IEF 649

The winner takes it all

Een recent vonnis over de ABBA-musical Mamma Mia, met dank aan Annelies van Zoest van Boekel de Nerée. Deze interessante en zeer lezenswaardige uitspraak behandelt onderwerpen als: Kan een bestaande song (klein recht) buiten de Buma concessie vallen wanneer zij is opgenomen in een muziekdramatisch werk (groot recht), auteursrechtelijke bescherming plot en script van een musical, merkenrechtelijke bescherming musicaltitel en onrechtmatig aanhaken aan bekende ABBA musical hit Mamma Mia. Korte samenvatting: vormt de musical Mamma Mia – Come Together inbreuk op de musicalhit Mamma Mia? U raadt het al.

 

IEF 648

Eerst even voor jezelf lezen

C-173/04   Conclusie   2005-07-14  Deutsche SiSi-Werke / OHIM (nog geen NL-versie) 
C-192/04    Arrest   2005-07-14  Lagardère Active Broadcast
T-126/03    Arrest   2005-07-14  Reckitt Benckiser (España) / OOHIM - Aladin (ALADIN) 
T-312/03    Arrest   2005-07-14  Wassen International / OHIM - Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE)

IEF 647

zodanig gecodeerd

K.J. Koelman: Noot bij Rb. Amsterdam 12 januari 2005 (Buma/UPC). Verschenen in AMI 4, juli/augustus 2005, 2005, p. 135-139. "Maakt een partij die televisieprogramma’s via een satelliet zodanig gecodeerd uitzendt dat alleen grondstations ze kunnen decoderen, de programma’s openbaar in de zin van de Auteurswet? De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Eerder oordeelden rechters daarentegen dat uitzending naar tussenstations die de rol hebben de werken vervolgens door te geven naar eindgebruikers – kijkers of luisteraars – wel degelijk een openbaarmaking inhoudt."

IEF 646

Ondertussen in Nederland

Altijd leuk, persbericht van de overwinnaar (vonnis hier): Lego Group Wins Lawsuit in the Netherlands; Competitor's imitation precluded from sale to prevent consumer confusion . The LEGO Group, global construction toy manufacturer and category leader, has won a lawsuit in the Netherlands, where the District Court in Breda ruled that the Canadian toy manufacturer, Mega Bloks, is not permitted to market and sell bricks which can be mistaken for LEGO(R) bricks in the Netherlands.

The civil lawsuit was brought by Mega Bloks as an "action for declaration", whereby Mega Bloks asked the court to confirm that the company could lawfully sell its products in the Netherlands.

The court found that Mega Bloks' bricks were such close imitations of LEGO bricks that there was a risk that consumers would be confused. The court highlighted the fact that Mega Bloks could have opted to sell bricks of different dimensions from those of the LEGO brick or with a different interlocking system or appearance (e.g. angular studs or oval bricks - Ed.) without diminishing the consumer's ability to use Mega Bloks. Moreover, the court considered the fact that the end-user was unable to see the difference between Mega Bloks' and LEGO brand bricks once they were out of the packaging meant that Mega Bloks would create an unnecessary risk of confusing the consumer.

Henrik G. Jacobsen, corporate attorney for the LEGO Group, says: "It is a very positive note that, in issuing this judgment, the Dutch court prioritizes the interests of the consumer. The ruling ensures that Dutch consumers will not be misled. We think it is also valuable that the court confirms that it is not technically necessary to use exactly the same shape as the LEGO brick to produce a brick for use in a construction system. We have no objection to competition - as long as it is fair. The Breda Court has indicated very clearly that with its identical brick products, Mega Bloks is indulging in unfair competition."

Since the world-famous LEGO brick was created, the LEGO Group has brought - and will in future continue to bring - legal action in courts all over the world to protect its rights and corporate goodwill, and to prevent the sale of copies, which can mislead the consumer.The Dutch case was handled by the law firm of NautaDutilh N.V.

