IEF 690

wachten op antwoord

Nieuwe zaak bij het HvJ, met mogelijk interessante (Duitse) prejudiciële vragen over merkgebruik: Zaak C-246/05, Armin Häupl en Lidl Stiftung & Co. KG.

1- Dient artikel 10, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG1 van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat met de datum waarop "de inschrijvingsprocedure is voltooid", het begin van de periode van bescherming is bedoeld?

2- Dient artikel 12, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat er geldige redenen voor het niet-gebruiken van het merk bestaan, wanneer omstandigheden buiten de onderneming de door de houder van het merk gevolgde ondernemingsstrategie hebben vertraagd, of is de houder van het merk verplicht zijn ondernemingsstrategie te wijzigen teneinde het merk tijdig te kunnen gebruiken? Lees hier iets meer.

IEF 689

Emotionele octrooi-aanvrage

Het is dat we in hartje zomer 2005 leven, anders had het een goede 1-april grap geleken. Naar nu blijkt heeft Microsoft in de VS vorig jaar een octrooiaanvrage ingediend die tot doel heeft 'emoticons' te octrooieren. De aanvrage, die afgelopen donderdag gepubliceerd is, heeft betrekking op "selecting pixels to create an emoticon image, assigning a character sequence to these pixels and reconstructing the emoticon after transmission". Logischerwijs leidt de aanvrage tot de nodige protesten uit de open source gemeenschap:

Mark Taylor van het Open Source Consortium: "I would have expected to see something like this suggested by one of our more immature community members as a joke on Slashdot, and probably would have chuckled at the absurdity of the notion. We now appear to be living in a world where even the most laughable paranoid fantasies about commercially controlling simple social concepts are being outdone in the real world by well-funded armies of lawyers on behalf of some of the most powerful companies on the planet,"

Microsoft schijnt voor haar 'vinding' nog geen aanvrage bij het EOB te hebben ingediend. Lees hier meer.

IEF 688

Nederlands grootste rijwielhandelaar

Rechtbank Haarlem, 21 juli 2005, LJN: AT9841, 112885/KG ZA 05-252. Biretco tegen gedaagde. Biretco (voorheen Euretco ) is een full-service retailorganisatie voor zelfstandige rijwielondernemers. Zij exploiteert onder andere de soft-franchise formules ‘Profile, de fietsspecialist’ (hierna: ‘Profile’), waarbij in Nederland 245 ondernemers zijn aangesloten. Gedaagde exploiteert een (zelfstandige) rijwielhandel.

Bij vonnis van 13 juli 2004 heeft de voorzieningenrechter te Haarlem gedaagde verboden ‘het openbaar maken of laten maken van misleidende mededelingen en/of reclame ten laste van Euretco, voor zover die mededelingen en/of reclame strekking hebben dat de Profile-ondernemers geen kortingen verstrekken.’, en het anders of meer gevorderde afgewezen.
Bij dagvaarding van 11 maart 2005 heeft Biretco een bodemprocedure jegens gedaagde aangespannen met betrekking tot onder andere een aantal door gedaagde geplaatste advertenties in 2004.

5.8 Van de onderhavige prijsvergelijking kan aldus worden aangenomen dat de consument, in wiens belang de Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997 en artikel 6:194a BW zijn opgesteld, op toelaatbare wijze wordt geïnformeerd en inzicht verkrijgt in het aanbod doordat de fietsen op objectieve en controleerbare wijze worden vergeleken, waarbij ook de bron wordt vermeld. Ten overvloede wordt daarbij nog overwogen dat de consument weet dat gehanteerde adviesprijzen niet altijd gelijk zijn aan verkoopprijzen, hetgeen hij overigens ook gemakkelijk kan nagaan. Het voorgaande in ogenschouw genomen, wordt geoordeeld dat van der Vossen door zijn prijzen te vergelijken met de adviesprijzen van Profile niet handelt in strijd met artikel 6:194a BW.

