Auteursrecht

IEF 168

Brandstapelen

Het Parool maakt melding van een auteursrechtelijke heksenjacht: 'Geconstateerd is dat u zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van ongeautoriseerde muziekbestanden. Ik sommeer u mij schriftelijk te bevestigen dat u uw inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze zult staken en gestaakt zult houden.' Enkele honderden internetters, die via programma's als Kazaa illegaal muziek en films verspreiden, hebben de laatste weken een e-mail van deze strekking gekregen van de stichting Brein. Vooruitlopend op een voor morgen geplande bijeenkomst wil Brein geen details over de actie bekendmaken. De brieven zouden alleen zijn verstuurd naar internetters die aanzienlijke hoeveelheden muziek van Nederlandse herkomst aanbieden.

Brein is afhankelijk van de medewerking van providers voor het doorsturen van de vorderingen. Er zijn alleen brieven gestuurd naar internetaanbieders die beloofd hebben ze naar hun abonnees door te sturen. In de vordering roept Brein de abonnees op 'een onthoudingsverklaring' te tekenen en die met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de stichting op te sturen. Als de abonnee zich niet binnen vijf dagen bij Brein meldt, dreigt de stichting de providers te dwingen de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) van de abonnee door te geven.

Volgens Bits of Freedom hoeven internetters voorlopig niet bang te zijn: ''De heksenjacht die de amusementsindustrie heeft geopend, strandt op het feit dat rechtbanken onmogelijk honderdduizenden rechtszaken in behandeling kunnen nemen,'' zegt Sjoera Nas van Bits of Freedom. ''Vandaar dat Brein in Nederland probeert al die vermeende heksen aan te zetten tot zelfverbranding, door ze schikkingsvoorstellen te sturen en draconische onthoudingsverklaringen met boetebeding.'' Lees artikel.

IEF 163

Auteursrecht in beweging

Goed scriptieonderwerp: Podcasten. Volgens een artikel in de VPRO-gids van deze week bestaan podcasts vrijwel alleen uit gesproken woord omdat het onmogelijk of ingewikkeld of gewoon te duur is om zomaar muziek op te nemen. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen. Niet alleen komen er steeds meer sites met rechtenvrije muziek, maar er wordt ook onderhandeld met de rechtenorganisaties, zodat ook muziekliefhebbers zich op het podcasten kunnen storten. De nederlandse website podcast.info bericht o.a:

"Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte"

Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. | De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte
IEF 161

Rome II

"Welk nationaal recht beheerst de auteursrechtinbreuk met grensoverschrijdende aspecten? Op het eerste gezicht lijkt dit een eenvoudig te beantwoorden vraag. Vanuit het idee dat auteursrecht territoriaal is, ligt het voor de hand inbreuken te onderwerpen aan het nationale recht van de plaats(en) van handeling. Toepassing van de normale regels van Nederlands internationaal privaatrecht voor onrechtmatige daden leidt echter tot andere resultaten. De Europese wetgever staat de klassieke lex protectionis voor, blijkens de 'Rome II'-ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen. Vooral bij inbreuken op internet werkt de Nederlandse oplossing beter."

Link via de ivir-site: M.M.M. van Eechoud,  Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening, uit  AMI, 2005-2, p. 45-56.

IEF 159

Blaasorkesten houden adem in

De originele bedenkers van Night Of The Proms zijn op oorlogspad. Althans, zo meldt de maarteditie van het verenigingsblad Music & Show van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Het auteursrecht op deze muzikale formule zou bestaan uit een negental elementen; een unieke combinatie van o.a. de toevoeging van kenmerkende elementen van popmuziek aan het klassieke repertoire, een enthousiast meezingend publiek, een lichtshow en niet te vergeten het nummer ‘Music’ van John Miles.

Iedereen die een muziekevenement met een dergelijke opzet neer zet, al dan niet met een titel bevattende het woord ‘Proms’, wordt aangeschreven. De plaatselijke fanfare wordt hierbij niet geschuwd. “Als bezitter van een merkrecht moet je tegen misbruik actie ondernemen. Als je niets doet om wildgroei te voorkomen, verlies je je rechten”, aldus Peter van Duyk van Allen & Overy uit Brussel.
IEF 153

[eiser] programmadief? (2)

Verse update in de zaak van het gestolen format: Nieuwe Revu gaat in beroep. Hoofdredacteur Mark Koster vindt het "opmerkelijk dat we mensen niet mogen citeren, terwijl we gewoon het principe van hoor en wederhoor hebben toegepast. Dit is een eerste stap richting censuur van staatswege". De rechter heeft volgens het blad ook ten onrechte geoordeeld dat niet mocht worden afgegaan op het ten tijde van publicatie beschikbare materiaal. (Bron: ANP via Planet MultiMedia via Villamedia.nl)

IEF 103

Nieuw Verkade Album Uitgebracht

-Persbericht XS4ALL: Afgelopen vrijdag heeft heeft Advocaat-Generaal Verkade advies uitgebracht aan de Hoge Raad in de Scientology-zaak. In deze zaak beschuldigt Scientology Karin Spaink van auteursrechtinbreuk omdat de publiciste stukken uit de leer van Scientology op haar website heeft geplaatst. Spaink wil met het plaatsen van deze stukken een maatschappelijke discussie over de aard van de sekte op gang brengen.