The LEGO Group, a privately-held, family-owned company based in Billund, Denmark, is one of the world's leading manufacturers of high quality, creatively educational play materials for children, employing approximately 8,000 people globally. The company is committed to the development of children's creative and imaginative abilities, and its employees are guided by the motto adopted in the 1930s by founder Ole Kirk Christiansen: "Only the best is good enough."

LEGO and the LEGO logo are trademarks of The LEGO Group. (C) 2005 The LEGO Group. BILLUND, Denmark--July 13, 2005--

IEF 645

Nog meer Talpa (2)

Sommatie merkinbreuk de deur uit doen? Lees hem eerst nog even door: de brief van Talpa aan weblog Retecool heeft een omgekeerd effect gehad; Talpa is namelijk geschrokken van zijn eigen brief, zo meldt Webwereld. De brief aan Retecool, waarover IEForum eerder berichtte, heeft inmiddels voor de nodige commotie gezorgd. Met name een opsomming waarin homoseksualiteit in één adem wordt genoemd met onder meer terrorisme en de holocaust leidde tot verbaasde reacties.

Tegenover de Gay Krant stelt de woordvoerder van Talpa dat de opsomming ongelukkig was en dat seksuele geaardheid geen enkele rol speelt bij de zender: "Het is absurd te veronderstellen dat onze zender niet geassocieerd wil worden met homoseksualiteit. Sterker nog, het is geen issue voor ons."

Een nieuwe brief aan Retecool moet de schade herstellen: "Waar wij problemen mee hebben is de stereotype wijze waarop de homoseksualiteit van enkele van onze presentatoren in de uitingen op uw website wordt neergezet. Deze gaat naar onze mening een grens te ver.", aldus Talpa.

IEF 644

naar de schoolbanken

Octrooigemachtigden opgelet. De European Patent Academy, waar vorig jaar het startsein voor is gegeven, komt langzaam verder van de grond. In samenwerking met alle in de 31 lidstaten bestaande instellingen op het terrein van octrooiopleidingen en dergelijke wil deze Academie komen tot de opzet van europese standaarden op een zeker kwaliteitsniveau voor allen die betrokken -gaan- worden bij het europese patentwezen.

Het Octrooicentrum (voorheen h.o.d.n. BIE) zoekt nu geïnteresseerden voor de Academic Advisory Board, die de Supervisory Board en het EOB in dit project zal bijstaan. Lees meer hier.

IEF 643

Etcetera

Met dank aan Jan-Kees Govers van Boekel De Nerée: uitspraak van de reclame code commissie inzake Van Walbeek Etcetera tegen Yellow Bear (iLocal). Kort geding uitspraak over de iLocal campagne heeft veel (gratis) publiciteit gegenereerd (zie hier), maar aan deze parallele zaak bij de RCC is nauwelijks ruchtbaarheid gegeven.

Reclamebureau Van Walbeek Etcetera te Amsterdam, het reclamebureau van Gouden Gids, heeft de Katja-campagne voor Gouden Gids ontwikkeld en zelfstandig geklaagd bij de rcc over de campagne van iLocal. RCC komt ook tot de conclusie dat deze vergelijkende reclame verwarrend en misleidend is, maar wijst en passant nog even op een lacune in de Code: De Nederlandse Reclame Code kent geen zogenaamde parodie exceptie, zodat dat verweer niet kan worden ingeroepen. Eigenlijk heel jammer, want zoiets zou toch hele aardige uitspraken kunnen opleveren. En waarom ontbreekt die exceptie eigenlijk? Doelbewust? Vergeten mee te harmoniseren? Misschien kunnen daar dan ook eens kamervragen over worden gesteld. Lees hier de uitspraak.