5.9 Biretco wordt wel gevolgd in haar stelling dat de vergelijking van gedaagde, dat hij ‘XX procent goedkoper is dan Profile’, onjuist of onvolledig is, een en ander voor zover in de advertentie niet duidelijk is weergegeven dat het betreffende percentage betrekking heeft op een (concrete vergelijking van een) bepaald artikel. In een groot aantal advertenties van gedaagde heeft hij op een goed zichtbare plaats en in een afwijkend groot lettertype de aanduiding ‘(…) 25% of 35% goedkoper’ opgenomen zonder nadere dan wel duidelijke toelichting op welke producten deze vergelijking betrekking heeft. Tezamen met de vermelding van en vergelijkingen met Profile, wordt aldus bij de consument de indruk gewekt dat gedaagde in zijn algemeenheid 25% of 35% goedkoper is dan Profile, hetgeen niet is aangetoond. Naar het voorlopig oordeel dient deze vergelijking dan ook als misleidend te worden aangemerkt met als gevolg dat de vordering van Biretco hieromtrent zal worden toegewezen.

5.11 Nu de aanduiding grootste rijwielhandelaar in Nederland vooralsnog onwaar is, dient deze als misleidend te worden aangemerkt en de vordering hieromtrent zal dan ook worden toegewezen. Dit geldt echter niet voor de aanduiding ‘super mega store, nu deze niet meer inhoudt dan een veel gehoorde en populaire uitdrukking voor winkels met een groot aanbod (met scherpe prijzen). Daarbij komt dat een zekere overdrijving eigen is aan reclame met als gevolg dat een dergelijke aanduiding bij de consument (mede gezien de context waarin de aanduiding is geplaatst oftewel de gehele advertentie van gedaagde) geen andere voorstelling zal wekken dan dat gedaagde veel fietsen en aanverwante artikelen te koop aanbiedt.

5.14 Anders dan Biretco betoogt, acht de voorzieningenrechter een verbod op het gebruik van het merk Profile door gedaagde vooralsnog niet aan de orde. Zoals hierboven onder 5.5 tot en met 5.8 reeds is bepaald, is de door gedaagde in zijn advertenties gedane prijsvergelijking geoorloofd. Alhoewel de advertenties van gedaagde wellicht wat ‘schreeuwerig’ genoemd kunnen worden, beperkt hij zich in het merendeel van de advertenties tot het noemen van het merk Profile bij de vergelijking ‘Profile Adviesprijs’ en ‘naam gedaagde Prijs’, en noemt hij het merk bij de bronvermelding.

5.16 gedaagde heeft vervolgens betwist dat hij de foto heeft overgenomen uit een folder van Profile. Ter zitting heeft hij desgevraagd medegedeeld dat hij aan de hand van de verpakking zelf een schets van de fietscomputer heeft gemaakt, en deze aan de krant heeft gegeven. Het komt de voorzieningenrechter onwaarschijnlijk voor dat de door gedaagde in zijn advertenties afgebeelde foto het resultaat is van een eigen creatie, aangezien deze, zowel wat betreft de foto van de fietscomputer zelf als de compositie, exact gelijk is aan de afbeelding in de Profile folder. Uit de rechterfoto zoals opgenomen in de advertentie zoals afgebeeld onder 2.1 sub g. valt - gezien het gebruik van een ander ‘lettertype’ - ook duidelijk op te maken dat enkel de prijs die gedaagde voor de fietscomputer vraagt en hieruit voortvloeiende kortingsbedrag zijn gewijzigd. Het gevolg van het voorgaande is dat ook dit verweer van gedaagde zal worden gepasseerd. Lees vonnis.

Lees over andere Euretco-reclamezaak, Haarlems Dagblad, zaterdag 05 juni 2004:

"De Vos eist forse schadevergoeding van leverancier. De Zwanenburgse rijwielhandelaar De Vos eist een schadevergoeding van 750.000 euro van het winkelconcern Euretco. Dat bedrijf beschuldigde De Vos onlangs van heling van gestolen fietsen. Die beschuldiging moet Euretco echter intrekken, zo oordeelde de Bredase voorzieningenrechter gisteren. De Vos werd zowel in dagbladadvertenties als in het wekelijkse vakbulletin van Euretco beticht van het verkopen van gestolen fietsen. De 150 fietsen zouden gestolen zijn bij een rijwielhandelaar in Bergen op Zoom.

