Auteursrecht

IEF 377

gijzeling van werken

"Gijzelen van computerbestanden is de nieuwste trend. Associated Press maakt melding van een nieuwe bedreiging via internet: afpersing door computerbestanden van een slachtoffer 'in gijzeling' te nemen. Minstens één Amerikaans bedrijf zou al slachtoffer van zo'n opzetje zijn geworden.

De afperser slaagde erin zijn slachtoffer te verlokken om naar een speciaal geprepareerde website te gaan, en wist vervolgens gebruik te maken van een lek in de browser van zijn slachtoffer om een programma te installeren dat een vijftiental bestandstypes versleutelde. Ook liet het programma een bericht achter met de mededeling dat de bestanden versleuteld waren, en dat de sleutel via een bepaald e-mailadres gekocht kon worden"(bron: automatiseringsgids.nl.)

Volstaat het oude IE recht om adequaat te reageren op deze trend? Kunnen deze gijzelnemers met persoonlijkheidsrechten, illegale verminking van werken, geschriftenbescherming, ongeoorloofde bewerking e.d. afdoende worden aangepakt? Of is het tijd om de figuur van "gijzeling van werken" op te nemen in het auteursrecht? Spannende tijden.

IEF 376

De oren gewassen

Voorzieningenrechter Rb. 's-Gravenhage, 24-05-05, Rolnr. KG05/379 (Reckitt Benckiser/Action Non Food). Een fraai staaltje van slordig procederen.

Reckitt Benckiser, producent van onder meer Vanish reinigingsproducten, vordert in kort geding een inbreukverbod tegen Action Non Food B.V. Volgens Benckiser maken de schoonmaakproducten van Action Non Food inbreuk haar merk-, model,- en auteursrecht en handelt Action Non Food ook nog eens onrechtmatig tegenover Benckiser.

De rechter wijst de vorderingen van Benckiser op weinig zachtzinninge wijze af.

Alvorens op het IE-recht wordt ingegaan, geeft de rechter een procesrechtelijk lesje:

"5. Eiseressen hebben ter terechtzitting te kennen gegeven hun vordering te willen"uitbreiden" met een verbod tot het verhandelen van andere, nader omschreven producten. Verder wensen eiseressen nog een niet eerder genoemde merkaanvrage aan hun vordering ten grondslag te leggen.

6. Deze "uitbreiding" van de eis is uiteraard een vermeerdering van eis. Tegen een dergelijke eisvermeerdering maakt gedaagde terecht bezwaar."

De Voorzieningenrechter krijgt de smaak te pakken en verwerpt een beroep op het merkenrecht. Hoewel Benckiser 10 verschillende beeldmerken en 32 verschillende modelregistraties heeft overgelegd, is zij kennelijk vergeten erbij te vermelden aan wie al die registratie toebehoren, op welke zij zich beroept, en dit toe te lichten. De rechter wijst de op het model- en merkrecht gestoelde vordering af.

Ook het auteursrecht biedt Benckiser geen soelaas.

Voorzover haar verpakkingen al worden gezien als nieuwe en oorspronkelijke werken, komen de verpakkingen van Action Non Food daar slechts mee overeen voor wat betreft de paarse kleur. Dit is, gelet op de verschillen in onder meer de etiketten van de betreffende producten, te weinig om auteursrechtinbreuk aan te nemen.

De rechter oordeelt tenslotte dat Action Non Food voor wat betreft de verpakkingen van de vlekkenverwijderaars op onrechtmatige wijze heeft aangehaakt bij het ontwerp van de Vanish reinigingsproducten van Benckiser. Aangezien de onrechtmatige verpakkingen echter al geruime tijd van de markt zijn, wordt ook de laatste vorderingn van Benckiser afgewezen.

Lees vonnis

IEF 374

zes traditionele uitgangspunten

'Collectieve beheersorganisaties zouden samen moeten gaan werken aan de inrichting van één digitaal loket', zo gaf Minister Donner gisteren aan in zijn speech tijdens de bijeenkomst 'Auteursrecht in beweging' in de Schouwburg te Amstelveen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de Jaarvergadering van Buma/Stemra.

Donner onderstreepte in zijn speech het belang van de oprichting van een internetpagina, waar bedrijven onder opgave van hun gegevens en gebruik kunnen nagaan hoeveel geld ze op jaarbasis kwijt zijn aan bijvoorbeeld audiovisuele rechten bij de keuze voor een bepaald exploitatiemodel.