IEF 642

Familienaam Murua verkocht

Arrest GvEA  2005-07-13  Murúa Entrena / OHIM - Bodegas Murúa, T-40/03 Dit arrest betreft onder meer de vraag of een familienaam als gemeenschapmerk kan worden ingeschreven. Ja, dat kan, alleen gelden voor een teken dat de naam van een natuurlijke persoon bevat dezelfde beoordelingscriteria als voor ieder ander merk. Bodegas Murua heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het hierboven afgebeeld gemeenschapsmerk. Zij beroept zich op haar oudere Spaanse woordmerk MURUA en het internationale woordmerk MURUA dat is ingeschreven en beschermd in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux voor wijnsoorten. De oppositieafdeling heeft de inschrijving van het gemeenschapsmerk geweigerd en het daartegen ingestelde beroep is verworpen.  Het GvEA is er eens goed voor gaan zitten en komt tot de conclusie dat er sprake is van overeenstemming tussen het oudere merk MURUA en het teken van Murua Entrena en dat er verwarringsgevaar bestaat.

Het GvEA oordeelt dat het dominerende bestanddeel van het teken van Murua Etrena het woord MURUA is. "Zoals het BHIM terecht heeft betoogd, is de consument evenwel gewend wijn aan te duiden en te herkennen op basis van het woordelement dat hem identificeert, ongeacht of dit element naar de wijnbouwer verwijst dan wel de eigendom aanduidt waar de wijn wordt geproduceerd."

Het argument van Murua Entena dat in Spanje het relevante publiek doorgaans meer op de familienaam "Etrena" dan op de familienaam "Murua"zal afgaan wordt door het GvEA verworpen onder verwijzing naar een Spaanse arrest dat in een eerder geschil tussen partijen is gewezen. Dit arrest werd tijdens de procedure voor het BHIM overgelegd. Uit dit arrest blijkt dat de Spaanse rechter het woord "Murua" als het identificatie-element heeft beoordeeld. Ook is er volgens het GvEA sprake van verwarringsgevaar. De Spaanse consument kan denken dat de producten van beide ondernemingen dezelfde herkomst hebben. Het GvEA komt tot dit oordeel onder meer vanwege het feit dat de familienaam "Murua" dezelfde herkomst heeft.

IEF 641

stemmen die roepen

EZ heeft het maar druk met het IE-recht de laatste tijd. Nieuwe publicatie 'Toekomst van de elektronische communicatie' meldt o.a: "Toegangs-, auteurs- en octrooirechten, waar steeds grotere belangen mee gemoeid zijn, leiden tot steeds meer conflicten om rechten en eisen steeds meer aandacht van politici en beleidsmakers op. Er is een tendens naar ‘juridisering’. Moet de politiek gehoor geven aan de roep (van sommige bedrijven) om meer rechten, of juist aan de stemmen van anderen (inclusief bedrijven) die roepen dat de ‘juridisering’ veel te ver gaat? Moeten rechten strenger gehandhaafd worden, of kunnen activiteiten zoals peer tot peer uitwisseling beter worden gedoogd?"  Lees hele verhaal hier.

IEF 640

Was het TV seizoen maar alvast begonnen

Adformatie komt met een udate in de RTL7/RNN7 zaak: RTL geeft RTL7 niet op. RNN7 kreeg valse hoop, toen de advocaat van de RTL-groep na het bestuderen van de stukken meer tijd had gevraagd om tot een onderbouwde reactie te komen. "Vorige keer liet de woordvoerder nog weten zich geen zorgen te maken, omdat de nieuwe naam allang zou zijn gedeponeerd" schrijft RNN7 in een verklaring, waarin wordt uitgelegd waarom nog geen kort geding is aangespannen.