Verkade is blijkens zijn 82 pagina's (!) tellende conclusie van mening dat het auteursrecht onder bepaalde omstandigheden moet wijken voor de vrijheid van meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals beschermd door art. 10 EVRM, gaat dan boven de Auteurswet. Verkade zegt hierover o.m. 'Hoewel het auteursecht onder art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM valt en dus als mensenrecht kan worden bestempeld, is het auteursrecht daarmee geenszins verheven boven een afweging tegen de informatievrijheid van art. 10 EVRM'.

De conclusie bevat ook principiële passages over het citaatrecht en met name wanneer is voldaan aan het vereiste dat het werk waaruit wordt geciteerd, 'rechtmatig openbaargemaakt' is. Hiervoor is volgens de Advocaat-Generaal niet vereist dat de auteur van het werk toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking. In het geval van Scientology is het ter inzage leggen van een tekst in de bibliotheek van een gerechtshof, zoals bij het Fishman Affidavit het geval was, volgens Verkade als een rechtmatige openbaarmaking te beschouwen en mag er daarom door anderen uit deze tekst geciteerd worden.

Als de Hoge Raad het advies van zijn advocaat-generaal volgt, blijft de uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof Den Haag overeind. De Hoge Raad doet uitspraak op 8 juli as.

Het advies van de advocaat-genraal is te downloaden in PDF-formaat: deel 1 (2.2 MB) en deel 2 (2.3 MB).

De Scientology-zaak loopt al sinds 1995, toen Karin Spaink voor het eerst stukken uit de leer van Scientology uit een Amerikaanse rechtszaak op haar website plaatste.

Bij XS4ALL werd beslag gelegd op de computers. Spaink, XS4ALL en twintig andere providers van wie de abonnees stukken van Scientology op hun website hadden geplaatst werden in kort geding gedagvaard. De president van de rechtbank wees de vorderingen van Scientology af. Er volgde een langlopende bodemprocedure waarvan het einde nu in zicht lijkt.

-Agence France Presse (AFP) pakt Google News aan. Google News gebruikt op haar websites de nieuwskoppen, artikelen, foto's etc. van AFP. Google News verkrijgt deze informatie via de klanten van AFP. AFP heeft de rechtbank in Washington verzocht New Googles te bevelen dit gebruik te doen stopppen en een bedrag van 17.5 miljoen dollar aan schadevergoeding te betalen. Via webwereld

IEF 91

Mag dit?

Standaardpublicatievoorwaarden voor bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgeven van Kluwer B.V: "Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verleent de Auteur door het inleveren van zijn Bijdrage aan de Uitgever een algehele en voortdurende licentie om met uitsluiting van ieder ander, hemzelf inbegrepen, de tot het auteursrecht behorende bevoegdheden met betrekking tot de Bijdrage uit te oefenen, en machtigt de Auteur de Uitgever om tegen iedere inbreuk op het auteursrecht in rechte op te treden."
IEF 90

Digiknipsels illegaal

Woensdag heeft de rechtbank Den Haag een einde gemaakt aan de interne scan-knipselkrantpraktijk van het Rijk. De Haagse rechtbank verbood het scannen en via een intern netwerk openbaar maken van artikelen die in kranten zijn verschenen, zolang daarvoor geen toestemming van de uitgevers is verkregen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- per dag en per ministerie dat enig (deel van een) ministerie in gebreke blijft met de nakoming van dit gebod.De uitspraak volgt op de bodemprocedure die door de gezamenlijke Nederlandse dagbladen, verenigd in de NDP, is aangespannen tegen de Rijksoverheid. Ministeries laten de inhoud van kranten scannen en bedienen met geselecteerde artikelen dagelijks, onder andere via hun intranet, duizenden ambtenaren. Interessant vonnis, waarover zonder twijfel nog vele nog veel interessantere commentaren zullen verschijnen.

"De digitale knipselkrantenpraktijk van de Staat kan de zogenaamde drie-stappentoets van art 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn niet doorstaan.(..) Waar het om gaat, is dat de knipselkranten in digitale vorm verschijnen. Uit de aard van dat medium vloeit voort dat daarmee op eenvoudige wijze nadere vormen van raadpleging en/of het aanleggen van een digitaal archief mogelijk worden gemaakt (…) juist door die digitalisering en de daaraan inherente zoek- en archiefpotentie worden de uitgevers, alles afwegende, onredelijk belemmerd in hun digitale exploitatiemogelijkheden.(…) digitale knipselkranten mogen niet botsen met de normale exploitatie van de uitgevers en de belangen van de uigevers mogen niet onredelijk worden gefrustreerd. (…) "

Professor Visser meldt in het persbericht van cliënte en eiser NUV dat de uitspraak "een belangrijke principiële erkenning vormt van het feit dat intern hergebruik van auteursrechtelijk beschermde nieuwsinformatie gerekend moet worden tot de normale exploitatie ervan, en dat daar dus toestemming voor nodig is van de rechthebbenden"