Wet- en regelgeving

IEF 1378

Kamerstukken: goedkeuring BVIE

Kamerstukken: Wetsvoorstel tot goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom.

Zoals bekend vervangt dit verdrag het Benelux-verdrag inzake de warenmerken, het Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen en de bijbehorende Benelux-wetten. Verder is in het Verdrag een speciale procedure opgenomen die zal leiden tot vereenvoudigde omzetting van EG-regelgeving en goedgekeurde, internationale verdragen in de Benelux-regelgeving (vereenvoudigde omzettingsprocedure). Hiermee wordt beoogt EG-regelgeving en verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom en een kortere tijdsspannen te kunnen implementeren.

Verdrag
Koninklijk Besluit

Memorie van Toelichting 
Nader Rapport RvS.

IEF 993

Uit het beschermde vuistje (3)

Eindelijk antwoord van  minister Veerman op eerdere kamervragen over de aanduiding 'Boerenkaas' (eerder bericht hier): Kamervragen met antwoord 2005-2006, nr. 56, Tweede Kamer.Vragen van de leden Van Gent en Vos (beiden GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bescherming van boerenkaas.(Ingezonden 18 augustus 2005). Goed nieuws en slechts nieuws. Het goede nieuws is dat de minster gaat proberen te voorkomen dat een leemte ontstaat in de bescherming van boerenkaas.

1: ‘Kent u de recente berichten over het mogelijk vervallen van de beschermende regelgeving voor «boerenkaas»?’

Minister Veerman: ‘Ja’

2: ‘Is het juist dat op 1 januari 2006 de Nederlandse overheidsregeling afloopt die de naam «boerenkaas» beschermt en dat de Europese regeling die daarvoor in de plaats moeten komen niet per 1 januari van kracht is waardoor de continuïteit in de bescherming voor de boerenkaas ontbreekt?’

Minister Veerman:  ‘De Nederlandse overheidsregeling waar u op doelt is de tijdelijke Landbouwkwaliteitsregeling kaas. In de regeling wordt een groot aantal kwaliteitseisen gesteld aan zuivelproducten en worden enkele specifieke kwaliteitseisen gesteld aan boerenkaas. Deze eisen behelzen geen dwingende Europese voorschriften, maar regelen meer dan de Europese regelgeving voorschrijft. De Landbouwkwaliteitsregeling kaas is een tijdelijke regeling die per 1 januari 2006 komt te vervallen. Dit is aangekondigd in mijn brief van 8 april 2004 aan de Tweede Kamer inzake de vermindering van regelgeving en administratieve lasten (pakketbrief). Het bedrijfsleven heeft vanuit de eigen verantwoordelijkheid in 2003 bij de Europese Commissie een aanvraag ingediend voor de bescherming van de benaming van boerenkaas op basis van de EUverordening inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten. De behandeling van deze aanvraag heeft vertraging opgelopen vanwege de grote achterstanden bij de Europese Commissie bij de afhandeling van dergelijke aanvragen. Inmiddels blijkt dat ondanks herhaaldelijk aandringen bij de Commissie door het Ministerie van LNV de aanvraag niet voor 1 januari 2006 zal worden afgehandeld.’

3: ‘Bent u bereid de nodige maatregelen te treffen zodat de beschermende status van het product boerenkaas gecontinueerd wordt totdat de Europese regelgeving van kracht wordt? Zo ja, middels welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?’

Minister Veerman: ‘Ik zal bij de Commissie blijven aandringen op een spoedige behandeling van de aanvraag voor Europese bescherming van boerenkaas. Om te voorkomen dat een leemte ontstaat in de bescherming van boerenkaas, ben ik bereid de Landbouwkwaliteitsregeling kaas te verlengen totdat de Europese bescherming van kracht wordt.’

IEF 945

Ondertussen in Genève

En de club wordt groter… Vanaf 15 december 2005 wordt het mogelijk Bahrein in een Internationale merkaanvrage aan te wijzen. Bahrein is de 78e lidstaat die zich aansluit bij het Madrid-systeem en de 67e lidstaat die zich aansluit bij het Protocol.
IEF 702

In werking getreden

Een reminder uit de OHIM Newsletter: On 29 June 2005, the European Commission adopted amendments to the Regulation implementing the regulation on the Community trade mark and amendments to the Regulation on the fees payable to the OHIM. Amendments Enter into Force on 25 July 2005.    

In this issue, in separate articles, we will present the changes brought about for opposition proceedings and appeals as well as further processing and fixing of costs in inter-partes proceedings. We will also explain the changes in the Fees Regulation.