RNN7 maakt zich overigens vooral zorgen om het cijfer 7. Een woordvoerder van RTL stelt echter dat de namen RTL6 en RTL+ zeker niet voor het huidige Yorin zullen worden gebruikt. Net zomin waar dus als de geruchten dat RNN7 de naam Yorin zou mogen gebruiken. Door omstandigheden heeft de brief van RNN7 er te lang gelegen. Maar we zien er eerlijk gezegd nog steeds geen zaak in deze namenkwestie’

IEF 639

Taalstrijd bij OHIM

GvEA 13 juli 2005, T-242/02 The Sunrider Corp-OHIM. Sunrider vraagt Gemeenschapmerk TOP voor voedingscapsules en -supplementen aan. Aanvrage wordt afgewezen op grond van (niet geheel verrassend) gebrek aan onderscheidend vermogen. Beroep op inburgering mag Sunrider niet baten.

Geschil in deze zaak spitst zich echter toe op de taal waarin de inschrijvingsprocedure gevoerd werd. Sunrider heeft geopteerd voor het Grieks, maar dient wel een toelichtende vertaling in het Engels in. Kamer van Beroep correspondeerde vervolgens verder in het Engels, waarop Sunrider eveneens in het Engels antwoordde.

Sunrider stelt nu dat de handelswijze van de Kamer van Beroep een schending opleverde van art. 115 lid 4 van de Gemeenschapsverordening. Door haar Griekse stukken te telkens te vertalen heeft zij ten onrechte kosten moeten maken. Het Gerecht constateert dit eveneens maar oordeelt vervolgens dat een en ander er niet toe heeft geleid dat Sunrider is geschaad in de uitoefening van haar recht van beroep of dit moeilijker heeft gemaakt.

39. In dit stadium dient te worden onderzocht of, gelet op de omstandigheden van de zaak, kan worden geconcludeerd dat de in de punten 36 en 38 hierboven vastgestelde onregelmatigheden in concreto afbreuk hebben gedaan aan de rechten van verdediging van verzoekster. Verder moet worden uitgemaakt of, en in voorkomend geval in welke mate, de omstandigheid dat aan verzoekster in een andere taal dan de taal van de procedure kennis is gegeven van de beslissing van de onderzoeker, hoewel een handeling met beslissingskarakter overduidelijk niet kan worden gelijkgesteld met „corresponderen" in de betekenis die het Hof daaraan heeft gegeven in zijn reeds aangehaald arrest van 9 september 2003, Kik/BHIM, de uitoefening, door verzoekster, van haar recht van beroep heeft kunnen belemmeren.

40 In dit verband zij in de eerste plaats opgemerkt dat verzoekster in haar op 9 augustus 1999 ingediende schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker op uitputtende wijze de inhoud van de omstreden beslissing heeft onderzocht en puntsgewijs heeft gerepliceerd op de verschillende stappen in de redenering waarop het dispositief is gebaseerd. Zij heeft tegen deze beslissing niet alleen schending van artikel 115, lid 4, van verordening nr. 40/94 aangevoerd, maar ook twee middelen inzake schending van wezenlijke vormvoorschriften, namelijk schending van haar recht te worden gehoord en ontoereikende en tegenstrijdige motivering, twee middelen over de grond van de zaak, namelijk betwisting van het oordeel van de onderzoeker dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist en dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, alsmede een middel betreffende schending van het non-discriminatiebeginsel.

41 Blijkens deze schriftelijke uiteenzetting was verzoekster in staat, de motivering van de beslissing van de onderzoeker ten volle te begrijpen en er dus op te repliceren in het kader van haar beroep. In deze omstandigheden kan niet worden geconcludeerd dat de omstandigheid dat aan verzoekster in een andere taal dan de proceduretaal kennis is gegeven van de beslissing van de onderzoeker, in concreto afbreuk heeft gedaan aan de uitoefening van haar recht van beroep of de uitoefening ervan moeilijker heeft gemaakt of op enige wijze de uitoefening van haar rechten van verdediging tijdens de procedure voor de kamer van beroep heeft belemmerd.

Overige juridisch minder interessante middelen (tenzij men de redenering waarom TOP niet onderscheidend is, interessant vindt) die door Sunrider worden aangedragen, worden door het Gerecht eveneens niet aangenomen. Beroep afgewezen. Lees hier arrest.

