Octrooirecht

IEF 396

Octrooien in het FD

Hugo Everaerd en Bas van Houts (manager bij Deloitte) pleiten in het FD voor invoering van een fiscale 'octrooibox'. Inkomsten uit de exploitatie van een octrooi zouden in deze box tegen een lager tarief worden belast dan regulier inkomen. Ook zou er een eind gemaakt moeten worden aan een aantal tekortkomingen in de huidige wetgeving met betrekking tot de belastingheffing van licentie-inkomsten. Beide zouden bijdragen aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Nederland.

Staatsecretaris Wijn geeft in zijn nota 'Werken aan winst' welliswaar aan dat een octrooibox met een laag tarief het aantrekkelijk zou maken om in Nederland octrooien te exploiteren, maar twijfelt echter om een aantal redenen aan het invoeren van een dergelijk systeem. Hij verwacht het innovatieve bedrijven zal aantrekken of dat dergelijke bedrijven Nederland anders juist zullen ontvluchten. De auteurs van het stuk komen met argumenten uit de praktijk om aan te tonen dat het omgekeerde waar is.

IEF 363

Een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging

Webwereld bericht dat de Financial Times meldt dat de de Fransman Michel Rocard, voormalig premier van Frankrijk en nu de Europarlementariër die de behandeling van de richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen moet voorbereiden, de tekst van deze richtlijn flink wil aanpassen. Rocard zou een verklaard tegenstander zijn van software-octrooien. In een interview in de Franse krant Libération in juli 2003 noemde Rocard zichzelf al een aanhanger van 'free software.' "De octrooieerbaarheid van software zal waarschijnlijk een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging veroorzaken, met alle nadelige gevolgen voor softwaremakers van dien."

Volgens de geruchten is Rocard´s standpunt juist de reden dat het Europees parlement hem naar voren heeft geschoven. In juli is de volgende plenaire stemming over de amendementen.

IEF 342

Eindelijk grondwettelijke bescherming

Europese Grondwet, art. II-77:

1.  Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet worden geregeld, voorzover het algemeen belang dit vereist.

2. Intellectuele eigendom is beschermd.

Toelichting: "De bescherming van intellectuele eigendom, één van de aspecten van het eigendomsrecht, wordt in lid 2 uitdrukkelijk vermeld wegens het toenemend belang ervan en het afgeleid Gemeenschapsrecht. De intellectuele eigendom omvat naast de literaire en de artistieke eigendom, onder meer het octrooi- en merkenrecht alsmede de naburige rechten. De in lid 1 opgenomen waarborgen zijn op passende wijze van toepassing op intellectuele eigendom". Lees Grondwet

IEF 338

De verliezer wint

Hoge Raad, vrijdag 13 mei 2005, nr. C03/308HR, Octrooizaak tussen goede bekenden Cordis en  Medinol. Cordis wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat Medinol zich in deze al volledig heeft overgegeven.

3.3 Uit het voorgaande blijkt dat Medinol zich herhaaldelijk en weloverwogen op het standpunt heeft gesteld dat Cordis c.s. belang bij het voortzetten van het cassatieberoep missen. Tegen de achtergrond van hetgeen Cordis c.s. hebben gesteld omtrent het belang bij voortzetten van het geding in cassatie, welke stelling erop neerkomt dat zodanig belang eerst ontbreekt indien Medinol tevens afstand doet van alle pretense aanspraken op verbeurde dwangsommen wegens niet nakomen van het bij het bestreden arrest opgelegde verbod, kan aan deze verklaring redelijkerwijze geen andere betekenis toekomen dan dat Medinol jegens Cordis c.s. onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand heeft gedaan van alle rechten die zij meent nog te kunnen ontlenen aan de bestreden uitspraak.

3.4 Mede in aanmerking genomen de door Medinol gedane toezeggingen ten aanzien van de proceskosten, brengt het in 3.3 overwogene mee dat Cordis c.s. geen belang meer hebben bij hun cassatieberoep, zodat zij daarin niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Lees arrest.

IEF 332

Gimmick

'Iedereen kreeg een tas vol informatie en een leuke gimmick mee naar huis', meldt een onderschrift bij de fototreportage over het Octrooicongres van 23 maart. 'Ongeveer 250 genodigden uit de IE wereld waren hiervoor bijeengekomen. In een gevarieerd programma werd een nieuwe impuls gegeven aan innovatie in Nederland. Jan Douwe Kroeske (CV) was een perfecte gastheer voor de diverse sprekers.' Bekijk foto's en presentaties hier. Zie ook Hoofdstad van het recht.

IEF 315

Zo ja, deelt u de mening dat dit democratisch is?

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de ministers van Economische Zaken en van Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Zaken) over het Europees Octrooibureau. Arda Gerkens is ergens van geschrokken, zo te lezen, maar van wat? Waarschijnlijk van mededelingen van de anti-softwareoctrooilobby. "Deelt u de mening dat de Raad van beheer ook de mogelijkheid heeft iets aan de inventiviteit te doen en aldus een oplossing zou kunnen invoeren ten aanzien van het trivialiteitsprobleem? Zo neen, waarom niet?"  Lees alle vragen

IEF 300

Hoofdstad van het recht

Persbericht EPO: "The European Patent Office is an asset for the Dutch economy"
 
As the largest international organisation located in The Netherlands, the EPO is well integrated in the national and regional business life: "The European Patent Office's operations and investments at The Hague significantly contribute to the Dutch economy, especially the province of Zuid-Holland", EPO's new Vice President of Directorate General Operations Mr Hammer explained. "For every 266 Euros spent in Zuid-Holland, 1 comes from the EPO. (...) This is a thriving, multi-tasking and multi-faceted enterprise with a very demanding mission." "By granting patents the EPO brings legal certainty to the innovation process. In that respect, our work is very close to tasks performed by other institutions located in the 'capital of law'". De problemen met de Nederlandse bureaucratie zijn nog niet opgelost, maar daar wordt aan gewerkt, aldus mr. Hammer. Lees meer en nog meer.

IEF 297

Exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechter in octrooigeschillen uitgebreid?

In een vonnis van 4 mei 2005 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem is aan de orde of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door het sturen van brieven aan (potentiële) afnemers van eiseres waarin zij waarschuwt voor octrooi-inbreuk. Eiseres is van mening dat de (potentiële) afnemers ten onrechte uit de brief zullen afleiden nemen dat eiseres inbreuk maakt op de octrooirechten van gedaagde en dat zij hierdoor schade leidt. Zij vordert daarom een verbod op het doen van dergelijke onrechtmatige mededelingen.

Op grond van artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de Haagse rechtbank exclusieve bevoegdheid in de in dat artikel opgesomde octrooirechtelijke geschillen. Daarbij gaat het onder meer om geschillen over de vaststelling van de geldigheid van octrooien en in geschillen over octrooi-inbreuk. Geschillen over de vraag of de handhaving van een octrooi rechtmatig is, vallen hier naar de letter van de wet niet onder. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem is evenwel van oordeel dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat de Rechtbank Den Haag tóch exclusief bevoegd is, en verwijst de zaak naar de Voorzieningenrechter in Den Haag. lees het vonnis