Merkenrecht

IEF 19069

Uitbreiding prejudiciële vragen over GMVo

Hoge Raad 6 mrt 2020, IEF 19069; ECLI:NL:HR:2020:391 (EPAL tegen PHZ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitbreiding-prejudici-le-vragen-over-gmvo

HR 6 maart 2020, IEF 19069; ECLI:NL:HR:2020:391 (PHZ tegen EPAL) Aanpassing van eerdere vragen van uitleg aan het HvJ EU [IEF 18930]. EPAL is houdster van het merk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallets. EPAL is met het beheer en de controle op kwaliteit van zogeheten EUR/EPAL-pallets belast. EPAL stelt dat PHZ europallets die waren voorzien van het merk EPAL, niet alleen heeft gerepareerd, maar ook verder heeft verhandeld [IEF 18619]. Kan EPAL zich als houdster van het gemeenschapsmerk verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands, van het EPAL-merk voorziene, pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers? Het HvJ EU wordt verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de volgende geformuleerde vragen:

IEF 19068

HvJ EU: verwarringsgevaar tussen 'black label' en 'labell'

HvJ EU 4 mrt 2020, IEF 19068; ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO tegen Equivalenza Manufactory), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-verwarringsgevaar-tussen-black-label-en-labell

HvJ EU 4 maart 2020, IEF 19068, IEFbe 3051; ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO tegen Equivalenza Manufactory) Het EUIPO vordert in hogere voorziening vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2016 (zaak R 690/2016-2) inzake een oppositieprocedure tussen ITM Entreprises SAS en Equivalenza Manufactory SL. Equivalenza Manufactory had bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een beeldteken als Uniemerk ingediend. ITM Entreprises had oppositie ingesteld wegens verwarringsgevaar. Het EUIPO had de oppositie toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek in vier lidstaten.

IEF 19066

Bevel tot opgave omzetgegevens Vestival

Rechtbank Den Haag 4 mrt 2020, IEF 19066; ECLI:NL:RBDHA:2020:1827 (X tegen Havensluis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevel-tot-opgave-omzetgegevens-vestival
Vestival

Rechtbank Den Haag 4 maart 2020, IEF 19066; ECLI:NL:RBDHA:2020:1827 (X tegen Havensluis) In maart 2018 is aan Havensluis c.s. onder meer een verbod opgelegd om het teken ‘Vestival’ te gebruiken voor muziekevenementen en als handelsnaam, zie [IEF 17545] en [IEF 17762]. X eist nu dat Havensluis elk gebruik in de Benelux van het teken ‘Vestival’ ter aanduiding van de door haar georganiseerde muziekevenementen of als (bestanddeel van een) handelsnaam staakt; sociale media accounts overdraagt, inclusief bezoekers/aanhangers, ongeacht of deze accounts inmiddels een andere naam dragen; Beneluxmerk-inschrijvingen van Havensluis overdraagt; en opgave doet van omzet- en winstgegevens van de evenementen die zij onder de naam ‘Vestival’ hebben georganiseerd. De vordering tot het doen van opgave wordt toewijsbaar geacht voor zover die opgave betrekking heeft op gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de schadebegroting. Niet wordt ingezien waarom de contactgegevens van de bij de evenementen betrokken artiesten en hun agenten relevant zijn. Havensluis moet binnen zes weken schriftelijke opgave doen van omzetgegevens.

IEF 19063

HvJ EU vernietigt arrest van Gerecht inzake inschrijving BBQLOUMI

HvJ EU 5 mrt 2020, IEF 19063; ECLI:EU:C:2020:170 (Halloumi tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-vernietigt-arrest-van-gerecht-inzake-inschrijving-bbqloumi

HvJ EU 5 maart 2020, IEF 19063, IEFbe 3049; ECLI:EU:C:2020:170 (Halloumi tegen EUIPO) In een eerder arrest oordeelde het Gerecht EU dat het collectieve merk Halloumi, dat is voorbehouden aan Cypriotische kaasproducenten, niet in de weg staat aan de inschrijving van het teken “BBQLOUMI” als Uniemerk voor kaas van een Bulgaarse producent. Halloumi verzoekt om vernietiging van het bestreden arrest inhoudende verwerping van haar beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van EUIPO inzake een oppositieprocedure. Er wordt overwogen dat indien een vereniging verzoekt om inschrijving als collectief Uniemerk van een teken dat een plaats van herkomst kan aanduiden, zij ervoor dient te zorgen dat dit teken elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

IEF 19031

Strongviking c.s. pleegt merkinbreuk jegens Viking

Rechtbank Den Haag 21 feb 2021, IEF 19031; ECLI:NL:RBDHA:2020:1684 (Viking tegen Strongviking c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/strongviking-c-s-pleegt-merkinbreuk-jegens-viking