IEF 637

Nog meer TALPA

In de serie “Wie sommeert wie?” is het deze week de beurt aan Talpa en het weblog Retecool. Retecool organiseert wekelijks de populaire ‘Foto Fuck Friday’, waarbij bezoekers zich in beeld satirisch op een aangegeven thema mogen uitleven. Voor deze vrijdag was de opdracht: "Om zich te onderscheiden, zal Talpa met kneiters van programma's moeten komen en aangezien half bekend Nederland er inmiddels onder contract staat, zal dat best niet meevallen. Daar gaan we Talpa dus een handje mee helpen. Foto Fuck een nieuw format voor een TV Show, waarmee Talpa gegarandeerd de tongen los gaat krijgen."  De creatieve en inbreukmakende uitingen waren legio, echter tot ongenoegen van Talpa.

Talpa liet gisteren in een brief aan Retecool weten: “Echter, het gebruik van onze (merk)naam, logo's, auteursrechtelijk beschermde werken (zoals foto's en onderdelen van onze website) in de ingezonden uitingen en uitingen die op andere wijze schadelijk (kunnen) zijn voor Talpa, verbieden wij. Met name de uitingen waarin wordt verwezen naar terrorisme, pornografie, incest, homoseksualiteit en de holocaust kunnen wij niet erg waarderen en zijn schadelijk voor Talpa.

Hierbij verzoek ik u dan ook binnen 24 uur alle inzendingen, alsmede alle overige uitingen die schadelijk kunnen zijn voor Talpa van uw website te verwijderen en deze verwijderd te houden, alsmede zich te onthouden van enige andere openbaarmaking van die uitingen. Voorts verzoek ik u zich te onthouden van het doen van negatieve uitspraken over Talpa, alsmede van enige uiting over dit verzoek.”

Volgens Retecool kwam de brief gisteren om 13.43 uur binnen en zal het onderwerp vandaag rond dezelfde tijd offline worden gehaald. De woordvoerder van Talpa TV bevestigt dat de afgebeelde brief inderdaad naar Retecool is verzonden: "We kunnen ons niet scharen achter een deel van de uitingen die daar staat. Is het dan nodig dat een onderwerp van satire zich hierin kan vinden? Gaat dat straks ook voor Kopspijkers gelden? Als het bepaalde grenzen overschrijdt kun je het niet ongemoeid laten passeren. Hier gaat het ook om pornografische en racistiche afbeeldingen die niet door de beugel kunnen."

Geen van de sterren van Talpa, bijvoorbeeld de makers van Kopspijkers, is nog bij de nieuwe werkgever in het geweer gekomen tegen deze actie, aldus de woordvoerder. "We hebben het hun niet voorgelegd."

Eerder werd al tegen een Fotofuck Friday bezwaar gemaakt door Mercis, het bedrijf dat de rechten van Dick Bruna beheert.

IEF 635

Bizar

Omdat er regelmatig reclameparasols in beeld verschenen, heeft De Tros zaterdag het programma Muziekfeest geheel in spiegelbeeld uitgezonden. De Gelderlander bericht dat Nederland opeens zeer veel linkshandige gitaristen leek te hebben. Het tweede deel van het programma zal aanstaande zaterdag ook in spiegelbeeld te zien zijn.

"Een noodoplossing", zegt Marc van Hal van de TROS. "Een aantal uitbaters heeft tijdens de opnamen die parasols heel slim opgezet. Het is misschien niet zo leuk voor de mensen in Alkmaar die hun stad anders terugzien, maar het alternatief was niet uitzenden. Daar zouden we ongeveer een miljoen kijkers mee hebben teleurgesteld." Volgens Wanda Bade van het CvDM,  is het gespiegeld uitzenden van televisiebeelden geen garantie tegen overtredingen op sluikreclame. Het gaat erom of de reclame voldoende onherkenbaar is.

IEF 634

En wéér die programmagegevens...