Daarop spande De Vos een kort geding aan tegen Euretco. In dezelfde rechtszaak kwam nog een tweede conflict aan de orde. Euretco wilde De Vos verbieden fietsen van het merk Altra Basic te verkopen, omdat die fietsen alleen door Profile-winkels (onderdeel van Euretco) zouden mogen worden verkocht."

IEF 687

altijd

In een kort geding bij de rechtbank in Haarlem heeft KPN vrijdag geëist dat Vodafone een vermeend misleidende krantenadvertentie over tarieven voor mobiel bellen vanuit en naar het buitenland rectificeert. De advertentie volgde op kamervragen van Tweede-Kamerlid Van Dam (PvdA) over berichten dat mobiel bellen tijdens een vakantie in het buitenland relatief erg duur is. Volgens de advertentie, op de voorpagina van De Telegraaf, zou Vodafone op vakantie 'altijd het goedkoopste' zijn als het om mobiel bellen naar huis gaat. In een advertentie op een van de binnenpagina’s werden vervolgens de tarieven van Vodafone vergeleken met die van andere aanbieders.

Volgens advocaat Van Schaik (KPN) 'rammelen die advertenties aan alle kanten' en kan Vodafone niet waarmaken in alle gevallen de goedkoopste te zijn. Advocaat Meijboom (Vodafone) erkent dat er inderdaad een KPN abonnement is waarbij je enigszins goedkoper uit bent, maar alleen wanneer je exact twee minuten belt. Meijboom sprak daarom van een 'absurde uitzondering.'

KPN stelt ook dat Vodafone met opzet te hoge tarieven van zijn concurrent in de krantenadvertentie heeft vermeld en klanten heeft misleid door te suggereren dat in het buitenland dezelfde tarieven gelden als in Nederland. KPN zou door de advertentie veel schade lijden.

Volgens Vodafone zijn de prijsvergelijkingen in de krantenadvertentie correct en is KPN er alleen maar op uit om op kosten van Vodafone reclame te maken voor zijn eigen producten. Een proces  als reclamecampagne is niets nieuws, maar is er ook echt serieuze literatuur over dit onderwerp? Het zou wellicht heel nuttig zijn als iemand er eens een economische en strategische analyse van maakte. Wat kost het, wat levert het op, hoe regel je de publiciteit, wat is de juiste toon, welke advocaten doen het goed in de media en meer van dat soort dingen.

IEF 686

sneeuwwitje vrijgesproken

Rechtbank 's-Gravenhage, 13 juli 2005, zknr. 198763, Astée tegen Danziger. Tjeerd Overdijk van Steinhauser Hoogenraad bericht over deze Nederlandse Wereldprimeur:  

 "Voorzover bekend het eerste vonnis ter wereld (van een bodemrechter) over het afgeleide ras begrip ('Essentially Derived Variety' (EDV)) dat in de jaren '90 in de relevante kwekersrechtelijke wetgeving is opgenomen (1991 in UPOV-verdrag; 1994 in de Verordening op het Communautair Kwekersrecht; 1999 in de Nederlandse ZPW).

In deze zaak werd geoordeeld dat het nieuwe ras van de (beweerdelijke) inbreukmaker niet als een EDV kon worden beschouwd. In deze zaak hecht de rechtbank voor haar beslissing groot belang aan de aanzienlijke verschillen in uiterlijke kenmerken en laat de rechtbank in het midden welk belang kan worden gehecht aan de (gestelde) aanzienlijke genetische conformiteit tussen eisend en aangevallen ras." Lees hier het vonnis (Spaanse versie hier).

IEF 685

Hollandse waar

Nederlands design is hot! Denk maar eens aan de Senseo, onderwerp van talloze internationale rechtzaken, Dick Bruna, die zijn creaties wereldwijd in vele rechtbanken heeft moeten beschermen, de Bugaboo, die te zien was in de tv serie 'Sex and the city' en de vooral in het buitenland bekende mode-ontwerper Alexander van Slobbe. De tentoonstelling "The foreign affairs of Dutch design" (van 14 juli tot en met 21 augustus) in de Beurs van Berlage toont ruim 90 succesvolle ontwerpen van Nederlandse vormgevers.

