Auteursrecht

IEF 181

auteursrechtorganisaties willen geld zien

Rechtbank Amsterdam bepaalt dat Nederlandse kabelexploitanten en rechthebbenden tot 1 oktober de tijd hebben om te onderhandelen over rechtenbetaling voor doorgifte van tv-zenders. De door de kabelaars opgezegde overeenkomst moet tot 1 oktober 2005 worden voortgezet. De diverse auteursrechtorganisaties (Cedar, namens Agicoa/Sekam, Buma, Lira, Beeldrecht en Burafo) ) willen voor de kabelverspreiding van Nederland 1, 2 en 3 een vergoeding vragen aan de leden van de Vecai, de bracheorganisatie van kabelexploitanten. De Vecai betaalt vanzelfsprekend liever niet.

IEF 175

Brandstapelen (2)

Stichting Brein (zie eerder bericht) spant rechtszaken aan tegen 32 mensen die muziek aanbieden op internet. Met zeven 'uploaders' is inmiddels een schikking getroffen. Zij hebben Brein gemiddeld 2100 euro betaald. De stichting zal echter eerst hun aanbieders via de rechter moeten dwingen hun identiteit prijs te geven. De betrokken internetaanbieders hebben laten weten persoonsgegevens niet vrijwillig af te staan.

De muziekbranche verwijt de internetaanbieders onethisch gedrag, omdat zij bij de promotie van adsl-internet, 'ongelimiteerd uploaden van muziek' aanprijzen. 'Dat is niet alleen meestal illegaal,'' aldus Cees Vervoord van Buma-Stemra, ''maar de providers zorgen er zo ook voor dat hun klanten een schadeclaim riskeren.'' Lees meer in Het Parool.

IEF 174

Implementatie hergebuik

Hergebruik overheidsinformatie gebonden aan Europese richtlijnen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De richtlijn geeft voorschriften over de wijze waarop het hergebruik van overheidsdocumenten door de lidstaten moet worden geregeld, zoals de behandeling van verzoeken om hergebruik, de formaten waarin documenten worden gesteld en de tarieven die daarvoor kunnen worden berekend.

De nieuwe hergebruikprocedure hoeft alleen gebruikt te worden wanneer een overheidsorgaan informatie openbaar maakt en daarbij aangeeft dat er op die informatie een voorbehoud (bijvoorbeeld auteursrecht) is gemaakt.

Op dit moment mogen wetten, besluiten en verordeningen van de overheid al vrijelijk worden gebruikt. Burgers of bedrijven die deze informatie willen hergebruiken mogen dit doen zonder daarvoor toestemming te vragen.

De implementatie van de Europese richtlijn in de Wob heeft inhoudelijk tot gevolg dat er een afzonderlijke bepaling komt waarin wordt geregeld dat informatie die op grond van de Wob openbaar is, kan worden hergebruikt. Dit is vooral van belang voor bedrijven, omdat overheidsinformatie van grote economische waarde kan zijn. Vanaf nu gaan in de Europese Unie namelijk dezelfde voorwaarden gelden, waarmee een einde komt aan oneerlijke concurrentie doordat de overheid voor eigen gebruik een ander tarief hanteert dan voor marktpartijen.   Min BZK 11 april 2005
   
http://www.minbzk.nl/grondwet_en/openbaarheid/persberichten/hergebruik

IEF 170

Niets dan goeds

IE-ers weten als geen ander dat de doden ook rechten hebben, meestal van beperkte duur, maar toch. En blijkens een bericht verspreid door Reuters zijn er zelfs bedrijven die zich alleen maar bezig houden met deze rechten. Succesvolle bedrijven zelfs, want de 'Demand for the use of deceased celebrities has been on the rise.' 

"It is an extremely attractive proposition for advertisers to tell a story using the strong emotive qualities of a famous personality or icon," Shenk said.

Actors represented by Roger Richman, based in Beverly Hills, California, include James Cagney, Betty Grable, Rudolph Valentino and Mae West. The agency's roster also includes George Burns and Gracie Allen, Leonard Bernstein, Ethel Merman, Buckminster Fuller and the Wright Brothers.