IEF 520

nog geen referendum

Kamerstukken 30 148, nr. 1: Brief van de minister van buitenlandse zaken betreffende het BVIE (merken en tekeningen of modellen), met Protocol; ’s-Gravenhage, 25 februari 2005 (Trb. 2005, 96). Den Haag, 2 juni 2005. Publ. 16 juni 2005. 

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat artikel 5.5 van het bovengenoemde verdrag vanaf 25 februari 2005 voorlopig wordt toegepast. De tekst van het verdrag gaat u hierbij toe. Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden overgelegd.

De Minister van Buitenlandse Zaken, B. R. Bot

IEF 485

Harmonisatie in het Midden-Oosten

Ieder conflict heeft tegenwoordig ook een IE-paragraafje, dat blijkt maar weer: The Palestinian Ministry of National Economy is currently in the process of setting up a mechanism to unify the registers of trademarks and other registers of industrial property rights (IPRs) in the West Bank and Gaza.  This mechanism will be applied as follows:

• The Jordanian laws concerning industrial property, which are now applied in the West Bank (the 1952 Trademark Law No. 33 and the 1953 Patents and Industrial Designs Law No. 22) are to be extended to Gaza.
• The decision of extending the Jordanian laws to Gaza is expected to be made during one of the upcoming Council of Ministers’ sessions, which is expected to take place within two weeks.
• The two trademark registers (West Bank and Gaza’s) will be merged into one, and it will administratively and organizationally be affiliate with the ministry.
• The official fees will be unified; the same official fees imposed in the West Bank will be applied to Gaza Strip.
• The registration of trademarks, patents, and industrial designs will take place at the Ministry’s headquarters in Ramallah, noting that the registration in Gaza will continue for a while. (Bron: Agip)

IEF 357

BVIE in Tractatenblad

Volgend op eerdere berichtgeving: het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (met Protocol); 's-Gravenhage, 25 februari 2005, is nu gepubliceerd in Tractatenblad 2005, 96. "Het Verdrag wordt vanaf 25 februari 2005 voorlopig toegepast. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland." Zoek voor het tractatenblad in overheid.nl of download het verdag van de website van het BMB.

IEF 335

Vaart der volkeren

Beleidsregels inzake communicatie per e-mail met het Benelux-Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen:

Sinds kort hebben alle medewerkers van de Benelux Bureaus beschikking over e-mail. In verband met een soepele, eenduidige en voor eenieder gelijke afhandeling van dossiers verzoeken wij u de volgende punten in acht te nemen wanneer u per e-mail over een dossier wenst te communiceren: E-mail is geen schriftelijke correspondentie, vermeld altijd het betreffende nummer en de geadresseerde kan afwezig zijn.

E-mail is geen schriftelijke correspondentie. De Benelux Bureaus behandelen e-mail op gelijke wijze als telefoongesprekken. Het is dan ook niet mogelijk om per e-mail depots te verrichten, te handhaven of in te trekken; bezwaar te maken tegen voorlopige weigeringen; verzoeken in te dienen tot het aantekenen van wijzigingen in het register (mutaties); vernieuwingsverzoeken in te dienen; stukken in te dienen (zoals volmachten, afbeeldingen, overeenkomsten, bewijsstukken, etc, etc.). Ook niet in de vorm van attachments, in welk formaat dan ook. 

Dergelijke e-mail wordt als niet verzonden beschouwd. De gewone post en de fax zijn hiervoor het enige medium.  Daarnaast merken wij op dat wij e-mail evenmin gebruiken voor het versturen van officiële brieven van de Benelux Bureaus m.b.t. termijnen, afschriften en weigeringsbrieven. Hiervoor wordt consequent de gewone post gebruikt.

Vermeld altijd het betreffende nummer. Indien u over een depot, onderzoek, vernieuwing of mutatie per e-mail wenst te corresponderen, vermeld dan altijd het betreffende nummer als onderwerp van uw bericht.

De geadresseerde kan afwezig zijn. In principe biedt het gebruik van e-mail de mogelijkheid om op snelle en efficiënte wijze te communiceren. Het kan echter gebeuren dat degene die u per e-mail probeert te bereiken niet op kantoor aanwezig is. De Benelux Bureaus streven ernaar om u in dergelijke gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien u echter na verloop van een redelijke termijn geen antwoord heeft ontvangen dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de betreffende afdeling.

Lees beleidsregels email (ongedateerde mededeling)