Merkenrecht

IEF 241

OHIM op stoom

Het jaarverslag van het OHIM is blij met het OHIM. "2004 has been an exceptional year as regards the volume of CTM applications dealt with by the Office. The organizational measures implemented in 2003 reaped their rewards in 2004 with significantly enhanced productivity thus enabling the Office to increase yearly outputs." Heel mooi.

IEF 240

Tis een kwestie van geduld

Het Tijdschrift voor Marketing online maakt melding van het feit dat de Gulpener brouwerij Rowwen Hèze-bier op de markt gaat brengen. Het Rowwen Hèze-logo staat op het label en op het rugetiket staat steeds het portret van één van de bandleden afgebeeld. Rowwen Hèze heeft samen met de brouwerij de smaak bepaald. Daarbij komt er ook een speciaal Rowwen Hèze bierglas. De Gulpener brouwerij verzorgde eerder al een eigen bier voor de band Normaal.

De redactie van IEForum snelt zo spoedig mogelijk naar een zonnig terras voor een smaaktest.

IEF 236

Ook toevallig

Vervolg op dit bericht: Het ANP bericht dat SBS Broadcasting begint op 1 september dit jaar een nieuwe digitale televisiezender: TV 10. Deze zender gaat zeven dagen per week nieuws uit de wereld van showbizz, entertainment, televisie en theater brengen, schetste een SBS-woordvoerder vrijdag. Basis voor het nieuwe kanaal is het programma Shownieuws, dat iedere dag op SBS6 is te zien. Shownieuws zal dagelijks op TV10 worden herhaald, geactualiseerd en uitgebreid.

Een zendernaam met het cijfer tien is dezer dagen in. Deze week maakte John de Mol namelijk bekend dat zijn nieuwe tv-zender Tien gaat heten. TV 10 is een omstreden naam uit het tv-verleden. Joop van den Ende poogde met de naam TV10 (zonder spatie) eind jaren ‘80 een Nederlandse commerciële zender te beginnen. Dat project strandde wegens tegenspartelende politici.

IEF 231

Pech voor PepsiCo

Arrest GvEA, 21 april 2005, T-269/02 PepsiCo Inc (RUFFLES) - Intersnack Knabber Gebäck GmbH (RIFFELS)/OHIM.

Een arrest dat nieuwsgierigheid naar de processtukken oproept. 

PepsiCo vraagt CTM woordmerk RUFFLES aan, Intersnack stelt met succes oppositie in op grond van haar oudere Duitse nationale merk RIFFLES. Pas in beroep komt PepsiCo erachter, althans beroept zij zich op het feit dat zij beschikt over een nog oudere nationale (Duitse) inschrijving van Ruffles.

De kamer van beroep van het OHIM oordeelt dat dit niets af doet aan de weigering, aangezien een dergelijke oudere inschrijving irrelevant is voor de uitspraak in de oppositieprocedure en PepsiCo bovendien het bestaan van de oudere nationale inschrijving niet heeft aangetoond (inschrijvingsbewijs daarvan wordt pas bij de procedure van het Gerecht overgelegd!?). PepsiCo stapt naar het Gerecht...

Volgens het Gerecht heeft PepsiCo zich in de oppositie uitsluitend beroepen op het bestaan van haar oudere nationale inschrijving RUFFLES, maar heeft het gebruik van dit merk niet aangetoond. Had zij dit wel gedaan, dan had het OHIM gevaar voor verwarring met het merk van Intersnack immers makkelijker kunnen beoordelen. PepsiCo heeft bovendien in Duitsland het nationale merk van Intersnack nooit aangevochten:

"25     In deze context merkt het Gerecht op dat, zelfs los van de vraag of verzoekster voor het BHIM het bewijs van het bestaan van haar oudere Duitse merk heeft aangedragen, in elk geval dit bestaan op zich de afwijzing van de oppositie niet kon rechtvaardigen. Daarvoor had verzoekster eveneens moeten aantonen dat zij de nietigverklaring van het merk van interveniënte door de bevoegde nationale autoriteiten had verkregen.

