Merkenrecht

IEF 18193

Grieven grotendeels afgewezen, merkinbreuk op Abbott c.s. o.g.v. art. 9 lid 4 GMVo

Gerechtshoven 15 jan 2019, IEF 18193; ECLI:NL:GHARL:2019:293 (HTG c.s. tegen Abbott c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/grieven-grotendeels-afgewezen-merkinbreuk-op-abbott-c-s-o-g-v-art-9-lid-4-gmvo

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, IEF 18193 (HTG c.s. tegen Abbott C.S.) Merkenrecht. Procesrecht. Zie eerder [IEF 17132] .Verhandeling door HTG c.s. van herverpakte Freestyle Lite test strips in de Verenigde Staten van Amerika. Op grond van artikel 9 lid 4 GMVo kan een merkhouder zich verzetten tegen de binnenkomst in de Unie van oorspronkelijke merkgoederen die zijn geplaatst onder de regelingen extern douanevervoer of douane-entrepot (de zogenoemde T1 status). Aan de hand hiervan inbreuk op Uniemerken Abbott c.s. Vernietiging vonnis eerste aanleg wat betreft de wijze waarop inzage dient te worden verstrekt. Er mocht niet direct inzage worden genomen in alle informatie in het bewijsbeslag, omdat vaststond dat het bewijsbeslag veel bescheiden bevatte die buiten de reikwijdte van het beslagverlof vielen en bij inzage waarvan Abbott c.s. geen rechtmatig belang had. Hoogte opgelegde dwangsomveroordeling verlaagd. Incidenteel appel Abbott c.s. tot veroordeling HTG c.s. tot verstrekking van elektronische kopieën van niet of niet leesbaar verstrekte kopieën van documenten uit de opgave afgewezen. HTG veroordeeld in hogere proceskosten in eerste aanleg.

IEF 18183

Vorderingen afgewezen, vrijwaringsincident Loendersloot c.s. leidt tot onredelijke vertraging.

Rechtbanken 9 jan 2018, IEF 18183; ECLI:NL:RBDHA:2019:111 (Hennessy c.s. tegen Loendersloot c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-vrijwaringsincident-loendersloot-c-s-leidt-tot-onredelijke-vertraging

Rechtbank Den Haag 9 januari 2019, IEF 18183; ECLI:NL:RBDHA:2019:111 (Hennessy c.s. tegen Loendersloot c.s.) Merkenrecht. Procesrecht. Geschil in hoofdzaak ziet in de kern op gestelde merkinbreuk door gedaagden op verschillende Unie- en Benelux-merken van Hennessy c.s. voor onder meer alcoholische dranken. Loendersloot c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis haar toestaat om 22 partijen tegen een termijn van zes maanden in vrijwaring op te roepen.  Echter heeft het belang van Hennessy c.s. bij voortzetting van de hoofdzaak zonder verdere vertraging door (vrijwarings-)incidenten in dit geval te prevaleren boven het belang van Loendersloot bij vrijwaring. Toestaan van de vrijwaring zou meebrengen dat de hoofdzaak onredelijk wordt vertraagd. Vorderingen afgewezen.

IEF 18175

Bas Kist: Nokia versus Aikon; merken husselen, mag dat?

, IEF 18175; http://www.ie-forum.nl/artikelen/bas-kist-nokia-versus-aikon-merken-husselen-mag-dat

Via Adformatie. Aikon, als nieuw merk voor mobiele telefoons. Does that ring a bell? Bij mij deed het dat niet, maar bij het Finse Nokia wel. Volgens de Finnen is Aikon gewoon gepikt: het is niets anders dan Nokia maar dan andersom. Voor het merk Aikon werd onlangs in Europa een merkregistratie aangevraagd door een Zwitsers bedrijf. Voor Nokia genoeg redenen om bezwaar aan te tekenen. Op 20 december deed de oppositie afdeling van het Europese merkenbureau uitspraak. Dat werd een flinke teleurstelling voor de Finnen. Volgens het merkenbureau is er gewoon geen overeenstemming tussen Nokia en Aikon. In visueel opzicht verschillen de merken sterk, en in klank en betekenis lijken ze ook voor geen meter. De consument zal dan ook niet in verwarring raken. Lees verder.

