatie van een octrooi zouden in deze box tegen een lager tarief worden belast dan regulier inkomen. Ook zou er een eind gemaakt moeten worden aan een aantal tekortkomingen in de huidige wetgeving met betrekking tot de belastingheffing van licentie-inkomsten. Beide zouden bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Nederland.

Staatsecretaris Wijn geeft in zijn nota 'Werken aan winst' welliswaar aan dat een octrooibox met een laag tarief het aantrekkelijk zou maken om in Nederland octrooien te exploiteren, maar twijfelt echter om een aantal redenen aan het invoeren van een dergelijk systeem. Hij verwacht het innovatieve bedrijven zal aantrekken of dat dergelijke bedrijven Nederland anders juist zullen ontvluchten. De auteurs van het stuk komen met argumenten uit de praktijk om aan te tonen dat het omgekeerde waar is.

IEF 363

Een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging

Webwereld bericht dat de Financial Times meldt dat de de Fransman Michel Rocard, voormalig premier van Frankrijk en nu de Europarlementariër die de behandeling van de richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen moet voorbereiden, de tekst van deze richtlijn flink wil aanpassen. Rocard zou een verklaard tegenstander zijn van software-octrooien. In een interview in de Franse krant Libération in juli 2003 noemde Rocard zichzelf al een aanhanger van 'free software.' "De octrooieerbaarheid van software zal waarschijnlijk een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging veroorzaken, met alle nadelige gevolgen voor softwaremakers van dien."

Volgens de geruchten is Rocard´s standpunt juist de reden dat het Europees parlement hem naar voren heeft geschoven. In juli is de volgende plenaire stemming over de amendementen.

IEF 342

Eindelijk grondwettelijke bescherming

Europese Grondwet, art. II-77:

1.  Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet worden geregeld, voorzover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd.

Toelichting: "De bescherming van intellectuele eigendom, één van de aspecten van het eigendomsrecht, wordt in lid 2 uitdrukkelijk vermeld wegens het toenemend belang ervan en het afgeleid Gemeenschapsrecht. De intellectuele eigendom omvat naast de literaire en de artistieke eigendom, onder meer het octrooi- en merkenrecht alsmede de naburige rechten. De in lid 1 opgenomen waarborgen zijn op passende wijze van toepassing op intellectuele eigendom". Lees Grondwet

IEF 338

De verliezer wint

Hoge Raad, vrijdag 13 mei 2005, nr. C03/308HR, Octrooizaak tussen goede bekenden Cordis en  Medinol. Cordis wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat Medinol zich in deze al volledig heeft overgegeven.

3.3 Uit het voorgaande blijkt dat Medinol zich herhaaldelijk en weloverwogen op het standpunt heeft gesteld dat Cordis c.s. belang bij het voortzetten van het cassatieberoep missen. Tegen de achtergrond van hetgeen Cordis c.s. hebben gesteld omtrent het belang bij voortzetten van het geding in cassatie, welke stelling erop neerkomt dat zodanig belang eerst ontbreekt indien Medinol tevens afstand doet van alle pretense aanspraken op verbeurde dwangsommen wegens niet nakomen van het bij het bestreden arrest opgelegde verbod, kan aan deze verklaring redelijkerwijze geen andere betekenis toekomen dan dat Medinol jegens Cordis c.s. onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand heeft gedaan van alle rechten die zij meent nog te kunnen ontlenen aan de bestreden uitspraak.

3.4 Mede in aanmerking genomen de door Medinol gedane toezeggingen ten aanzien van de proceskosten, brengt het in 3.3 overwogene mee dat Cordis c.s. geen belang meer hebben bij hun cassatieberoep, zodat zij daarin niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Lees arrest.

IEF 332

Gimmick

'Iedereen kreeg een tas vol informatie en een leuke gimmick mee naar huis', meldt een onderschrift bij de fototreportage over het Octrooicongres van 23 maart. 'Ongeveer 250 genodigden uit de IE wereld waren hiervoor bijeengekomen. In een gevarieerd programma werd een nieuwe impuls gegeven aan innovatie in Nederland. Jan Douwe Kroeske (CV) was een perfecte gastheer voor de diverse sprekers.' Bekijk foto's en presentaties hier. Zie ook Hoofdstad van het recht.