Het Dagblad van het Noorden meldt dat de omroepen en Talpa onenigheid hebben over het verstrekken van de programmagegevens. Talpa wil de gegevens enkel tegen een vergoeding verstrekken, wat op weerstand stuit bij enkele omroepen.  Partijen spreken elkaar morgen over de kwestie. Indien er geen oplossing komt dan zal in de omroepbladen van de AVRO, KRO en NCRV niet te lezen zijn wat er op Talpa te zien is.

Peter Houben, hoofdredacteur van de Avrobode, Televizier en Tv Film, is duidelijk: “Wij betalen geen enkele broadcaster voor de programmagegevens. Daar tegenover staat dat wij ook geen geld vragen voor de exposure die wij leveren”.

Talpa-woordvoerder Thomas Notermans verdedigt het standpunt van Talpa: “De omroepen hebben zich altijd hardgemaakt voor het auteursrecht op hun programmagegevens. Dat geldt dus ook voor onze gegevens. Omdat wij vooralsnog niet zelf met een blad komen, vragen we een marktconforme prijs voor de informatie”.

IEF 633

Criminele organisatie

Is in Nederland een inbreukmaker wel eens veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie? "Today the European Commission adopted proposals for a directive and for a framework decision to combat infringements of intellectual property rights. The purpose of the proposed measures is to align national criminal law and improve European cooperation so as to deal effectively with counterfeiting and piracy activities, which are often carried out by criminal organisations. Counterfeiting and piracy, and infringements of intellectual property in general, have increased significantly in recent years and seriously undermine several sectors of the European economy." Lees hele persbericht hier.

IEF 632

bezwaren tegen bewaren

Interessant artikel in de New York Times over een rechtzaak tegen The Internet Archive. Roept interessante vragen op over (online) archieven en het beschikbaar houden van inmiddels verwijderde onrechtmatige of ongewilde publicaties.

"Beyond its utility for Internet historians, the Web page database, searchable with a form called the Wayback Machine, is also routinely used by intellectual property lawyers to help learn, for example, when and how a trademark might have been historically used or violated.

The suit contends, however, that representatives of Harding Earley should not have been able to view the old Healthcare Advocates Web pages - even though they now reside on the archive's servers - because the company, shortly after filing its suit against Health Advocate, had placed a text file on its own servers designed to tell the Wayback Machine to block public access to the historical versions of the site.

Under popular Web convention, such a file - known as robots.txt - dictates what parts of a site can be examined for indexing in search engines or storage in archives. Most search engines program their Web crawlers to recognize a robots.txt file, and follow its commands. The Internet Archive goes a step further, allowing Web site administrators to use the robots.txt file to control the archiving of current content, as well as block access to any older versions already stored in the archive's database before a robots.txt file was put in place.

But on at least two dates in July 2003, the suit states, Web logs at Healthcare Advocates indicated that someone at Harding Earley, using the Wayback Machine, made hundreds of rapid-fire requests for the old versions of the Web site. In most cases, the robot.txt blocked the request. But in 92 instances, the suit states, it appears to have failed, allowing access to the archived pages.  In so doing, the suit claims, the law firm violated the Digital Millennium Copyright Act, which prohibits the circumventing of "technological measures" designed to protect copyrighted materials. The suit further contends that among other violations, the firm violated copyright by gathering, storing and transmitting the archived pages as part of the earlier trademark litigation.

The Internet Archive, meanwhile, is accused of breach of contract and fiduciary duty, negligence and other charges for failing to honor the robots.txt file and allowing the archived pages to be viewed." Lees meer (gratis registratie, voor artikel moet na een paar dagen betaald worden).