IEF 18174

Woordmerk Anne Frank Stichting ingetrokken, naam slechts gebruikt als verwijzing

EUIPO - OHIM 7 dec 2018, IEF 18174; (Anne Frank Fonds tegen Anne Frank Stichting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woordmerk-anne-frank-stichting-ingetrokken-naam-slechts-gebruikt-als-verwijzing

EUIPO Cancellation Division 7 december 2018, IEF 18174; IEFbe 2804 (Anne Frank Fonds tegen Anne Frank Stichting) Merkenrecht. Zie ook Volkskrant. Verzoek tot intrekken woordmerk Anne Frank gedaan door Anne Frank Fonds. Anne Frank Stichting heeft verwezen naar de naam, maar heeft de naam niet als zelfstandige merknaam gebruikt, waardoor het in vijf jaar niet "normaal" is gebruikt. Verzoek tot intrekking toegewezen.

IEF 18172

Actieve rol Facebook bij advertenties leidt tot verwachting waken inbreuk IE-rechten PHV

Rechtbanken 21 dec 2018, IEF 18172; ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 (PVH c.s. tegen Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/actieve-rol-facebook-bij-advertenties-leidt-tot-verwachting-waken-inbreuk-ie-rechten-phv

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 december 2018, IEF 18172; RB 3273; IT 2694; ECLI:NL:RBAMS:2018:9362 (PVH c.s. tegen Facebook) Merkenrecht. Auteursrecht. Tommy Hilfiger Europe (onderdeel PVH) heeft met Facebook een advertentieovereenkomst gesloten voor het merk Tommy Hilfiger op de platforms van Facebook. Tommy Hilfiger Licensing (onderdeel PVH) heeft o.a. het Benelux woordmerk TOMMY HILFIGER laten registreren. PVH heeft afbeeldingen in het geding gebracht van een aantal advertenties aangetroffen op Facebook en Instagram voor kleding en schoeisel met de naam "Tommy Hilfiger", die niet van haar afkomstig zijn. Facebook heeft deze verwijderd. PVH heeft Facebook verzocht om gegevens aan haar te verstrekken van de adverteerders die advertenties hebben geplaatst waarmee inbreuk werd gemaakt. Merkinbreuk Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger door stelselmatig verschijnen advertenties die niet verwezen naar producten van PVH. Facebook kan geen beroep doen op vrijwaringsbepaling art. 6:196c BW: door controle van Facebook op advertenties, vastgelegd in het advertentiebeleid, bepaalt zij mede de inhoud en speelt zij dus een actieve rol. Van Facebook wordt verwacht dat zij passende maatregelen treft om stelselmatige inbreuken op IE-rechten van derden zoals PVH te voorkomen. Facebook niet zelf de inbreukmaker. Maatregelen Facebook onvoldoende effectief door telkens opduiken gewraakte advertenties. Privacybelangen staan niet in de weg van verstrekking gegevens: het gaat om adverteerders die bedrijfsmatig inbreukmakende artikelen aanbieden. Het beschikken over de gevraagde (persoons-)gegevens is voor PVH noodzakelijk om hiertegen te kunnen optreden. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

IEF 18171

Geen handelsnaaminbreuk op Bakkerij Marakesh: hoge mate beschrijvend van aard

Rechtbanken 12 sep 2018, IEF 18171; (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-handelsnaaminbreuk-op-bakkerij-marakesh-hoge-mate-beschrijvend-van-aard

Rechtbank Amsterdam 12 september 2019, IEF 18171 (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen drijven beide een banketbakkerij/boulangerie. De v.o.f. Marakesh handelt bij de uitoefening van haar onderneming onder de naam "Bakkerij Marakesh", gedaagde drijft een eenmanszaak onder de naam "La Boulangerie Traditionelle Marrakech". De v.o.f. stelt dat de door gedaagde gebruikte handelsnaam in geringe mate afwijkt van het meest kenmerkende deel door de v.o.f. gevoerde handelsnaam. Van belang is dat de handelsnaam van de v.o.f. in hoge mate beschrijvend van aard is. Hierdoor geniet de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam een zeer geringe mate van bescherming: beschrijvende woorden kunnen niet worden gemonopoliseerd. Er bestaat voldoende verschil tussen beide handelsnamen, door het anders schrijven van Marrakech en de toevoeging van "la boulangerie" en "traditionelle". Vorderingen afgewezen.