26     De geldigheid van een nationaal merk, in casu dat van interveniënte, kan immers niet worden betwist in een inschrijvingsprocedure van een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM ? Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55]. Verder dient het BHIM weliswaar op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale merk te onderzoeken, maar het dient niet een conflict tussen dit merk en een ander merk op nationaal niveau te beslechten, aangezien een dergelijk conflict tot de bevoegdheid van de nationale autoriteiten behoort.

27     Aldus kon de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing opmerken dat „de voorrang […] van een nationale inschrijving boven een andere inschrijving in een lidstaat geen invloed heeft op de oppositieprocedures voor het BHIM, aangezien niet is bewezen dat de aanvrager [van het gemeenschapsmerk] ooit een vordering tot nietigverklaring tegen de inschrijving van het merk van opposante heeft ingesteld”.

Anders dan verzoekster stelt, is het geenszins absurd of abnormaal dat het BHIM een op een ouder nationaal merk gebaseerde oppositie toewijst, zelfs al beroept de aanvrager van het gemeenschapsmerk zich op een nog ouder nationaal merk, wanneer de geldigheid van het merk van de opposant niet wordt betwist voor de bevoegde nationale autoriteiten. Integendeel, deze beslissing eerbiedigt de bevoegdheidsverdeling tussen het BHIM en deze nationale autoriteiten."

Een (bijna wanhopig) beroep van PepsiCo op schending van de rechten van de verdediging en schending van het gelijkheidsbeginsel wordt door het Gerecht twee zinnen verworpen.

De niet verrassende conclusie is dan ook dat een strijd tussen twee nationale merken, niet voor het OHIM kan worden uitgvochten, maar aan de nationale rechter moet worden voorgelegd.

Lees hier het arrest.

IEF 230

Eerst even voor jezelf lezen

Nieuwe Jurisprudentie. Vooralsnog text only, bespreking volgt (interessante bespreking in de pen? Stuur hem aan redactie@IEForum.nl).

Maxima tegen SBS6/Privé: LJN: AT4199, Rechtbank Amsterdam, 297956 / H 04.2843

C-192/04 Conclusie 2005-04-21 Lagardère Active Broadcast

C-252/03  C-207/03 Arrest 2005-04-21 Novartis e.a.

T-164/03 Arrest 2005-04-21 Ampafrance / OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé)

T-269/02 Arrest 2005-04-21 PepsiCo / OHMI - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (update: inmiddels besproken, zie hier)

IEF 228

Acht u een dergelijke eis reëel?

"Bent u op de hoogte van de pogingen van de ANWB en zijn advocatenkantoor Allen & Overy om concurrent Route-Mobiel een aantal beperkingen op te leggen, waaronder het verbieden van de kleur geel voor pechhulpvoertuigen van Route Mobiel? Acht u een dergelijke eis reëel?" Lees meer over deze kamervragen.
IEF 224

Brinkhorst presenteert ‘Onderscheidend Vermogen’ aan IP

Persbericht van EZ: "Brinkhorst presenteert ‘Onderscheidend Vermogen’ aan IP." Klink als iets enorm interessants voor IEers, maar is niets meer dan een portie gebakken lucht, geserveerd door een begiftigde jargonaut: "Het benoemen van sleutelgebieden door het Innovatieplatform heeft tot veel dynamiek geleid: partijen zijn actief bezig en weten de weg naar EZ en andere departementen goed te vinden; hun onderlinge samenwerking wordt steeds intensiever.’ ‘Onderscheidend vermogen’ bevat de halfjaarlijkse terugkoppeling door EZ aan het Innovatie Platform (IP) over de stand van zaken van de sleutelgebieden-aanpak. Wat houdt dit in? In 2004 konden verschillende partijen aangeven op welke gebieden Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zouden kunnen excelleren. De sleutelgebieden-aanpak werd vervolgens overgedragen aan EZ, waar de aanpak stevig wordt ingebed in het beleid."