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 februari 2020, IEF 19031 ECLI:NL:RBDHA:2020:1684 (Viking tegen Strongviking c.s.) Viking houdt zich bezig met de productie en verkoop van schaatsen en aanverwante artikelen, zoals schaatsbroeken, mutsen en sweaters, en is houdster van een aantal Uniemerken. Strongviking c.s. is een groep ondernemingen die zich bezighouden met het organiseren van zogenaamde obstacle runs: recreatieve hindernislopen waarbij de deelnemers naast het hardlopen ook verschillende obstakels moeten trotseren. Strongviking c.s. is tevens houder van een aantal Uniemerken. Viking stelt dat Strongviking c.s. merkinbreuk maakt op grond van artikel 9 lid 2 onder b UMVo, dan wel artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE. Er wordt geoordeeld dat is voldaan aan alle in artikelen 9 lid 2 sub b UMVo en 2.20 lid 2 sub b BVIE gestelde criteria, waardoor Strongviking c.s. inderdaad merkinbreuk pleegt op het merkenrecht van Viking.

IEF 19030

Merkinbreukvordering van Crossfit is afgewezen

Rechtbank Den Haag 19 feb 2020, IEF 19030; ECLI:NL:RBDHA:2020:1395 (CF tegen VES), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreukvordering-van-crossfit-is-afgewezen

Rechtbank Den Haag 19 februari 2020, IEF 19030; ECLI:NL:RBDHA:2020:1395 (CF tegen VES) CF is opgericht door de Amerikaan X, bedenker van het zogenoemde CrossFit-trainingsprogramma. CF is houdster van het Uniewoordmerk CROSSFIT (hierna: Crossfit-merk). VES is een overkoepelende fitnessorganisatie waarbij zo’n honderd (zelfstandige) sportscholen uit Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten en heeft het Benelux beeldmerk met de bewoording “The Crossbox” ingeschreven (hierna: The Crossbox-merk). Rond de tijd dat VES haar merk heeft gedeponeerd, is zij aan haar leden een trainingsprogramma onder de naam ‘The CrossBox’ gaan aanbieden. CF is van mening dat VES hiermee inbreuk maakt op haar merkenrecht op grond van artikel 9 lid 2, aanhef en onder c, dan wel aanhef en onder b UMVo. Het beroep op sub c slaagt niet, omdat uit de feiten onvoldoende blijkt dat het Crossfit-merk bekendheid geniet als bedoeld in die bepaling. Het beroep op sub b slaagt ook niet, omdat er onvoldoende overeenstemming tussen de merken bestaat om te spreken van verwarringsgevaar. Tot slot kan niet worden geoordeeld dat aan de vereisten voor vervallenverklaring van het Crossfit-merk is voldaan, zodat de reconventionele vordering wordt afgewezen.  

IEF 19021

Inbreukvordering Graco wordt deels toegewezen

Rechtbank Den Haag 11 dec 2019, IEF 19021; ECLI:NL:RBDHA:2019:13703 (Graco tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukvordering-graco-wordt-deels-toegewezen

Rechtbank Den Haag 11 december 2019, IEF 19021; ECLI:NL:RBDHA:2019:13703 (Graco tegen gedaagden) Graco is wereldwijd actief op het gebied van materiaalbehandelsystemen en -componenten. Graco houdt een aantal Graco-merken die zijn ingeschreven bij het Benelux merkenbureau. Gedaagden drijven beide een eenmanszaak die zich gezamenlijk bezighouden met verkoop van materialen en gereedschap voor wand- en plafondafwerking en verhuur en reparatie van wand- en plafondafwerkingsmachines. Graco stelt dat gedaagden inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten. De vorderingen van Graco jegens gedaagde 2 worden bij gebrek aan belang afgewezen. De vorderingen van Graco jegens gedaagde 1 worden wel toegewezen.

IEF 19013

Fyffes International aan kop in de bananenoorlog

EUIPO - OHIM 21 jan 2020, IEF 19013; (Chiquita Brands tegen Fyffes International), http://www.ie-forum.nl/artikelen/fyffes-international-aan-kop-in-de-bananenoorlog

Board of Appeal EUIPO 21 januari 2020, IEF 19013, IEFbe 3038; zaak R 962/2019-5 (Chiquita Brands tegen Fyffes International) Deze zaak gaat om de bananenoorlog tussen Chiquita Brands en Fyffes International (“de EUTM eigenaar”). De EUTM eigenaar wilde bovenstaand merk registreren voor ananassen, bananen, vers fruit en groenten. Chiquita maakte bezwaar tegen registratie van dit merk. Er wordt geoordeeld dat uit alle bewijsmiddelen - waaronder het bewijs dat buiten de relevante periode is weergegeven - blijkt dat het gebruik zoals afgebeeld door de EUTM eigenaar in relatie tot “bananas, plantains and pineapples” voldoende is om een marktaandeel op een specifieke markt  in stand te houden, dan wel te creëren. Het is niet relevant of dit het resultaat is van eigenlijke commerciële successen. Er wordt daarom geconcludeerd dat het bestreden oordeel tot stand blijft, welke ook de registratie voor het teken voor “plantains’’ omvat.