En het WIPO stort zich in november ook op design: Italy and WIPO to host the international conference 'Fashion and Intellectual Property' in Caserta, November 23-24, 2005 on the importance of intellectual property to the textile and clothing industry - a sector which is heavily reliant on the development of innovative designs and original creative expressions for its success. Lees persbericht.

IEF 684

Gratis hoofdstuk

Voorpublicatie op solv.nl: In dit hoofdstuk van de monografie Intellectuele eigendom en ICT (Den Haag Sdu Uitgevers 2005) worden de auteursrechtelijke aspecten van caching, hyperlinks, zoekmachines en peer-to-peer software beschreven.

IEF 683

Vrijdagmiddagberichten

-Voor wie op de vrijdagmiddag graag wat auteursrechtelijk voor zich uit mijmert: bekijk deze vloeibare kunst eens vanuit een juridisch perspectief. Latte art, kunst in je koffiekopje.

-En voor wie al de hele dag aan het bellen is: ze zijn er niet. "In verband met de Belgische nationale feestdag zijn de Benelux Bureaus gesloten op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli. Vanaf maandag 25 juli zijn onze medewerkers u weer van dienst. Uiteraard is onze site gedurende deze dagen wel bereikbaar. Wij danken u voor uw begrip."

IEF 682

Ingelijst

Ook IEForum ontkomt niet aan de komkommertijd. Daarom  nog maar een lijstje: de jaarlijkse top100 lijst van 'global brands', opgesteld door Business Week. Zie de sprong die nationale trots Philips maakt van 65 naar 53.

IEF 681

Mededelingen voor de land- en tuinbouw

Informatie voor de prijsbewuste kweker: Verordening (EG) nr. 1177/2005 van de Commissie van 20 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1238/95 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten.

Verordening (EG) nr. 1238/95 wordt als volgt gewijzigd:  Artikel 9, lid 1, wordt vervangen door: "1. Het Bureau rekent de houder van een communautair kwekersrecht (hierna 'de houder' genoemd) een recht aan voor elk jaar dat dit communautaire kwekersrecht geldt (hierna 'jaarlijks recht' genoemd) van 300 EUR voor de jaren 2003 tot en met 2007 en van 435 EUR voor het jaar 2008 en volgende.”

IEF 680

spotje komt hard aan

De ASP, de vereniging advocaten voor slachtoffers van personenschade, in de volksmond letselschadeadvocaten heeft een klacht ingediend bij de RCC over een commercial van verzekeraar Achmea. In het spotje wacht  een ontduimde slagersknecht al geruime tijd op schadevergoeding, mede omdat zijn letselschadeadvocaat vooral op de golfbaan verpoost. Volgens voorzitter Beer maakt de reclame zowel advocaten als slachtoffers van letselschade belachelijk. De reclame zou nodeloos kwetsend zijn en bovendien misleidend omdat de verzekeraar de in het spotje gemaakte claim over een snelle vergoeding niet kan waarmaken.

IEF 679

een nog niet bekend gemaakt merk

Benieuwd of en hoe in deze zaak het merkenrecht in de strijd gegooid gaat worden. De NRC van vandaag bericht dat de opsporingdienst FIOD/ECD en de douane gisteren een illegale sigarettenfabriek in Hengelo hebben ontmanteld. “De verdachten richten zich op de Britse markt: de sigarettenverpakkingen zijn kopieën van een nog niet bekend gemaakt Brits merk.”  Haalt het waarschijnlijk niet bij de anekdotisch legendarische zaak van de van gestempelde, inbreukmakende, afbeeldingen voorziene xtc-pilletjes, maar toch.

IEF 678

49 invloedrijke IE-ers en één kat

IEForum rapporteerde enige dagen geleden al over Managing Intellectual Property's jaarlijkse lijst van de 50  'most influential people in IP', waarop dit jaar drie Nederlanders staan.

Dit is niet geheel juist. Er staan op lijst slechts 49 personen en ... 1 kat, namelijk IEForum's Engelse grote broertje de IPKat, de creatie van IE-enthousiasten Prof. Jeremy Phillips (betrokken bij talloze IE-tijdschriften en boeken) en Ilanah Simons, allebei verbonden aan het Queen Mary IP Institute in Londen.

