Auteursrecht

IEF 474

Directe inbreuk

GWK Travelex beschuldigt de oud-werknemers van inbreuk van haar auteursrecht en schending van de geheimhoudingsplicht. De oud-medewerkers zouden het product 'Contante Betalingen' hebben gekopieerd en het nu via hun bedrijf Qpay als 'Betaal Direct' aanbieden.

Saskia van Opijnen, managing director van GWK: 'Wij staan niet toe dat anderen inbreuk maken op onze rechten. Noch in dit geval, noch in andere gevallen. Wij gunnen iedereen zijn succes, mits op rechtmatige en integere wijze verkregen. Zo niet, dan nemen wij die maatregelen die nodig zijn om onze belangen te verdedigen.' (zibb.nl)

IEF 472

Als twee druppels water

Het Boliviaanse bedrijf Ingenia bedient zich van een website die als twee druppels water lijkt op die van Speurders.nl, de marktplaats van De Telegraaf. Alleen de naam, 123Ofertas.com, en het logo zijn anders.V olgens Webwereld.nl toonde  Maarten Roelofs van Speurders.nl zich in een eerste reactie 'gevleid' door het plagiaat. "Wat een eer. Dit is geniaal... Het is moeilijk om zaken als vormgeving en kleur vast te leggen. We zijn zelf ook ooit begonnen met een site die wel iets weg had van een bestaande site. Maar als er een grote uitgeverij achter blijkt te zitten die zich ook op de Nederlandse markt wil begeven, zal dat wellicht wel tot problemen leiden."

Vormgeving en naam van Speurders.nl zijn überhaupt in trek. De site opbieden.nl zou een soortgelijke lay-out hebben gehad en ook het woord 'speurders' is populair. Zo kwam de Telegraaf in oktober in actie tegen de site Webauto.nl die het woord 'speurders' in de metatags had gebruikt en ook Sexspeurders.nl werd met succes aangeschreven. Dat domein werd overigens na doorhaling meteen weer door een derde die onbekend was met het conflict geregistreerd.

Wat dat betreft: Zou het ondertussen niet mogelijk zijn, indien wenselijk, om verwijzingen naar vonnissen en geschillen op te nemen in domeinnaam- en merkenregisters? Zodat bij checken of aanvragen aangegeven wordt dat dit merk of deze domainnaam in jaar x het onderwerp van geschil is geweest tussen partij a en b. "Waarschuwing: de door u aangevraagde domeinnaam is in 2004 doorgehaald naar aanleiding van het vonnis in de zaak Nokia tegen Nokta." En als dat allemaal te lastig of te duur blijkt kan misschien ook hiervoor gewoon een heffing worden ingevoerd?

IEF 471

Broncode Windows niet naar Open Source gemeenschap

Hoewel de Europese Commissie in de lopende Microsoft zaak voornemens is "de Windows-broncode beschikbaar te maken voor zowel concurrenten als de open source-gemeenschap, zodat die kan worden gebruikt om integratie te bewerkstelligen tussen Microsoft en andere producten”, biedt zij Microsoft nu toch hulp.

Voor de duur van het hoger beroep hoeft Microsoft de broncode niet ter beschikking te stellen aan de open source gemeenschap. Daar staat tegenover dat Neelie Kroes nu eist dat de sanctie niet alleen in Europa maar wereldwijd uitgevoerd wordt. De uitsluiting van de open source gemeenschap zal worden opgeheven indien de EC het beroep wint. Microsoft is akkoord gegaan met de regeling.

 

IEF 469

Fair Use nu ook in Australie?

In mei 2005 bracht het Commonwealth Attorney-Generals Department van Australie de Issue Paper “Fair Use and Other copyright exceptions, an examination of fair use, fair dealing and other exceptions in the Digital Age” uit. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in de digitale technologie die leiden tot een andersoortig gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

AG Phillip Ruddock: "Many Australians believe quite reasonably they should be able to record a television program or format-shift music from their own CD to an iPod or MP3 player without infringing copyright law. However, this issue needs careful consideration.”

Interessant is dat de paper voorstellen doet om veranderingen in de Australische Copyright Act aan te brengen; moeten er nieuwe specifieke uitzonderingen worden opgenomen; zou de Fair Dealing exceptie uitgebreid moeten worden, of moet het Fair Use principe een plaats krijgen in de auteurswet? Vragen te over waarop door belangstellenden gereageerd kan worden door een reactie in te sturen.

IEF 461

omzeilers

Waren vorige maand de "grootschalige uploaders" (verkrijgen van de klantengegevens ) de klos, deze maand is het de beurt aan distributeurs van software. Stichting BREIN heeft twee distributeurs gesommeerd te stoppen met de verspreiding van software waarmee de kopieerbeveiliging van dvd's omzeild kan worden. Volgens BREIN hebben de distributeurs Micromedia en Teledirekt zich schuldig gemaakt aan artikel 29a lid 3 Auteurswet dat het verspreiden van diensten en producten die het mogelijk maken technische beschermingsmaatregelen te omzeilen verbiedt. Het gaat i.c. om het aanbieden van de softwarepakketten DVD X copy Platinum, DVD X copy Gold en DVD Xpress. Micromedia geeft echter aan gestopt te zijn met het aanbieden van het programma op het moment dat artikel 29a lid 3 in werking trad (1 september 2004). Bron: webwereld