IEF 18163

Geen merkinbreuk op Lacoste, krokodillen ondergoed Hema zijn louter versiering

Rechtbanken 18 dec 2018, IEF 18163; (Lacoste tegen Hema), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-op-lacoste-krokodillen-ondergoed-hema-zijn-louter-versiering

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 december 2018, IEF 18163 (Lacoste tegen Hema) Merkenrecht. Lacoste is houder van verschillende beeldmerken, die het teken van een krokodil bevatten. Hema heeft kinderondergoed aangeboden, waaronder een grijs setje met meerdere verschillende krokodillen afgebeeld en een blauw setje met een krokodil  afgebeeld. Wat betreft het grijze setje is er geen sprake van merkinbreuk omdat de reptielen als versiering zijn aangebracht. Het is gebruikelijk dat dieren worden gebruikt voor kinderondergoed. Lacoste wordt niet gevolgd in het standpunt dat de waarschijnlijkheid dat Hema ongerechtvaardigd voordeel trekt zo evident is dat geen nadere bewijsvoering nodig is, omdat het grijze setje uitsluitend wordt aangeboden in (online) Hema-winkels waar geen producten worden verkocht van andere merken. Boven biedt Hema ieder seizoen andere setjes aan met wisselende afbeeldingen van dieren, waaronder in het onderhavige seizoen ook van haaien. Lacoste laat verder na om te concretiseren waaruit dan wel moet worden afgeleid dat Hema in haar kielzog probeert te varen.  Wat betreft het blauwe setje is een merkinbreuk ook niet aannemelijk, omdat het blauwe hemdje niet apart verkrijgbaar is van de grijze. Hierdoor kan de consument niet menen dat het afkomstig is van Lacoste. Vorderingen afgewezen.

IEF 18158

Verouderde website is geen geldig verweer voor tonen inbreukmakende producten

Rechtbanken 12 dec 2018, IEF 18158; ECLI:NL:RBDHA:2018:14824 (FPI Ghana tegen Koas c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verouderde-website-is-geen-geldig-verweer-voor-tonen-inbreukmakende-producten

Rechtbank Den Haag 12 december 2019, IEF 18158; ECLI:NL:RBDHA:2018:14824 (FPI Ghana tegen Koas c.s.) Merkenrecht. Auteursrecht. FPI Ghana gebruikt het teken "GhanaFresh" in combinatie met een afbeelding van een Afrikaanse vrouw die voor een hut aan het koken is. Y heeft een soortgelijk Uniewoord/beeldmerk ingeschreven. Koas c.s. heeft in Thailand voedingsmiddelen laten vervaardigen die onder meer in Nederland op de markt gebracht worden met dezelfde naam en hetzelfde teken. Dit gebeurde in kader van samenwerking met Afroline, waar Y eigenaar en bestuurder van is. EUIPO heeft het merk van Y ongeldig verklaard. FPI Ghana heeft vervolgens hun teken als Uniewoord/beeldmerk ingeschreven. Koas en Asia hebben producten niet afkomstig van FPI Ghana verhandeld met etiketten die identiek zijn aan het auteursrechtelijk beschermde werk van FPI Ghana. Het verweer van gedaagden dat FPI Ghana niet de auteursrechthebbende is omdat de directeur het logo naar eigen zeggen heeft ontworpen en er daarom geen sprake is van werkgeversauteursrecht, slaagt niet: op de producten van FPI Ghana is het werk met haar naam vermeld. Koas en Asia bestrijden niet dat voldaan is aan de voorwaarden uit art. 9 lid 2 sub a en/of b UMVo. Gesteld is dat zij geen inbreukmakende handelingen na inschrijving van het FPI Ghana-Uniemerk maken. Echter worden de producten nog wel op de website van Koas aangeboden. Zij is als exploitant aansprakelijk en verantwoordelijk om de inhoud van haar website up to date te houden. Vorderingen toegewezen.