De minister stipte daarnaast aan dat het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse auteursrechtsector groot is. "Recente schattingen spreken over een aandeel van ruim 5% in het bruto-nationaal product, met een geschatte werkgelegenheid voor 350.000 mensen. Deze grote belangen vergen uiteraard een evenwichtig beleid. Het Nederlandse auteursrechtbeleid berust op zes traditionele uitgangspunten:

-een voorkeur voor zelfregulering;
-private uitoefening van rechten;
-civielrechtelijke handhaving als vertrekpunt, strafrechtelijke handhaving als sluitstuk;
-het bewaren van evenwicht tussen de verschillende betrokken belangen;
-de beperking van administratieve lasten;
-een voorkeur voor mondiale boven regionale, voor Europese boven nationale oplossingen.

Donner sloot zijn speech af met de mededeling dat er gewerkt wordt aan een wetswijziging die de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht verder moet versterken. Daarmee kunnen rechthebbenden straks efficiënter en slagvaardiger optreden tegen piraterij. Lees speech. Lees hier het perbericht van BumaStemra

IEF 372

Het einde van de copy-protected CD's in Zweden?

De Zweedse Minister van Justitie, Thomas Bodström, heeft de platenmaatschappijen verzocht om te stoppen met het aanbrengen van voorzieningen waardoor cd's niet meer gekopieerd kunnen worden. Hij is van mening dat het voor gebruikers mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld een extra kopie van een cd te maken die dan in de auto gebruikt kan worden:

"When the copyright is strengthened, it is extra important that this doesn't reduce the options to to copy legal material for private use, through the copyright owners "locking" material with copy blocking".

Enige tijd vorrafgaande aan deze mededeling van de Minister, is in Zweden een wetsvoorstel ingediend dat het downloaden en sharen van muziek aan banden zal leggen. Het Zweedse Parlement zal op 25 mei stemmen over het wetsvoorstel.

IEF 371

Ondertussen in Iran

The head of Iran’s National Carpet Center stated: “There has been a request presented to the Minister of Commerce in order to stop worldwide design and color imitation of Iran’s rugs and carpets in general and exported ones in particular.”

IEF 362

Woonde Madonna ooit in Moeskroen?

De Morgen bericht dat de  Italiaanse Belg Salvatore Acquaviva meent dat de eerste vier maten van Madonna´s hit 'Frozen' van de cd 'Ray of Light' (1998) zijn ontleend aan zijn eigen compositie 'Ma Vie Fout Le Camp' (Mijn leven stelt niets voor) uit 1993. Muziekuitgever MP Music heeft op beschuldiging van plagiaat een kort geding aangespannen tegen de platenlabels Sony, Warner en EMI. De advocaten van Acquaviva claimen aan te kunnen tonen dat Madonna ooit in Moeskroen woonde, alwaar zij Acquaviva´s nummer te horen kreeg.

MP Music baseert zich onder andere op een onderzoek dat auteursrechtenmaatschappij Sabam in 1998 uitvoerde. Dat concludeerde dat de eerste vier maten van de twee werken identiek zijn en vier keer herhaald worden in het refrein ‘Frozen’. Een tweede onderzoek in 2002 bevestigde dat.  De rechten op ‘Frozen’ zijn in afwachting van een rechterlijke beslissing geblokkeerd, of in dit geval 'bevroren' bij Sabam en bij zijn Amerikaans zusterbedrijf. Beluister het begin van het nummer hier.

De advocate van platenlabels Warner, Sony en EMI, Fabienne Brison, ontkent dat er plagiaat in het spel is. “Wij beschikken over een tegenexpertise die puur toevallige gelijkenissen ziet in de muzieknummers. Bovendien is Madonna ook nooit in Moeskroen geweest”, aldus de advocate. De rechtbank van Bergen heeft de zaak uitgesteld tot 22 juni.

IEF 360

Ipod Doekoe (3)

Niet alleen Nederland is voornemens een kopieerheffing op MP3-spelers in te voeren, zoals IEForum eerder meldde. In Duitsland gaat een gedeelte van de aanschafprijs al naar de GEMA, de Duitse Thuiskopiestichting.

De International Herald Tribune vergelijkt in een uitgebreid artikel de heffingsstructuren en -plannen op MP3-spelers en andere opslagmedia in Europa.

IEF 351

Ondertussen in Hamburg

Slecht rechsvergelijkend nieuws voor BREIN (zie eerdere berichtgeving): Duitse ISP zijn niet verplicht om  informatie over hun abonnees af te staan aan de muziekindustrie.
Het altijd goed geïnformeerde Heise bericht dat "Suspicions of illegal copying of tracks and possible dissemination of such via FTP servers notwithstanding access providers are not legally obliged to divulge customer data. This the Higher Regional Court (OLG) in Hamburg has found, thereby annulling a contrary decision by the District Court (LG) in Hamburg." Lees hier meer.