Octrooirecht

IEF 625

Zinderend slot zakloze zuiger zaak

Vandaag heeft de rechtbank Utrecht inzake Dyson/Philips, waarover IEForum reeds eerder berichtte, uitspraak gedaan.

De rechtbank oordeelde dat de uitlatingen van Philips inzake haar zakloze Marathon-stofzuiger ontoelaatbaar zijn, voor zover zij daarin claimt “dat de zuigkracht van de Marathon constant en/of op een gelijk niveau blijft. (…) Voorts heeft Dyson voldoende aannemelijk gemaakt dat de claims nog voorkomen op de website van Philips alsmede op het nog in de markt aanwezige materiaal. Onder deze omstandigheden ziet de voorzieningenrechter aanleiding om een verbod op te leggen, met dien verstande dat dit verbod zal worden beperkt tot claims waarin wordt gesteld dat de Marathon als eigenschap constante zuigkracht heeft (en claims die dit impliceren). Claims over de effectiviteit en duurzaamheid van de zuigkracht zijn daarvan uitgesloten, alsook claims over de initiële zuigkracht.” Lees hierhier het vonnis (met dank aan kmvs).

IEF 620

Kamerstukken

Uit de vandaag gepubliceerde kamerstukken spreekt hoop. Hoop voor Nederland: "Ik heb er dus het volste vertrouwen in dat het EOB, als gerenommeerde en gerespecteerde internationale kennisorganisatie, voor Nederland behouden blijft."

En hoop voor Europa: "Het Vertalingenprotocol op zich is een nuttige bijdrage aan verdere convergentie van de octrooiwetgeving in Europa. Inwerkingtreding ervan zou erop kunnen wijzen dat de betrokken (ook grotere) landen kennelijk bereid zijn taalpolitieke problemen uit de weg te ruimen. Die houding zou positief kunnen uitpakken voor de totstandbrenging van het Gemeenschapsoctrooi. Nederland steunt dus zowel de verbetering van het EOV-systeem met behulp van het Vertalingenprotocol als de totstandkoming van een Gemeenschapsoctrooi."

Kamerstukken, 29874 nr. 10  (2e Kamer) Goedkeuring en uitvoering van de Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, het Verdrag inzake octrooirecht, het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien. Nota naar aanleiding van het nader verslag

IEF 599

Volledig Weggestemd

Nog geen bericht van de EU zelf, maar diverse media berichten dat het EP de Richtlijn Computer Geïmplementeerde Uitvindingen (sotware-octrooien, eerdere berichten hier)) heeft weggestemd.

De stemming vond vandaag plaats om 12.00 in Straatsburg..
18 parlementariërs hadden geen mening, 14 stemden voor en 648 stemden tegen. De uitslag van de stemming betekent een voorlopig einde van het software-octrooi in de Europese unie. Een eventuele nieuwe of herziene richtlijn zal in ieder geval nog jaren op zich laten wachten. EP hier. Mediaberichtgeving hier.

IEF 595

Software-octrooien

In het vervolgverhaal over het software-octrooi: VVD-europarlementariër Tom Manders lijkt voldoende steun te krijgen voor zijn voorstel om octrooiering van software pas mogelijk te maken zodra het Gemeenschapsoctrooi geregeld is. Aangezien de discussie zo mogelijk nog langer speelt dan de discussie over het software-octrooi, lijkt dit laatste onderwerp weer op de lange baan geplaatst te zijn. Lees bericht

IEF 590

Gemoederen

De Telegraaf bericht dat ongeveer honderd demonstranten zich hebben verzameld buiten het gebouw van het Europese Parlement in het Franse Straatsburg om te protesteren tegen de richtlijn computer-geïmplementeerde uitvindingen. "De Europese wetsmakers stemmen morgen over het omstreden voorstel. Volgens de demonstranten zullen softwarepatenten innovatie hinderen en grote, kapitaalkrachtige bedrijven in de kaart spelen. Deze worden in de ogen van critici met de patentenwet in staat gesteld om zich softwaretechnologieën toe te eigenen en vervolgens uit te melken." Voor wie geen tijd of zin heeft om naar Straatsburg te gaan is er ook een online demonstratie.

Het FD belicht de visie van het bedrijfsleven in het stuk: 'Techbedrijvensturen EU brandbrief.' Topmannen van vijf grote Europese bedrijven roepen in een gezamenlijke brandbrief politici in Europa op de voorgestelde amendementen op de Europese richtlijn over softwareoctrooien te verwerpen. Het Europees Parlement stemt morgen over deze richtlijn. 'Als we niet in staat zijn om onze met computers geïmplementeerde uitvindingen te octrooieren, zal Europa moeite hebben concurrerend te blijven', schrijft Carl-Henric Svanberg, bestuursvoorzitter van Ericsson in de brief, die ook is ondertekend door Philips , Nokia , Siemens en Alcatel .


'Als een deel van de amendementen wordt aangenomen dan is dat heel schadelijk, omdat er dan onduidelijkheid ontstaat over de rechtsgeldigheid van bestaande octrooien en nieuwe uitvindingen moeilijker kunnen worden geoctrooieerd', zegt Caroline Kamerbeek van de licentie- en octrooiafdeling van Philips. 'Je loopt het risico dat Europese bedrijven in de toekomst in Europa hun uitvindingen niet meer kunnen beschermen. Europa wordt dan een copycat-paradise.' Philips ook tevreden wanneer een van de drie amendementen wordt aangenomen die de richtlijn helemaal verwerpen.  'Liever geen richtlijn dan een slechte richtlijn'

IEF 583

Kamervragen

"Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?"

Vragen van de leden Kortenhorst en Hessels (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de toepassing van octrooiregels, n.a.v. NRC Handelsblad, 17 juni jl.,«Amerikaanse octrooi-oorlog tot in Drenthe». (lees hier)(Ingezonden 30 juni 2005)

1) Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?

2) Klopt het, in algemene zin, dat de toepassing van octrooi-regels in Nederland strenger is dan in andere landen van de EU? Zo ja, in hoeverre kan hierdoor een achterstandspositie ontstaan voor Nederlandse (vestigingen van) bedrijven ten opzichte van het buitenland?

3) Vindt u het toelaatbaar dat daarmee sprake is van het niet hebben van een Level Playing Field in Europa voor de Nederlandse industrie?

4) Bent u, indien blijkt dat dergelijke verschillen bestaan dan wel kunnen bestaan, bereid om met de minister van Justitie na te gaan of maatregelen genomen kunnen worden om deze verstoring van concurrentieverhoudingen te corrigeren? Zo ja, bent u bereid die maatregelen onverkort in te gaan zetten?

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004–2005. Vragen gesteld door de leden der Kamer 2040517440. Besproken vonnis hier.

IEF 545

Een gevoelige octrooi-aanvrage

Vandaag in de Volkskrant aandacht voor de zitting het EPO komende woensdag inzake het 'BRCA2-octrooi' van Myriad Genetics. De octrooi-aanvrage is omstreden, aangezien ze een conclusie bevat die betrekking heeft op de bescherming van één bepaalde mutatie van een gen die frequent voorkomt in joodse populaties en een aanleg voor borstkanker verraadt bij Asjkenazische joodse vrouwen.

Het is volgens prof. dr. Gert-Jan van Ommen de eerste maal dat een verwijzing naar etniciteit of ras is opgenomen in een octrooiaanvraag. Verder komt ook mr. dr. Sven Bostyn aan het woord.