IEF 677

Voorlopig geen getuigenverhoor

Rb. Alkmaar 14 juli 2005, beschikking inz. Machinefabriek Duyvis - Teckru (met dank aan Otto Swens van Steinhauser Hoogenraad)

Duyvis wil Teckru aanspreken wegens inbreuk op haar octrooi op een cacaoscheidingsmachine, maar wenst eerst middels een voorlopig getuigenverhoor onder andere uit te vinden wie zij van alle Teckru ondernemingen moet aanspreken. Het levert een interessante beschkking op over de ogenschijnlijke onverenigbaarheid van art. 187 Rv en art. 80 ROW. Het eerste artikel biedt de verzoeker de mogelijkheid een voorlopig getuigenverhoor te houden bij de rechter binnen wiens arrondissement de te horen getuigen woonachtig zijn. In casu zou dat Alkmaar zijn. Art. 80 ROW bepaalt echter dat de Haagse rechter exclusief bevoegd is in octrooikwesties.

De Alkmaarse rechter meent dat deze exclusieve bevoegdheid ook geldt voor voorlopige getuigenverhoren, ondanks het feit dat dergelijke verhoren niet genoemd staan in de opsomming van art. 80 ROW lid 1:

"3.4 (...) Het verzoek van Duyvis is immers gericht op het verkrijgen van informatie, met betrekking tot het vaststellen van inbreuk makende handelingen alsmede tegen welke partij een vordering kan worden ingesteld. Deze informatie moet er mede toe bijdragen dat een vordering tot handhaving van het octrooi, als bedoeld in art. 80, tweede lid onder a ROW 1995 jegens één of meerdere van de verweerders kan worden ingesteld." Lees  beschikking hier.

IEF 676

s1ngle niet langer alleen

Nu met arrest:(met dank aan Remy Chavannes van Brinkhof Advocaten). Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005, 441/04KG, Ernens Beheer tegen Kolk & De Wit. In kort geding is eerder bepaald dat de naam van het tijdschrift S1ngle inbreuk maakte op, let wel, het auteursrecht van de Hanco Kolk en Peter de Wit, de makers van de krantenstrip S1ngle. "De symboliek waarmee aldus de betekenis van het woord in de schrijfwijze tot uitdrukking is gebracht, moet naar voorlopig oordeel van de (Utrechtse) rechter voldoende origineel worden geacht...S1ngle is een vondst van de eisers en draagt aldus hun persoonlijk stempel." De noot van Kolk en De Wit bij dit vonnis mag overigens tot voorbeeld dienen voor andere annotatoren.

Het Hof Amsterdam is van oordeel dat deze schrijfwijze van het woord single helemaal geen auteursrechtelijke bescherming geniet. "Het bedenken van deze schrijfwijze kan niet als zodanige vondts/schepping van letterkundige of (anderszins) kunstzinnige aard worden aangemerkt dat deze schrijfwijze als een werk kan worden aangemerkt...Dat de schrijfwijze en de symboliek daarachter de vereiste mate van originaliteit mist vindt bevestiging in de overgelegde gegvens m.b.t. tot het internet zoekprogramma Google."

Het hof acht het op verwarrende wijze aanhaken en op onrechtmatige wijze van de bekendheid van de naam gebruik maken 'niet zodanig aannnemelijk' dat dit de gevraagde voorziening kan rechtvaardigen. Hoewel het Hof verder bevestigt dat het woordmerk 'Single Magazine' louter beschrijvend van aard is, wil het zich in het kader van dit kort geding niet uitlaten over de verdere merkrechtelijke claims van beide partijen.  Lees arrest

IEF 675

bewerkelijke materie

Nog even het vonnis in een iets oudere zaak: Rechtbank Rotterdam, 23 juni 2005, LJN: AT8820. 05/2289. Bestuursrechtelijke procedure tussen  I.D.&T. Radio B.V. en de minister van Economische Zaken.