IEF 451

Prioriteit

Uit een brief van de minsiter van justitie, d.d. 13 oktober 2004 betreffende 'Prioriteiten auteursrechtbeleid':

"Landelijk auteursrechtplatform. Het auteursrecht bevindt zich in een snel wisselende, tegenwoordig vooral technologisch bepaalde omgeving. Nieuwe ontwikkelingen kunnen nopen tot reflectie op het huidige beleid. Daarbij is een permanente dialoog met de stakeholders, zoals rechthebbenden, gebruikers, publieke instellingen en het bedrijfsleven in algemene zin, van groot belang. Die dialoog bestaat op zich al bij de voorbereiding van wetswijzigingen vindt traditioneel een uitvoerige raadpleging van belanghebbenden plaats-, maar een vaste structuur daarvoor ontbreekt nog. De instelling van een landelijk platform auteursrecht, onder leiding van mijn departement, waarin representatieve organisaties van rechthebbenden, gebruikers, het bedrijfsleven, de overheid en collectieve beheersorganisaties zijn vertegenwoordigd, zou die leemte kunnen opvullen."

De vormgeving daarvan zal nader worden onderzocht. Zo'n platform zou niet moeten treden in de traditionele advisering door de Commissie auteursrecht. Het zou ook geen adviesorgaan hoeven te zijn, maar eerder een periodiek ontmoetingspunt voor de uitwisseling van gedachten, knelpunten en nieuwe initiatieven. Daarmee kan de basis worden gelegd voor een forum, bijvoorbeeld op publiek-private grondslag, voor een duurzame maatschappelijke dialoog over zaken zoals nieuwe (technologische) ontwikkelingen, het toekomstige auteursrechtbeleid, alternatieve geschillenbeslechting, de wenselijkheid van een fonds voor niet-traceerbare rechthebbenden, de één-loket-gedachte bij de incasso van rechten en, idealiter, voor zelfregulering en brancheoverstijgende afspraken. 

Uit een volgend verslag van een schriftelijk overleg, vra2004just-43:

"l. Landelijk auteursrechtplatform Het kabinet stelt voor een landelijk auteursrechtplatform in het leven te roepen. Een dergelijk platform zou echter niet de Commissie auteursrecht in de wielen mogen rijden, en zou ook niet mogen optreden als adviesorgaan voor de overheid. Het is hooguit een ontmoetingspunt voor de uitwisseling van gedachten, voor een maatschappelijke dialoog.

Op zich hebben de leden van de CDA-fractie daar niets tegen, maar voorwaarde is wel dat het dan groots wordt opgezet en dat er brede participatie vanuit het veld is. Deze leden dringen erop aan op korte termijn met een 7 uitgewerkt plan te komen, waarbij tijdspad, plan van aanpak en exacte bedoeling beschreven worden. Graag de visie van het kabinet hierop. Het kabinet is voornemens een landelijk auteursrechtplatform op te richten, althans de vormgeving ervan zal nader onderzocht worden.

De leden van de VVD-fractie vragen echter wat de noodzaak van een dergelijk platform is. Deze leden zijn van mening dat de dialoog, die dan met alle partijen zou moeten ontstaan, via de bestaande kaders zou kunnen worden gerealiseerd. Gaarne ontvangen zij hierop een reactie van het kabinet.

De SP-fractie is zeer geïnteresseerd in het voorstel om een landelijk platform auteursrecht in te stellen. Kan het kabinet aangeven wanneer het onderzoek naar een dergelijk platform wordt gestart en wie daarbij betrokken zullen worden?   

www. auteursrechtplatform.nl is nog vrij

IEF 449

Ondertussen in het Verenigd Koninkrijk

De Sunday Times bericht dit weekend dat  “The government wants to extend copyright laws to ensure pop songs are protected for almost twice as long as the current 50 years. James Purnell, the new minister for creative industries, believes the change will allow record companies to generate extra revenue to look for new talent and nurture it.”

Gedacht wordt aan een termijn van 90 jaar, gelijk aan nog niet zo lang geleden verlengde Amerikaanse beschermingsduur. En als Amerika en Engeland een termijn van 90 jaar kennen, zal het misschien niet lang duren voordat Nederland volgt. De discussie over verlenging is hier 10 jaar geleden al gevoerd, dus die kan alvast grotendeels worden overgeslagen.

IEF 447

weliswaar uiterst amusant

Deng laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Over het vonnis in de zaak Nijntje - Lijntje, zie hier, meldt het juni nummer van het vlaamse tijdschrift: "Het is weliswaar allemaal uiterst amusant, maar laten we toch maar hopen dat deze onsamenhangende nonsens straks geen officiële rechtspraak wordt. Daarom gaat Deng tegen dit vonnis in beroep. In afwachting daarvan kunt  de fantastische Deng met Lijntje op de cover, mocht u hem gemist hebben, niet meer nabestellen. In afwachting van de behandeling in beroep, moeten en zullen we dit vonnis namelijk correct uitvoeren. We hebben geen zin om dwangsommen te betalen. Zijn we niet keurig?" Lees hier het hele redactioneel.