IEF 631

McBrat en McDonalds

Malcom Bratney, een Australische collega, sponsert al jaren een lokaal rugby-team onder de naam McBrat. Het logo McBrat wordt ook gebruikt voor merchandising activiteiten van de rugbyclub. Echter, toen hij het logo als merk wilde laten registreren heeft McDonalds dit tegengehouden omdat het teveel zou overeenstemmen met haar merk McKids voor speelgoed en kleding. Bratney is daarop een rechtszaak gestart om het merk McKids te laten doorhalen omdat volgens hem het merk Mckids vanaf 1987 niet zou zijn gebruikt voor kleding. Het is altijd oppassen als de belangen van een IE-advocaat in het geding zijn. (Bron: FindLaw)

IEF 630

hoog van de toren

Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem, 12-07-2005, LJN: AT9175, KG nr. 114169/KG ZA 05-322. Pharmachemie tegen MSD c.s.  Wat vooraf ging: Bij vonnis in kort geding van 25 april 2005 heeft de voorzieningenrechter te Den Haag geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat een octrooi (en daarmee ABC) van MSD c.s. nietig wordt verklaard. Een Europees octrooi van MSD c.s. is door het Europese Octrooibureau herroepen. 

Op 7 juni 2005 heeft MSD c.s. 13 groothandels van de farmaceutische industrie aangeschreven met kort weergegeven de mededeling dat de onderneming Pharmachemie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen toestemming heeft verkregen om het geneesmiddel alendroninezuur 10 mg tabletten te exploiteren en dat Merck tegen deze registratie bezwaar zal aantekenen. MSD c.s. schrijft in dezelfde brief dat op haar geneesmiddel octrooirechten rusten en beschermd wordt door het ABC dat gelding heeft tot 14 april 2008. Op 21 juni 2005 heeft MSD c.s. nogmaals de 13 groothandels aangeschreven waarin zij iets meer uit de doeken doet over de status van de verschillende procedures.

Pharmachemie vordert in kort geding onder meer een verbod tot het doen van mededelingen zonder vermelding van voornoemd vonnis en herroeping, rectificatie in de vorm van een brief aan de groothandels en plaatsing van een advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen grotendeels toe. De voorzieningenrechter doet dat onder meer onder verwijzing naar het arrest van het Hof te 's-Gravenhage van 12 september 1996 inzake Hoffmann-La Roche / Organon Teknika e.a. (BIE 1997/63), waarin is bepaald dat de zorgvuldigheid meebrengt dat, indien de octrooihouder derden kenbaar maakt dat een ander inbreuk op zijn octrooi maakt, hij hierbij tevens melding maakt van het andersluidende oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering. MSD c.s. hebben dit juist nagelaten.

Bovendien heeft MSD c.s. de onjuiste suggestie gewekt alsof haar medicijn onder meerdere octrooien zou vallen dan er daadwerkelijk zijn. Pharmachemie wil binnen enkele weken haar medicijn op de markt introduceren. Nu MSD c.s. de suggestie heeft gewekt dat Pharmachemie zonder meer inbreuk maakt op de exclusieve rechten van MSD heeft zij belang bij de gevraagde voorzieningen. Lees vonnis.

IEF 629

onvoldoende feiten

Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005. Smiers tegen Endemol. Smiers beschuldigde Endemol van inbreuk op zijn auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht en 'éénlijnsprestatie-recht' in de vorm van het programma Starmaker. Het hof wijst het hoger beroep af en bevestigt het afwijzende vonnis van de rechtbank:

"Met de rechtbank is het hof van oordeel dat in dit geding onvoldoende feiten zijn gebleken die de slotsom wettigen dat het idee dat Smiers omschrijft als "Het maken en volgen van een amateur van begin tot ster" (...) - daargelaten of dit een origineel idee is en of het Smiers is die dit idee heeft bedacht - op zodanige wijze tot een concept dan wel format of televisieprogramma is uitgewerkt dat het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt".

Lees vonnis. Als advocaat voor Endemol traden op Adonna Alkema en Dirk Visser van KMVS (voor wie net zo vaak genoemd wilt worden als Klos, Morel, Vos & Schaap: mail uitspraken en berichten, dan gaat het verder vanzelf).