Such celebrities continue to earn cash for their estates well past their death. According to Forbes Magazine, Elvis Presley is the highest-paid dead celebrity with yearly earnings of $40 million, followed by "Peanuts" creator Charles Schulz, author J.R.R. Tolkien and John Lennon. Lees meer.

IEF 169

Informatie voor rechtenmanagers

Met het digitaliseren van de media verdwijnt schaarste in de distributiekanalen. Iedereen kan publiceren, zoals dat heet. Maar zie het maar eens te beveiligen. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke perspectieven biedt de technologie die bekend staat als Digital Rights Management? Uitgebreid artikel op Netkwesties.nl, magazine over maatschappij en internet. Nog meer over DRM op Indicare.

IEF 168

Brandstapelen

Het Parool maakt melding van een auteursrechtelijke heksenjacht: 'Geconstateerd is dat u zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van ongeautoriseerde muziekbestanden. Ik sommeer u mij schriftelijk te bevestigen dat u uw inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze zult staken en gestaakt zult houden.' Enkele honderden internetters, die via programma's als Kazaa illegaal muziek en films verspreiden, hebben de laatste weken een e-mail van deze strekking gekregen van de stichting Brein. Vooruitlopend op een voor morgen geplande bijeenkomst wil Brein geen details over de actie bekendmaken. De brieven zouden alleen zijn verstuurd naar internetters die aanzienlijke hoeveelheden muziek van Nederlandse herkomst aanbieden.

Brein is afhankelijk van de medewerking van providers voor het doorsturen van de vorderingen. Er zijn alleen brieven gestuurd naar internetaanbieders die beloofd hebben ze naar hun abonnees door te sturen. In de vordering roept Brein de abonnees op 'een onthoudingsverklaring' te tekenen en die met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de stichting op te sturen. Als de abonnee zich niet binnen vijf dagen bij Brein meldt, dreigt de stichting de providers te dwingen de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) van de abonnee door te geven.

Volgens Bits of Freedom hoeven internetters voorlopig niet bang te zijn: ''De heksenjacht die de amusementsindustrie heeft geopend, strandt op het feit dat rechtbanken onmogelijk honderdduizenden rechtszaken in behandeling kunnen nemen,'' zegt Sjoera Nas van Bits of Freedom. ''Vandaar dat Brein in Nederland probeert al die vermeende heksen aan te zetten tot zelfverbranding, door ze schikkingsvoorstellen te sturen en draconische onthoudingsverklaringen met boetebeding.'' Lees artikel.

IEF 163

Auteursrecht in beweging

Goed scriptieonderwerp: Podcasten. Volgens een artikel in de VPRO-gids van deze week bestaan podcasts vrijwel alleen uit gesproken woord omdat het onmogelijk of ingewikkeld of gewoon te duur is om zomaar muziek op te nemen. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen. Niet alleen komen er steeds meer sites met rechtenvrije muziek, maar er wordt ook onderhandeld met de rechtenorganisaties, zodat ook muziekliefhebbers zich op het podcasten kunnen storten. De nederlandse website podcast.info bericht o.a:

"Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte"

Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. | De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte
IEF 161

Rome II

"Welk nationaal recht beheerst de auteursrechtinbreuk met grensoverschrijdende aspecten? Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig te beantwoorden vraag. Vanuit het idee dat auteursrecht territoriaal is, ligt het voor de hand inbreuken te onderwerpen aan het nationale recht van de plaats(en) van handeling. Toepassing van de normale regels van Nederlands internationaal privaatrecht voor onrechtmatige daden leidt echter tot andere resultaten. De Europese wetgever staat de klassieke lex protectionis voor, blijkens de 'Rome II'-ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen. Vooral bij inbreuken op internet werkt de Nederlandse oplossing beter."

Link via de ivir-site: M.M.M. van Eechoud,  Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening, uit  AMI, 2005-2, p. 45-56.