Leuk onderwerp voor tentamenvragen: het auteursrecht wordt in deze zaak gebruikt, of misbruikt, om een vast te stellen of er sprake is van hitmuziek en dus van een overtreding van voorschriften verbonden aan de verleende vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte, in het bijzonder van die clausules die betrekking hebben op het percentage muziek dat genoteerd staat of heeft gestaan op één van de gangbare hitlijsten voor popmuziek in Nederland.

"De tweede volzin van het antwoord sluit naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan bij de uit de stukken blijkende en ter zitting namens verzoekster nog eens geadstrueerde praktijk dat artiesten in de regel meerdere versies van een muziekstuk uitbrengen, doorgaans op dezelfde drager. Vraag 284 en het antwoord daarop moeten derhalve geacht worden betrekking te hebben op die andere door de artiest (meer specifiek: de houder van het auteursrecht op het muziekstuk) uitgebrachte versies van het muziekstuk die zelf geen hit zijn geworden maar daarmee wel nauw verwant zijn.

Nu geenszins is gebleken dat verzoekster houder van de auteursrechten op de originele muziekstukken waarvan de Slam!FM radio-edits worden vervaardigd is, kan het daarvan ten gehore brengen op de radio niet als het uitbrengen van versies die geen hitnotering hebben (gehad) in de zin van het antwoord op vraag 284 worden beschouwd. Het ten gehore brengen van dergelijke eigen bewerkingen die zoals eerder overwogen voor een gemiddelde objectieve radioluisteraar in hoge mate op het originele muziekstuk dat in de hitlijsten staat of heeft gestaan lijken, is derhalve aan te merken als het uitzenden van hitmuziek, hetgeen in strijd is met artikel 7, eerste lid, onder b, van de vergunningvoorschriften." Lees vonnis.

IEF 674

im Glanz vieler Bravi

Benieuwd naar de voorlopige slotakte van Mo(n)tezuma? De Süddeutsche Zeitung berichtte dinsdag dat "...doch noch zu retten, kam man auf die Idee, das Libretto mit Vivaldis Musik aus fünf verschiedenen andern Opern auszustatten...Die 'musiklos' gewordenen rezitative werden jetzt einfach gesprochen...Die Sänger konnten sich also im Glanz vieler Bravi der italienischer Besucher sonnen." Lees hier meer. Met dank aan Till Kolle.

IEF 673

Stand der techniekjuristen

Het blijven (IE)juristen, maar ze hebben in ieder geval een koele naam: TechnoLawyers. En ieder jaar kunnen ze nog prijzen winnen ook: The official results and complete list of winners and finalists for the 2005 TechnoLawyer @ Awards. Congratulations to all!  And thank you for voting! Lees hier meer.

 

IEF 672

Een pod met goud

In aansluiting op een eerder bericht: Buma Stemra heeft aangekondigd podcasters een vast maandelijks bedrag te vragen voor het gebruiken van de 'gepodcaste' muziek, zo meldt Emerce. Amateurs komen er vanaf met 35 euro, profs zullen minimaal 85 euro moeten ophoesten.

Buma Stemra ziet podcasting als een vorm van uitgestelde webcasting, met als verschil dat mensen op ieder gewenst tijdstip naar een uitzending kunnen luisteren. "Voor webcasting hebben we al geruime tijd een licentie beschikbaar. Ook daar waren we toen, de markt hiermee kwam, al heel vroeg bij. We willen in het belang van onze rechthebbenden elke vorm van muziekgebruik natuurlijk zoveel mogelijk stimuleren. Daarom hebben we nu ook voor wat betreft podcasting snel en adequaat een regeling tot stand gebracht om daarmee het gemak voor de podcasters te vergroten" zegt woordvoerder Noortje de Bakker van Buma Stemra.

IEF 671

Ondertussen in de VS

Wat met Che Guevara kan, kunnen wij ook, moet een van de oprichters van de Black Panthers in de VS hebben gedacht. Onder het motto: 'vercommercialiseer van uw revolutionaire idealen' heeft een oud-voorman van deze militante beweging, Huey P. Newton, de slogan 'Burn Baby Burn' als woordmerk voor saus gedeponeerd. De slogan werd in de jaren '60 populair ten tijde van de raciale rellen in Watts en Newark. Bescherming wordt eveneens gezocht voor 'Revolutionary Hot Sauce'.