Auteursrecht

IEF 29

Auteursrecht

Een Australische rechter heeft afgelopen vrijdag 3 december een getuigenverklaring geacccepteerd, die Kazaa's positie in haar strijd met een groot aantal platenmaatschappijen, kan schaden.

De getuige, George Barker, hoofd van het Australian National University's Center for Law and Economics, Intellectual Property and Copyright, verklaarde dat Kazaa 'de regels bepaalt, en de mogelijkheden vergemakkelijkt voor het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde werken'. Barker wees er verder nog op dat Kazaa verdient aan het ongeoorloofd uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en dat een en ander flinke schade aan de economie toebrengt.

In Nederland heeft de Hoge Raad de Kazaa's uitwisselingsprogramma toelaatbaar geacht.

IEF 26

WIPO verdrag inzake IE-rechten voor omroeporganisaties?

Lidstaten van de WIPO zijn bezig met een verdrag tot actualisering van de IE-standaarden voor uitzendorgansities in het digitale tijdperk. Onderhandelingen hierover hebben plaatsgevonden tijdens een vergadering van de twaalfde sessie van de Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) in Geneve die plaatsvond van 17 t/m 19 november 2004. Afgevaardigden hebben substantiele voortgang geboekt in het verkleinen van standpuntverschillen op kernpunten zoals is vastgelegd in de Revised Consolidated Text of treaty proposals. De Lidstaten van de WIPs hebben kenbaar gemaakt dat zij een versnelde voortgang richting totstandkoming van het Vedrag wensen. Persbericht WIPO, 22 november 2004. http://www.wipo.int/

IEF 23

Zeldzame & Onbekende ie-rechten

Het Recht Tot Inkeer. "Het recht om als fotograaf noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in een foto of zelfs een foto terug te nemen uit de openbaarheid. De fotograaf heeft de bevoegdheid om na overdracht van zijn exploitatierechten alsnog bepaalde wijzigingen in de foto aan te brengen. Dit persoonlijkheidsrecht wordt ook wel ‘recht tot inkeer’ genoemd. Een dergelijke wijziging ‘achteraf’ is alleen toegestaan wanneer de regels van het maatschappelijk verkeer en de goede trouw zich daar niet tegen verzetten. De redelijkheid en billijkheid spelen een doorslaggevende rol bij de beoordeling van een beroep op dit recht." bron: fotografenfederatie.